Magyar tudománytörténeti művek listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista a magyar nyelvű tudománytörténeti műveket tartalmazza.

Általános művek szerkesztés

 • Budai Ézsaiás: Régi tudós világ históriája, Debrecen, 1802 E-változat (részlet) a Digitális Klasszika weboldalán REAL-R
 • Papp Márton: A természettudományok közép-kori története, Pest, 1867 (elektronikus elérhetőség)
 • W. Bölsche: A természettudomány fejlődésének története, Budapest, 1912
 • Komjáthy Aladár: A tudás fája. Természetmagyarázat az ókortól napjainkig, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1947
 • John D. Bernal: Tudomány és történelem, Gondolat Kiadó, Budapest, 1963, 846 p.
 • Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1969, 248 p.
 • Benedek István: Hippokratésztől Darwinig – A természettudomány nagy korszakai, Népszava Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 963-322-338-5, 151 p.
 • Benedek István: A tudás útja, Magyar Könyvklub, Budapest, 1994, ISBN 963-8224-59-2, 352 p.
 • Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. ISBN 963-85433-5-3

Biológiatörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Isaac Asimov: A biológia rövid története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1972 , 278 p.
 • Thomas Junker: A biológia története – Az élet tudománya, Corvina Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 9789631355956, 140 p.

Magyar szerkesztés

 • Rapaics Rajmund: A magyar biológia története, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953, 304 p.

Csillagászattörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • J. C. Houzeau: A csillagászat történelmi jellemvonásai, megvilágitva a csillagászat elveinek és az egyetemes mivelődés tényezőinek fejlődésével, Budapest, 1889
 • Paul Couderc: A csillagászat története, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1964, 215 p.
 • Michael Hoskin: A csillagászat története, Magyar Világ Kiadó, Budapest, 2004, helytelen ISBN kód: 9639075304
 • Ifj. Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, ISBN 9631761622

Magyar szerkesztés

 • Gazda István: A magyar csillagászat történetéből, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2002, 287 p.

Filozófiatörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Ercsei Dániel: Philosophia históriája, Debreczen, 1825
 • Purgstaller József: A bölcselet elemei I–VI., IV. kötet: A bölcsészet története, Pest, 1847, 212 p. (elektronikus elérés: Google books)
 • Molnár Aladár: A bölcsészet története főbb vonalaiban előadva, Pest, 1867
 • Pauer Imre: A philosophia történelme I–II., Pest, 1869
 • Domanovszky Endre: A bölcsészet története I–IV., Budapest, 1870–1890 (Az I., III., és IV. kötet elektronikus elérése: MEK)
 • Lewes György Henrik: A philosophia története I–III., Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest, 1876–1878 (elektronikus elérés: REAL-EOD)
 • Nagy Ferenc: A bölcsészet története kezdettől mostanig. Magán és iskolai használatra, Kecskemét, 1877
 • Tóth Ferenc: Bölcsészet történelme. Tanulók s művelt olvasók számára I–III., Debrecen, 1872–1884
 • Albert Stöckl: A bölcselet története I–II., Eger, Érseki Lyceum, 1882
 • Szlávik Mátyás: Bölcsészettörténet I–II., Eperjes és Pozsony, 1888–1889
 • Pekár Károly: A filozófia története – Az emberi gondolkodás története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest, 1902, 468 p
 • Schwegler Albert: A bölcselet története, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1904, 547 p..
 • Serédi Lajos: A filozófia története, Stampfel Károly kiadása, Pozsony–Budapest, 1904, 164 p.
 • Trócsányi Dezső: Bölcselettörténelem, Főiskolai Nyomda, Pápa, 1939, 477 p.
 • Hajós József: A bölcselet története, Vörösmarty Nyomda, Székesfehérvár, 1941, 394 p.
 • Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban, Szent István-Társulat, Budapest, 1943, 712 p. (elektronikus elérés: PPEK)
 • Halasy-Nagy József: A filozófia története, Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása, Budapest, 1943, 372 p.
 • Málnási Bartók György: A filozófia története I–II., 1934, csak napjainkban került kiadásra: Mikes International, Hága, Hollandia, 2002 (elektronikus elérés: I. kötet: MEK, II. kötet: MEK)
 • Sándor Pál: A filozófia története I–III. (I.: A Marx előtti filozófia története; II.: Marxtól Leninig; III.: Lenintől napjainkig), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965
 • A filozófia története I–VII., Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1970
 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története – A Védáktól Wittgensteinig, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985, helytelen ISBN kód: 963-09-2615-0, 275 p
 • Pais István: A filozófia története, szerzői magánkiadás, Budapest, 2005, ISBN 963-460-420-X, 665 p.
 • Delius–Gatzemeier–Sertcan–Wünscher: A filozófia története az ókortól napjainkig , Vince Kiadó, 2008 , ISBN 9789639731622, 120 p.
 • (szerk.) Boros Gábor: Filozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013, ISBN 9789630584869, 1436 p.
 • Étienne Gilson: A középkori filozófia története. Budapest: Kairosz Kiadó. 2015. ISBN 9789636627850  

Magyar szerkesztés

Fizikatörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Baumgartner Alajos: A fizika története, Budapest, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, 1913
 • Bernal, J. D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat Kiadó–Kossuth Kiadó, 1977
 • Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban I–II., Budapest, Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1882
 • Fehér Imre – Horváth Árpád: A fizika és a haladás I–IV., Budapest, Tankönyvkiadó, 1960–1967
 • Fülöp Zsigmond: A kísérletezés úttörői, Budapest, Gondolat Kiadó, 1958
 • Gamow, George: A fizika története, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1965
 • Gazda István – Sain Márton: Fizikatörténeti ABC, Budapest, Tankönyvkiadó, 1980
 • Heller Ágost: A physika története I–II., Budapest, Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1891–1902
 • Herneck, Friedrich: Az atomkorszak úttörői, Budapest, Gondolat Kiadó, 1969
 • Koczkás Gyula: Örök törvények. A fizika regénye, Budapest, Béta Irodalmi Rt., 1947
 • Komjáthy Aladár: A tudás fája. Természetmagyarázat az ókortól napjainkig, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1947
 • Kudrjavcev, P. Sz.: A fizika története, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960
 • Laue, Max von.: A fizika története, Budapest, Gondolat Kiadó, 1960
 • Molnár Miklós: A fizika története, Szeged, JATE Kiadó, 1990
 • Szabó Árpád: A fizika története, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007
 • Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1978

Magyar szerkesztés

 • M. Zemplén Jolán: A háromezeréves fizika, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961
 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961
 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964

Földrajztudománytörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • J. Boccardo: A föld és fokozatos meghódítása. A földrajz és kereskedelem története 24 előadásban, Pest, 1864
 • J. Verne: A föld felfedezése. A hiresebb utazók története a legrégibb időktől a XVIII. századig, Budapest, 1881–1882
 • Cholnoky-Germanus-Baktay-Kéz: A föld felfedezői és meghódítói I-V., Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1938
 • I. P. Magidovics: A földrajzi felfedezések története, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1961
 • Ormos Mária: A Föld felfedezése és meghódítása, Kossuth Kiadó, Budapest, 2016

Magyar szerkesztés

 • Inkey Béla: A magyarországi talajvizsgálat története, Budapest, 1914

Jogtudománytörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Wenzel Gusztáv: Az egyetemes európai jogtörténetnek rövid vázlata, Budapest, 1878, 218 p
 • Hajnik Imre: Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a francia forradalomig, 3. javított kiadás, Budapest, 1891, 383 p. (elektronikus elérhetőség [1], de 1900-as kiadás)
 • Európai jogtörténet compendiuma – Alapvizsgázók használatára, Grill Károly kiadása, Budapest, 1904, 139 p.
 • Gönczi Katalin – Stipta István – Zlinszky János: Egyetemes jogtörténet I–II., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1999, ISBN 963-19-0347-8 és ISBN 963-19-2283-9, 620+310 p
 • Kajtár István – Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013, ISBN 978-615-5376-10-8, 414 p

Magyar szerkesztés

 • Wenzel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata, Pest, 1872, 125 p. (elektronikus elérhetőség: [2])
 • Hajnik Imre: Magyar alkotmány- és jogtörténelem, I. köt. Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt (a sorozat nem folytatódott), Pest, 1872, 377 p. (elektronikus elérhetőség [3])
 • Király János: Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre, Budapest, 1908, 727 p. (reprint kiadás: Históriaantik kiadó)
 • Illés József: Bevezetés a magyar jog történetébe – A források története. Függelékül válogatott forráshelyek gyűjteménye, Budapest, 1910, 335 p. (reprint kiadás: Históriaantik kiadó)
 • Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. 5. bővített kiadás, Budapest, 1917, 823 l. (reprint kiadás: Históriaantik kiadó)
 • Kötsky Gábor: A magyar alkotmány és jogtörténet compendiuma, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1918, 140 p.
 • Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet, Politzer Zsigmond és Fia kiadása, Budapest, 1946, 468 p.
 • Horváth Attila – Völgyesi Levente: Jogtörténeti atlasz – Térképvázlatok a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásához, Rejtjel Kiadó, Budapest, 1999, 60 p.
 • Csizmadia Andor – Kovács Kálmán – Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2005, ISBN 963-19-4566-9, 573 p.
 • (szerk. Mezey Barna) Magyar jogtörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978-963-389-901-4, 515 p.

Kémiatörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Fülöp Zsigmond: A bölcsek köve, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1957, 343 p.
 • Balázs Lóránt – Hronszky Imre – Sain Márton: Kémiatörténeti ABC, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 199 p.
 • Balázs Lóránt: A kémia története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1974, 761 p.
 • Pető Gábor Pál – Szabadváry Ferenc: A kémia nagy pillanatai, Aranyhal Könyvkiadó, Budapest, 2002, 161 p.

Magyar szerkesztés

 • Szabadváry Ferenc – Szőkefalvi Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972, 365 p.
 • Szathmáry László: Magyar alkémisták, Könyvmíves Könyvkiadó, 1986

Kronológiatörténet szerkesztés

 • Knauz, Nándor. Kortan (1876) 
 • Filep LászlóBereznai Gyula. A számírás története. Gondolat Kiadó (1982) 
 • Hahn, István. Naptári rendszerek és időszámítás. Gondolat Kiadó (1983) 
 • Karlovits-Vass-Katona: Az időmérés története, Országos Műszaki Múzeum, 1984
 • Szentpétery, Imre. A kronológia kézikönyve (1985) 
 • Kristó, Gyula. Kronológia (1986) 
 • Kisbán Gyula – Schalk Gyula: Naptártörténeti kislexikon – Naptártörténet és kronológia, Fiesta Kft.-Saxum Kft., Budapest, 1999, ISBN 963-8133-83-X

Matematikatörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Juskevics, A. P.: A középkori matematika története, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1982
 • Kofler, Edward: Fejezetek a matematika történetéből, Gondolat Kiadó, Budapest, 1965
 • Ribnyikov, K. A.: A matematika története, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968
 • Róka Sándor (szerk): Miért lettem matematikus, Typotex kiadó, 2003
 • Sain Márton: Nincs királyi út – Matematikatörténet Gondolat, Budapest 1986.ISBN 963-281-704-4
 • Sain Márton: Matematikatörténeti ABC, Typotex kiadó, 1993
 • Simonovits András: Matematikatörténeti vázlat
 • Szász Gábor: A matematika fejlődése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1971 (kézirat)
 • Struik, Dirk J.: A matematika rövid története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1958
 • Vekerdi László: Kiegészítés a Kofler: Fejezetek a matematika történetéből című könyvhöz, Gondolat Kiadó, Budapest, 1965

Magyar szerkesztés

 • Ligeti Béla: A magyar matematika története a XVIII. század végéig, Tankönyvkiadó, Budapest, 1953
 • Szénássy Barna: A magyarországi matematika története, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970
 • Szénássy Barna: Vázlatok a magyar matematika újkori történetéből, Tankönyvkiadó, Budapest, 1953

Nyelvészettörténet szerkesztés

 • Imre Sándor: A magyar irodalom és nyelv rövid története, Debrecen, 1865
 • Imre Sándor: A magyar nyelv és nyelvtudomány rövid története, Debrecen, 1891
 • Pongrácz Sándor: A magyar nyelv története, Budapest, 1910
 • Szabó Mihály: Magyar nyelvbölcselet. A magyar nyelv története, Szeged, 1892
 • Robert Henry Robins: A nyelvészet rövid története, Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 294 p.

Orvostudománytörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Fekete Lajos: A gyógytan története rövid kivonatban, Pest, 1864 (elektronikus elérhetőség)
 • Schusny Henrik: Az orvostan története és az egyetemek, Budapest, 1878
 • Tamássy Károly: A gyógyszerészet története, Debrecen, 1883
 • Nusz József: A katona-egészségügy rövid története, Budapest, 1895
 • Szumowski Ulászló: Az orvostudomány története, Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó, 1939, 646 p. (elektronikus elérhetőség)
 • Farkaslaki Hints Elek: Az őskori és ókori orvostudomány, Budapest, 1939 (elektronikus elérhetőség)
 • Székely Sándor: Az orvostudomány története, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1960, 272 p.
 • Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története (Orvosok és a kulturtörténelem művelői részére), Téka Könyvkiadó, 1988, 382 p.
 • Roy Porter: Vér és virtus – Az orvostudomány rövid története, HVG Könyvek kiadó, Budapest, 2003, ISBN 9789637525353, 216 p.
 • Benke József: Az orvostudomány története, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2009, ISBN 9789632261546, 330 p.

Magyar szerkesztés

 • Thanhoffer Lajos: Az állatorvostudomány és állatorvosi szakoktatás története Magyarországon, Budapest, 1888
 • Demko Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. századig, Lőcse, 1894, reprint kiadás: Históraantik Kiadó, elektronikus elérhetőség)
 • Baradlai János – Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története I–II., Budapest, 1930
 • Pólya Jenő: Az orvostudomány regénye, Béta Irodalmi R. T., Budapest, 1942, 627 p.
 • Salamon Henrik: A magyar stomatologia története a legrégibb időtől napjainkig, Budapest, 1942, 752 p.
 • Daday András: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 596 p.
 • Magyar orvoséletrajzi lexikon. Összeáll. Kapronczay Károly–Közrem. Tóth Magda. Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2004. ISBN 963-950-132-8  
 • Daday András: Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, ISBN 9630581485, 546 p.
 • (szerk.) Bogdán Tibor: A magyar ortopédia története 1836-2008, Magyar Ortopéd Társaság,. Budapest, 2008, ISBN 978-963--06-5093-9, 293 p
 • (szerk.) Sótonyi Péter: A magyar törvényszéki-igazságügyi orvostan története, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2009, ISBN 978-963-226-180-5, 160 p.

Pedagógiatörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Baló József: A nevelés története, Budapest, 1905
 • Bittes Frigyes: A nevelés és oktatás története, Pest, 1872
 • O. Browning: A nevelés elméletének története, Budapest, 1885
 • Dölle Ödön: A nevelészet története, Pest, 1871
 • Erdődi János: Neveléstörténet, Budapest, 1890
 • Garamszeghy Lubrich Ágost: A nevelés történelme, Budapest, 1874–1878
 • Gyulay Béla: Népoktatásunk a vegyesházbeli királyok alatt, Budapest, 1886
 • Kiss Áron: A nevelés- és oktatás-történet kézi könyve, Budapest, 1892
 • Molnár László: A nevelés történelme, Budapest, 1876
 • Pruzsinszky Pál: A paedagogia története, Budapest, 1907
 • Szabó Mihály: A nevelés története. Kiváló tekintettel a népnevelésre, Budapest, é. n.
 • Szabó Miklós: A nevelés történelme, Budapest, é. n.
 • Székely György: A filozófia és a pedagógia története, Budapest, é. n. [1910 k.]
 • Mihályfi Ákos: A papnevelés története és elmélete, Budapest, 1896

Magyar szerkesztés

Politikatudomány-történet szerkesztés

 • P. Janet: A politikai tudomány története, Budapest, 1891

Statisztikatörténet szerkesztés

 • Láng Lajos: A statisztika története, Budapest, 1913 (reprint kiadás: Históriaantik Kiadó)
 • Szeless Ferenc A statisztika történeti fejlődése, Budapest, é. n.

Pszichológiatörténet szerkesztés

 • Mihail Jarosevszkij: A pszichológia története, Kossuth Kiadó, Budapest, 1968, 672 p.
 • Maurice Reuchlin: A pszichológia története, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987, ISBN 9630546078, 148 p.
 • Pléh Csaba: Pszichológiatörténet, Gondolat Kiadó, Budapest, 1992, 316 p.

Teológiatörténet szerkesztés

Történettudománytörténet szerkesztés

Egyetemes szerkesztés

 • Czakó Kálmán: A történetírás fejlődése, Budapest, 1976
 • Erőss Vilmos: Modern historiográfia – az újkori történetírás egy története, Budapest, 2015
 • Kriston Pál: A történetírás története, 9. kiad., Budapest, 2000
 • Ernst Breisach: Historiográfia, Osiris Kiadó, Budapest, 2004. ISBN 9633894956

Magyar szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés