Apostol

(Apostolok szócikkből átirányítva)

Tizenkét apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik. A szó a görög απόστολος szóból ered, melynek jelentése: küldött. A görög aposztolosz szó pedig az apostello igéből ered, melynek jelentése kiküldeni. Az apostolokról a Biblia könyvei között az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk.

A tizenkét apostol (ortodox ikon)

A négy evangélista felsorolása

szerkesztés
 
Albrecht Dürer: A négy apostol. János evangélistát, Pétert, Pált és Márkot ábrázolja (utóbbi nem volt apostol).[1]

A szöveg csak Tizenkettőnek nevezi a tizenkét apostolt. A tizenkettes szám az ókori Izrael tizenkét törzsére utal. A három szinoptikus evangélista leírja az apostolok névsorát, ezek között apróbb eltérések vannak.

A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett.”

  • Márk (3,16kk) leírása a felsorolás sorrendjét kivéve megegyezik Mátééval. Márk Jakabnak és Jánosnak melléknevet is adott, ők a mennydörgés fiai.
  • Lukács (6,13kk) felsorolásában a kánai Simont zelótának nevezi, Tádét pedig Júdásnak, Jakab testvérének.
  • A János-evangélium nem sorolja fel az apostolokat, viszont megemlíti őket. János evangéliumában két ízben megjelenik Natánael (1,45kk; 21,2), akiről a szinoptikusok nem beszélnek. Nem mondja róla, hogy apostol, viszont Jézus feltámadása után az apostolok közösségében említi. Natánaelt a szinoptikus Bertalannal szokás azonosítani, ugyanis az Apostolok cselekedeteiben (1,13) a felsorolásban neve Bertalan helyén áll.

Galátziabeliekhez írt levél 1. rész - " 19. Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát. "

Az Apostolok cselekedeteiben

szerkesztés

Iskarióti Júdás, miután Jézust elárulta, öngyilkos lett. Ezért Jézus mennybemenetele után azok közül, akik végig együtt voltak velük, az apostolok Júdás helyére Mátyást választották (1,15kk). A választás kritériumát így írja le a szöveg: Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.

Az Apostolok cselekedeteinek nagy alakja Tarzuszi Saul, aki a Damaszkuszi úton találkozott Jézussal. Megtért, és az eddigi üldöző Saulból új nevet kapott Pál, a pogányok apostola (Róm 11,13) lett. Ő olyan apostol, aki csak a feltámadott Jézussal találkozott, Jézus életében tanítványa nem volt.

Az Újszövetség a legtöbb apostol életéről nem sok adatot közöl. Gyakran megelégszik csak nevüknek említésével. Péterről, Jánosról, és az áruló Júdásról van több részlet, illetve Szent Pálról. Jelentős azonban a Biblián kívüli hagyományképződés az apostolok személyével kapcsolatban. Ezekről részletesebben az egyes apostolok szócikkei szólnak.

A tizenkét apostol

szerkesztés

A tizenkét apostol kiválasztása az evangéliumok szerint

Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett

Máté evangéliuma

"Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, 18Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont 19és az iskarióti Júdást, aki később elárulta"

Márk evangéliuma

"Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket: Simont, akit Péternek hívott, testvérét, Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát, Jakabot és a Zélótának nevezett Simont, aztán Júdást, Jakab testvérét, és a karióti Júdást, aki később árulója lett."

Lukács evangéliuma

"Az első tanítványok. Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya!" E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: "Mit akartok?" Így feleltek: "Rabbi - ami annyit jelent, mint Mester -, hol lakol?" "Gyertek, nézzétek meg!" - mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: "Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", s elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved." Másnap Galilea felé tartva találkozott Fülöppel. Felszólította: "Gyere és kövess!" Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: "Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát." "Jöhet valami jó Názáretből?" - kérdezte Natánael. "Gyere és győződjél meg róla!" - felelte Fülöp. 47Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: "Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság." Natánael megkérdezte tőle: "Honnét ismersz?" Jézus így válaszolt: "Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál." Natánael erre felkiáltott: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!"

János evangéliuma

További apostolok

szerkesztés

Az újszövetség az említett Tizenkettőn és Pálon kívül másokat is apostoloknak nevez.

Szintén apostolként tartjuk számon azt a férfit is, akit az Az apostolok cselekedetei nevével és származásával együtt mutat be: „József, a ciprusi származású levita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia”.

A tizenkét apostol mellett szerepel a Bibliában a hetven tanítvány, azonban őket nem nevezi meg az Újszövetség, csak a későbbi egyházi hagyomány.

Apostolok listája

szerkesztés

A 12 apostol

szerkesztés
Portré
N
Név
Máté
evangéliumában
Márk
ev.-ban
Lukács
ev.-ban
Halála
Halál helye
(mai névvel)
Attribútum
  1. Péter apostol Simon Péter Simon Péter Simon Péter 67 Róma, Olaszország Kulcs – Máté evangéliuma (16:19) alapján a mennyek országának kulcsa
  2. András apostol András, Péter testvére András András, Péter testvére 70 körül Patrai, Görögország Andráskereszt – diagonális kereszt, nevét András apostolról kapta, akit Patraiban egy ilyen kereszten feszítettek meg.
  3. Idősebb Jakab apostol Jakab, Zebedeus fia Jakab, Zebedeus fia Jakab 42 Jeruzsálem, Izrael Vándorbot, kagyló, kalap - a zarándokok szimbólumai is lettek.
  4. János evangélista János, Jakab testvére János, Jakab testvére János 100 körül Epheszosz, Törökország Kehely – "Meg tudjátok-e inni a kelyhet, melyet én inni fogok?" kérdezte Jézus János apostoltól Máté evangéliuma (20:22) szerint.
  5. Fülöp apostol Fülöp Fülöp Fülöp 80 körül Hierapolisz, Törökország Bot – a kis-ázsiai Hierapoliszban szenvedett vértanúságot és egy bottal kiűzött egy kígyót, Mars templomának szent állatát.
  6. Bertalan apostol Bertalan Bertalan Bertalan 60 körül Örményország Kés – vértanúságára utal, mivel késsel nyúzták meg. János evangéliuma alapján Natanaellel azonosítják.
  7. Tamás apostol Tamás Tamás Tamás 72 Mylapore, India Mérőléc – Szent Tamás sok templomot épített missziós tevékenysége során, ezért ábrázolják őt mérőléccel
  8. Máté evangélista Máté, a vámszedő Máté Máté 60 körül Etiópiai Hierapolisz, Etiópia Pénzes zacskó – Máté az adószedő eredeti foglalkozására utal
  9. Ifjabb Jakab apostol Jakab, Alfeus fia Jakab, Alfeus fia Jakab, Alfeus fia 62 vagy 69 Jeruzsálem, Izrael Kallózófa – vértanúságának eszközére utal. Vértanúsága ugyanis egy posztófeldolgozóhoz kötődik, aki kallózófával a szerszámával agyonverte, amikor az apostolt ledobták a jeruzsálemi templomból
  10. Júdás Taddeus apostol Tádé Tádé Júdás, Jakab testvére 80 körül Perzsia (ma Irán) Alabárd – vértanúságára utal.
  11. Simon apostol Kánai Simon Kánai Simon Zelóta Simon 65 körül Perzsia (ma Irán) vagy Edessza, Szíria Fűrész – Zelóta Simon Júdás Tádéval együtt úgy lett vértanú, hogy kettéfűrészelték őket.
  12. (I.) Iskarióti Júdás apostol Iskarióti Júdás Iskarióti Júdás Iskarióti Júdás 29/33 Jeruzsálem, Izrael 30 ezüstpénz

Későbbi apostolok

szerkesztés
Portré
N
Név
Halála
Halál helye
Attribútum
  12. (II.) Mátyás apostol 80 körül Hierapolisz, Törökország vagy Etiópia Fejsze.
  13. Pál apostol 67 Róma, Olaszország Kard.
  [14.] Barnabás apostol 61 körül Ciprusi Szalamisz, Ciprus Olajág.

Ábrázolások

szerkesztés
 
Péter, János, Idősebb Jakab, András, Júdás Tádé, Simon
 
Fülöp, Máté, Pál, Bertalan, Tamás, Ifjabb Jakab

A képeken az apostolokat az attribútumaikkal ábrázolták. Az ikonográfiában attribútumnak[2] nevezik azokat a jelképes, jelvényszerű tárgyakat, esetleg ember- vagy állatalakokat, melyek az ábrázolt személyt vagy allegóriát teszik felismerhetővé és érthetővé. Az attribútumok többnyire az ábrázolt személy kezében, oldalán vagy lábánál vannak és mindig életének egy fontos eseményére vagy vértanúságára utalnak.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés