Sziki tölgyes

A sziki tölgyes (Festuco pseudovinae – Quercetum) az enyhén lúgos kémhatású szolonyec szikes talajok jellemző növénytársulása. A sziki tölgyesekben a kisebb-nagyobb erdőfoltok füves tisztásokkal váltakoznak, ezért az erdős sztyepp társulások közé soroljuk őket. A leggyakrabban ősi morotvák, régi folyómedrek kanyarulataiban maradtak fenn.

Magyarországon szerkesztés

Néhány kisebb foltban megmaradtak a Tiszántúlon (Crisicum flórajárás), amin kívül csak egyetlen állományuk nő a Kisalföld és a Kemenesalja határvidékén. Legismertebb tiszántúli képviselői:

Termőhelye, kialakulása szerkesztés

A kevés tápanyagot tartalmazó talajban a sok nátriumsó vízelvonó hatása fiziológiai szárazságot idéz elő. Az A szint kilúgzott (inkább sztyeppesedő réti) szolonyec szikes, a mélyebb rétegek kémhatása enyhén lúgos. A talajvízszint viszonylag magas, évi ingadozása jelentős. Mai állományai zömmel a folyószabályozások és ezzel a talajvíz szintjének csökkenése után alakultak ki a korábbi üde sziki tölgyesekből vagy keményfás ártéri erdőkből. Elvileg kialakulhatott tatár juharos lösztölgyes elszikesedésével is, de konkrét példát erre nem ismerünk.

Degradáló tényezői:

  • erdőgazdálkodás,
  • kiszárítás,
  • vadtúltartás,
  • (a puszta felől) legeltetés.

Megjelenése szerkesztés

A sziki tölgyes olyan ligetes kocsányos tölgyes, amelynek aljnövényzetében az erdei elemek sztyeppi és sziki fajokkal keverednek. Tisztásain:

Lombkoronája nem magasabb 15 méternél, az erdő szélein még kevesebb. Közönséges fajokból álló cserjeszintje összeolvad a lombkoronaszinttel. A kontinentális, pontusi és szubmediterrán flóraelemek együttes mennyisége 20% körüli. Bennszülött fajokat ritkán tartalmaz.

Növényei szerkesztés

Uralkodó fafaja a kocsányos tölgy (Quercus robur).

A széleken előfordul:

(feltehetően csak ültetve, illetve elvadulva).

Az alsó lombkoronaszintben fává nő a tatár juhar (Acer tataricum).

A cserjeszint jellemző növénye a vadkörte (Pyrus pyraster)

A sziki tölgyesek gyepszintjében számos védett növény:

nő.

További, jellemző fajok:

A főleg az erdőszéleken élő sótűrő növények:

Források szerkesztés