Kumulánsgeneráló függvény

(Kumuláns szócikkből átirányítva)

A kumulánsok a valószínűségszámításban és statisztikában a valószínűségi változókhoz rendelt mennyiségek. Független valószínűségi változók esetén egyszerű velük számolni. Sorozatuk a várható értékkel és a szórásnégyzettel kezdődik.

Definíció szerkesztés

Ha az   valószínűségi változó momentumgeneráló függvénye  , azaz

 

akkor a

 

függvény az   kumulánsgeneráló függvénye.

Az  -edik kumulánst   jelöli, és definíciója

 .

A karakterisztikus függvény segítségével is definiálhatók:

 

ahol   a karakterisztikus függvény.

Tulajdonságok szerkesztés

Eltolásinvariancia szerkesztés

A kumulánsokat a   sűrűségfüggvény szemiinvariánsainak is tekintik, azaz   kivételével nem változnak a várható érték eltolásával együtt. Kegyen   valószínűségi változó, ekkor tetszőleges   konstansra:

 
 

Homogenitás szerkesztés

Az  -edik kumuláns  -edfokban homogén, azaz ha   tetszőleges konstans, akkor:

 

Additivitás szerkesztés

Legyenek   és   független valószínűségi változók, ekkor az   valószínűségi változóra:

 

Független valószínűségi változók esetén a karakterisztikus függvények szorzódnak,

 

ebből a logaritmus összeget csinál:

 

Ha a független valószínűségi változók száma  , és a valószínűségi változók  , akkor

 

Normális eloszlás szerkesztés

Tekintsünk egy normális eloszlást, aminek várható értéke  , szórásnégyzete  ! Ekkor karakterisztikus függvénye  , így kumulánsai:

  für  .

Minden 2-nél nagyobb rendű kumuláns nulla. Ez azonosítja a normális eloszlást.

Megmutatható, hogy:

 • vagy az első két kumulánst követő összes többi nulla
 • vagy pedig végtelen sok nem nulla kumuláns van.

Másként, az   kumulánsgeneráló függvény nem lehet 2-nél magasabb fokú polinom.

Kumulánsok és momentumok szerkesztés

Kumulánsok mint a momentumok függvényei szerkesztés

Jelölje egy   valószínűségi változó  -edik momentumát  !  -val kifejezhető  , mint

 

Az első néhány kumuláns a momentumok segítségével:

 
 
 
 
 

Általában, az összefüggés a következő rekurzióval fejezhető ki:

 

Egy alternatív kifejezési mód Faà di Bruno képlete, ami a momentumok mellett a   Bell-polinomokat is felhasználja:

 .

A   centrális momentumokkal a képletek egyszerűbbek:

 
 
 
 
 
 

Az első két kumuláns külön jelentéssel bír:   a várható érték,   a szórásnégyzet. A negyediktől kezdve a kumulánsok és a momentumok nem esnek többé egybe.

A kumulánsok levezetése szerkesztés

Az   függvényt   körül hatványsorba fejtjük:

 

Ebbe helyettesítjük   hatványsorát:

 

A helyettesítést elvégezve:

 

A   hatványai szerint rendezve kapjuk a kumulánsokat:

 

Momentumok kifejezése kumulánsokkal szerkesztés

Az  -edik momentum az első   kumuláns  -edfokú polinomja. Az első hat momentum:

 
 
 
 
 
 

Az együtthatókat Faà di Bruno képlete adja meg. Általában, az  -edik momentum a   teljes Bell-polinom értéke az   helyen:

 .

A centrális momentumok kifejezéséhez a   kumuláns nullának tekintendő:

 
 
 
 
 
 

Kumulánsok és partíciók szerkesztés

A momentumokat a kumulánsok segítségével kifejező polinomok kombinatoikailag is értelmezhetők: együtthatóik halmazpartíciókat számlálnak. A polinomok általános képlete

 

ahol:

 •   befutja egy   elemű halmaz partícióit;
 • " " azt jelenti, hogy   a partíció egy blokkja
 •   a   blokk mérete

Több dimenzióban szerkesztés

Az X1, ..., Xn valószínűségi változók közös kumulánsai szintén kumulánsgeneráló függvénnyel generálhatók:

 

Az egy dimenziós esethez hasonlóan ennek is van kombinatorikai jelentése:

 

ahol:

 •   befutja egy   elemű halmaz partícióit;
 • " " azt jelenti, hogy   a partíció egy blokkja
 •   a   blokk mérete

Például

 

Ez a kombinatorikai összefüggés a kumulánsok és momentumok között egyszerűbb alakot nyer, hogyha a momentumokat kumulánsokkal fejezzük ki:

 

Ekkor például:

 

Az első kumuláns a várható érték, két valószínűségi változó közös második kumulánsa a kovarianciájuk. Független valószínűségi változók vegyes kumulánsai eltűnnek. Ha a valószínűségi változók ugyanazok, akkor a   kumuláns ugyanaz, mint   közönséges   kumulánsa.

További fontos tulajdonság a multilinearitás a valószínűségi változókban:

 

Szabad kumulánsok szerkesztés

A fenti kombinatorikus

 

momentum-kumuláns képlet végigfut az   halmaz partícióin. Ha ehelyett csak a nem keresztező partíciókat számoljuk, akkor a szabad kumulánsokhoz jutunk. Roland Speicher vezette be őket.[1]

Alkalmazások szerkesztés

A továbbiakban adva legyenek   független, azonos eloszlású valószínűségi változók!

Centrális határeloszlás-tétel szerkesztés

Az   valószínűségi változóra a homogenitás és additivitás felhasználásával a következő kumulánsok adódnak:

 

Mivel a rend az egyenkénti rendek összege, adódik az   nagyságrend. Az első kumulánsok nagyságrendjei:

 

  esetén az   rendje negatív kitevőt kap, így a határérték végtelen sok valószínűségi változóra:

 

Azaz csak az első két kumuláns marad, ami éppen a normális eloszlásra jellemző. Emiatt tetszőleges valószínűségi változók összege osztva a tagok számának négyzetgyökével normális eloszláshoz tart. Ez a centrális határeloszlás-tétel. A bizonyítás befejezéséhez még fel kell használni a karakterisztikus függvény néhány tulajdonságát is.

A centrális határeloszlás tétele miatt a normális eloszlás szerepe különleges, mivel ha valamire sok, független, egyenként kevés hatással bíró hatás működik, akkor a hatások összessége normális eloszlással közelíthető.

Speciális esetben  , várható értéke nulla, szórásnégyzete  , magasabb momentumai tetszőlegesek. Ekkor

 

A  

 

valószínűségi változóra alkalmazható a magasabb momentumok eltolásinvarianciája, ami csak a várható értékre hat. A különbség az, hogy   várható értéke nulla, még akkor is, ha az   várható értéke nem tűnik el.

 

Nagy számok tétele szerkesztés

Az

 

valószínűségi változóra a homogenitás és additivitás felhasználásával a követklező kumulánsok adódnak:

 

A   kumulánsok nagyságrendjei rendre   lesznek. Az első kumulánsok nagyságrendjei:

 

  esetén az   rend nagy negatív kitevőt kap, így határértékben:

 

Csak az első kumuláns, illetve momentum marad. Növekvő  -nel normális eloszlást közelít, aminek várható értéke:

 

ahol a szélesség   rendű, és   esetén elfajult eloszlást jelent  -nél.

Legyen például   valószínűségi változó   várható értékkel,   szórásnégyzettel és tetszőleges további momentumokkal.

 

Ezzel az   valószínűségi változó várható értéke ugyanaz, mint az   valószínűségi változóé, azaz   az   várható értékben hű becslése. A növekvő  -re csökkenő szórás értéke  .

Története szerkesztés

A kumulánsokat először Thorvald Nicolai Thiele dán matematikus írta le egy 1889-ben dánul megjelent könyvben.[2] Habár a könyvet a Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik is hivatkozta,[3] az eredményekre nem figyeltek fel. Így Felix Hausdorff 1901-ben újra bevezette őket.[4]

A szabad valószínűségszámításban hasonló szerepet töltenek be, mint a közönséges kumulánsok a közönséges valószínűségszámításban.[5] Például a szabad valószínűségi változók összegének szabad kumulánsai is összegződnek. A normális eloszlás szerepét a Wigner-féle félköreloszlás veszi át, ennek csak a második szabad kumulánsa különbözik nullától.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Speicher, Roland (1994), "Multiplicative functions on the lattice of non-crossing partitions and free convolution", Mathematische Annalen, 298 (4): 611–628
 2. Thorvald Nicolai Thiele: Forelæsninger over almindelig Iagttagelseslære: Sandsynlighedsregning og mindste Kvadraters Methode, Kopenhagen 1889.
 3. Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik JFM 21.0210.01 Archiválva 2015. szeptember 24-i dátummal a Wayback Machine-ben.
 4. Felix Hausdorff: Gesammelte Werke, Band V: Astronomie, Optik und Wahrscheinlichkeitstheorie. 2006, ISBN 978-3-540-30624-5, S. 544, 577.
 5. (2011) „What Is a Free Cumulant?”. Notices of the American Mathematical Society 58 (2), 300–301. o. ISSN 0002-9920.  

Források szerkesztés

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Kumulante című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.