Számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség

A számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség egy matematikai tétel, amely szerint nemnegatív valós számok számtani középértéke nem lehet kisebb, mint a számok mértani középértéke; egyenlőség is csak akkor állhat fenn, ha a szóban forgó számok megegyeznek.

A tétel megfogalmazása szerkesztés

Bármely   nemnegatív valós számok esetén

 

és egyenlőség csak abban az esetben áll fenn, ha  .

A tétel bizonyításai szerkesztés

Az n = 2 eset bizonyításai szerkesztés

Algebrai bizonyítás

Ekvivalens átalakításokkal

 

 

 

 

ami mindig teljesül.

Geometriai bizonyítás

Az egymás mögé illesztett   és   hosszúságú szakaszok, mint átmérő fölé, rajzoljunk félkörívet! Ennek sugara a két szám számtani közepe lesz. A két szám mértani közepének megfelel a szakaszok érintkezési pontjába állított és a körívig húzott merőlegesnek a hossza. Az ábráról leolvasható, hogy az utóbbi csak abban az esetben éri el a sugár hosszát, ha  .

 

Bizonyítások teljes indukcióval szerkesztés

1. bizonyítás

a.) A tételt   esetre már bizonyítottuk.

b.) Igazoljuk, hogy ha  -re igaz az állítás, akkor  -re is igaz. Osszuk ugyanis fel a tetszőlegesen rögzített   számot két darab  -es csoportra; alkalmazzuk ezekre külön-külön az  -re vonatkozó indukciós feltevést; majd második lépésben alkalmazzuk az   esetre már bizonyított tételt:

 

Ezzel bizonyítottuk az állítást minden olyan esetre, amikor a tagok száma 2-hatvány ( ).

c.) Amennyiben   nem 2-hatvány ( ), akkor az   nemnegatív valós számokhoz vegyük hozzá az   elemeket, és alkalmazzuk az így kapott   számokra a már bizonyított állítást:

 

Ekvivalens átalakításokkal:

 

 

 

amit bizonyítani kellett.

d.) Végül igazoljuk a tétel egyenlőségre vonatkozó részét.
  esetén az egyenlőség nyilvánvalóan teljesül, hiszen ekkor  
Tegyük fel most, hogy például   ! Felhasználva, hogy ebben az esetben   :

 

tehát egyenlőség nem állhat fenn.

2. bizonyítás

a.) A tételt   esetre már bizonyítottuk.

b.) Igazoljuk, hogy ha  -re igaz az állítás, akkor  -re is igaz, a már látott módon.

c.) Egyfajta fordított irányú indukciót alkalmazva igazoljuk, hogy ha  -re igaz az állítás, akkor  -re is teljesül, és így minden természetes számra fennáll. Az   nemnegatív valós számokhoz vegyük ugyanis hozzá  -dik elemként a számok számtani középértékét, az   számot. Az indukciós feltevésből kiindulva, ekkor, ekvivalens átalakításokkal:

 

 

 

 ,

amit bizonyítani kellett.

d.) Végül igazoljuk a tétel egyenlőségre vonatkozó részét, a már látott módon.

3. bizonyítás

a.) A tételt   esetre már bizonyítottuk.

b.) Igazoljuk, hogy ha  -re igaz az állítás, akkor  -re is igaz. Legyen ugyanis   és  , ekkor az indukciós feltevés miatt

 

Mivel  , elegendő megmutatni, hogy

 

Ekvivalens átalakításokkal:

 

 

 

 

 ,

ami mindig teljesül, mert   esetén a bal oldalon két pozitív,   esetén pedig két negatív szám szorzata szerepel.

c.) Végül igazoljuk a tétel egyenlőségre vonatkozó részét, a már látott módon.

4. bizonyítás

a.) A tételt   esetre már bizonyítottuk.

b.) Igazoljuk, hogy ha  -re igaz az állítás, akkor  -re is igaz. Indukcióval feltehetjük, hogy  -re igaz az állítás és   szám van adva:   és  . Jelöljük  -val az   számok számtani közepét. Az indukciós hipotézis miatt tudjuk, hogy  . Be kell látnunk, hogy

 

teljesül minden   számra. Az indukció miatt már tudjuk, hogy  , ezért azt kell belátni, hogy   azaz

 

teljesül.  polinom, ami 0-ban pozitív,  -ban nulla, végtelenben pedig végtelenhez tart. Így van minimuma, ahol deriváltja nulla. Kiszámolva:

 

ahonnan  .

Richard Rado bizonyítása szerkesztés

Richard Rado indukciós bizonyítása erősebb állítást igazol. Tegyük fel, hogy   számunk van, ezek számtani és mértani közepe   és  , az első   szám számtani illetve mértani közepe pedig   és  . Ekkor

 

Ez elég, hiszen ha  , akkor a képlet szerint  . A képlet igazolásához  -nel osztva, 0-ra redukálva és bevezetve az

 

új változót, a következő adódik:

 

Ezt kell tehát  -ra igazolni. Ezt  -re való indukcióval bizonyítjuk. Az   eset igaz. Ha pedig  -re igaz, akkor  -re

 

Pólya György bizonyítása szerkesztés

Pólya György bizonyítása, ami az analízis mély fogalmait használja.

Tegyük fel tehát, hogy adottak az   nemnegatív számok, számtani közepük  .

Ha  , akkor  , ( ) tehát az egyenlőség teljesül:

 

Tegyük fel, hogy a számok pozitívok:  

Ekkor  .

Legyen  

  függvény első deriváltja:

 

  második deriváltja:

 

A második derivált mindenhol pozitív:

 

A   egyenlet egyetlen megoldása:  

Ezekből az következik, hogy   függvénynek csak   helyen van szélsőértéke és ott minimuma van. Továbbá  .

Összefoglalva: Minden   esetén   és   pontosan akkor igaz, ha  .

Kifejtve:

 

  és az egyenlőség csak akkor áll, ha  .

Írjuk fel az említett egyenlőtlenséget az   ( ) számokra:

 

Összeszorozva ezeket azt kapjuk, hogy

 

A bal oldal   miatt így alakítható:

 

és ezzel azt kaptuk, hogy  , tehát készen vagyunk. Egyenlőség csak akkor áll, ha  , azaz a számok egyenlőek. Ezt a bizonyítást Pólya György álmában találta.

Riesz Frigyes bizonyítása szerkesztés

Riesz Frigyes bizonyítása a következő:

Továbbra is feltesszük, hogy  

1. Az összes szám megegyezik szerkesztés

  esetén az egyenlőség nyilvánvalóan teljesül, hiszen ekkor  .

2. A számok nem egyenlőek szerkesztés

Mivel nem lehet minden szám nulla, továbbá   ( ), ezért a számtani középérték nyilván pozitív:  .

Ha bármelyik  , akkor a mértani középérték nulla, így az egyenlőtlenség teljesül:

 

A továbbiakban tegyük fel, hogy az összes szám pozitív:  

A mértani középértéket jelöljük  -el:

 

Amennyiben a számok nem egyenlőek, feltehető, hogy létezik közöttük legkisebb és legnagyobb elem. Az általánosság elvesztése nélkül tegyük fel, hogy ezek az   és   elemek:

 

 

Nyilván igaz a következő egyenlőtlenség:

 

Az eredeti sorozat alapján állítsunk elő egy második sorozatot, melynek első két tagja   és  :

 

A második sorozat számtani középértéke nem változik:

 

A második sorozat mértani középértéke:

 

A második mértani középértékben lévő szorzat az első mértani közép szorzatától az első két tényezőben különbözik, ezért ezeket hasonlítjuk össze:

 

 -ból következik:

 

 

Ezek alapján:

 

 

A mértani középértékekben lévő szorzatok összehasonlítása:

 

Kihasználtuk, hogy minden elem pozitív:  ,  

Megmutattuk, hogy a módosított sorozat mértani középértéke nagyobb, mint az eredeti sorozat mértani középértéke:

 

A módosított sorozatban legalább egyszer megjelenik  .

Ezt az eljárást véges sokszor ismételve egy olyan számsorozathoz jutunk, aminek minden eleme  . Legyen ez a  -ik sorozat:

 

Fent beláttuk, hogy a mértani középértékek monoton növekvő sorozatot alkotnak:

 

Ebből következik:

 

Tehát

 

 ,   és   figyelembevételével kijelenthetjük, hogy

 

Az egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha az összes szám megegyezik.

.

A tétel fontosabb alkalmazásai szerkesztés

Pozitív valós szám és reciprokának összege nem kisebb 2-nél szerkesztés

A tétel segítségével bebizonyítható, hogy ha  , akkor  . Ugyanis   egyenlőtlenség a tétel miatt igaz, hiszen a bal oldalon   és   számtani, míg a jobb oldalon a mértani közepük van. A jobb oldalon a gyök alatt 1 van, és mivel  , ezért  , és 2-vel szorozva  . QED

A rendezési egyenlőtlenség helyettesítése több feladat megoldásában szerkesztés

Ebben a példában az egyenlőtlenség a rendezési egyenlőtlenséget helyettesíti:

Igazoljuk, hogy   (a, b, c poz. valós számok). Bizonyítás:  . A változók ciklikus permutálásával kapott három egyenlőtlenséget összeadva adódik az igazolandó. Leolvashatjuk az egyenlőség esetét is: a=b=c.

Az   sorozat határértéke szerkesztés

Megmutatjuk, hogy  . Valóban, hiszen a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség alapján

 

Az   sorozat korlátos és szigorúan monoton növekedő szerkesztés

Megmutatjuk, hogy  . Valóban, a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség alapján

 

Ebből  -edikre emelés és rendezés után adódik a felső korlát. A szigorúan monoton növekedéshez azt kell igazolni, hogy  . A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség alapján

 

Egyenlőség pedig nem állhat fenn. Hasonlóan igazolható, hogy   is korlátos és szigorúan monoton növekedő, ahol   tetszőleges valós szám.

Azonos kerületű háromszögek szerkesztés

Azonos kerületű háromszögek között a szabályos háromszög területe a legnagyobb. Egy   oldalú háromszög félkerülete legyen  . A Héron-képlet szerint a háromszög területe   vagyis az

 

függvényt kell maximalizálnunk rögzített   mellett. A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség alapján

 

Egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha  .

A tétel súlyozott változata szerkesztés

A tétel súlyozott változata a következő. Ha   nemnegatív valós számok,   pozitív valós számok, amikre   teljesül, akkor

 

Egyenlőség csak akkor áll fenn, ha  . Ennek   speciális esete az eredeti tétel.

A tétel általánosításai szerkesztés

A tétellel kapcsolatos (matematika)történeti érdekességek szerkesztés

Források szerkesztés