Számviteli törvény

Magyarországon a számviteli tevékenységeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozza.

A preambuluma szerint: „A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre. E törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.”

Meghatározza „a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket”.

A beszámolási kötelezettséget helyezi előtérbe, végtermék szabályozásra épül.

A piaci szereplők és az egyéb érdekhordozók prioritásának a meghatározása is alapvető feladata.

A törvény hatálya

szerkesztés

A törvény hatálya alá tartoznak a következő gazdálkodók: vállalkozó,[1] az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet,[2] a Magyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény.

A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra,[3] a polgári jogi társaságra, az építőközösségre, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére, valamint arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (közkereseti társaság, betéti társaság) és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (kata) és a kisvállalati adóról (kiva) szóló törvény előírásai szerint vezeti.

A törvény tagolása

szerkesztés
 • I. Fejezet: Általános rendelkezések
  • A törvény célja; A törvény hatálya
 • II. Fejezet: Beszámolás és könyvvezetés
  • Beszámolási kötelezettség; Üzleti év; Könyvvezetési kötelezettség; Számviteli alapelvek
 • III. Fejezet: Az éves beszámoló
  • Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok
  • Közbenső mérleg
  • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
  • A mérlegtételek értékelésének általános szabályai
  • Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke
  • Az eszközök értékcsökkenése
  • Az eszközök értékvesztése
  • A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése
  • Valós értéken történő értékelés
  • A mérlegtételek alátámasztása leltárral
  • Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
  • Az eredménykimutatás tételeinek tartalma
  • Üzleti jelentés
 • IV. Fejezet: Egyszerűsített éves beszámoló
 • V. Fejezet: Egyszerűsített beszámoló
  • Általános szabályok
  • Az egyszerűsített mérleg tagolása, tételeinek tartalma
  • Az egyszerűsített mérleg tételeinek értékelése
  • Az eredménylevezetés tartalma, tagolása
  • Az eredménylevezetés tételeinek tartalma
 • VI. Fejezet: Összevont (konszolidált) éves beszámoló
  • Konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség
  • Az összevont (konszolidált) éves beszámoló formája, tartalma
  • Adósságkonszolidálás
  • Ráfordítások és bevételek konszolidálása
  • Társult vállalkozások konszolidálása
  • Konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatása
  • Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet
  • Összevont (konszolidált) üzleti jelentés
 • VII. Fejezet: Sajátos beszámolási kötelezettségek
  • Előtársasági időszak; Gazdasági társaságok átalakulása; Devizanemek közötti áttérés elszámolási szabályai
 • VIII. Fejezet: Számviteli szolgáltatás
 • IX. Fejezet: Nyilvánosságra hozatal és közzététel
  • Letétbe helyezés
 • X. Fejezet: Könyvvizsgálat
  • A könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség; Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék
 • XI. Fejezet: Könyvvezetés, bizonylatolás
  • Kettős könyvvitel
  • Az egységes számlakeret
  • Számlarend
  • Egyszeres könyvvitel
  • A könyvviteli rendszerek változtatása
  • Könyvviteli zárlat
  • A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem
  • Számviteli bizonylatok
  • Szigorú számadási kötelezettség
  • A bizonylatok megőrzése
 • XII. Fejezet: Jogkövetkezmények
 • XIII. Fejezet: 171-173. TÖRÖLVE!
 • XIV. Fejezet: Záró rendelkezések
  • Hatálybalépés
  • Az Európai Unió jogának való megfelelés
  • A magyar számviteli standardok
  • Átmeneti rendelkezések
  • Felhatalmazás
 • Mellékletek
  • 1. sz. melléklet: A mérleg előírt tagolása
  • 2. sz. melléklet: Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
  • 3. sz. melléklet: Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
  • 4. sz. melléklet: Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása
  • 5. sz. melléklet: Az eredménylevezetés előírt tagolása
  • 6. sz. melléklet: I. Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el az 1. számú melléklet "A" változata szerinti mérleg tagolásától; II. Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet "A" változata szerinti eredménykimutatás tagolásától
  • 7. sz. melléklet: Cash flow-kimutatás
 1. Vállalkozó: „minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítót is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé”.
 2. Egyéb szervezetek: lakásszövetkezet, társasház, egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is), ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet, víziközmű-társulat, befektetési alap, egyéb alapok, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, közraktár, külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet.
 3. Az egyéni vállalkozókra a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) és az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény vonatkozik.