Wikipédia:Cirill betűs szláv nevek átírása/Orosz személynevek magyar átírása: példatár

Figyelem! A jelen leírásban található példatár nem teljes körű, a hivatkozott 1985. évben kiadott kötet példáinak csak egy részét tartalmazza, ezért nem alkalmas egyedi vitás kérdések eldöntésére!

A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása című kézikönyv a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottságának és Szláv Nyelvészeti Bizottságának kezdeményezésére és jóváhagyásával készült. A könyv 1985-ben jelent meg, újabb, módosított kiadás azóta nem készült. A kötet ismerteti a cirill betűs szláv nyelvek – köztük az orosz nyelv – neveinek magyar átírási szabályait és példatárakat is tartalmaz.

Ez a szócikk nem az átírási szabályokat ismerteti. Az alábbi lista a kötet orosz példatárából készített kivonat, mely a személynevek egy részét tartalmazza. (Lásd még: Orosz földrajzi nevek magyar átírása: példatár.)

A listában feltüntetett nevek többségére az átírási szabályok vonatkoznak. Kivételt képeznek a magyar nyelvbe korábban (1950 előtt) bekerült nevek, melyek írásmódja hagyományos (például Botvinnik (sakkozó), Lenin, Sztálin, Patyomkin cirkáló).

Ugyancsak kivétel az idegen eredetű orosz nevek egy kisebb csoportja, például Herzen, Richter, Eisenstein, Ehrenburg.

Az orosz hangsúlyos magánhangzókat általában nem hosszú magánhangzóval írjuk át, tehát például МашаMasa, ДавидDavid. Kivételt csak ott teszünk, ahol az ékezet hiánya a magyarban azonos hangzású szót eredményezne: АняÁnya, ТаняTánya (vö. anya, tanya).

Rövidítések: (hagy) – hagyományos névalak; (idg) – idegen eredetű név.

Lásd még a Megjegyzés szakasz 3. pontját!

Személynevek

szerkesztés

Keresztnevek

szerkesztés
 • Аврам – Avram
 • Агафья – Agafja
 • Адам – Adam
 • Аксинья – Akszinyja
 • Александр – Alekszandr
 • Алексей – Alekszej
 • Анастасия – Anasztaszijа
 • Аня – Ánya
 • Аркадий – Arkagyij (de: Аркадьевич – Arkagyjevics)
 • Валентин – Valentyin
 • Ваня – Vanya (de: Дядя ВаняVánya bácsi, Csehov drámája)
 • Варя – Varja
 • Владимир – Vlagyimir
 • Владислав – Vlagyiszlav
 • Герман – German
 • Давид – David
 • Даниил – Danyiil
 • Денис – Gyenyisz
 • Иван – Ivan
 • Ева – Jeva
 • Евгений – Jevgenyij (de: Евгеньевич – Jevgenyjevics)
 • Екатерина – Jekatyerina
 • Елена – Jelena
 • Ефросиния – Jefroszinyija
 • Захар – Zahar
 • Катерина – Katyerina
 • Катя – Katya
 • Лариса – Larisza
 • Ларисса – Larissza
 • Лена – Lena
 • Лидия – Ligyija
 • Людмила – Ljudmila
 • Мария – Marija
 • Маша – Masa
 • Михаил – Mihail (de: Михайлович – Mihajlovics)
 • Надя – Nágya
 • Настасья – Nasztaszja
 • Нестор – Nyesztor (de: Nesztor-krónika)
 • Наталья – Natalja
 • Никита – Nyikita
 • Николай – Nyikolaj
 • Нина – Nyina
 • Павел – Pavel
 • Роберт – Robert
 • Родион – Rogyion
 • Руслан – Ruszlan
 • Саша – Szasa
 • Светлана – Szvetlana
 • Святослав – Szvjatoszlav
 • Станислав – Sztanyiszlav
 • Таня – Tánya
 • Татьяна – Tatyjana
 • Эдуард – Eduard
 • Юрий – Jurij
 • Ярослав – Jaroszlav

Vezetéknevek

szerkesztés
 • Алёхин – Aljohin (de: Alekszandr Aljechin orosz sakkozó 1892–1946)
 • Альтшулер – Altsuler
 • Анненский – Annyenszkij
 • Арсеньев – Arszenyjev[1]
 • Асеев – Aszejev
 • Балугьянский – (hagy) Balugyánszky
 • Барклай-де-Толли – (idg) Barclay de Tolly
 • Белинский – Belinszkij
 • Бенуа – (idg) Benois
 • Бердяев – Bergyajev
 • Ботвинник – Botvinnyik (de: Mihail Botvinnik sakkozó)
 • Быков – Bikov
 • Василенко – Vaszilenko
 • Васильев – Vasziljev
 • Геннадьевич – Gennagyjevics
 • Герцен – (idg) Herzen
 • Гиппиус – (idg) Hippiusz
 • Дейнека – (idg) Dejneka
 • Денисов – Gyenyiszov
 • Дельвиг – (idg) Delvig
 • Дионисий – Gyionyiszij
 • Иоффе – Ioffe
 • Кантемир – (idg) Kantemir
 • Карамзин – Karamzin
 • Катаев – Katajev
 • Книппер – (idg) Knipper
 • Крылов – Krilov
 • Крузенштерн – (idg) Kruzenstern
 • Кюи – (idg) Cui
 • Кюхельбекер – (idg) Küchelbecker
 • Ленин – (hagy) Lenin
 • Леонтьев – Leontyjev
 • Мейерхольд – (idg) Mejerhold
 • Неверов – Nyeverov
 • Нечаев – Nyecsajev
 • Никон – Nyikon
 • Пастернак – (idg) Paszternak
 • Пестель – (idg) Pesztel
 • Плещеев – Plescsejev
 • Плисецкая – Pliszeckaja
 • Потебня – (idg) Potebnya
 • Потёмкин – Potyomkin (hagy: Potemkin-falvak, Patyomkin cirkáló)
 • Пугачёв – Pugacsov
 • Рёрих – (idg) Röhrich (orosz festő, 1874–1947)
 • Рихтер – (idg) Richter
 • Рылеев – Rilejev
 • Рубинштейн – (idg) Rubinstejn
 • Рюрик – Rjurik
 • Соловьёв – Szolovjov
 • Сталин – (hagy) Sztálin
 • Стравинский – Sztravinszkij (de: Igor Stravinsky zeneszerző)
 • Терентьев – Tyerentyjev
 • Тихонов – Tyihonov
 • Третьяков – Tretyjakov
 • Тынянов – Tinyanov
 • Цветаева – Cvetajeva
 • Шереметьев – Seremetyjev
 • Эйзенштейн – (idg) Eisenstein
 • Эйхенбаум – (idg) Eichenbaum
 • Эренбург – (idg) Ehrenburg
 • Якобсон – (idg) Jakobszon (de: Roman Jakobson 1896–1982)

Cárok neve

szerkesztés

Az uralkodók nevét többnyire nem átírjuk, hanem magyarra fordítjuk, például Katalin cárnő, I. Péter, IV. Iván. (Az orosz Иван nevet azonban minden más esetben szabályosan átírjuk, például Ivan Turgenyev.)

Nem fordítjuk viszont az Alekszej, Dmitrij, Vaszilij cárneveket. (Régebbi szövegekben néha előfordulnak lefordítva is: Elek, Demeter, Vazul).

A cárok nevén kívül egyházi személyek és szentek nevének fordítása is előfordulhat (a szabályos átírás helyett). Ez azonban már nem annyira helyesírási, mint inkább nyelvhelyességi, nyelvhasználati kérdés.

Megjegyzések

szerkesztés
 • A cirill Иосиф és Иосифович nevek szabályos átírása ugyan Ioszif, Ioszifovics, de az OH kifejezetten a Joszif és Joszifovics alakokat hozza, és itt a Wikipédiában is ezt az utóbbi alakot használjuk.
A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása című kézikönyv 34. oldala szerint: oroszországi (Szovjetunió-beli) születésű személyek esetében „az idegen eredetű nevet is az oroszból írjuk át azzal a különbséggel, hogy a е [je] betű előtti orosz д, т, н betűket ilyenkor nem gy, ty, ny betűkkel, hanem d, t, n betűkkel írjuk át. Ez a különbségtétel az idegen nevek orosz kiejtésének sajátságán alapul.” A könyv példái: Dejneka, Delvig, Pesztel.
Az angol Wikipédia szócikke szerint a Модест idegen eredetű név ('Modest' is the Russian form of the name 'Modestus' which means 'moderate' or 'restrained' in Late Latin.), tehát a fentiek értelmében a helyes magyar átírása: Modeszt.
 • A fentebb leírtak mellett figyelembe kell venni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott, „A magyar helyesírás szabályai” című kiadvány tizenkettedik kiadásának 202. c) pontja szerint a nem latin betűs írású nyelvek tulajdonneveit a magyar ábécé betűivel, lehetőleg a forrásnyelvből írjuk át. A szabályzat 218. pontja értelmében a nem latin betűs írású nyelvekből átvett tulajdonneveket és közszavakat a magyar ábécé betűivel, lehetőleg egyenesen a forrásnyelvből [tehát más nyelv közvetítése nélkül] írjuk át. Átíráskor az idegen hangsort vagy az idegen betű- és hangsort együtt figyelembe véve, nyelvenként szabályozott módon helyettesítjük magyar hangokkal, illetve az ezeknek megfelelő magyar betűkkel.

Kapcsolódó lapok

szerkesztés
 1. Ennek és néhány hasonló alaknak (pl. Tretyjakov) a magyarázatát lásd a Vita:Vlagyimir Klavgyijevics Arszenyjev oldalon.
 • A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Főszerk. Hadrovics László, szerk. Zoltán András. Budapest: Akadémiai. 1985. ISBN 963-05-3499-1