1948-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

TörvényekSzerkesztés

 • 1948. évi I. törvény a tájékoztatásügyi miniszteri állás megszüntetéséről
 • 1948. évi II. törvény a nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlensége tárgyában alkotott 1946. évi XXVI. törvény kiegészítéséről
 • 1948. évi III. törvény a „Magyar Szabadság Érdemrend” alapításáról szóló 1946. évi VIII. törvénycikk és a „Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem” alapításáról szóló 1946. évi XXI. törvénycikk kiegészítéséről
 • 1948. évi IV. törvény a Budapesten, az 1947. évi december hó 8. napján aláírt magyar-jugoszláv barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés becikkelyezéséről
 • 1948. évi V. törvény a honvédségi védőként eljáró nyugállományú és szolgálaton kívüli viszonybeli hadbírák fegyelmi felelősségéről
 • 1948. évi VI. törvény a Magyar Köztársaság megalapításának és az 1848/49. évi szabadságharc és forradalom emlékére engedélyezendő közkegyelemről
 • 1948. évi VII. törvény a büntetés végrehajtására vonatkozó egyes kivételes rendelkezésekről
 • 1948. évi VIII. törvény az 1947. évi XX. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról
 • 1948. évi IX. törvény a kulturális együttműködés tárgyában Bukarestben 1947. évi november hó 25. napján aláírt magyar-román egyezmény becikkelyezéséről
 • 1948. évi X. törvény a kulturális együttműködés tárgyában Budapesten 1947. évi október hó 29. napján aláírt magyar-bolgár egyezmény becikkelyezéséről
 • 1948. évi XI. törvény a Budapesten 1948. évi január hó 24. napján aláírt magyar-román barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés becikkelyezése tárgyában
 • 1948. évi XII. törvény az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről
 • 1948. évi XIII. törvény a bauxitbányászat és az alumíniumtermelés államosításáról
 • 1948. évi XIV. törvény a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő meghosszabbításáról
 • 1948. évi XV. törvény a „Magyar Munka Érdemrend és Érdemérem” alapításáról
 • 1948. évi XVI. törvény a „Köztársasági Elnök Elismerésének Koszorúja” alapításáról
 • 1948. évi XVII. törvény a „Kossuth Érdemrend” alapításáról
 • 1948. évi XVIII. törvény a „Kossuth-díj” alapításáról
 • 1948. évi XIX. törvény az 1947/48. évi állami költségvetésről
 • 1948. évi XX. törvény a kulturális együttműködés tárgyában Budapesten 1948. évi január hó 31. napján aláírt magyar-lengyel egyezmény becikkelyezéséről
 • 1948. évi XXI. törvény a Moszkvában, 1948. évi február hó 18. napján aláírt magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés becikkelyezéséről
 • 1948. évi XXII. törvény az ítélőbírák áthelyezésének, úgyszintén az ítélőbírák és az államügyészségi tagok végelbánás alá vonásának átmeneti szabályozásáról
 • 1948. évi XXIII. törvény az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről
 • 1948. évi XXIV. törvény a Magyar Köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról
 • 1948. évi XXV. törvény egyes iparvállalatok állami tulajdonba vételéről
 • 1948. évi XXVI. törvény külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztása és vagyonuk elkobzása tárgyában
 • 1948. évi XXVII. törvény az egyes villamosművek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről és a villamos energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb rendelkezésekről szóló 1946. évi XX. törvény értelmében járó kártalanítást szabályozó törvényjavaslat benyujtására megszabott határidő meghosszabbításáról
 • 1948. évi XXVIII. törvény az elhagyott javak kérdésének rendezéséről
 • 1948. évi XXIX. törvény az ügyvédi rendtartásról szóló 1937. évi IV. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről
 • 1948. évi XXX. törvény a gyógyszerészetről
 • 1948. évi XXXI. törvény a szövetkezetekről szóló 1947. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek újabb módosításáról, illetőleg kiegészítéséről
 • 1948. évi XXXII. törvény a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924. évi V. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról
 • 1948. évi XXXIII. törvény a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonbavétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában
 • 1948. évi XXXIV. törvény az állami költségvetési év kezdetéről, valamint az államháztartásnak az 1948. évi augusztus hó 1. napjától az 1948. évi december hó 31. napjáig terjedő viteléről
 • 1948. évi XXXV. törvény a volt királyi család alapítványi vagyonának állami tulajdonba vételéről
 • 1948. évi XXXVI. törvény a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon működő pénzintézetek magyar tulajdonban lévő részvényeinek állami tulajdonba vételéről szóló 1947. évi XXX. törvény kiegészítéséről
 • 1948. évi XXXVII. törvény a nemzeti vállalatról
 • 1948. évi XXXVIII. törvény a Magyar Tudományos Tanács létesítése tárgyában
 • 1948. évi XXXIX. törvény a Varsóban 1948. évi június hó 18. napján aláírt magyar-lengyel barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés becikkelyezéséről
 • 1948. évi XL. törvény az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának becikkelyezéséről
 • 1948. évi XLI. törvény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között gazdasági együttműködés tárgyában 1948. évi május hó 13. napján aláírt Egyezmény becikkelyezéséről
 • 1948. évi XLII. törvény a Nagy-Budapest területén megválasztott törvényhatósági bizottsági és képviselőtestületi tagok megbizatásának meghosszabbításáról
 • 1948. évi XLIII. törvény a nőkre nézve a közszolgálat körében és más életpályákon fennálló hátrányos helyzet megszűntetéséről
 • 1948. évi XLIV. törvény a Fővárosi Közmunkák Tanácsának és a Fővárosi Pénzalapnak megszüntetéséről, valamint a városrendezési ügyek intézéséről
 • 1948. évi XLV. törvény a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924. évi V. törvénycikk kiegészítése és módosítása tekintetében intézkedő 1948. évi XXXII. törvény módosításáról
 • 1948. évi XLVI. törvény a honvédelmi miniszternek honvéd ügyészségek felállítása és megszüntetése tekintetében adott felhatalmazásról
 • 1948. évi XLVII. törvény a katonai titok tekintetében elkövetett hűtlenségre vonatkozó hatásköri rendelkezésekről
 • 1948. évi XLVIII. törvény a büntetőtörvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról (Csemegi-kódex III. büntetőnovella)
 • 1948. évi XLIX. törvény a kiskorúak és gondnokoltak gyámhatósági kezelés alá tartozó pénzeinek elhelyezése és a gyámpénztári tartalékalap megszüntetése tárgyában
 • 1948. évi L. törvény az országgyűlési választói névjegyzék helyesbítésének elhalasztásáról
 • 1948. évi LI. törvény az egyes vármegyei és községi állásoknak állami állásokká átszervezéséről
 • 1948. évi LII. törvény az 1948. évi XXII. törvény hatályának kiterjesztéséről és a közjegyzők, valamint a bírósági végrehajtók elmozdítására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről
 • 1948. évi LIII. törvény a kiváltságos haszonvételi jogok megszüntetéséről
 • 1948. évi LIV. törvény a büntetőítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszüntetéséről szóló 1940:XXXVII. törvénycikkben foglalt kedvezmények kiterjesztéséről
 • 1948. évi LV. törvény a méterrendszernek a földadókataszteri munkálatokban és a telekkönyvben való alkalmazásáról
 • 1948. évi LVI. törvény a Magyar Köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról
 • 1948. évi LVII. törvény a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem létesítéséről
 • 1948. évi LVIII. törvény a Külügyi Akadémia létesítéséről
 • 1948. évi LIX. törvény az államháztartásnak az 1949. évi január hó 1. napjától az 1949. évi február hó végéig terjedő viteléről
 • 1948. évi LX. törvény a magyar állampolgárságról
 • 1948. évi LXI. törvény a községi illetőség megszüntetéséről
 • 1948. évi LXII. törvény a katonai büntetőtörvénykönyvről
 • 1948. évi LXIII. törvény a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1900/1948. Korm. rendelet a „Kossuth-díj” alapításáról szóló 1948. XVIII. törvénycikk végrehajtása tárgyában

ForrásSzerkesztés

1947 a jogalkotásban 1948 a jogalkotásban
 
1949 a jogalkotásban