Farkas Lajos (piarista pap)

(1752–1809) piarista pap

Boldogfai Farkas Lajos (Boldogfa, Zala vármegye, 1752. április 4.Pest, 1809. november 10.) piarista rendi pap, tanár, Kolozsváron rektor 1800 és 1808 között, a piarista rend kormánysegédje, majd Pesten rektor és a rend tartományi főnöke mellett asszisztens.[1]

Farkas Lajos
Életrajzi adatok
Születési név Farkas József
Született 1752. április 4.
Boldogfa, Zala vármegye
Nemzetiség magyar
Elhunyt 1809. november 10. (57 évesen)
Pest
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

Élete szerkesztés

 
A boldogfai Farkas család címere.

A Boldogfai Farkas család család sarja; Farkas József néven született. Apja boldogfai Farkas Ferenc (1713–1770), Zala megyei alispán, táblabíró, jómódú földbirtokos, és anyja a Rosty családból való barkóczi Rosty Anna Mária (1722-1784) úrnő volt. Keresztszülei sidi Sidy Pál (17231779), alszolgabiró, földbirtokos és nemes Sümeghy Ferencné pókafalvi Póka Marianna (1728-1797) voltak. Az anyai nagybátyja barkóczi Rosty Ferenc (17181790) Vas vármegye alispánja és országgyűlési követe, királyi tanácsos; nagynénje Rosty Katalin, akinek a férje szalapatakai Nagy Mihály (1706-1756), királyi tanácsos, zalai alispán, földbirtokos volt.[2] Testvérei boldogfai Farkas András (1740-1782), zalalövői főszolgabíró, földbirtokos, boldogfai Farkas János (1741-1788), Zala vármegye Ítélőszék elnöke, főjegyzője és Farkas Ferenc (17421807), veszprémi kanonok, esperes, író. Sógorai csáfordi Csillagh Ádám (17391797), Zala vármegye főadószedője, első alügyésze, földbirtokos, akinek a neje boldogfai Farkas Anna (17461804) volt, valamint tubolyszeghi Tuboly László (17561828), főszolgabíró, táblabíró, költő, földbirtokos, szabadkőműves, nyelvújító, akinek a hitvese boldogfai Farkas Erzsébet (1761-1801) volt.

1771. október 21.-én Kecskeméten belépett a rendbe; 17741775-ben Kalocsán a gimnáziumban tanított; 17761777 között bölcsészhallgató volt, 1778-ben a convictorok felügyelőjének segítője volt Pesten; azon év október 11-én misés pappá szenteltetett föl; 1779-ben Vácon a Teresianumi convictus felügyelője volt; 17801782 között teológiát tanult Nyitrán; 17831784 között Veszprémben, 1784–1785 között Pesten, majd 1785–1790 között ismét Veszprémben a humaniorák tanára volt. 1791 és 1792 között Pesten tanított és egyúttal nevelő volt az Ürményi családnál; 1793-től 1795-ig a mathesis tanára volt Nagykárolyban, 1796 és 1799 között ugyanott rektor a líceumban. Bolla Mártont, a kolozsvári piarista Báthory István Elméleti Líceum házfőnökségében és igazgatásában követte Farkas Lajos 1799-ben; Farkas Lajosról is nagy tisztelettel emlékeznek meg a följegyzések. Alatta a kegyesrendi tanárok képzésére fordítandó alapítványt 1250 forintra emelték 1808. január 20-án, mely összeg a piarista rendfőnöknek 1816. december 19-én kelt leirata értelmében »pro annua quinque individuorum praeparandorum intertentione in Concreto ad 1250. Rhflos defigitur et huius erogationis dimidietas e Fundo Studiorum, altera autem dimidietas e fundo Religionis assignandaest.« Farkas Lajos piarista rektor 1807-ben kivitte, hogy a hittan és az exhortatura számára külön tanszék rendszeresíttetett. Midőn Farkas az intézetet elhagyta, 134 bölcselethallgató és 207 gimnáziumi tanuló volt a létszám. Érdemei elismeréséül már 1802-ben piarista kormánysegédül választatott (1799-től 1802-ig Kolozsvárott volt rektor, 1803-tól 1808-ig pedig egyszersmind kormánysegéd ugyanott).[3] 1809-ben Pestre helyezték át rektornak és a rend tartományi főnöke mellé, Egervári Ignác mellé asszisztensnek.

Munkái szerkesztés

  1. Nagyságos Nagy-Károlyi gróf Károlyi József úrhoz nemes Szatmár vármegyének főispáni székébe lött beiktatásakor, Nagy-Károly, 1794
  2. Méltgs Károlyi grófné Erzsébethez szül. gróf Waldstein asszonyhoz midőn nagys. férje Nagykárolyi gróf Károlyi Jósef ur nemes Szatmár vármegyének főispáni székébe fényes pompával helyheztetne, sz. Jakab havának 8. napján Nagy-Károlyban 1794.
  3. Úrnapi beszéd, melyet… mondott Nagy-Károlyban 1795. Pest
  4. Kéziratban: Dissertatio Historico Ecclesiastico critica és F. L. gyűjteményéből való kisebb iratok

Származása szerkesztés

boldogfai Farkas Lajos családfája

boldogfai
Farkas Lajos
(Boldogfa, 1752. április 4.
Pest, 1809. november 10.)
piarista rendi pap, tanár, Kolozsváron rektor, a piarista rend kormánysegédje, majd Pesten rektor és a rend tartományi főnöke mellett asszisztens
Apja:
boldogfai
Farkas Ferenc

(Boldogfa, 1713. szeptember 22.Zélpuszta, Zala vm., 1770. február 22.)
jogász, Zala vármegye alispánja, táblabíró, földbirtokos
Apai nagyapja:
boldogfai
Farkas János

(Boldogfa, c. 1675. - †Boldogfa, 1724.)
jogász, Zala vm. helyettes főszolgabírája, földbirtokos
Apai nagyapai dédapja:
nemes
Farkas Mihály
(fl. 16541664)
törökverő katona, földbirtokos
(Szülei: nemes Farkas Péter, földbirtok haszonbérlő)
Apai nagyapai dédanyja:
ságodi
Péter Éva
(fl. 16871702)
(Szülei: ságodi Péter Mihály alszolgabíró, földbirtokos)
Apai nagyanyja:
sidi
Sidy Dorottya
(1693– †Boldogfa, 1775. március 1.)
Apai nagyanyai dédapja:
sidi
Sidy Mihály
(fl. 16721711)
egervári vicekapitány, zalavármegyei országgyűlési követ, földbirtokos, főszolgabíró
Apai nagyanyai dédanyja:
szenterzsébeti
Terjék Mária
(fl. 16881692)
(Szülei: szenterzsébeti Terjék János, a nyitrai püspökség és a nyitrai vár tiszttartója, Zala vármegyei adószedő, földbirtokos és pohroncz-szelepcsényi Maholányi Borbála)
Anyja:
barkóczi
Rosty Anna Mária
(1722
Zélpuszta, 1784. október 9.)
Anyai nagyapja:
barkóczi
Rosty László
(fl. 1710-1730)
jogász, Vas vm. főszolgabírája, földbirtokos
Anyai nagyapai dédapja:
barkóczi
Rosty István
(fl.1684.–†1718)
földbirtokos, jószágkormányzója a gróf Batthyány családnak
(Szülei: barkóczi Rosty János, földbirtokos és fületinczi Kelcz Anna)
Anyai nagyapai dédanyja:
jobbágyi
Jobbágyi Regina
(fl.16911694)
(Szülei: jobbágyi Jobbágyi Jeremiás, németújvári tiszttartó, földbirtokos és Rainbolt Regina)
Anyai nagyanyja:
zalalövői
Csapody Mária
(fl. 1710-1714)
Anyai nagyanyai dédapja:
zalalövői
Csapody István

(fl. 16631702) (†c.1702)
zalalövői várkapitány, földbirtokos
(Szülei: Csapody István, földbirtokos, akinek az apja Chiapody István 1626. szeptember 26-án II. Ferdinánd magyar királytól szerzett címeres nemeslevelet)
Anyai nagyanyai dédanyja:
osztopáni
Perneszy Zsófia
(fl. 16511702)
(Szülei: osztopáni Perneszy István, a zalalövői vár várnagya, zalai és somogyi földbirtokos és nyéki Rauch Zsuzsanna)

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. familysearch.org Farkas Lajos halála - Pest - Belvárosi
  2. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 47. kötet - 22. oldal
  3. Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1897

Források szerkesztés