Magyar nyelvű irodalomtörténetek listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista megpróbálja összegyűjteni a jelenleg magyar nyelven létező összefoglaló irodalomtörténeti műveket. Irodalomtörténet alatt a szócikk elsősorban – és főként az újkortól – a szépirodalmat érti. Az egyéb (tudományos, filozófiai, teológiai) irodalomról általános kézikönyv nincs magyar nyelven. A magyar egyéb irodalomról a 17. századig a nagyobb általános irodalomtörténetek, a 18. században Kosáry Domokos Művelődés a XVIII. századi Magyarországon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980), a 19. században Márki József Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története- s könyvészetében (Pest, 1878), a 20. században a Magyarország a XX. században I-V. (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000) című művekben lehet tájékozódni az általános bibliográfiai összeállításokon kívül (utóbbit ld. a megjelölt szócikk végén).

Általános irodalomtörténetek szerkesztés

Babits Mihály: Az európai irodalom története (reprint kiadás)

Magyar nyelven viszonylag kevés nagyobb általános irodalomtörténet létezik:

 • Erdélyi János: Egyetemes irodalomtörténet I–II., Ráth Mór kiadása, Budapest, 1868, 192 p
 • Scherr János: A világirodalom története I–III., Benkő Gyula Kiadása, Budapest, 1885 (I.) és 1891 (II., III.)
 • (szerk.) Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet I–IV., Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1903–1911 (mindmáig a legrészletesebb általános irodalomtörténeti mű)
 • Paul Wiegler: A világirodalom története I–II., Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest, é. n. [1921], 576 p
 • Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., Budapest, é. n. [1934 és 1935], 728 p (később több kiadásban újra kiadva; reprint kiadása: Auktor Könyvkiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-7780-23-8)
 • Szerb Antal: A világirodalom története I–III., Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1947 (később több kiadásban újra kiadva)
 • I. M. Tronszkij: Az antik irodalom története. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1953
 • Antal LászlóMiklós PálHajdú Péter: A kultúra világa: Világirodalom – Filozófia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964, 914 p
 • Kristó Nagy István: A világirodalom története I–II., WorldWide Reklámügynökség Kft., ISBN 963-873-005-6, é. n.. [1993]
 • Pál József: Világirodalom, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, ISBN 9789630585965, 1018 p

Egyes műfajok általános irodalomtörténete szerkesztés

 • Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. A gyermek- és ifjúsági irodalom történetének iránytűje, Szent István Társulat, Budapest, 1999, ISBN 963-361-079-6, 336 p

Sorozatok szerkesztés

Az Athenaeum Kézikönyvtára-sorozat szerkesztés

 • A. BartoliJ. A. Symonds: Az olasz nép és irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1892, 156 p
 • R. C. Jebb: A görög irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1894, 170 p
 • Kardos Albert: A magyar szépirodalom története – A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1892, 203 p
 • Saintsbury G.: A franczia irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1897, 111 p
 • James Sime: A német irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1900, 88 p
 • Wilkins A. S.: A római irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1896, 103 p

Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár-sorozat szerkesztés

Hamvas József: Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése I.
 • Hamvas József: Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése I–III., Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1899–1900
 • Albrecht János: A német irodalom rövid vázlata – A legrégibb időktől a jelen korig, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1908, 79 p
 • Márton Jenő: A görög irodalom története, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1900, 85 p
 • Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1899, 72 p
 • Gaál Mózes: A magyar irodalom története főbb vonásokban, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1905, 76 p

Szent István Könyvek-sorozat szerkesztés

 • Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 160 p
 • Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története I. – A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig, Szent István Társulat, Budapest, 1929, 228 p
 • Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története II. – Kisfaludy Károlytól napjainkig, Szent István Társulat, Budapest, 1930, 311 p
 • Birkás Géza: A francia irodalom története – A legrégibb időktől napjainkig, Szent István Társulat, Budapest, 1927, 314 p
 • Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1930, 452 p
 • Motz Aladár: A német irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1925, 290 p
 • Nagysolymosi József: A lengyel irodalom, Szent István Társulat, Budapest, 1934, 120 p
 • Szémán István: Az újabb orosz irodalom – A régibb irodalom történetének vázlatával, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 211 p

Kultúra és Tudomány-sorozat szerkesztés

 • Benedek Marcell: A modern világirodalom 1800–1920, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1920, 328 p
 • Reményi József: Amerikai írók, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, é. n. [1920-as évek], 191 p
 • G. L. Strachey: A francia irodalom főirányai (ford. Schöpflin Aladár), Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1914, 168 p
 • Voinovich Géza: Az angol irodalom története, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, é. n. [1926], 244 p

A Magyar Szemle Kincsestára-sorozat szerkesztés

 • Győry János: A francia irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1938, 80 p
 • Fábián István: A magyar irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1941, 80 p
 • Pukánszky Béla: A német irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1930, 79 p
 • Szerb Antal: Az angol irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1929, 78 p (reprint kiadás: Bibliotéka Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-779-502-2)
 • Várady Imre: Az olasz irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1931, 80 p

Magyar irodalomtörténetek szerkesztés

Általános magyar irodalomtörténetek szerkesztés

Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet (1959-es kiadás)

Egyes korszakok magyar irodalomtörténete szerkesztés

 • Szinnyei József: Irodalmunk története 1711–1772-ig, Budapest, 1876
 • Gyulai Pál: A magyar irodalom története 1830–1848-ig, Gyulai Pál egyetemi előadásai után jegyzi Közményi Ferenc, Budapest, 1879
 • Gyulai Pál: A XVIII. század magyar prózaírói, Gyulai Pál egyetemi előadásai nyomán kiad. Nagy Sándor, Budapest, 1880
 • Gyulai Pál: A magyar irodalom története 1807-től 1848-ig; Gyulai Pál előadásai után, Budapest, 1881
 • Horváth Cirill József: A régi magyar irodalom története, Budapest, 1899
 • Bartha József: A magyar nemzeti irodalom története; írta és olvasókönyvvel ellátta Bartha József, Szent István Társulat, Budapest, 1899
 • Gyulai Pál: A XVII. század magyar epikusai, Gyulai Pál előadásai alapján kiadta Lehr Andor; Blum kőny., Budapest, 1899
 • Gyulai Pál: A magyar irodalom története 1526-ig és 1526–1606-ig, I–II., Gyulai Pál előadása után jegyezte Boromisza Jenő, Budapest, 1901
 • Riedl Frigyes: A régi magyar irodalom története, Budapest, 1906
 • Riedl Frigyes: A magyar irodalom története a XVI. században, Budapest, 1907
 • Riedl Frigyes: A magyar irodalom története a XVII. században, Budapest, 1907
 • Riedl Frigyes: A magyar irodalom története Zrínyi halálától Bessenyey felléptéig, Budapest, 1908
 • Pintér Jenő: A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig, I–II. kötet, Budapest, Rényi Károly kiadása, 1909
 • Prónai Antal: A magyar irodalom története I–II., Budapest, 1910–1911
 • Pintér Jenő: A magyar irodalom története: Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig 1772–1831, I–II. kötet, Budapest, A szerző kiadása, 1913
 • Benedek Marcell: A modern magyar irodalom, Béta Irodalmi Részvénytársaság, Budapest, é. n. [1920-as évek]
 • Horváth János: Aranytól Adyig, Budapest, 1921
 • Király György: A magyar ősköltészet, Budapest, 1921
 • Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma, Budapest, Szent István Társulat, 1923
 • Bartha József: Két nemzedék irodalma 1875–1925, Budapest, 1926
 • Juhász Géza: Bevezetés az új magyar irodalomba (1900–1928), Csáthy Ferenc Egyetemi Könyvkereskedés és Irodalmi Vállalat R.-T. kiadása, Budapest–Debrecen, 1928
 • Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete, Pannonhalma, 1930
 • Farkas Gyula: A «fiatal Magyarország» kora, Budapest, 1932
 • Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig, Budapest, 1931, 1944 (reprint kiadás: 1988)
 • Péczely Ödön: Elvek és irányok az 1890-es évek irodalmában, Budapest, 1932
 • Farkas Gyula: A magyar romantika. Fejezet a magyar irodalmi fejlődés történetéből, Budapest, 1934
 • Horváth János: A magyar irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus, Budapest, 1935, 1944 (reprint kiadás: 1988)
 • Alszeghy Zsolt: A tizenhetedik század, Budapest, Szent István Társulat, 1935
 • Alszeghy Zsolt: A XVII. század magyar lírai költészete, Budapest, 1935
 • Féja Géza: A régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig, Tátra, Bratislava-Pozsony, 1937
 • Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században, Budapest, 1937
 • Galamb Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig I–II., Budapest, 1937–1944
 • Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867–1914, Budapest, 1938
 • Bartha József: Az új magyar irodalom kistükre 1896–1936, Budapest, 1938
 • Brisits Frigyes: A 19. század első fele, Budapest, 1939
 • Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet: A magyar irodalom keletkezése. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1941
 • Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom, Danubia Könyvkiadó, Pécs, é. n. [1929]
 • Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom 1880–1940, Szukits Kiadás, Budapest, 1942
 • Féja Géza: A felvilágosodástól a sötétedésig. A magyar irodalom története 1772-től 1867-ig, Magyar Élet, Budapest, 1942
 • Féja Géza: Nagy vállalkozások kora magyar irodalom története 1867-től napjainkig, Magyar Élet, Budapest, 1943
 • Galamb Sándor: A magyar drámairodalom története, Magyar Színészek Szabad Szakszervezete, Budapest, 1947
 • Rónay György: Petőfi és Ady között, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1958
 • Rohonyi Zoltán: A magyar romantika kezdetei, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975
 • Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945-1981, Gondolat, Budapest, 1982
 • Bertha ZoltánGörömbei András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete, Budapest, 1984, ISBN 963-411-837-2
 • Béládi Miklós – Pomogáts Béla – Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után, Gondolat, Budapest, 1986
 • Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története – Magyar líra és epika a 20. században, Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 2010, ISBN 978-80-8101-319-5
 • Takaró Mihály: Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig, Mery Ratio Kiadó, Somorja (Szlovákia), 2017, ISBN 9788081600548

Egyes irodalmi ágak általános magyar irodalomtörténete szerkesztés

Egyes irodalmi ágak egyes korszakainak magyar irodalomtörténete szerkesztés

 • Cserhalmi Irén: A francia romanticizmus korszaka a magyar drámairodalom történetéből, Budapest, 1893
 • Bayer József: A magyar drámairodalom története 1867-ig, Budapest, 1897
 • Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma (1837–1850), Budapest, 1913
 • Kacziány Géza: A magyar memoireirodalom 1848-tól 1914-ig, Budapest, 1917
 • Császár Elemér: A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig, Budapest, 1925
 • Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig I–II., Budapest, 1925–1926
 • Császár Elemér: A XIX. század nagy magyar költői, Budapest, 1929
 • Császár Elemér: A magyar dráma története Kisfaludy Károlytól a szabadságharcig, Budapest, 1929
 • Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején, Budapest, 1929
 • Vértesy Miklós: A magyar dráma 1867–1871, Budapest, 1932
 • Dombi Béla: A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVI–XVII. században, "Dunántúl" Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Pécs, 1932
 • Szondy György: A magyar ifjúsági irodalom gyermekkora 1669–1848, Kecskemét, 1933
 • Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek. 1538–1875, Magyar Bibliophil Társaság, Budapest, 1934 ( → reprint kiadás: Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest, 1986, ISBN 963-292-012-0)
 • Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma, "Élet" Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest 1936,
 • Lakatos Gizella: A magyar elégia fejlődése és művelői a kiegyezéstől a világháborúig (1867–1914), Hajdúszoboszló, 1937
 • Gulyás István: A XVII. század katolikus aszkétikus irodalma, "Élet" Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1939
 • Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban, Budapest, 1939
 • Takács Ince: Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok különös tekintettel a 17. és 18. századra, Magánkiadás, Budapest, 1942
 • Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957
 • Wéber Antal: A magyar regény kezdetei. Fejezetek a magyar regény történetéből, Budapest, 1959
 • Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig, Budapest, 1959
 • Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. A magyar irodalmi kritika hét évtizede, Budapest, 1966
 • Solt Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei 1772–1826, Budapest, 1970
 • Imre István: Régi magyar és magyar vonatkozású gyermekkönyvek 1711–1861, Tatabánya, 1977
 • Fioláné Komáromi Gabriella: A hetvenes évek ifjúsági regényei, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1981, ISBN 963-17-5726-9, 207 p
 • Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetéből 1900–1944, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 9631166236
 • Grób László: A magyar detektívregény fénykora, 1930–1948, ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., Gödöllő, 2015, ISBN 9786155257902, 142 p

Határon túli magyar irodalom története szerkesztés

 • Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője. Kolozsvár, 1924

Egyes irodalomtörténetek szerkesztés

Az alábbi lista az egyes népek irodalomtörténeteit gyűjti össze. (A fentebbi sorozatokban megjelent művek is szerepelnek benne.)

Európai népek irodalomtörténetei szerkesztés

Görög irodalom szerkesztés

Csányi Ferenc: A görög irodalom története (1866)
Márton Jenő: A görög irodalom története (1907)

Ókori görög irodalom

Ókeresztény görög irodalom

Középkori- és újkori görög irodalom

Latin irodalom szerkesztés

Ókori latin irodalom

 • Szerelemhegyi Tivadar: A római nemzeti irodalom története – A gymnasiumok felsőbb osztályai számára Teuffel és Bender nyomán, Budapest, 1886
 • Wilkins A. S.: A római irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1896, 103 p
 • (szerk.) Wagner József: Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata – A tanuló ifjuság használatára, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) R.T. Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1898, 209 p
 • Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1899, 72 p
 • Occioni Onorato: A latin irodalom története (ford. Dr. Kiss Ernő), Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1899, 412 p
 • Sebestyén Károly: A római irodalom története, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése, Budapest, 1902, 193 p
 • Leffler Sámuel: Római irodalomtörténet – A középiskolák felsőbb osztályai számára és a művelt közönség használatára, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése, Budapest, 1903, 232 p
 • Pazár Béla: A római nemzeti irodalom rövid története, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1909, 123 p
 • Falus Róbert: A római irodalom története, Gondolat Kiadó, 1970, 506 p
 • Pierre Grimal: A latin irodalom története, Akadémiai Kiadó, 1992, ISBN 9630563312, 100 p
 • Michael von Albrecht: A római irodalom története I.–II. (ford. Tar Ibolya). Budapest: Balassi Kiadó. 2003–2004. ISBN 963 506 523 X   és ISBN 9635065744
 • Adamik Tamás: Római irodalom: A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig. Budapest: Pesti Kalligram Kft. 2009. ISBN 9788081012266  

Ókeresztény latin irodalom

Középkori latin irodalom

Újlatin irodalmak szerkesztés

Olasz irodalom

 • A. BartoliJ. A. Symonds: Az olasz nép és irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1892, 156 p
 • Fenini Caesar: Az olasz irodalom rövid története, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1894, 171 p
 • Radó Antal: Az olasz irodalom története I–II., Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Budapest, 1896
 • Várady Imre: Az olasz irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1931, 80 p
 • Villani Lajos: Olasz irodalom, Dr. Vajna És Bokor kiadása, Budapest, 1942, 182 p
 • Madarász Imre: Az olasz irodalom története, Attraktor Kft., Máriabesnyő-Gödöllő, 2003, ISBN 9789632106304, 357 p

Spanyol irodalom

Portugál irodalom

 • Pál Ferenc: Arcképek a portugál irodalomból – Dénes királytól Saramago-ig, Kráter irodalmi és művészeti műhely kiadása, h. n., 2015, ISBN 9789632981734, 196 p

Francia irodalom

 • Nisard D.: A franczia irodalom története I–IV. (ford. Szász Károly), Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest, 1878–1880 (elektronikus elérés: http://real-eod.mtak.hu/3040/)
 • Saintsbury G.: A franczia irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1897, 111 p
 • Hegedűs Árpád: A francia irodalom története, Wellisch Béla kiadása, Szentgotthárd, é. n. [1910 körül], 96 p
 • G. L. Strachey: A francia irodalom főirányai (ford. Schöpflin Aladár), Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1914, 168 p
 • Benedek Marcell: A francia irodalom, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest, é n. [1920-as évek], 363 p
 • Birkás Géza: A francia irodalom története – A legrégibb időktől napjainkig, Szent István Társulat, Budapest, 1927, 314 p
 • Győry János: A francia irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1938, 80 p
 • Dobossy László: A francia irodalom története I–II., Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1963, 721 p
 • Győry János: A francia irodalom története a középkorban, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1988, 169 p
 • Győry János: A francia irodalom története. XVI. század, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1991, 194 p
 • Maár Judit (szerk.): A francia irodalom története, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789633120446, 944 p

Belgiumi vallon (francia nyelvű) irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Román irodalom

 • Pálffy Endre: A román irodalom története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1961, 454 p

Kelta irodalmak szerkesztés

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló a kelta népek (skótok, walesiek, írek, bretonok) irodalmáról

Germán irodalmak szerkesztés

Voinovich Géza: Az angol irodalom története
Szerb Antal: Az angol irodalom kis tükre (reprint kiadás)
Albrecht János: A német irodalom rövid vázlata – A legrégibb időktől a jelen korig
James Sime: A német irodalom története

Angol irodalom

Német irodalom

 • Riedl Szende: A német irodalom és nyelv kézikönyve, Franklin-Társulat, Budapest, 1870, 468 p
 • Heinrich Gusztáv: A német irodalom története I–II., Magyar Tudományos Akadémia, Leipzig, 1886–1889 (elektronikus elérés: http://real-eod.mtak.hu/3171/)
 • James Sime: A német irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1900, 88 p
 • Albrecht János: A német irodalom rövid vázlata – A legrégibb időktől a jelen korig, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1908, 79 p
 • Motz Aladár: A német irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1925, 290 p
 • Pukánszky Béla: A német irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1930, 79 p
 • Bitter Illés: Német irodalomtörténet, Szent István-Társulat, Budapest, 1931, 119 p
 • Lukács György: Az újabb német irodalom rövid története, Athenaeum, Budapest, 1946, 152 p
 • Halász Előd: A német irodalom története I–II., Gondolat Kiadó, Budapest, 1971, 466 + 627 p
 • Némedi Lajos: A német irodalom története a 16., 17. és 18. században (kézirat – egységes jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1972, 281 p
 • Győrffy Miklós: A német irodalom rövid története, Corvina Kiadó, 1995, 236 p
 • Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története – a legrégibb időktől 1848-ig, Attraktor, 2002, 527 p

Holland irodalom

 • Nagy Zsigmond: A németalföldi irodalom története (Különlenyomat az Egyetemes Irodalomtörténet III. kötetéből, az 1907-es budapesti kiadás reprint változata), Uitgeverij Forum, Amsterdam, 1987, 52 p
 • (egy korszak áttekintése: Holland irodalom a 19. században, ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, 1995, 292 p)
 • (egy korszak áttekintése: Gera Judit: Németalföldi irodalom a középkorban, ELTE, Germanisztikai Intézet,1984)
 • (egy korszak áttekintése: Jaap GoedegebuureAnne Marie Musschoot: Kortárs holland és flamand prózaírók Fordította:Gera Judit. ISBN 9075862326 A flamand-holland Stichting Ons Erfdeel vzw Alapítvány kiadása. Online elérés).

Belgiumi flamand (holland nyelvű) irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Svéd irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Dán irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Norvég irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Szláv irodalmak szerkesztés

Szalatnay Rezső: A cseh irodalom története

Orosz irodalom

 • Podhradszky Lajos: Bevezetés az orosz irodalom XVIII. századbeli történetébe. Ivánszky Elek bizománya, Besztercebánya, 1896, 84 p
 • Podhradszky Lajos: Bevezetés az orosz irodalom X–XVII. századbeli történetébe. Ivánszky Elek bizománya, Besztercebánya, 1898
 • Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I–II., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest, é. n. [1920-as évek], 413 p
 • Szémán István: Az újabb orosz irodalom – A régibb irodalom történetének vázlatával, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 211 p
 • (szerk.) N. L. Brodszkij: Az orosz irodalom története – Puskin halálától Gorkij fellépéséig, Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, 1951
 • (szerk.) Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, ISBN 963-18-8392-2, 346 p
 • (szerk.) Hetényi Zsuzsa: Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-19-2420-3, 417 p
 • H. Tóth Imre – Ferincz István: Az óorosz irodalom vázlata. XI-XVII. század; JATEPress, Szeged, 2006
 • (egy korszak áttekintése: ZercsanyinovD. Ja. RajhinV. I. Sztrazsev: Puskin halálától Gorkij fellépéséig [ford.: Mihók Béla], Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, 1951, 566 p)

Ukrán irodalom

Cseh irodalom

 • Domček István: A csehszlovák irodalom története – Bratislavai tanitói nostr. tanfolyamon tartott előadásai nyomán, "Academia" Könyvkiadó, Bratislava, é. n. [1920-as évek?], 126 p
 • Szalatnai Rezső: A cseh irodalom története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1964, 364 p
 • Dobossy László: A cseh irodalom kistükre, Európa, Budapest, 1990, ISBN 9630749459 414 p
 • Hankó B. L.Heé Veronika: A cseh irodalom története – A kezdetektől napjainkig, Magyarországi Eszperantó Szövetség, Budapest, 2003, ISBN 9635714688, 968 p

Lengyel irodalom

Szlovák irodalom

Szlovén irodalom

Ószláv irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Bolgár irodalom

Horvát irodalom

Szerb irodalom

 • Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963 , 556 p
 • Milosevits Péter: A szerb irodalom története, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, ISBN 9631884538, 540 p
 • (egy korszak feldolgozása: Stepanović Predrág: A régi szerb irodalom története (Opera Slavica Budapestinensia – Litterae Slavicae sorozat), ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéke, Budapest, 2005, ISBN 963-463-822-8, 198 p)

Egyéb európai irodalmak szerkesztés

 • Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 160 p

Egyéb népek irodalomtörténetei szerkesztés

Közel-keleti irodalmak szerkesztés

Germanus Gyula: Az arab irodalom története

Távol-keleti irodalmak szerkesztés

Indiai irodalom szerkesztés

Egyéb ázsiai irodalmak szerkesztés

 • Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1904, 77 p

Afrikai irodalmak szerkesztés

 • Keszthelyi Tibor: Az afrikai irodalom kialakulása és fejlődése napjainkig, Akadémiai Kiadó, Bp., 1971

Amerikai irodalmak szerkesztés

 • Reményi József: Amerikai írók, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1938 (Kultúra és Tudomány)
 • (szerk.) Sükösd Mihály – Kardos László: Az amerikai irodalom a huszadik században, Gondolat Kiadó, Budapest, 1962, 517 p
 • Országh László: Az amerikai irodalom története,[2] Gondolat Kiadó, Budapest, 1967, 433 p
 • Kretzoi Miklósné: Az amerikai irodalom kezdetei (1607-1750), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976, ISBN 963-05-0708-0, 405 p
 • Trócsányi Miklós: Angol-amerikai irodalom, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1990, 343 p (Egységes jegyzet / Kézirat)
 • Chris Hovell – Nick Pronger: Bevezetés az angol és amerikai irodalomba, Könyvesház Kereskedelmi és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1993, ISBN 963-225-043-5, 144 p
 • Richard Ruland – Malcolm Bradbury: Az amerikai irodalom története. A puritanizmusról a posztmodernizmusig, Corvina, Budapest, 1997, ISBN 963-13-4285-9, 412 p
 • Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom rövid története, Osiris Kiadó, Budapest, 2015, ISBN 9789632762623, 612 p
 • Scholz László: A spanyol-amerikai irodalom rövid története, Gondolat-Infonia, 2005, ISBN 9639567973, 312 p

= Egyes irodalmi ágak irodalomtörténete szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Az[halott link] ún. "spenót" (papírborítójának jellegzetes színére utalva).
 2. A mű csak az Amerikai Egyesült Államok irodalmával foglalkozik.

Források szerkesztés

 • gazdag magyar irodalomtörténeti bibliográfiával rendelkezik: Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete – képes kiadás, I–II. kötet, Budapest, Franklin-Társulat kiadása, 1928

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés