Sujánszky Antal

Sujánszky Antal (Pest, 1815. augusztus 4.Esztergom, 1906. augusztus 13.) választott püspök, esztergomi kanonok, író, költő, szerkesztő, a katolikus vallásos költészet művelője.

Sujánszky Antal
Sujánszky Antal.png
Született 1815. augusztus 4.
Pest magyar
Elhunyt 1906. augusztus 13. (91 évesen)
Esztergom magyar
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása költő

ÉleteSzerkesztés

Sujánszky Antal ügyvéd és Deák Erzsébet fia. Az algimnáziumot Pesten végezte. 1829-ben felvételt nyert az Esztergom-főegyházmegyei papok közé. Miután két évet a pozsonyi Emericanumban és kettőt mint a bölcselet hallgatója Nagyszombatban töltött, 1833-ban a teologiára a bécsi Pazmaneumba küldték. Amikor a teológiát elvégezte, a pesti egyetemen a magyar jogot hallgatta. 1838. szeptember 29-én pappá szentelték. Egy ideig Komáromban volt káplán, azután pedig 15 évig Pesten működött hasonló minőségben; plébánossá választották 1840-ben a Lipótvárosban, 1842-ben a várban, 1854. július 12-ben a Józsefvárosban. 1861-ben alesperes, 1862-ben Szent Brigitta szigetéről nevezett címzetes prépost, 1869. június 12-én esztergomi kanonok, 1872-ben a Pazmaneum kormányzója, 1886. június 3-án pápai praelátus, 1891. november 10-én vovadrai címzetes püspök lett. A káptalanban 1878. július 1-jén sasvári, 1880. március 22-én nógrádi, 1888. május 12-én székesegyházi főesperessé, november 27-én őrkanonokká, 1889. december 29-én olvasókanonokká, s végül 1894. február 13-án nagypréposttá lépett elő.

Az 1837 és 1868 között megjelent költeményei „a forradalom előtti kor leghivatottabb egyházi költőjévé” avatták őt.

ÍrásaiSzerkesztés

Költeményei a következő folyóiratokban, hirlapokban és évkönyvekben jelentek meg: Pesti növendékpapság munkálatai (1837-38.), Rajzolatok (1837-38.), Athenaeum (1838-39.), Anastasia (1838.), Szivárvány (1838.), Religio és Nevelés (1841-44., 1849., 1853-54.), Emlény (1840-42), N. Almanach (1842.), Szivárvány (1844.), Aradi Vészlapok (1844.), Pesti Divatlap (1844-45.), Nemzetőr (1848.), Kath. Néplap (1848., 1850.), Ker. Naptár (1849.), Romemlékek (1851.), Remény (1851.), Nagyenyedi Album (1851.), Szikszói Enyhlapok (1853.), Szépirodalmi Lapok (1853.), Családi Lapok (1852., 1854-55., 1858.), Kaiser-Album (1858.), Idők Tanuja (1862. 125. sz.), Egyházi Lapok (1865.), István b. Naptára (1868. Gróf Forray-Brunswik Julia emléke); az Egyetemes Magyar Encyclopaediának is munkatársa volt.

Álneve: Kázmérfy Antal (a Munkálatokban).

MunkáiSzerkesztés

 • Öröm-dal V. Ferdinánd... királyunk fölgyógyulásakor. Pest, 1833.
 • Kunszt József apát... neve ünnepére... Bécs, 1836.
 • Örömvers, ...hg. Kopácsy József Magyarország prímása... 1839. máj. 28. történt beiktatási ünnepén... Buda, 1839.
 • A kereszténység védelme vagy értekezések a religioról. Frayssinous Dénes... után francziából ford. Pest, 1840. és 1844. Három kötet.
 • Minden bölcseség kezdete az Urnak félelme. Imakönyv... Münster Bernát után németből ford. Pest, 1843.
 • Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Több paptársai segédmunkálatai mellett. U. ott, 1844-53. Nyolcz kötet.
 • Kempis Tamás négy könyve Jézus Krisztus követéséről. Ford. U. ott, 1844. (Ism. Kath. Szemle 1887.) Online
 • Sujánszky Antal vallásos és hazafiui költeményei. U. ott, 1844. (Ism. Egyh. Lit. Lap; 2. kiadás. U. ott, 1853.)
 • Egyházi beszéd, melyet a császárfürdői vendégek számára készített kápolna alapkövének letétele és fölszenteltetése alkalmával az udvartéren 1844. aug. 8. tartott. Buda, 1844.
 • Ájtatosság gyöngyei. Imakönyv. U. ott, 1846.
 • Fényrajzok Jézus és az apostolok életéből... 24 aczélmetszettel. Lipcse, 1846. (Uj kiadás. U. ott, 1854).
 • Schmid Kristóf ifjusági iratai, 3. egészen újra átdolgozott magyar kiadás, új beszélyekkel bővítve és 10 aczélmetszettel. S. szerkesztése alatt. Pest, 1847-51. Tíz kötet.
 • Szent hangzatok. Imák keresztény katolikusok számára. Szerzette Albach... ford... Pest, 1849. (2. kiadás 1850., 3. k. 1857. U. ott, 7. k. 1876. Lafite és Elsnernél).
 • Tábori utasítás a gyalogság, lovasság és tüzérség számára. Németből Budavárának ostroma alatt egy havi rövid időtartam alatt fordítva 8 kőny. tervvel. U. ott, 1849.
 • Örömdal... Scitovszky János... ország hg. prímásának... érseki méltóságába Esztergomban 1850. vízkereszt-napján történt... beiktatásakor a budapesti esperesi kerület összes papságának nevében... U. ott.
 • Hit, remény és szeretet. Imakönyv. U. ott, 1851. (2. kiadás 1863. 3. k. Bpest, 1894.)
 • Nép-Szózatok. Utóhangok febr. 18-ról. Irta Dr. Hirsch Rudolf. Ford. U. ott, 1853.
 • Gróf Nádasdy P. Ferencz néhai kalocsai érsek... U. ott, 1855.
 • Egyházi beszéd, melyet szt. István... ünnepén 1876. aug. 20. Budán tartott. Bécs, 1876.
 • Egyházi beszéd, melyet a nagyváradi 1. sz. Székesegyház fölszentelésének dicső Szent László királynak névünnepére eső százados évforduló napján 1880. jún. 27. Nagyváradon tartott. Bécs, 1880.
 • Cathalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor, ...Secundum cognomina auctorum descriptus. Strigonii, 1887. (Ism. Religió 1887. II. 14. sz.)
 • Szemelvények Sujánszky Antal költeményeiből. Aranymiséje és több mint félszázados irodalmi működésének emlékeül kiadják tisztelői. Esztergom, 1888.
 • Sujánszky Antal szent beszédei. kiadja Sujánszky Ödön. Esztergom, 1907.

Szerkesztette Pesten az Őrangyal című vallásos almanachot, korunk gyöngéd hölgyeinek szentelve 1844-1848. (az 1849-51. évfolyam nem jelent meg és az 1852. évfolyammal megszűnt); a Katholikus Néplapot 1855-57-ig szintén Pesten.

ForrásokSzerkesztés