Főmenü megnyitása

A Maxwell–Boltzmann-eloszlás gázokban lévő részecskék sebességéről szól, ahol a részecskék között nincs állandó kölcsönhatás, szabadon mozognak rövid ütközések között.

A Maxwell–Boltzmann-eloszlás a részecskék sebességét írja le (a sebesség vektor nagyságrendjét) a rendszer hőmérséklete függvényében. Ezt a valószínűségi eloszlást James Clerk Maxwellről és Ludwig Boltzmannról nevezték el.

Többnyire azt gondolják a Maxwell–Boltzmann-eloszlásról, hogy az csak a molekuláris sebességekről szól, de vonatkozik a sebességek eloszlására, a nyomatékokra, a molekulák momentumának nagyságrendjére, és mindezek különböző eloszlási valószínűségéről is.

Ez a szócikk a sebesség eloszlásáról szól. Az eloszlásban 3 dimenziós vektorok szerepelnek, melyek komponensei függetlenek és normál eloszlásúak (normális eloszlás) '0' középértékkel és a szórással. Ha eloszlása , akkor

a Maxwell–Boltzmann-eloszlást követi paraméterrel. Az paramétertől eltekintve, az eloszlás azonos a 3 szabadságfokú khí-eloszlással.

AlkalmazásSzerkesztés

A Maxwell–Boltzmann-eloszlást a termodinamikai egyensúly közelében lévő ideális gázokra alkalmazzák nemrelativisztikus sebességeken, ahol a kvantummechanikai hatás elhanyagolható.

A kinetikus gázelmélet alapjául szolgál, megmagyarázza a gázok alapvető tulajdonságait, mint például a nyomást és a diffúziót.

LevezetésSzerkesztés

Maxwell levezetésében eredetileg a három irány egyenlő mértékben szerepelt, de később Boltzmann elhagyta ezt a feltételezést és a kinetikus elméletet használta.

Az energiákat tekintve a Maxwell–Boltzmann-eloszlás leginkább a Boltzmann-eloszlásból ered: (lásd még a Maxwell–Boltzmann-statisztikát a matematikai statisztikából):

 

ahol:

 • i a mikroállapot
 • Ei az i mikroállapot energia szintje
 • T a rendszer egyensúlyi hőmérséklete
 • gi az a tényező, mely az azonos energiaállapotban lévő mikroállapotok számát jelzi.
 • k a Boltzmann-állandó
 • Ni z egyensúlyi T hőmérsékleti állapotban a molekulák száma, i állapotban, melynek energiája Ei és gi degenerációban (kvantum állapotok hasonló energia állapotokban).
 • N a molekulák teljes száma

A fenti egyenletet néha gi degenerációs tényező nélkül írják fel . Ez esetben az “i” index egy egyedi állapotot specifikál a gi állapotok helyett, melyek hasonló Ei energiával rendelkeznek. Mivel a sebesség az energiával kapcsolatos, az (1) számú egyenletet használják a gázmolekulák hőmérséklete és a sebessége közötti kapcsolat levezetésére. Ebben az egyenletben a nevezőt úgy ismerik, mint a kanonikus partíciós függvény.

A momentum vektor eloszlásaSzerkesztés

Ez a levezetés nagyban különbözik Maxwell azon levezetésétől, amit később Boltzmann kiegészített. Ez Boltzmann 1877-es megközelítéséhez áll közel. Arra az esetre, amikor az ideális gáz alaphelyzetben olyan atomokat tartalmaz, melyek nincsenek egymással kölcsönhatásban, minden energia kinetikus energia formában van jelen, és a gi, állandó minden i-re. A kinetikus energia és a momentum (lendület) közötti kapcsolat részecskékre:

 

ahol p² a momentumvektor négyzete p = [pxpypz]. Ekkor átírhatjuk a (1) egyenletet:

 

Ahol Z a partíció függvény, az (1) egyenlet nevezője. Az “m” a gáz molekuláris tömege, “T” a termodinamikus hőmérséklet és “k” a Boltzmann-állandó. Ni/N eloszlás arányos a fp sűrűségfüggvény-nyel:

 

A c normalizáló állandó meghatározásánál figyelembe veendő, hogy annak a valószínűsége, hogy bármely molekulának van momentuma, =1. Ezért a (4) egyenlet integráljának minden px, py és pz-re 1-nek kell lennie.

 

Az (5) egyenletet behelyettesítve a (4) egyenletbe:

 

Látható, hogy az eloszlás három független, normális eloszlású változó,  ,   és   szorzata,   szórásnégyzettel. Ráadásul látható, hogy a momentum nagyságrendjének eloszlása megfelel a Maxwell–Boltzmann-eloszlásnak,   mellett. A momentum Maxwell–Boltzmann-eloszlása alapvetően megkapható a H-elmélet felhasználásával egyensúlyi állapotban a kinetikus elmélet keretein belül.

Energia-eloszlásSzerkesztés

p² = 2mE esetén, az energia eloszlás:

 

Mivel az energia arányos a három normális eloszlású momentum komponens négyzetével, ez az eloszlás a gamma-eloszlás, és a chi-négyzet eloszlás harmadfokú szabadságfokkal. Az ekvipartíció-tétel szerint, ez az energia egyenletesen oszlik el a három szabadságfok között, így az egy szabadságfokra jutó energia a chi-négyzet eloszlás szerint oszlik el, egy szabadságfokkal:[1]

 

ahol   egy szabadságfokra jutó energia. Egyensúlyi állapotban, az eloszlás igaz bármely számú szabadságfokra. Például, ha a részecskék merev dipólusok, három transzlációs szabadságfokkal és kettő járulékos körforgó szabadságfokkal rendelkeznek. Minden egyes szabadságfok energiája a fent említett chi-négyzet eloszlással írható le, és a teljes energia a chi-négyzet eloszlással írható le öt szabadságfokkal. Ennek hatása van a gázok hőkapacitás elméletére.

Sebességvektor eloszlásSzerkesztés

A sebességvektor valószínűség sűrűsége fv arányos a momentum valószínűség sűrűség függvénnyel:

 

és ha p = mv , akkor

 

mely a Maxwell–Boltzmann-sebességvektor eloszlása. Annak valószínűsége, hogy [dvxdvydvz] részecske elemeket találjunk a v = [vxvyvz] vektornál elenyésző kicsi.

 

Mint ahogy a momentum, az eloszlás három független normális eloszlású változó  ,   és   szorzata,   szórásnégyzettel. Látni kell, hogy a Maxwell-Boltzmann-sebességvektor eloszlás a [vxvyvz] sebességvektorokra az eloszlások szorzata minden egyes – három – irányra:

 

Ahol minden egyes irányra az eloszlás:

 

A sebességvektor minden komponense normális eloszlású   középértékkel és a szórás  , így a vektornak egy háromdimenziós normál eloszlása van, ‘multinormál’ eloszlásnak is hívják,   középértékkel és   szórással.

A sebesség eloszlásSzerkesztés

A sebesség skaláris mennyiség.

 
Maxwell-Boltzmann molekuláris sebesség eloszlás

Az ábra néhány nemesgáz sebességének valószínűségi sűrűségfüggvényét ábrázolja 25 °C hőmérsékleten. Az y tengelyen s/m a paraméter, így a görbe alatti terület dimenzió nélküli. Általában a molekulák sebessége érdekel bennünket és nem a komponenseinek vektorai. A Maxwell–Boltzmann-eloszlás a sebességvektor eloszlásából következik. A sebesség:

 

és a térfogat növekménye:

 

ahol a   és a   a vektor azimút és útszög (a vektor eltérési szöge) jellemzői. A normál valószínűség sűrűség függvény integrálása, a sebesség behelyettesítve a vektorkomponensek négyzetének összegével, adja a valószínűség sűrűség függvényt a sebességre:

 

Ez az egyenlet egyszerűen a Maxwell-eloszlás   szórás paraméterrel.[2]

Rendszerint sokkal jobban érdekelnek bennünket a mennyiségek, például a részecskék átlagos sebessége, mint az aktuális eloszlásuk. Az átlagos sebesség, a legvalószínűbb sebesség a Maxwell-eloszlásból számítható.

Relatív sebesség eloszlásaSzerkesztés

A relatív sebesség:  , ahol   a legvalószínűbb sebesség. Relatív sebesség eloszlás lehetővé teszi különböző gázok összehasonlítását, függetlenül a hőmérséklettől és a molekuláris súlytól.

A tipikus sebességSzerkesztés

A gyakorlatban az eloszlásnál érdekesebb lehet az átlagos sebesség.

A leginkább valószínű sebesség vp, az a sebesség, melyet bármely molekula leginkább felvesz (azonos tömeg esetén), és mely megfelel a f(v) maximum értékének. Ennek kiszámításához, a kiindulás:   és megoldjuk v-re:

 

Ahol R a gáz állandó és M = NA, m az anyag moláris tömege. A diatomos nitrogén esetében (N2,mely a levegő fő komponense) szobahőmérsékleten:  m/s Az átlagos sebesség a sebesség eloszlás matematikai átlaga:

 

Az effektív sebesség, vrms, az átlagos sebesség négyzetgyöke:

 

A tipikus sebesség:

 

A relatív sebesség eloszlásaSzerkesztés

 
Maxwell-Juttner-sebesség eloszlás elektron gázra, különböző hőmérsékleteken

Amikor a gáz forrosódik és a kT közelít vagy meghaladja a mc²-t a   valószínűség eloszlása a relativisztikus Maxwelliánus gáznál, a Maxwell–Juttner-eloszlás szerinti:

[3]
 

ahol:     és a   a módosított másodrendű Bessel-függvény.

A momentummal kifejezve:

 

Ahol:  .

A Maxwell–Juttner egyenlet kovariáns, és a gáz hőmérséklete nincs hatással a gáz sebességére.[4]

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 1. Statistical thermodynamics: fundamentals and applications. Cambridge University Press, 434. o. (2005). ISBN 0-521-84635-8 , Appendix N, page 434
 2. http://mathworld.wolfram.com/MaxwellDistribution.html Archiválva 2007. február 21-i dátummal a Wayback Machine-ben Maxwell distribution
 3. Synge, J.L. The Relativistic Gas, Series in physics. North-Holland. Sablon:LCCN (1957) 
 4. (2009) „On the Manifestly Covariant Juttner Distribution and Equipartition Theorem”. arXiv:0910.1625v1. (Hozzáférés ideje: 2011. október 22.)