A Crafoord-díjat Holger Crafoord (1908-1982) svéd iparmágnás és felesége, Anna-Greta Crafoord alapították 1980-ban „a csillagászati, matematikai, földtudományi, biológiai (ezen belül is különösen az ökológiai) alapkutatások és a (rheumás) ízületi gyulladás (polyarthritis) kutatásának előmozdítására”. (Az alapító, Holger Crafoord utolsó éveiben ebben a betegségben szenvedett.) A díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia kezeli és az általa kinevezett bizottság ítéli oda. A tudományágak kiválasztásában az játszott szerepet, hogy kiegészítse a Nobel-díjat abban az értelemben, hogy olyan területek kutatóit lehessen díjazni, amelyek annak adományozási köréből hiányoznak.[1] A díj összege jelenleg 4 millió svéd korona, és ezzel a világ legnagyobb tudományos díjai közé tartozik.[1]

Az eredeti szabály szerint évente egy díjat adtak ki az alábbi hároméves ciklus szerint, az egyes szakterületek közötti rotációs elv alapján:

  1. év: csillagászat vagy matematika
  2. év: földtudomány
  3. év: biológiai tudományok

Az ízületi gyulladás kutatását támogató díjat abban az évben adják ki, amikor egy szakbizottság úgy ítéli meg, hogy a betegség kutatásában olyan érdemi előrelépés történt, ami a díj kiadását indokolja.[1] A díjat megosztva is kiadhatják.

2012 óta csillagászati és matematikai díjat külön-külön adnak ki, mindkét díj 4 millió svéd korona összegű.

A díjazott(ak)at az adott év januárjában jelentik be. A díjat a tárgyév áprilisában vagy májusában – hasonlóan a Nobel-díjhoz – a svéd király adja át a Crafoord Day keretében, amikor az adott témáról egyúttal tudományos szimpóziumot is tartanak.[1]

DíjazottakSzerkesztés

Év Kategória Kép Díjazott Ország Kutatási terület/A díj indoklása
1982 matematika   Vlagyimir Igorjevics Arnold   a nemlineáris differenciálegyenletek elmélete[2]
  Louis Nirenberg  
1983 földtudományok Edward Lorenz   „A geofizikai hidrodinamika területén elért alapvető eredményeikért, melyek egyedi módon járultak hozzá a nagyléptékű légköri és tengeráramlások megértéséhez”[3]
Henry Stommel  
1984 biológiai tudományok Daniel H. Janzen   „A ko-evolúció témájában végzett ötletes és motiváló munkájáért, mellyel sok kutatót inspirált e területen való további kutatásokra.”[4]
1985 csillagászat Lyman Spitzer   „A csillagközi anyag gyakorlatilag minden aspektusát érintő úttörő alapkutatásaiért, melyek a Copernicus-műhold révén nyert eredményekben csúcsosodtak ki.”[5]
1986 földtudományok   Claude Allègre   „Allègre és Wasserburg ötletes kutatásai a Naprendszer, a Föld, a Hold és a meteoritok keletkezésének és fejlődésének, a Föld légköre kialakulásának, valamint a földkéreg és a földköpeny egymáshoz képesti viszonyának jobb megértéséhez vezettek.”[6]
Gerald J. Wasserburg  
1987 biológiai tudományok Eugene P. Odum   „Úttörő módon járultak hozzá az ökoszisztémák ökológiájához, alapvető felismeréseik erőteljesen elősegítették a természetes rendszerek dinamikájának megértését és megteremtették a természetes rendszerek kiaknázásának tudományos alapját, beleértve a szennyezések csökkentését.”[7]
Howard T. Odum  
1988 matematika   Pierre Deligne   „Az algebrai geometriában elért alapvető eredményeikért, [...] beleértve a Weil-sejtés igazolását.”[8]
  Alexander Grothendieck [9]
1989 földtudományok   James Van Allen   „A világűr kutatásában elért úttörő eredményeiért, különösen a földmágneses tér által becsapdázott energikus részecskékből képződő sugárzási (Van Allen-) övek felfedezéséért.”[10]
1990 biológiai tudományok   Paul R. Ehrlich   „A fragmentált populációk dinamikájának és genetikájának kutatásában elért eredményeiért és a eloszlásmintázatnak a túlélésben játszott fontos szerepe felismeréséért”[11]
  Edward Osborne Wilson   „A sziget-biogeográfia elméletéért, valamint a fajok sokféleségének, a szigetek életközösségei dinamikájának és más különféle fokban izolált élőhelyek kutatásáért”[11]
1991 csillagászat Allan Rex Sandage   „A galaxisok kutatásában elért, a csillagpopulációk és ködök galaxison belüli eloszlását, fejlődésüket kutató hozzájárulásáért, valamint a sebesség–távolság relációra (az ún. Hubble-törvényre) és annak időbeli fejlődésére vonatkozó eredményeiért”[12]
1992 földtudományok Adolf Seilacher   „Azokért az innovatív eredményekért, melyeket az élet fejlődése és a környezettel való kapcsolata fosszilis földtani nyomainak kutatása során ért el”[13]
1993 biológiai tudományok   Seymour Benzer   „Az ecetmuslicák (Drosophila melanogaster) viselkedési mutánsain végzett genetikai és neurofiziológiai vizsgálataiért”[14]
William D. Hamilton   Azon elméletéért, mely szerint a rokonszelekció és genetikai rokonság előfeltétele az állatok altruista magatartása kifejlődésének”[14]
1994 matematika Simon Donaldson   „A négydimenziós geometriában az instantonok alkalmazásával végzett alapvető vizsgálataiért, különös tekintettel az új invariánsok felfedezésére”[15]
  Shing-Tung Yau   „A differenciálgeometria nemlineáris technikáinak kifejlesztéséért, melynek segítségével számos fontos matematikai problémát sikerült megoldani”[15]
1995 földtudományok Willi Dansgaard   „A negyedidőszak klímaváltozásainak izotópgeokémiai vizsgálatára kifejlesztett módszerekért és ezek alkalmazása terén végzett alapvető munkájukért”[16]
Nicholas Shackleton  
1996 biológiai tudományok   Robert M. May   „A populációk, fajtársulások és ökoszisztémák dinamikájának elméleti ökológiai vizsgálataiért”[17]
1997 csillagászat Fred Hoyle   „A csillagokban zajló magfolyamatok és a csillagfejlődés kutatásában kifejtett úttörő munkásságukért”[18]
Edwin Salpeter  
1998 földtudományok Don L. Anderson   „A Föld belső szerkezetének és folyamatainak mélyebb megértéséhez való alapvető hozzájárulásukért”[19]
Adam M. Dziewonski  
1999 biológiai tudományok   Ernst Mayr   „Az evolúcióbiológia koncepcionális fejlesztéséhez való alapvető hozzájárulásukért”[20]
  John Maynard Smith  
George C. Williams  
2000 polyarthritis Marc Feldmann   „A TNF-alfának mint a rheumás ízületi gyulladás terápiás céljának definíciójáért”[21]
Ravinder N. Maini  
2001 matematika   Alain Connes   „Az operátoralgebrákkal kapcsolatos átfogó munkájáért, valamint a nemkommutatív geometria megalapozásáért”[22]
2002 földtudományok Dan P. McKenzie   „A litoszféra dinamikájának, és különösen a lemeztektonika, az üledékes medencék kialakulása és a földköpeny megolvadása folyamatainak megértéséhez való alapvető hozzájárulásáért”[23]
2003 biológiai tudományok Carl Woese   „A rendszertan harmadik doménjének (»az élet harmadik doménjének«) felfedezéséért”[24]
2004 polyarthritis Eugene C. Butcher   „Az egészséges és beteg fehérvérsejtek molekuláris mechanizmusainak tanulmányozásáért”[25]
Timothy A. Springer  
2005 csillagászat James E. Gunn   „Az Univerzum nagyléptékű struktúrájának megértéséhez tett hozzájárulásukért”[26]
James Peebles  
  Martin Rees  
2006 földtudományok Wallace S. Broecker   „Az óceán–légkör–bioszféra rendszer globális szén-körforgásának működésére és a klímával való összefüggésekre vonatkozó innovatív és úttörő kutatásaiért”[27]
2007 biológiai tudományok Robert Trivers   „A társas viselkedés, konfliktusok és kooperáció területét érintő, alapvető jelentőségű vizsgálataiért”[28]
2008 csillagászat   Rasid Alijevics Szjunyajev   „A nagyenergiájú asztrofizika és kozmológia területén elért döntő jelentőségű hozzájárulásáért, különösen azért, mert a fekete lyukak és neutroncsillagok környezetének dinamikáját vizsgálta és a háttérsugárzás szerkezetének diagnosztikai lehetőségét demonstrálta”[29]
matematika   Makszim Koncevics   „A modern elméleti fizika által inspirált matematikában elért döntő jelentőségű eredményeikért”[29]
  Edward Witten  
2009 polyarthritis   Charles Dinarello   „Az interleukinok izolációja, tulajdonságaik meghatározása és a gyulladásos betegségek kialakulásakor betöltött szerepük tisztázása terén végzett úttörő munkásságukért” ,[30]
  Tadamitsu Kishimoto  
  Toshio Hirano  
2010 földtudományok   Walter Munk   „Úttörő és alapvető munkásságáért, mellyel az óceáni áramlatoknak, az árapálynak és a hullámzásnak a Föld globális dinamikájában játszott szerepének megértéséhez járult hozzá”[31]
2011 biológiai tudományok   Ilkka Hanski   „Úttörő jellegű vizsgálataiért, melyekben azt vizsgálta, hogy a térbeli változatosság hogyan hat az állati és növénypopulációk dinamikájára”[32]
2012 csillagászat   Reinhard Genzel   „A galaxis középpontja körül keringő csillagok megfigyeléséért, mely eredmények egy, a központban elhelyezkedő, különösen nagy tömegű fekete lyuk létezésére utalnak”[33]
Andrea M. Ghez  
matematika   Jean Bourgain   „A harmonikus analízisben, a parciális differenciálegyenletek terén, az ergodicitáselméletben, a számelméletben, a kombinatorikában, a funkcionálanalízisben és az elméleti számítástudományban végzett ragyogó és alapvető munkájukért”[33]
  Terence Tao  
 
2013 polyarthritis   Peter K. Gregersen   „A felfedezéseikért, melyek a különféle genetikus faktorok és ezeknek a környezeti faktorokkal való kölcsönhatását érintik a rheumás ízületi gyulladás pathogenezisében, diagnosztikájában és klinikai kezelésében”[34]
  Lars Klareskog  
  Robert J. Winchester  
2014 földtudományok Peter Molnar   „Azon úttörő tevékenységért, mellyel hozzájárult a lemeztektonika, ezen belül is különösen a kontinensek deformációja, a hegységek szerkezete és fejlődése, valamint a tektonikus folyamatoknak az óceáni és légköri áramlásra és a klímára gyakorolt hatása megértéséhez”[35]
2015 biológiai tudományok Richard Lewontin   „Azon úttörő vizsgálataikért és alapvető eredményeikért, melyekkel hozzájárultak a genetikus polimorfizmus megértéséhez.”[32]
Tomoko Ohta  
2016 matematika   Yakov Eliashberg   [36]
csillagászat   Roy Kerr   „A forgó fekete lyukakkal és ezek asztrofizikai következményeivel kapcsolatos munkásságukért”[36]
Roger Blandford  

Kapcsolódó cikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés