Az euró nyelvi vonatkozásai

Az Európai Unió közös fizetőeszköze, az euró megnevezésével kapcsolatban számos nyelvi probléma merült fel az Unió egyes tagállamaiban, többek között a fizetőeszköz helyesírásával és a többes számú alakkal kapcsolatban.

Az EU hivatalos dokumentumaiban csak az euro forma elfogadott, bármilyen nyelvre is fordítják a dokumentumot (bár figyelembe véve a különböző írásrendszereket).[1][2][3] Nem hivatalos dokumentumokban az adott nyelvnek megfelelő helyesírással is használható.

Az Európai Bizottság irányelve alapján[4] folyó szövegben, általános értelemben az euro és cent használata javasolt. Táblázatokban vagy ahol a pénznem megnevezését összeg is követi, az euro ISO kódját (EUR) javasolt használni (jogi szövegekben ez kötelező).

A névadás és a madridi elvekSzerkesztés

Az új közös pénz nevéről a madridi csúcson (1995. december 15–16.) született megállapodás az akkori uniós tagok között; az euró ekkor kapta jelenlegi nevét.[5] Így az EU-tizenötök rendelkeztek a közös pénz nevének írásmódjáról is, mely a döntés értelmében egyes szám, nem ragozott formában, minden tagállami nyelven egységesen euro, tekintet nélkül az egyes országok helyesírási különbségeire.[6] Az elnevezés egysége szimbolikus jelentőségű. A nem latin jelrendszert használó nyelvek – így a görög és a bolgár is – felmentést kaptak ezen rendelkezés alól. A többes számú és ragozott alakokra nincs központi előírás. Ezen alapelveket az euro bevezetéséről szóló 974/98/EK tanácsi rendelet rögzíti.[7]

Az Európai Unió 2004-es bővítésekor csatlakozó új tagállamok az euró írásmódjára vonatkozó szabályokat az acquis communautaire, azaz az Európai Unió egész érvényes jogrendszere egészével együtt átvették.

A megkövetelt írásmód azonban több nyelvben is problémás, így a pénznem írásmódja körüli merev szabályokat többen is vitatták/vitatják, köztük Lettország, Litvánia, Málta, Magyarország és Szlovénia.[8][9] Bár az Unió hivatalos nyelvei hivatalosan minden egyéb tekintetben egyenlőek, a helyi igényeknek megfelelő formák alkalmazása helyett az Európai Központi Bank – kitartván a madridi elvek mellett – egységesen megköveteli az euro forma használatát, legalább a közösségi dokumentumokban és a jogszabályokban. (Megj.: A görög euróérméken a cent felirat helyett a lepta szó szerepel, igaz, a nemzeti oldalon.)

Magyar elnevezésSzerkesztés

Magyar nyelv: A pénznem magyar neve a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint hosszú ó-val írandó (mivel a szó végi ó és ő mindig hosszú, ráadásul a földrész nevét is hosszú ó-val írják a magyar helyesírási szabalyok értelmében). A köznyelvben egyeduralkodó az euró forma; a hivatalos uniós dokumentumokban ellenben az euro szó (illetve az EUR rövidítés) használatos a közös pénz megnevezésére, igazodva a 974/98. rendelethez.[10] E kettősség nyomatékosítására Magyarország (Lettországgal és Máltával közösen) nyilatkozatot fűzött a lisszaboni szerződéshez, miszerint „a szerződések lett, magyar illetve máltai szövegében alkalmazott írásmódja semmiben nem befolyásolja a lett, a magyar illetve a máltai nyelv fennálló szabályait”.[11] Magyarország nem ragaszkodik ahhoz, hogy a közös pénzen a magyar helyesírás szerinti elnevezést is feltüntessék.[12] 2006. december 5-én az Európai Központi Bank felhívta Magyarországot és Lettországot az euro forma használatára. A DPA hírügynökség szerint ha a két ország nem változtat névhasználati gyakorlatán, az az eurózónába történő bejutásuk elé is akadályt gördíthet.[13] December 19-én az Európai Parlamentben képviselt magyarországi és határon túli magyar pártok delegációvezetői levélben kérték az Európai Központi Bank elnökét, hogy a sokszínűség tiszteletének jegyében ismerje el a pénznem magyar írásmódját.[14] (Sajnálatos módon ebbe a levélbe kellemetlen hiba csúszott, mert a képviselők abban a hangsúly jelének nevezik az ékezetet.) Az Európai Központi Bank elnöke válaszában újra a rendeletre hivatkozott, és elutasította a kérést. Ennek ellenére a magyar köznyelv továbbra is hosszú ó-val írja a pénznem nevét.

Magyar nyelv – rovásírással: A székely–magyar rovásírás fordított E betűje   tökéletesen alkalmas arra, hogy a rovásbetűkkel írandó szövegekben az euró jeleként használjuk.[15] Az euró szó nem latin betűs felírása (székely-magyar rovásírás, jobbról balra):  

Az euro formától eltérő helyi elnevezésekSzerkesztés

Bolgár nyelv: A közös pénz bolgár elnevezése евро (evro), a szónak eltérő többes száma nincs. Ami az 1- és 2- eurós érméket illeti, a görög modell alapján ebben a formában fog megjelenni a bolgár euróérméken.

A váltópénz neve цент (cent), többes számú alakja цента (centa). A bolgár euróérmék nemzeti oldalán ebben a formában fog megjelenni.

Az írásmódot illetően azonban komoly vita alakult ki a bolgár kormány az Európai Bizottság között. Bulgária az евро (evro), míg az Európai Bizottság az еуро (euro) változat mellett áll ki. Bulgária arra hivatkozik, hogy a bankjegyeken szereplő görög felirat sem az euro szó pontos görög átírása, hanem önálló görög változat.

Eszperantó nyelv: A közös pénz eszperantó elnevezése eŭro, mivel az eszperantóban 'e' és 'a' után csak 'ŭ' állhat, diftongust, másfélhangzót képezve.

Ír nyelv: A közös valuta neve írül eoró, Európa gael neve (Eoraip) után.[16] Az eoró forma gyakran előfordul az írországi nyomtatott sajtóban, a köznyelvben viszont – az angolból átvett – euro forma az elterjedtebb. A szigetországban mind az angol, mind az ír hivatalos nyelv; a nagy többség anyanyelve az angol.

Lett nyelv: A közös pénz lett elnevezése az eiro a rigai kormány határozata értelmében; a kérdés legutóbb 2006 januárjában került napirendre.[17][18][19] Az eltérés indoka, hogy Európa lett megfelelője Eiropa, továbbá hogy a lett nyelv nem tűri meg egymás mellett az e és u hangzókat. A Lett Tudományos Akadémia Nyelvészeti Bizottsága ugyanakkor az eira elnevezés mellett foglalt állást, mivel a lettben az -o végű szavakhoz nem járulhat toldalék. A köznyelvben az eira forma elterjedtebb. Lettországban a nyelvvédelem a Szovjetunióból való kiválás óta rendkívül hangsúlyos téma; a kormány többször is kijelentette, hogy nyelvi érdekeit szükség esetén az Európai Bíróság színe előtt is hajlandó megvédeni.

Litván nyelv: Az euró litván nyelvi megfelelője az euras. A litván nyelv a jövevényszavakat szinte minden esetben a litván szavakra jellemző végződésekkel (-as, -is) látja el.

Máltai nyelv: A pénznem máltai neve a Máltai Nyelv Tanácsának döntése értelmében ewro-ként írandó, igazodva Európa máltai megnevezéséhez (Ewropa). Az állásfoglalást 2005 decemberében publikálták.[20][21]

Szlovén nyelv: Az evro, a szlovén köznyelvi elnevezés szintén Európa helyi nevéből (Evropa) lett levezetve; Szlovénia hivatalos dokumentumaiban azonban – eleget téve az EKB elvárásainak – kizárólagosan az euro formát használja egy 2006. március havi törvény alapján.[22][23]

Török nyelv: A Török Nyelvi Társaság Avrupa, kontinensünk török neve után az avro megnevezést ajánlja. A média és a köznyelv mind az avro, mind az euro szavakat használja.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Európai Bizottság: The euro: The euro 'rules'. (Hozzáférés: 2009. január 12.) „The name of the single currency must be the same in all the official languages of the EU, taking into account the different alphabets. This is to ensure consistency and to avoid confusion in the single market. In all EU legal texts, the nominative singular spelling must be 'euro' in all languages ('ευρώ' in Greek alphabet; 'евро' in Cyrillic alphabet). Plural forms and declensions are accepted as long as they do not change the 'eur-' root. In documents other than EU legal texts, including national legislation, other spellings are accepted according to the various grammatical rules used in each language.”
 2. English Style Guide: A handbook for authors and translators in the European Commission (PDF), Fifth edition (revised), European Commission Directorate-General for Translation (2008. May). Hozzáférés ideje: 2009. január 12. „20.8 The euro. Like ‘pound’, ‘dollar’ [etc.] the word ‘euro’ is written in lower case with no initial capital and, where appropriate, takes the plural ‘s’ (as does ‘cent’):This book costs ten euros and fifty cents. However, in documents and tables where monetary amounts figure largely, make maximum use of the € symbol (closed up to the figure) or the abbreviation EUR before the amount.”  Archiválva 2010. december 5-i dátummal a Wayback Machine-ben
 3. Európai Központi Bank: Opinion of the European Central Bank of 1 December 2005 on a proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 974/98 on the introduction of the euro (CON/2005/51) (PDF). Official Journal of the European Union, 2005. december 13. [2009. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. szeptember 7.) „For reasons of legal certainty, the ECB recommends that the text of the proposed regulation incorporates in its normative part a provision confirming that ‘the spelling of the name of the euro shall be identical in the nominative singular case in all the official languages of the European Union, taking into account the existence of different alphabets.”
 4. Interinstitutional style guide - 7.3.3. Rules for expressing monetary units
 5. A madridi csúcs záródokumentuma (1995. december 16.)
 6. Európai Bizottság: Az euró és a cent szavak írásmódjáról a Közösség hivatalos nyelveiben (angol)
 7. A Tanács 974/98/EK rendelete (1998. május 3.) az euro bevezetéséről
 8. Index.hu: Eurónak vagy euronak írjuk majd a közös pénzt? (2004. október 13.)
 9. Index.hu: Szópárbaj az eurózóna előszobájában (2006. január 18.)
 10. Magyar Hírlap Online: A magyar nyelvészek is támogatják az euro írásmódot Archiválva 2007. szeptember 27-i dátummal a Wayback Machine-ben (2006. január 5.)
 11. A lisszaboni szerződés szövege
 12. Magyar Rádió: Kormányülés: Csökken az üzemanyagok ára (2004. október 13.); lásd az írás alsó felét
 13. Index.hu: A helyesíráson múlik az euróbevezetés?[halott link] (2006. december 5.)
 14. A magyar EP-képviselők az ékezetes euró mellett lobbiznak Archiválva 2007. január 28-i dátummal a Wayback Machine-ben (2006. december 19.), Lobbiznak az „euró” mellett Archiválva 2007. szeptember 29-i dátummal a Wayback Machine-ben 2006. december 20.)
 15. Rumi Tamás: Európa róni tanul, avagy az EU-ró. in Záhonyi András: XY a betű neve, 2008, ISBN 978-963-87967-0-7
 16. Michael Everson: The new currency and Ireland. [2008. május 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. február 28.)
 17. The Baltic Times: No 'eira' – but 'eiro' will do (2004. október 6.)
 18. Népszabadság Online: Hullámokat kavar a lett eiro Archiválva 2007. szeptember 29-i dátummal a Wayback Machine-ben (2006. január 5.)
 19. DW-WORLD.DE: You Say Euro, I Say Eiro (2006. január 28.)
 20. MaltaMedia: Maltese to call the European currency-‘ewro’ (2005. december 14.)
 21. A Máltai Nyelv Tanácsának állásfoglalása az euró írásmódjáról
 22. Eubusiness.com: Slovenia passes law on central bank before euro switch Archiválva 2007. augusztus 14-i dátummal a Wayback Machine-ben (2006. március 30.)
 23. A szlovén jegybanktörvény EKB általi véleményezése (angol)