Magyarországi Metodista Egyház

magyarországi egyház

A magyarországi metodisták a hazai protestáns kisegyházak sorában a wesleyánus teológiai gondolkodás képviselői. Tanításuk középpontjában a Jézus Krisztusba vetett hit általi üdvösség, az isteni kegyelemből való megigazulás áll. Metodista hangsúly a Szentlélek megszentelő munkájáról és a szeretet által munkálkodó hitről szóló tanítás, amely a szociális szolgálatok iránti elkötelezettségben fejeződik ki.

Magyarországi Metodista Egyház
MetodistaLogo1.jpg

Vallás keresztény
Felekezet protestáns
Lelkészi vezető Dr. Khaled A. László
Tisztsége szuperintendens
Alapítva 1898
Ország Magyarország
Székhely 1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
Technikai szám 0073

Magyarországon első ízben 1857-ben járt metodista püspök, a hazai metodista misszió kezdő dátuma 1898.

Történeti háttérSzerkesztés

A metodista egyház a 18. században jött létre az anglikán egyházon belüli vallási-megújulási mozgalomként. A szegények és elesettek felkarolásával sokakban felébresztette a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás gondolatát. A metodista mozgalom csak vezetője, John Wesley halála után (1791), a körülmények kényszerítő hatására vált ki az anglikán egyházból. Ma 108 országban mintegy 75 millió metodista él.

Magyarországi metodista munkaSzerkesztés

Magyarországon 1898 óta van jelen a metodista egyház, az első metodista prédikátor (Robert Möller) Ausztriából érkezett a soknemzetiségű Bácska német közösségeinek meghívására. A fővárosban 1905-ben indult meg a metodista misszió (Otto Melle). A Budapesten születő gyülekezet a Trianon utáni Magyarország egyetlen metodista közössége maradt. A két világháború utáni ébredések során azonban az egyház szolgálata országosan kiterjedt, így napjainkra 11 körzetben mintegy 40 gyülekezeti helyen láthat el rendszeres szolgálatot.

A rendszerváltás előtt Iványi Tibor vezetésével vált ki belőle egy csoport, amely 1981-ben megalapította a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget. Az Evangéliumi Testvérközösség többek között az Oltalom Karitativ Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola fenntartója.

Metodista lelkiségSzerkesztés

A metodisták a tanítás és a hitélet egyedüli zsinórmértékéül a Szentírást ismerik el. Más keresztyén egyházakkal és felekezetekkel egyetértésben vallják, hogy az üdvösségre jutáshoz egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatának elfogadása szükséges. A keresztség, úrvacsora, ünnepnapok, étkezések és gyülekezeti szokások tekintetében a más felekezetű közösségek szokásait a keresztyén szabadság jegyében tiszteletben tartja. Hiszi, hogy egyetlen egyház vagy felekezet sem léphet föl az egyedül üdvözítő közösség igényével.

Körzeti rendszerSzerkesztés

A Magyarországi Metodista Egyház körzeti rendszere jelenleg 11 körzetben mintegy 40 gyülekezetből épül fel. A körzetnek a felügyelő lelkész a felelőse, a körzet vezető testülete a Körzeti Konferencia, amely évente legalább egyszer ülésezik. Az ülésen a szuperintendens elnököl. A körzeti konferenciák közötti időszakban a Körzeti Elöljáróság hoz döntéseket. A metodista gyülekezetek az egymás felé végzett szolgálatnak, a lelki növekedésnek Krisztus által adott keretét jelentik. A metodista istentiszteletek liturgiája egyszerű, az összejöveteleket a családias légkör és korszerű, de hagyományos értékeket őrző gondolatok jellemzik. Az egyház 11 körzete:

 • Budakeszi Körzet; központi gyülekezete a Budakeszi Metodista Gyülekezet
 • Budapest - Óbudai Körzet
 • Budapest - Pesti Körzet
 • Dombóvári Körzet
 • Kaposvári Körzet
 • Nyíregyházi Körzet
 • Miskolci Körzet
 • Pécs-hidasi Körzet
 • Szegedi Körzet
 • Szekszárdi Körzet
 • Szolnoki Körzet

SzuperintendensekSzerkesztés

PüspökökSzerkesztés

Lásd még: Az Egyesült Metodista Egyház püspökeinek listája

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés