Főmenü megnyitása

A Keresztény Advent Közösség (rövidítése: Kerak) magyarországi protestáns vallási egyesület, amely hangsúlyosan vallja Krisztus második eljövetelének a közelségét, és az erre való felkészülés szükségességét (erre utal nevében az advent szó). Magáénak vallja a 16. századi reformáció Sola Scriptura (= egyedül a Szentírás) elvét és ezzel összefüggő tanításait, valamint a 19. századi, észak-amerikai advent mozgalom további biblikus felismeréseit és küldetéstudatát. Olyan keresztények közösségének tartja magát, akik a bibliai iratgyűjteményt valóban Isten beszédének tekintik, ezért törekszenek minél teljesebb megértésére és gyakorlati követésére. Nem értelmezi magát külön felekezetnek, az újszövetségi szervezeti mintát követve gyülekezetek szövetségeként működik. Vallja az állam és az egyház szétválasztása elvét, és ezzel összefüggésben a lelkiismereti szabadság megóvásának fontosságát. Hitéleti tevékenységéhez állami támogatást nem vesz igénybe.

Keresztény Advent Közösség
Vallás keresztény
Felekezet Adventizmus
Ország Magyarország
Székhely 1121 Budapest, Remete út 16/A

A Keresztény Advent Közösség weboldala

TörténetSzerkesztés

Az 1975-ben tiltakozás bontakozott ki a magyarországi Hetednapi Adventista Egyházon belül az akkori vezetőség szocialista-kommunista állammal való összeszövődései folytán kibontakozott hitelvi gyakorlatokkal szemben. Ekkor részben pártállami nyomásra hat prédikátort elbocsátottak és több száz egyháztagot kirekesztettek.[1] Az így létrejött csoport a helyzet igazságos rendezésére és az egység helyreállítására több próbálkozást is tett, eredménytelenül. Így hitéletüket külön gyülekezetekben élték tovább dacára annak, hogy az akkori történelmi helyzetben a hatóságok működésüket törvénytelennek minősítették, több rendben is gyakorlati intézkedésekkel próbálták megakadályozni.  Így jött létre a „történelem viharában” az a gyülekezeti szövetség, amely a rendszerváltás után Keresztény Advent Közösség néven kérte nyilvántartásba vételét, azzal a lehetőséggel élve, amit az 1990. évi IV. sz. törvény nyitott meg.

Az azóta eltelt időszakban az jelentette a legnagyobb kihívást a Kerak számára, hogy megmarad-e eredeti alapelvei, biblikus meggyőződése mellett. A Hetednapi Adventista Egyházzal való kapcsolat rendezésére irányuló későbbi törekvések estében is mindig ez volt a döntő kérdés. A magyarországi egyházügyi törvény 2011-ben történt megváltoztatása is válaszút elé állította a közösséget. Az egyházi státusz igénylése bizonyos hitelvi engedményekkel járt volna együtt, ezért a tagság eredeti alapelvekhez ragaszkodó része úgy döntött, hogy vallási tevékenységet végző egyesület keretében folytatja tovább tevékenységét. Valamivel később, 2015-ben a tagság másik része (mintegy fele) a Hetednapi Adventista Egyházhoz csatlakozott.

Hitélete és tevékenységeiSzerkesztés

A Közösség szabad választáson alapuló, felnőtt keresztséget gyakorol, ennélfogva a megkeresztelkedett tagokon kívül a családokban felnövő gyermekek, fiatalok, valamint a közösség tanításaival, szellemiségével szimpatizáló érdeklődők is növelik az istentiszteleteken résztvevők számát. A Közösségnek az ország egész területén vannak gyülekezetei és szórványcsoportjai.

A Közösség fenntartója az 1992-ben alapított Sola Scriptura Teológiai Főiskolának, amely bármely felekezetű, világnézetű hallgató számára nyitott. Az oktatás középpontjában a Biblia, a bibliai eszmerendszer áll a maga történelembe ágyazottságában és hatástörténetével. A hallgatók lelkiismereti szabadságának tiszteletben tartása alapelv.  

A Közösség tartja fenn Békés megyében az Eleki Idősek Szociális Otthonát.

A Közösség, valamint a hozzá kapcsolódó alapítványok, egyesületek tevékenységei: a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztő előadások tartása, hangversenyek, kiállítások, nyári Biblia-táborok szervezése; könyv- és folyóirat- kiadás, hanganyagok előállítása és terjesztése; egészséges életmódra nevelés, internetes televíziós műsorok készítése.

HivatkozásokSzerkesztés