Boldogfai Farkas család

A boldogfai Farkas család egy ma is élő ősrégi magyar nemesi család, amely Boldogfáról (jelenlegi neve: Zalaboldogfa; középkori neve: Boldogasszonyfalva), Zala megyéből származik.

A boldogfai Farkas család címere
A boldogfai Farkas család címere. Rajz a Siebmacher féle címeres könyvből

TörténeteSzerkesztés

A család őseiSzerkesztés

A boldogfai Farkas család ősei azokhoz a Vas vármegyei határőrökhöz tartoztak, akiket I. Károly magyar király Borostyánkő és Németújvár között telepített le. 1327. július 1-jén Óváron[1] ezeket a királyi őröket (spiculatores nostri) nemcsak a régi (IV. Béla, V. István és IV. László) királyok idejében élvezett kiváltságaikban erősítette meg Károly Róbert, hanem egyszersmind az országos nemesek közé is sorozta és részükre külön „őrnagyságot” szervezett. Ezeknek a népes királyi nemes szolgáknak az utódai 1582. február 18-án Rudolf magyar királytól még 64 határőri családdal együtt,[2] majd később 1611. február 16-án Alsó- és Felsőőrre nyertek adományt.[3][4] A család több vármegyébe ágazódott ki és ezért évszázadok után szinte lehetetlen egyenes leszármazást összeállítani. A család egyik ága a Vas megyei Kancsóc nevű településre került, ahol Farkas Mihály és Ádám, Farkas Lukács fiai, és egyben Farkas János unokái, több más Farkas családbelivel együtt, 1690. április 2-án nyertek címereslevelet I. Lipót magyar királytól, amelyen farkas és vörös ruhás puskát tartó vitéz látható.[5] Farkas Lukács fivérétől, Farkas Pétertől származik a későbbi boldogfai Farkas család.[6]

A család érkezése BoldogfáraSzerkesztés

A Farkas család a Török hódoltság alatt Vas megyében tartózkodott a Kancsóc nevű településen ahol Farkas János földbirtokos fegyverviselő ember volt a 16. század végén.[7] Az egyik gyermeke, Farkas Péter, vélhetően a 17. század elején született Kancsócon és később, édesapja halála után vásárolt lakást Zalalentin, ahonnan gyakran felment Kancsócra rokonaihoz látogatóba.[8] Farkas Péter Zalabaksán megházasodott, ahol gyermekei születtek, azonban Vas megyébe kényszerült Mihály, György és István gyermekeivel együtt, majd a béri Balogh család pórszombati birtokára kerültek. Farkas Péter, pórszombati árendás (azaz birtok haszonbérlő), az árendát gabonában fizette.[9] Tanúvallomások szerint, 1653-ban Farkas Péter már nagyon idős ember volt, aki nehezen tette a járást.[9] Az egyik fia Farkas György vele maradt Pórszombaton, azonban a másik, Farkas Mihály, elment Zalalövőre 7 vagy 8 évvel az 1664-ben zajlott szentotthárdi csata előtt (1656 körül), és ott fegyverrel szolgált a helyi lövői várban. Farkas Mihályt híres, hős katonának mondják a még élő volt bajtársai 1717-es tanúvallomásaikban.[9][10] Nem sokkal ezután Farkas Mihály török fogságba esett és az oszmán kézben lévő Nagykanizsára vitette magát, ahol majd a tömlöctartónak 4 tallért, és a török úrnak 200 tallért fizetett megváltásáért.[11] Kiszabadulása után lakást vett Zalaegerszegen és Egry Pál egerszegi hadnagy[12] lányát vette feleségül.[9] 1664 nyarán, miután a török felégette a várost,[13] elment Ságodra, ahol később Szarka Gábor bíró lányát vette el. Onnantól ságodi Farkas Mihálynak hívatta magát, és utána pénzen vásárolta a boldogfai birtokát.[11] Zalaboldogfa nevét 1411-ben említették először az oklevelek Boldogasszonyfalva néven (Bodogazonfalua írásmóddal). Farkas Mihálynak az utolsó felesége, és a gyermekei anyja, ságodi Péter Éva (fl. 16871702) lett, akinek az édesapja, ságodi Péter Mihály, aki 1623-ban,[14] 1624-ben,[15] majd 1649-ben zalai alszolgabíróként szerepelt. Péter Éván keresztül, gyermekei örökölték azt a pórságodi birtokot, amelyet ságodi Péter Mihály 1608-ban 400 forintért örök jogon vásárolt padoci Máttefalvay Mátyástól és feleségétől, szentpéterfalvi Potrán Eufrozsinától.[16] Farkas Mihály halála után, 1687. április 16-án, özvegye, ságodi Péter Éva, tarródi és németszecsődi Tarródy Mihály felesége, és a boldogfai, andráshidai és alibánfai birtokok átruházása ügyében a három árva Farkas gyermekei gyámjaként szerepelt. Tarródy Mihály zálogosította a birtokokat 600 forintért Duinovicz István és Ferenc testvéreknek a Farkas István Péter és János mostohagyermekeitől elidegenítve.[17] Nem sokkal később, Tarródy Mihály adományt is kérvényezett, mostohagyermekeit mellőzvén, és végül nejével ságodi Péter Évával együtt 1699. november 6-án adományt kaptak Halastóra, Bükre és Alibánfára.[18]

 
Boldogfai Farkas Ferenc (17131770), Zala megyei alispán, táblabíró, címeres viaszpecsétje
 
A zélpusztai kápolna. Boldogfai Farkas Ferenc (17131770) zalai alispán 1767-ben építtette a családi magán földbirtokán
 
A zalaboldogfai templom. Boldogfai Farkas Ferenc (17131770) zalai alispán felújította és bővítette

A boldogfai előnevet Farkas Mihály és ságodi Péter Éva gyermekei, Farkas Péter, Farkas István és Farkas János kezdték használni. 1700-ban boldogfai Farkas István, Péter és János visszaváltották a mostohaapjuk által 6 elzálogosított birtokrészt, a 600 forintot és még 120 forint ráadást fizetve. A három testvérre 1716. március 22-én III. Károly magyar király megparancsolta az örököségen keresztül szerzett porsagodi, boldogfai, andráshidai és alibánfai birtokok átruházását, és ezzel lerendezte a vitákat a tarródi és németszecsődi Tarródy féltestvéreivel.[19] Ezután, 1716-ban az uralkodó adományozta a három testvérnek a boldogfai, andráshidai és alibánfai birtokot.[20] Az akkori családfő, Boldogfai Farkas János (†1724), volt az első, aki testvéreivel együtt, formálisan használta Boldogfáról, a főbirtokáról származó nemesi előnevet. A 18. században Farkas János fia és unokái, úgy szerepeltek, mint „de Boldoghfa”, azonban később, a reformkorban lekopott a „h” betű a nemesi előnévről.[21]

Boldogfai Farkas János 1712 és 1721 között a Zalaegerszegi járás alszolgabírája volt,[22] és később 1723-tól főszolgabíró-helyettesként tevékenykedett.[23] Akkoriban a birtokai között szerepeltek az andráshidai és az alibánfai is. Farkas János felesége, Sidy család sarja Sidy Dorottya (16931775) volt,[24] akinek a szülei Sidy Mihály, egervári vicekapitány, Zala vármegye külön kiküldött követe az 1705-ben zajló Szécsényi országgyűlésen, és szenterzsébeti Therjék Mária voltak. Az anyai nagyszülei, szenterzsébeti Terjék János, a nyitrai püspökség tiszttartója, és Maholányi Borbála voltak.[25]

Az 1714-ben III. Károly magyar király által kiadott protestánsok elleni rendelet nyomán, ahogy a királyság többi részén, Zala vármegyében is elkezdődtek az erőszakos kálvinista templomfoglalások. Az egyik ilyen megrohanás 1718. augusztus 24-én történt meg a mileji protestáns templom ellen, amikor boldogfai Farkas János alszolgabíró és az egerszegi esperes és plébános, Kalmanczory Ferenc, katonákkal megrohanták és megkísérelték elfoglalni.[26]

Ferenc alispán és Rosty Anna gyermekeiSzerkesztés

 
Boldogfai Farkas János (17411788), Zala vármegye főjegyzője, helyettes alispán címeres viaszpecsétje

Boldogfai Farkas János és Sidy Dorottya egyetlen fia, boldogfai Farkas Ferenc (17131770), zalai alispán volt 1761. október 26-ától 1769. május 2-ig és számos birtoka volt. Ferenc alispán építette újjá a zalaboldogfai régi templomot, sekrestyét, oratóriumot és kriptát építve hozzá.[27] Ugyanakkor, Zalaszentgyörgynél építette a zélpusztai kápolnát, amely 230 személyt tudott befogadni.[28] 1767. július 13-án nagymányai Koller Ignác veszprémi püspök levelet írt Farkas Ferencnek, amelyben megengedte a magánkápolna építését, és kötelezte őt és leszármazottjait gondoskodni róla.[29]

Mária Terézia korában Farkas Ferenc alispánnak 10 úrbéri birtoka volt – összesen 697 úrbéri holdja megyeszerte –, 31 jobbágya, 38 zsellére. Tehát a köznemességen belül, az egyik legtehetősebb zalai földesúr volt.[30] Farkas Ferenc felesége a barkóci Rosty családból való barkóci Rosty Anna (1722–1784), Rosty László és zalalövői Csapody Mária lánya volt, aki magával hozott néhány jelentős birtokot a családba. Általa örökölték a csébi birtoknak egy részét, amely Rosty Anna anyai nagyanyja öröksége után, zalalövői Csapody Istvánné osztopáni Perneszy Zsófia (fl. 16511702) után szereztek meg.[31][32] Farkas Ferenc sógora barkóci Rosty Ferenc (17181790), királyi tanácsos, Vas vármegyei alispán, földbirtokos volt; sógornője, Rosty Katalin, akinek a férjének, szalapatakai Nagy Mihálynak (1706–1756) a halála után, a muraszerdahelyi uradalmát megkapta Farkas Ferenc alispán 900 forintért 1762. június 5-én gróf Althann Mihály János zalai főispántól. A szerződésben a főispán pontosította, hogy visszavonhatatlan, amíg ő életben volt, azonban halála után, Althan örökösei és Farkas Ferenc örökösei beleegyezése szükséges volt a megtartásához, mivel a megállapodás szerint a főispán gyermekei per nélkül visszakaphatták, ha úgy akarták volna.[33]

Rosty Anna 13 gyermeket adott Farkas Ferencnek: az egyik fia, akit úgyszintén boldogfai Farkas Ferencnek hívtak, jezsuita szerzetes, táblabíró volt, 30 évig nemesapáti plébánosa, esperese volt, majd később veszprémi kanonokká nevezték ki. [1] Az alispán másik fia, Farkas Lajos piarista pap lett. A harmadik fia, boldogfai Farkas János (17411788), a királyság hites ügyvédje (juratus advocatus), 30 évesen 1771. május 1-jén lett a vármegye első aljegyzője, e tisztséget 1773. április 14-ig töltötte be,[34] amikor Zala vármegye főjegyzője lett egészen 1786. július 14-ig.[35] Ideiglenesen vármegyei másodalispán volt 1783-ban,[36] valamint 1783-ban szintén felesküdt rendes jegyzőként szerepelt a helytartótanácsnál.[37] Élete utolsó éveiben, II. József magyar király korában, pedig Zala vármegyei Ítélőszék elnöke ("Inclyti Sedis Iudiciaria Comitatus Szaladiensis Praeses") 1787 és 1788 között a jozefinizmus alatt volt. Farkas János 1772. április 26-án Alsóbagodban feleségül vette a lovászi és szentmargitai Sümeghy család sarját, Sümeghy Juditot (17541820), Sümeghy Ferenc alsó- és felsőbagodi földbirtokos és pókafalvi Póka Marianna (17281797) lányát. Farkas Ferencné Sümeghy Judit anyai nagyszülei pókafalvi Póka Gábor (fl. 17281752), szentléránti és söjtöri birtokos, aki 1741-ben vasi insurgens kapitány, és szenttamási Bertalan Klára asszony voltak. Póka Gáborné Bertalan Klára szülei szenttamási Bertalan Ádám, földbirtokos, és a tekintélyes Nádasdy család köznemesi ágából származó nádasdi Nádasdy Mária voltak. Farkas János sógora, lovászi és szentmargitai Sümeghy József (17571832), zalai alispán, királyi tanácsos, földbirtokos volt. Farkas János főjegyzőnek a leánytestvérei, Farkas Erzsébet (17611800), tubolyszegi Tuboly László (1756–1828) felesége; és boldogfai Farkas Anna (1746–1804), aki férjhez ment csáfordi Csillagh Ádámhoz (1739–1797), egerszegi királyi postamesterhez, majdani zalai főadószedőhöz.[38][39][40]

Ferencnek és Rosty Annának egy másik gyermeke boldogfai Farkas Lajos (1750–1779) volt, aki 1775. december 18-án Rábahídvégen feleségül vette felsőőri Bertha Klárát (1753–1776), Bertha Imre és Szily Kata lányát,[41] és szüléskori elhunyta után, a második felesége hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Klára (17601816) lett, Hertelendy Boldizsár és a nemesi Foky család sarja Foky Erzsébet lánya, aki a francia nemesi származású söjtöri lakos Lochuh László (17631801) őrnagyhoz ment férjhez.[42] Farkas Lajosnak az egyik testvére boldogfai Farkas András (1740–1782) zalai főszolgabíró volt és felesége csányi Csány Anna, László és Hertelendy Krisztina lánya volt. Boldogfai Farkas Ignác (17471808) táblabíró, Farkas Ferenc és Rosty Anna gyermekének az első felesége muzsaji Dóczy Kata (1764–1794) volt, Dóczy Antal és prosznyákfalvi Prosznyák Éva lánya. A második neje, bocsári Svastics Julianna (1771–1832), Svastics Ferenc és koltai Vidos Borbála lánya volt.[43] Másrészt, Ignác testvére, boldogfai Farkas László (1747–1796) alszolgabíró neje, a lovászi Jagasics család sarja lovászi Jagasics Margit (1764–1818) volt, akinek a szólei lovászi Jagasics András zalai alispán és szalapatakai Nagy Magda.[44] Farkas László és Jagasics Margittól született boldogfai Farkas György (17881823) örökölte a nemeszéli birtokot. Ahogy más rokonai, Farkas György is a Győri királyi jogakadémián végezte tanulmányait; György bölcseletből diplomázott 1807-ben.[45] Felesége szladeovici Szladovits Erzsébet (17911839) volt, Szladovics Károly, és Balla Katalin leánya. Szladovics Erzsébettől született lánya, gyulai Gaál Károlyné boldogfai Farkas Franciska (18131895) lett a zélpusztai jószág egyetlen örököse.[46] Szladovics Erzsébet férje halála után még kétszer házasodott meg. Második férje, nemesbüki Simon József, táblabíró, akivel 1825. március 29-én kötött házasságot Zélpusztán; a harmadik férje a csengeri Háczky család sarja, Háczky Ferenc, akihez ment 1837. április 30-án Kemeneshőgyészen.[47] A harmadik házassága alig két évig tartott, mivel az asszony lebetegedett ls elhunyt. Leánya gyulai Gaál Károlyné boldogfai Farkas Franciska (18131895) kezében tartotta a zélpusztai jószágot egészen haláláig amikor leánya örökölte meg.

Rosty Anna végrendeletét nehezen fogadták el, 1791-ben az ingó és ingatlan javakat még egyenetlenségben bírták a gyermekei.[48] Farkas Ferenc (1742–1807) nemesapáti plébános lett az új családfő, pereskedéseknél testvérei érdekeit képviselte. Az egyik konfliktus forrása, amiért a megmaradt testvérek összefogtak főleg az volt, hogy Farkas András (1740–1782) zalalövői főszolgabíró gyermektelenül hunyt el és ezzel özvegyét, Csány Annát (†1800) illette a vagyona. Egyben Farkas András az egyetlen kedvezményezett volt, amikor nagynénje, özv. szalapatakai Nagy Mihályné Rosty Katalin, 1760. július 14-én kelt végrendeletében[49] ráhagyott minden ingó és ingatlan javát az unokaöccsére, és ezek is Csány Anna kezébe kerültek férje halála után.[50] Birtokait részben elzálogosította pallini Inkey Imrének[51] a Csány testvérei adóssága lerovására, másrészt testvéreire ráhagyta az özvegy[52] (az egyik fivére Csány Boldizsár, Csány László édesapja volt).

1794. augusztus 18-án egyezmény jött létre boldogfai Farkas Ferenc plébános, Farkas László, Farkas Ignác, özvegy Farkas Jánosné lovászi és szentmargitai Sümeghy Judit, aki gyermekei Farkas János Nepomuk és Farkas Ferenc gyámja és a beperlő csébi Pogány Ádám (1746–1814) között.[53] Pogány Ádám a Gömör vármegyei Kelemér nevű településen lakó szolgabíró elhatározta, hogy vissza fogja szerezni a családja ősi birtokait és több családot is beperelt akkor (köztük az Eszterházyt és a Gyulafit). Zalában felkereste a boldogfai Farkas családot, és majd sikerült szerezni 1000 arany vinculumot tőlük, mivel ők barkóci Rosty Annán keresztül örökölték polyanai Brodarics Mátyásné csébi Pogány Sára ősanyjának a zalai birtokai egy jelentős részét.[54]

A boldogfai Farkas család úgy lépett be a 19. századba, hogy a javai legnagyobb része elenyészett és az özvegyek (Farkas Andrásné Csány Anna, Farkas Lajosné Hertelendy Klára, utána Lochuh Lászlóné) vagy a Farkas leányok (Csillagh Ádámné Farkas Anna, Tuboly Lászlóné Farkas Erzsébet) gyermekei kezébe került. Farkas János (1741–1788) főjegyző volt aki tovább vitte a családot és tőle származik a család két ága, amely a 21. századig jutott. Farkas János özvegye, lovászi és szentmargitai Sümeghy Judit (17541820) az alsóbagodi családi Sümeghy-kastélyban lakott két pártában maradt leányával, boldogfai Farkas Judit (17761839) és boldogfai Farkas Erzsébet (17851857) kisasszonyokkal. Farkas Erzsébet, az egyetlen életben maradt leánytestvér 1845-re, Deák Ferenc mellett, valamint több tucat zalai nemes úr szerepelt az önkéntes adózók között, unokaöccsével, Farkas Imrével együtt. Erzsébet másodfokú unokatestvére, gyulai Gaál Károlyné Farkas Franciska szintén szerepelt az önkéntes adózók között.[55] Farkas János és Sümeghy Judit házasságából egyetlenegy leány kötött házasságot: boldogfai Farkas Marianna (17831819), akinek a férje, szladeovici Szladovits József (17731829), táblabíró, császári és királyi kapitány, boldogfai birtokos, volt.[56] Farkas János főjegyző és Sümeghy Judit legidősebb gyermeke, boldogfai Farkas János Nepomuk (17741847), táblabíró, zalai helyettes alispán, Alsó- és Felső Bagodban vásárolt egy hatalmas uradalmat a saját eladott öröksége és felesége hozománya eladásával szerzett pénzzel; öccsére, boldogfai Farkas Ferenc (1779–1844), jogász, táblabíróra engedte át a boldogfai ősi birtokot és a kúriát, aki agglegényként élt 46 éves koráig. Farkas János és Farkas Ferenc alapították a család két ágát, amely mai napig él.

János és Skublics Angéla ágaSzerkesztés

 
Boldogfai Farkas János Nepomuk (17741847) földbirtokos, táblabíró, Zala vármegye helyettes első alispánja aláírása és címeres viaszpecsétje. Kelt: 1828 március 19-én
 
Boldogfai Farkas Imre (18111876), főszolgabíró, táblabíró, földbirtokos
 
Boldogfai Farkas Imre (18111876), főszolgabíró, táblabíró, földbirtokos aláírása és címeres viaszpecsétje. Kelt: 1840 június 19-én
 
Boldogfai Farkas József (1857–1951), politikus, országgyűlési képviselő
 
Boldogfai Farkas Kálmán (18801944), felsőbagodi földbirtokos, zalaszentgróti főszolgabíró
 
Dr. boldogfai Farkas Tibor (18801940), jogász, országgyűlési képviselő, földbirtokos, tartalékos huszárkapitány
 
Boldogfai Farkas Dénes (18841973), gazdálkodó, politikus és országgyűlési képviselő, 1956-ban a Demokrata Néppárt korelnöke.

A 19. század elején élt Farkas János Nepomuk (17741847), táblabíró, a korábban említett boldogfai Farkas János (1741–1788) főjegyző és lovászi és szentmargitai Sümeghy Judit (1754–1820) fia. Farkas János Nepomuk elnökként szolgált a zalai számvevői törvényszéken 1826-tól 1827-ig, majd 1827-től 1828-ig, 1831-ben, 1837-ben, 1838-ban és 1839-ben is. 1833-tól helyettes zalai első alispán volt, amikor Deák Ferencet, az akkori zala vármegye helyettes első alispánját, országgyűlési követté választották.[57] Farkas János felesége besenyői és velikei Skublics Angéla (1777–1848), Skublics János és zalalövői Csapody Erzsébet lánya volt.[58] János a családja ősi birtokát, Boldogfát, az öccsének boldogfai Farkas Ferenc (17791844) táblabírónak hagyta, aki 1825-ben 46 évesen házasodott meg először agglegénységét elhagyván.[59] 1823. június 3-án, Farkas János, az egyedülálló, gyermektelen testvérei és a saját gyermekei terheit felvállalván, örök jogon eladta a söjtöri, tófeji és pusztaszentlászlói osztályába jutott rész jószágokat. Felesége Skublics Angéla eladta a Skublics családjától örökölt birtokait és a házaspár összesen 42000 forintért közösen megvásárolta báró kissenyei Sennyey Károlytól az alsó- és felső bagodi, valamint a hagyárosi birtokát, rétjeivel, jobbágyaival együtt.[60] A Mária Terézia kori úrbérrendezés szerint, ezek a birtokok összesen 203 úrbéri holdból állt, valamint 9 jobbágy és 3 zsellér lakott rajta.[61] Ezek után, odaköltözött Farkas János és neki Skublics Angéla gyermekeivel együtt. Az 1829-es nemesi összeírásban, már természetesen szerepelt mint a települések egyik földbirtokosa.[62]

Farkas János és Skublics Angéla egyik gyermeke Farkas Imre (18111876) Zala megye táblabírája, főszolgabírája, földbirtokos,[63] aki későn nősült meg a nemtelen származású Horváth Alojziával (1831–1919)[64] és 1876-ban halt meg Alsó-Bagodon 60 éves korában. Farkas Imre a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület alapító tagja volt. A másik fia Farkas János Nepomuknak és Skublics Angélának, ifjabb boldogfai Farkas János (18131858), az egerszegi járás gyámi szolgabírája volt;[65] Farkas János 1834-ben végezte a jogi tanulmányait a Győri királyi jogakadémián.[66] Ifjabb Farkas János felesége, az alsóhahóti születésű baranyavári Baranyay Julianna Petronella (1822–1892) volt. Baranyay Julianna, baranyavári Baranyay Menyhért (17951868), táblabíró, királyi postamester és boldogfai Farkas Julianna (17961825) lánya.[67] Ez a boldogfai Farkas Julianna pedig boldogfai Farkas Ignác és Svastics Julianna házasságából született.

Farkas Imre (18111876) főszolgabírónak Horváth Alojziától (18311919) három fiúgyermeke született: boldogfai Farkas Imre (18601895) hagyárosi földbirtokos; boldogfai Farkas Gábor (18631925) alsóbagodi földbirtokos, akinek nem volt neje; és utolsóként boldogfai Farkas József (1857–1951) országgyűlési képviselő, söjtöri földbirtokos és politikus volt. Boldogfai Farkas Imre (18601895) hagyárosi földbirtokos, aki nemesvitai Viosz Máriát (18631935), nemesvitai Viosz Lajos (18361869) és nemesnépi Marton Zsófia (18421900) lányát vette feleségül.[64] Farkas Imre és Viosz Mária egyetlen lánya és örököse boldogfai Farkas Margit (18881972) asszony, akinek a férje, dr. udvardi és básti Udvardy Jenő (18801941) kormányfőtanácsos, jogász, a zalaegerszegi ügyvédi kamara elnöke, Zalaegerszeg megyei város tiszti főügyésze volt. Udvardy Jenő szülei udvardi és básti Udvardy Vince (18541922), Zalaegerszeg városi képviselő-testületének a tagja, a zalaegerszegi állami főgimnáziumi tanára, Zala vármegye törvényhatósági bizottságnak a tagja, és a nagylengyeli születésű strauszenbergi Strausz Borbála Margit (18611952) voltak. Udvardy Vincené Strausz Borbála anyja, a család másik ágából származó boldogfai Farkas Krisztina (18361883) asszony, strauszenbergi Strausz Sándor (18311922) nagylengyeli földbirtokosnak a felesége volt.

Boldogfai Farkas József (18571951) jelentős politikai szerepet játszott amikor a Katolikus Néppárt megalakult. Zichy Aladár gróf és Zichy Nándor gróf mellet tevékenyen dolgozott és végül 4 ízben választották meg országgyűlési képviselővé a katolikus néppárti programmal. Amikor 1909-ben gróf Batthyány Pál zalai főispán lemondását elismertették, és Farkas József volt az egyik főispáni jelölt, azonban ő hivatalosan jelentette ki azt, hogy nem vállalja a főispánságot. 1910-ben Farkas József ismét országgyűlési képviselő jelölt lett a néppárti programmal, azonban ellenfele gróf Batthyány Pál volt főispán volt a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt programjával. A népserű grófot, aki a nagy támogatással rendelkező politikai párttal jelölte magát végül zalaegerszegi kerületi országgyűlési képviselővé választották: ezentúl Farkas József nem pozilizált tovább. Boldogfai Farkas József házastársa, lovászi és szentmargitai Sümeghy Rozália (18571924),[68] lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferenc (18191869) táblabíró, söjtöri földbirtokos, főszolgabíró, országgyűlési képviselő,[69] és nemes Séllyey Magdolna (18221901) lánya volt.[70] A Sümeghy család kihalásával az 1920-as években, boldogfai Farkas József és gyermekei örökölték egy jelentős részét a vagyonnak, egy söjtöri birtokot is beleértve.

A 20. század elején, boldogfai Farkas József fia 1922-től 1939-ig dr. boldogfai Farkas Tibor (18831940) jogász, ügyvéd, bagodi földbirtokos, országgyűlési képviselő volt és a Cambridge Egyetemen doktorált le. A zalai jogi nagy tudós több ízben utazott vissza vendégségbe az angol egyetemre előadásokat tartani a magyar jogról.[2] Farkas Tibor neje, a pacsai születésű pálfiszegi Pálffy Judit (1906–1993), pálfiszegi Pálffy László (1872–1946) pacsai főszolgabíró és véssei Véssey Ilona (18821956) leánya volt. Farkas Tibor és családja voltak az utolsó tulajdonosai a bagodi boldogfai Farkas nemesi kúriának, amely eredetileg nagybátjyaé, boldogfai Farkas Gáboré volt. A kúria 1986 óta Bagod község faluháza lett.

Farkas Tibor egyik öccse boldogfai Farkas Dénes (18841973) politikus, országgyűlés képviselő, 1956-ban részt vett a forradalomban, amikor 1956. november 1-jén a Kossuth Rádióban felhívást tett közzé a DNP újjászervezésére. Farkas Dénes felesége, szentjánosi Szűcs Mária (18911956), szentjánosi Szűcs István (18621925), huszár alezredes, és szentmártoni Radó Mária (18681945) lánya volt, akitől egy két gyermeke született: boldogfai Farkas Irma (19131997), a férje, dr. Újlaki Andor (19001974) győri újságíró, és boldogfai Farkas Ferenc. A legidősebb testvére Tibornak és Dénesnek, az agglegény boldogfai Farkas Kálmán (18801944), zalaszentgróti főszolgabíró volt, aki a bagodi birtokán gazdálkozott.[71]

Ferenc és Joó Borbála ágaSzerkesztés

 
Boldogfai Farkas Ferenc (17791844), jogász, Zala vármegye táblabírája, földbirtokos aláírása és címeres viaszpecsétje. Kelt: 1828 március 19-én
 
Boldogfai Farkas Ferenc (1838–1908) andráshidai földbirtokos és Zala vármegye számvevője, pénzügyi számellenőre
 
Boldogfai Farkas Ferencné nemesnépi Marton Zsófia (18421900) asszony, nemesvitai Viosz Lajos özvegye
 
Vitéz boldogfai Farkas Sándor (18801946) császári és királyi ezredes, az Osztrák Császári Vaskorona-rend lovagja. A Zala megyei Országos Nemzetvédelmi bizottság parancsnoka. 1935 és 1939 között Zala vármegye Vitézi Rend székkapitánya.
 
Dr. Boldogfai Farkas István (18751921) sümegi főszolgabíró és gyermekei: Margit, Endre és Gyula (az ölében)

Farkas János (1741–1788) vármegyei főjegyzőnek és Sümeghy Juditnak a legfiatalabb fiúgyermeke, boldogfai Farkas Ferenc (1779–1844) táblabíró, boldogfai földbirtokos volt, 1801-ben végezte a jogi tanulmányait a Győri királyi jogakadémián.[72] Farkas Ferenc táblabíró igen későn vette el a nála 38 évvel fiatalabb perenyei születésű második feleségét Joó Borbálát (1811–1881),[64] Joó János (17811863), kőszegszerdahelyi szabómester, és Lintner Helena (17941817) lányát, aki öt gyermekkel áldotta meg őt, és korán megözvegyült.

Özvegy boldogfai Farkas Ferencné Joó Borbála megtartotta a boldogfai ősi birtokot kúriájával együtt, és egyedül nevelte fel az öt gyermekét. Vagyona gyarapítása érdekében, a fiatal özvegy 1857. június 9-én 4 év pereskedés után megállapodást kötött a lovászi és szentmargitai Sümeghy családdal miután megkísérelte érvényesíteni az állítólagos jogait a közösen bírt söjtöri erdő fölött. Az alperes, lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferenc (18191869), az elhunyt Farkas Ferenc unokatestvére, aki ezt a követelést elutasította leánytestvérei nevében is. Farkas Ferencné Joó Borbála anyósa, Sümeghy Judit és öccse Sümeghy József zalai alispán közti 1806. május 12-én kötött osztályos megállapodást Sümeghy Ferenc nem ismerte el.[73]

Farkas Ferencné Joó Borbála három lánya helyi köznemesi urakhoz mentek férjhez: boldogfai Farkas Krisztina (18361883), akinek a férje, strauszenbergi Strausz Sándor (18311922), Zala vármegye bizottsági tag, zalai esküdt, körjegyző, a zalamegyei gazdakör tagja, nagylengyeli birtokos,[74] boldogfai Farkas Franciska (18401872), tótfalusi Tóth Benedek felesége, és Farkas Amália nemes Török Sándor házastársa lett;[64] Török Sándor egy nagyunyomi közbirtokos nemesi családnak a sarja volt, aki fiatal korában gazdasági tiszti állást szerzett a pusztaszentmihályi hercegi Batthyány uradalmában, majd boldogfán közbirtokos lett felesége révén. Farkas Franciska férje, tótfalusi Tóth Benedek, egy rábahídvégi közbirtokos nemesi családnak a sarja volt, akinek a szülei tótfalusi Tóth János és kiseölbei Eölbey Jozefa asszony voltak. Farkas Ferenc és Joó Borbála egyik fia boldogfai Farkas László (1842–1901),[75] vármegyei írnok, aki a teskándi születésű kurtakeszi Baranyay Alojziát (18481898) vette feleségül.[76] A másik fia Farkas Ferencnek és Joó Borbálának, boldogfai Farkas Ferenc (18381908) Zala vármegye számvevője, pénzügyi ellenőre, földbirtokos volt.[77][78] Farkas Ferenc a zalamegyei Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt tagja és lelkes támogatója, ugyanakkor fiatal kora óta a "Zala vármegye Gazdasági Egyesület" tagja is volt. Farkas Ferenc legjobb barátja a szomszéd andráshidai földbirtokos nemesvitai Viosz Lajos (18361869), akivel gyakran ment vadászni. Viosz Lajos halála után özvegyét, az andráshidai birtokos nemesi származású nemesnépi Marton családból való nemesnépi Marton Zsófiát (1842–1900), Farkas Ferenc vette el.[64] Nemesnépi Marton Zsófia, nemesnépi Marton József (17971858) táblabíró, alszolgabíró, földbirtokos,[79] és verbói Szluha Rozália egyetlen lánya és örököse volt.[80] Farkas Ferencné nemesnépi Marton Zsófia apai nagyszülei nemesnépi Marton György (17671843), táblabíró, a zalalövői járás alszolgabírája, 1809-ben a zalai nemesi felkelésben alhadnagy, söjtöri és andráshidai birtokos, és patai Patay Rozália (17791845) asszony voltak. Marton Zsófia egyben az unokatestvére volt a söjtöri nemesnépi Marton földbirtokos testvéreknek. Zsófia három fiú- és egy lány gyermeket adott Farkas Ferencnek.[64][81]

Az egyik gyermeke Farkas Ferencnek és Marton Zsófiának, boldogfai Farkas Lajos (18781930) volt, aki részt vett az I. világháborúban népfelkelő szakaszvezető címzetes őrmesterként.[82] Korábban, gróf Festetics Jenő (18521933),[83] herceg Festetics Tasziló öccse, 1905. augusztusban a csáktornyai uradalmába ispánná nevezte ki, ahol dolgozott körülbelül egy évtizedig.[84] Farkas Lajos első feleségétől, Margitai Eugéniátó (18821908), Margitai József állami képzőintézeti igazgató, kormányfőtanácsos lányától született egy fiúgyermeke: Boldogfai Farkas Sándor (19071970), szobrász- és éremművész. Boldogfai Farkas Sándor művei közül Apor Vilmos síremléke Győrben, a Szűz Mária szobor a Pasaréti téren és Szent Imre szobra a budapesti Szent István Bazilikában található. Boldogfai Farkas Lajos csáktornyai uradalmi ispánnak a második neje, a pósfai Horváth család sarja, pósfai Horváth Irma (18851959) asszony; szülei pósfai Horváth János (18391923), a Magyar királyi államvasutak gépgyárának az igazgatója, a Ferenc József-rend lovagja, földbirtokos, és forintosházi Forintos Irma asszony voltak. Farkas Lajost pósfai Horváth Irma több gyermekkel áldotta meg: köztük boldogfai Farkas György (19241988) pécsi főiskolai docens, Baranya megyei tornaszövetség elnöke, testnevelő tanár, tankönyv író, akinek a neje, doliánszki Dulánszky Ágnes asszony, közeli rokona doliánszki Dulánszky Nándor (18291896) pécsi püspöknek;[85] valamint nővére, boldogfai Farkas Mária (19112000), Ispánki József szobrászművésznek a felesége.[86]

Farkas Ferenc és Marton Zsófia egyetlen leánygyermeke, boldogfai Farkas Zsófia (18841948), tekintélyes asszonyság volt a zalaegerszegi társadalomban, aki hosszú éveken át elnöke volt a helyi katolikus nőegyletnek és Pehm József plébános mellett tevékenykedett. Farkas Zsófia férje, a zalaegerszegi születésű Fangler Béla, nemzetgyűlési képviselő volt. Farkas Zsófia egy másik fiútestvére,vitéz boldogfai Farkas Sándor (1880–1946), ezredes volt. Az Első Világháborúban vett részt és később, 1935 és 1939 között a "Zala vármegye vitézi rend" székkapitánya, valamint a Zala megyei Országos Nemzetvédelmi bizottság parancsnoka volt. Felesége adorjánházi Csomasz Katalin (18971964); apja a református felekezetű adorjánházi Csomasz Béla (1865.–†?), ügyvéd, veszprémi királyi törvényszéki aljegyző, a Veszprém vármegyei Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt elnöke, és anyja a római katolikus Pap-Kovács Irén (18761939) asszony volt. A két világháború közti korszakban vitéz boldogfai Farkas Sándor ezredesné adorjánházi Csomasz Katalin 1940. május 5-étől a „Baross Női Tábor” zalai fiókjának az alapító elnök-asszonya,[87] valamint 1940. február 17-étől az "Országos Vörös Kereszt Egyesület" a Zala megyei fiókjának társelnöke is volt;[88][89] vitéz Farkas Sándorné Csomasz Katalin úgyszintén aktív tagja is volt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségé-nek (MANSZ). Farkas Sándor és Csomasz Katalin frigyéből két fiúgyermek született.

Farkas Ferenc és Marton Zsófia legidősebb fiúgyermeke, dr. Boldogfai Farkas István (18751921) sümegi főszolgabíró,[90] és a veszprémi egyházmegyéhez tartozó, 33 községből álló sümegi járásnak volt felelős vezetője, elsőfokú rendőrbírája. Első felesége, a nemesi persai Persay családból való persai Persay Erzsébet (1885–1913), akinek a szülei persai Persay Gyula (18551924) novai gyógyszerész, földbirtokos, zalamegyei bizottsági tagja, a "Nova és Vidék Takarék Pénztár" vezérigazgatója, a zalamegyei Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt novai főfelügyelője, és a nemeskéri Kiss családból való nemeskéri Kiss Erzsébet (18671888) asszony voltak. Farkas Istvánné Persay Erzsébet apai nagyszülei persai Persay János (18131870), áporkai földbirtokos, a Lovaregylet tagja, és tornóci Szalay Terézia (18191857) voltak.[91] Farkas István és Persay Erzsébet házasságából két fiú- és egy leánygyermek született: dr. forintosházi Forintos Györgyné boldogfai Farkas Margit (19051990); a legidősebb fiú boldogfai Farkas Gyula (19071938) főhadnagy volt; öccse, boldogfai Farkas Endre (19081994), vezérkari őrnagy volt a második világháború idején. Persay Gyula anyai ági felmenői között az ősrégi Árpád-korig visszanyúló nemesi származású bicskei Bitskey család volt. Dr. boldogfai Farkas István főszolgabírónak a második feleségétől, a pósfai Horváth család sarjától, pósfai Horváth Johanna (18831919) asszonytól, egy fiúgyermeke, boldogfai Farkas István Sándor (19181975) született. Pósfai Horváth Johanna leánytestvére volt boldogfai Farkas Lajosné pósfai Horváth Irmának, tehát szülei szintén pósfai Horváth János (18391923), a Magyar királyi államvasutak gépgyárának az igazgatója, a Ferenc József-rend lovagja, földbirtokos, és a tekintélyes zalai nemesi forintosházi Forintos családból való forintosházi Forintos Irma voltak. Boldogfai Farkas István főszolgabíró és pósfai Horváth Johanna házasságából több gyermek született, de csak egy érte el a felnőttkort: boldogfai Farkas István Sándor (19181975), főhadnagy. 1938. április 2-án bátyja, boldogfai Farkas Gyula (19071938) főhadnagy, a Háros-szigeti műszaki gyakorló téren felügyelt egy fegyver bemutatást, amelyen egy katona rosszul aktívált egy aknát; Farkas Gyula sietve kivette a kezéből, hogy minél messzire hajítsa el a tömegtől, azonban az akna felrobbant és azonnal Farkas Gyula fej és szív sérüléseibe belehalt.[92]

Boldogfai Farkas Endre (19081994) vezérkari százados a jómódú ősrégi római katolikus nagypolgári származású Lenz családból való Lenz Klára Mária Herminát (19242013) vette feleségül 1942-ben Budapesten. Lenz Klára édesapja, a budapesti születésű Lenz József (18971965) nagykereskedő, földbirtokos, kereskedelmi tanácsos, tartalékos huszárszázados, bérház tulajdonos, aki a "Gyümölcsexportőrök és Importőrök Egyesülete" elnöke,[93] valamint a "Déligyümölcskereskedők Egyesülete" alelnöke, a "Gyümölcs-, Zöldség- és Élelmiszer-kereskedők Országos Egyesülete" elnök-jelöltje[94] volt; édesanyja, Lenz Józsefné Topits Klára (19011993), akinek az apja Topits Alajos József (18551926), a „Topits József Fia Első Magyar Gőztésztagyár” tulajdonosa, a Ferenc József-rend lovagja,[95] az Országos Ipar Tanács tagja, az Országos Iparegyesület Igazgatóságának a tagja volt. E házasság révén, boldogfai Farkas Endre szerzett az 1576 holdas Szabolcs vármegyei Kocsordos földbirtokot és annak a kis kúriáját, amely Tiszadob mellett feküdt (Tiszadobhoz 1 154, Kesznyétenhez 422 kataszteri hold tartozott). A kocsordosi uradalom mellett, Farkas Endre és Lenz Klára egy 35 kataszteri holdas vámospércsi, valamint 459 kataszteri holdas újlétai földet birtokoltak. Összesen 2 070 kataszteri holdja volt a házaspárnak négy településen; ezzel a boldogfai Farkas család akkori legtehetősebb tagjává vált. Farkas Endre a nyilas párt elleni mozgalmakkal szimpatizált és a második világháború után kényszerült Venezuelába, Dél-Amerikába menekülni a családjával, ahol letelepedett és nőttek fel a gyermekei. Farkas Endre vézérkari őrnagy nővére, boldogfai Farkas Margit (19051990) pedig a mihályfai földbirtokos forintosházi Forintos család sarjának, dr. forintosházi Forintos György (19021958) igazságügyi minisztérium osztályfőnökének a felesége lett, aki dr. forintosházi Forintos Géza honvédelmi minisztériumi osztálytanácsos és Starmeg Paulina fia volt. Forintos György és Farkas Margit Forintos György 1956-os forradalmár szülei voltak.

A családi címer leírásaSzerkesztés

A boldogfai Farkas család címere (1690): „Reneszánsz pajzsban, kék udvarban, zöld mezőn jobbra futó természetes színű farkas. A sisakdísz: kiemelkedő vörös ruhás puskát tartó vitéz. Takarók: kék-arany és vörös-ezüst”.

A család jelentősebb tagjaiSzerkesztés

A családfa a 20. század első feléigSzerkesztés

A boldogfai Farkas család arcképcsarnokaSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 6. kötet - 272a. oldal
 2. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 6. kötet - 269 - 271. oldal
 3. Magyarország vármegyei és városai: Hont vármegye nemes családjai. Írta ifj. Reiszig Ede dr.
 4. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 6. kötet - 266 - 273. oldal
 5. Szluha Márton (2011) Vas vármegye nemes családjai I kötet. Heraldika kiadó (384. o.)
 6. MNL ZML IV. 1. e. investigationes nobilium 1715. dec. 20.
 7. MNL ZML IV. 1. e. investigationes nobilium 1717. május 10.
 8. MNL ZML IV. 1. e. investigationes nobilium 1717. május 20.
 9. a b c d MNL ZML IV. 1. e. investigationes nobilium 1717. aug. 31.
 10. Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény. (Zágorhida-Zalalövő) Zalalövő 24.504. 94
 11. a b MNL ZML IV. 1. e. investigationes nobilium 1717. jan. 20.
 12. Bodorkós Zsolt: Gutorfölde története (Zalai Kismonográfiák 8., Zalaegerszeg, 2004) Molnár László: A község története az őskortól a török kor végéig. 19. o.
 13. Pesthy Pál dr.: Zalaegerszeg multja és jelene; képekkel és a város térképével ellátott Utmutató (1931) Zalaegerszeg történeti múltja. 12. o.
 14. ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1138
 15. Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611–1655 - Zalai gyűjtemény 39. (Zalaegerszeg, 1996)
 16. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 31. kötet - 148 - 149. oldal
 17. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 31. kötet - 149. oldal
 18. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 24. kötet - 628-629. oldal
 19. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 31. kötet - 147 - 155. oldal
 20. E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 17. kötet - 610. oldal
 21. ZML. XIII. 10. Farkas család iratai. 7. doboz. 271., 272. pallium.
 22. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338-2000. Zalaegerszeg (277. o.)
 23. ZML. XIII. 20. László család iratai. 1. doboz. fasc. 5. No. 55
 24. MOL mikrofilm anyakönyvek. Római katolikus. Bagodvitenyéd A4412
 25. ZML. XIII. Farkas család (Boldogfai) iratai. 1. doboz. 8. pallium
 26. Zala megye történelmi olvasókönyve. Helytörténeti szöveggyűjtemény. ZML. 1996. 127. o.. [2016. január 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. május 11.)
 27. Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény. (Zágorhida-Zalalövő). Zalaboldogfa 24.498. 64
 28. Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény. (Zalaszentmárton-Zovajka). Zél (Ma: Zalaszentgyörgy része) 26.522. 23
 29. ZML. XIII. 10. Farkas család iratai. 7. doboz. 285. pallium
 30. Fónagy Zoltán. (2013). A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérrendezés Korában. Adattár II. MTA. Budapest. (927–928. o.)
 31. Farkas Ákos András (boldogfai) – ELTE MA Diplomamunka. 2014. A Zala vármegyei késő középkori köznemesi családok története. A Csébi Pogány család története. 10. o.
 32. ZML. XIII. 10. Farkas család (boldogfai) iratai. 1. doboz. 6. pallium
 33. ZML. XIII. 10. Farkas család iraitai. 3. doboz. 133. p.
 34. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338–2000. Zalaegerszeg (256. o.)
 35. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338-2000. Zalaegerszeg (255. o.)
 36. [https://web.archive.org/web/20131029190604/http://www.zml.hu/nyilvantartasok/earchivum/segedletek/lajstrom/xiii.10.farkas.csalad.iratai.1328.-.1869.pdf ZML. Lajstrom. IV.17. Alispánok és szolgabírák előtti perek 1761–1848]. [2013. október 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. október 27.)
 37. Dunántúli Protestáns Lap – 7. évfolyam – 1896. I. Vezérczikkek és értekezések
 38. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338–2000. Zalaegerszeg (260. o.)
 39. Boldogfai Farkas Ákos András. A Sümeghy család (lovászi és szentmargitai). (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2018. XIV. Évfolyam. Budapest. 186.o.)
 40. Boldogfai Farkas Ákos András. A Csillagh család (csáfordi). (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2020. XVI. Évfolyam. Budapest. 58.o.)
 41. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II. kötet. Heraldika kiadó. 168. o.
 42. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó. 554. o.
 43. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó. 548. o.
 44. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó. 645–646. o.
 45. Zalai történeti tanulmányok – Zalai gyűjtemény 67. (Zalaegerszeg, 2009)Tanulmányok és források Zala megye történetébőlKiss Zsuzsanna: Zalai diákok a Győri Királyi Jogakadémián 1800–1848
 46. Boldogfai Farkas Ákos András. A boldogfai Farkas család. (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2017. XIII. Évfolyam. Budapest. 56. o.)
 47. familysearch.org - római katolikus házasságok - Kemeneshőgyész - Háczky Ferenc és Szladovics Erzsébet házassága
 48. ZML. XIII. 10. Farkas család iratai. 3. doboz. 155. p.
 49. ZML. XIII. 10. Farkas család iraitai. 3. doboz. 131. p.
 50. ZML. XIII. 10. Farkas család iratai. 3. doboz. 153. p.
 51. ZML. XIII. 10. Farkas család iratai. 4. doboz. 180. p.
 52. ZML. XIII. 10. Farkas család iraitai. 3. doboz. 151. p.
 53. Szinnyey József. Magyar írók élete és munkái: Csébi Pogány Ádám.
 54. ZML. XIII. 10. farkas család iratai. 3. doboz 156. p.
 55. Molnár András: „A zalai ágyúzás”. Zala megye önkéntes adózói (1845–1848) V/1211 1232.o. (In: Századok)
 56. Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény. (Babat-Batyk). Bagod 2.24. 71
 57. ZML. Lajstrom. IV.17. Alispánok és szolgabírák előtti perek 1761–1848. [2013. október 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. október 27.)
 58. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó (517. o.)
 59. Archivált másolat. [2016. március 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. október 5.)
 60. ZML. XIII. 10 Farkas család iratai. 1836. 4. doboz. 186. pallium
 61. Fónagy Zoltán. (2013). A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérrendezés Korában. Adattár I. MTA. Budapest. 651. o.
 62. Archivált másolat. [2016. március 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. október 5.)
 63. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (278. o.)
 64. a b c d e f MOL mikrofilm anyakönyvek. Római katolikus. Bagodvitenyéd A4413.
 65. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (282. o.)
 66. Zalai történeti tanulmányok - Zalai gyűjtemény 67. (Zalaegerszeg, 2009)Tanulmányok és források Zala megye történetébőlKiss Zsuzsanna: Zalai diákok a Győri Királyi Jogakadémián 1800–1848
 67. MOL mikrofilm anyakönyvek. Római katolikus. Hahót A3759.
 68. MOL mikrofilm anyakönyvek. Római katolikus. Söjtör A5446.
 69. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (267. o.)
 70. MOL mikrofilm anyakönyvek. Római katolikus. Söjtör A546.
 71. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (344. o.)
 72. Zalai történeti tanulmányok - Zalai gyűjtemény 67. (Zalaegerszeg, 2009) Tanulmányok és források Zala megye történetébőlKiss Zsuzsanna: Zalai diákok a Győri Királyi Jogakadémián 1800–1848
 73. ZML. XIII. 10. Farkas család iratai. 4. doboz. 221. p.
 74. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (321. o.)
 75. Magyar Paizs, 1901 (2. évfolyam, 1-52. szám) • 1901-12-26 / 52. szám
 76. MOL mikrofilm anyakönyvek. Római katolikus. Boncodfölde A4421.
 77. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (333. o.)
 78. Zala megye archontológiája 1338–2000. Szerkesztő: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény. 405. o.
 79. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (279. o.)
 80. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó. (653. o.)
 81. Boldogfai Farkas Ákos András. A Marton család (nemesnépi). (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2018. XIV. Évfolyam. Budapest. 123. o.)
 82. Budapesti Közlöny, 1916. április (50. évfolyam, 75-99. szám)
 83. Myfamilysearch.com Festetics Jenő gróf gyászjelentése.
 84. Zalamegye, 1905 (24. évfolyam, 27-53. szám) • 1905-08-27 35. szám
 85. familysearch.org Dulánszky Nándor püspök gyászjelentése
 86. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó. (410-411. o.)
 87. Zalamegyei Ujság, 1940. április-június (23. évfolyam, 73-146. szám) 1940-05-06 / 102. szám
 88. Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)1940-02-19 / 40. szám
 89. Zalamegyei Ujság, 1941. október-december (24. évfolyam, 223-294. szám) 1941-11-03 / 248. szám
 90. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) (346. o.)
 91. familysearch.org Persay Gyula keresztelő adatlapja
 92. familysearch.org polgári anyakönyvek - Budapest XXII kerület - 1938 - Farkas Gyula halála
 93. Ujság, 1927. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)1927-08-18 / 187. szám
 94. Az Est, 1936. június (27. évfolyam, 126-146. szám)1936-06-19 / 139. szám
 95. Magyar Nemzet, 1901. január (20. évfolyam, 1-31. szám)1901-01-28 / 28. szám
 96. Magyarság, 1927. szeptember (8. évfolyam, 197-221. szám)1927-09-04 / 200. szám

ForrásokSzerkesztés