Sümeghy család

A lovászi és szentmargithai Sümeghy család egy tekintélyes és jómódú Zala vármegyei nemesi család, amely a 20. század elején kihalt; utolsó élőtagja, Csertán Károlyné lovászi és szentmargithai Sümeghy Magdolna (18551929) volt.[1][2]

A lovászi és szentmargithai Sümeghy család címere (rajz)
Sümeghy József alispán címeres viaszpecsétje

A család történeteSzerkesztés

A család első nemzedékeiSzerkesztés

 
Lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferenc (18191869) jogász, földbirtokos, politikus, főszolgabíró, a Deák-párt országgyűlési képviselője.
 
Kerkapoly Mór országgyűlési képviselőné lovászi és szentmargitai Sümeghy Mária (1823-1903), szenttamás-pusztai földbirtokos asszony.
 
Csertán Károlyné lovászi és szentmargithai Sümeghy Magdolna (1855–1929) és leánytestvére Boldogfai Farkas Józsefné lovászi és szentmargithai Sümeghy Rozália

A nemesi származású Sümeghy Mihály a török korszak alatti vitézsége jutalmául III. Károly magyar királytól 1717. július 16-án[3] címereres nemesi levelet kapott.[4] Sümeghy Mihály, ekkor már fontos közigazgatási tisztséget töltött be: Zala vármegye főjegyzője volt 1716. szeptember 8. és 1727. augusztus 4. között.[5] Felesége, a nemesi Foky család sarja, Foky Judit, aki 1700. november 7-én született Bágyogon a családi birtokon; Foky Judit apja, nemes Foky János (†1729), bagodi és kányavári földbirtokos,[6][7] a keszői vár kapitánya 1704-ben,[8] majd Vas vármegye alispánja 1724 és 1729 között.[9] Foky Judit anyja, kisbarnaki Farkas Judit volt, kisbarnaki Farkas Gábor és rábahidvégi Horváth Anna lánya.[10] Sümeghy Mihályné Foky Judit anyai dédanyja, Zichy Mihály szolgabíró lánya, kibarnaki Farkas Mihályné zicsi Zichy Dorottya volt, a dunántúli Zichy család köznemesi ágának a sarja, és egyben az első fokú unokatestvére is zicsi és vázsonkeöi gróf Zichy Istvánnak (16161692) tárnokmesternek.[11]

Sümeghy Mihály és Foky Judit gyermekei az 1710-es évek végén és 1720-as évek folyamán születtek meg. 1727. február 17-én Sümeghy Mihály apósával, Foky Jánossal együtt, Skublics Sándort (16951754) perelte be, aki két évvel korábban a Bagod melletti Csatfán birtokrészt vásárolt nemes Visy Istvántól, de a felpereseket, azaz a szomszédokat, nem értesítette erről. Mivel ez a helyzet sértette az ország törvényeit, Sümeghy Mihály és Foky János igazságszolgáltatást követeltek a királyi ítélőtáblától.[12] A 18. század elején a Sümeghyék rokoni kapcsolatba kerültek az ákosházi Sárkány család köznemesi ágával. Sárkány Gábor zalai főszolgabírónak és szenterzsébeti Terjék Juliannának a fia, Sárkány Imre, feleségül vette Sümeghy Annát. Fivére, Sárkány István, első neje, Hertelendy Erzsébet, halála után, Sümeghy Erzsébetet vette feleségül 1735. június 6-án Bagodvitenyéden. Mindkettő Sümeghy leánytestvér Sümeghy Mihály főjegyző és Foky Judit lánya volt.[13]

Sümeghy Mihály és Foky Judit egyik fiúgyermeke, Sümeghy József 1743. szeptember 22-én Szenttamáson feleségül vette prosznyákfalvi Prosznyák Évát (17251779),[14][15] prosznyákfalvi Prosznyák Lászlónak és az ősrégi Buzád-Hahót nembeli csányi Csány Anna asszonynak a lányát; Prosznyák Lászlóné Csány Anna szülei csányi Csány Ferenc, földbirtokos, és rumi és rábadoroszlói Rumy Mária voltak. Sümeghy József és Prosznyák Éva házassága rövidnek bizonyult, mivel kevesebb mint 6 év az esküvő után, a férj elhunyt; Prosznyák Éva, pedig 1749. július 3-án Rábahídvégén muzsaji Dóczy Antal úrhoz ment férjhez. Sümeghy József és Prosznyák Éva frigyéből származott Sümeghy Judit (17461801), akinek az első férje, forintosházi Forintos Ádám (17321781), táblabíró, mihályfai földbirtokos volt. Férje halála után özvegy Forintos Ádámné Sümeghy Judit újra ment férjhez; 1782. augusztus 3.-án feleségül vette Mihályfán nemes Nagy András (17411798), táblabíró, mihályfai földbirtokos.

Tekintetes és nemzetes Sümeghy Mihály zalai főjegyzőnek és nemes Foky Juditnak a másik fiúgyermeke nemes Sümeghy Ferenc 1723. április 14-én született Bagodban; keresztszülei, sidi Sidy Pál zalai főszolgabíró és felesége galánthai Bessenyey Erzsébet úrnő voltak. Sümeghy Ferenc (1723–†c.1766), táblabíró, alsó- és felső-Bagodi, valamint söjtöri,[16] alsóapáti,[17] és molnári[18] földbirtokos volt. Sümeghy Ferenc 1749. április 14-én Szenttamáson feleségül vette a pókafalvi Póka család sarját, pókafalvi Póka Máriannát (17281797), pókafalvi Póka Gábor és szenttamási Bertalan Klára lányát.[19] A házasságkötésnél a tanúk jakabházi Sallér István (16901761), nádorhelyettes, Vas vármegye táblabírája, nádasdi Nádasdy Klára (16851765) férje, és nemes Foky Benedek, tatai apát, prépost, voltak, akik a Bertalan és a Sümeghy családok rokonai. Póka Marianna anyai nagyanyja, szenttamási Bertalan Ádámné nádasdi Nádasdy Mária volt, a Nádasdy család köznemesi ágának a leszármazottja, Sallér Istvánné Nádasdy Klárának a nővére volt. Nádasdy Mária szülei, nádasdi Nádasdy Tamás és meszlényi Meszlény Éva voltak, akiknek a jószágainak egy részét pereskedések során a Sümeghy és a Póka családok valamint több más atyafi családdal együtt örökölték meg.[20] Másrészt, Póka Marianna anyai dédanyja, szenttamási Bertalan Istvánné Kerpacsics Katalin úrnő örökségért pereskedett baranyavári Baranyay Mihályné söjtöri Patay Évával. Patay Éva és Póka Marianna dédanyjai leánytestvérek voltak: nemes Bán Istvánné Kerpacsics Dorottya és Bertalan Istvánné Kerpacsics Katalin, mindkettő Kerpacsics István zalaegerszegi kapitánynak és a Buzád-Hahót nembeli csányi Csány Katalinnak a leánya. Kerpacsics István 1645 és 1647 között egerszegi vicekapitány, majd 1647 és 1657 között egerszegi kapitány, és később 1659-ben zalakomári vicekapitány volt.[21] Birtok pereskedések során nem csak származásukat bizonyították be, hanem azt is, hogy Csány Katalin, csányi Csány Imre, földbirtokos, és pölöskefői Eördögh Kata lánya volt, és egyben a már kihalt Háshágyi család leszármazottjai is voltak.[22] Az úrbérrendezés korában, özvegy Sümeghy Ferencné Póka Mária szerepelt mint alsó- és felső-Bagodi, molnári, alsóapáti, söjtöri, és csehi birtokos, összesen 205 úrbéri holdja, 19 jobbágya és 19 házas zsellére volt.[23] Sümeghy Ferencné Póka Marianna húga, nemesságodi Szvetics Mihályné pókafalvi Póka Klára (17341811), aki Póka Gábor második feleségétől eörsi Eörssy Krisztinától származott; Póka Klára férjének, Szvetics Mihálynak a nagybátyja pedig gróf nemesságodi és pleterniczai Szvetics Jakab (17031781), kamarás, királyi tanácsos, a Szent István Rend lovagja, Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja, királyi személynök volt.[24] Öreg korára, a gyermek nélküli özvegy Szvetics Mihályné Póka Klára, nővéréhez, Sümeghy Ferencné Póka Mariannához költözött Alsóbagodra, ahol végül el is hunyt 1811-ben.

Sümeghy Judit (17541820), Sümeghy Ferenc (1723-†c.1766) táblabíró és pókafalvi Póka Marianna (17281797) lánya, Alsóbagodban született majd, ugyanott 1772 április 26-án férjhez ment boldogfai Farkas Jánoshoz (17411788), földbirtokoshoz, a későbbi Zala vármegyei főjegyzőhöz.[25] Farkas Jánosné Sümeghy Judit úrnőnek két öccse volt: az egyik, a legfiatalabb, Sümeghy Ferenc (17611805), táblabíró, nőtlen maradt és ugyanott hunyt el ahol született is, azaz Alsóbagodban; a másik öccse, a szintén bagodi születésű Sümeghy József (17571832), aki majd királyi tanácsos és zalai első alispán lett. Özvegysége alatt, az öccse Sümeghy József lett a jogi képviselője, a teljhatalmú megbízottja. Sümeghy Judit és Sümeghy József jó viszonyt ápoltak, 1806. május 12-én osztályos megállapodást kötöttek a söjtöri erdő egyenlő részekre osztásával kapcsolatban.[26]

Sümeghy József alispán és leszármazottjaiSzerkesztés

Sümeghy József (17571832), Zala vármegye jegyzője, Sümeghy Ferenc táblabíró és Póka Marianna gyermeke,[27] 1794. október 13-án Sümeghy Ferenc öccsével együtt adományt kapott Ferenc magyar királytól a Zala vármegyei Lovászi és Szentmargita nevű birtokokra. Onnantól a család a két nemesi előnevet kezdte használni: "lovászi és szentmargitai" Sümeghy család lett.[28]

Sümeghy József a legnagyobb családi birtokra, Söjtörre költözött ahol gyermekei születettek. Később, 1782-ben, Sümeghy József a Királyi Tábla jegyzőjeként, majd 1786-ban alszolgabíróként tevékenykedett. 1797-ben, Zala vármegye alispánja, és királyi tanácsos lett. Egy vitatott szerepet töltött be az akkori történelemben.[29] A későbbi zalai főispánnal, várkonyi Amadé Antal gróffal, igen közeli kapcsolatba került, és igen heves Habsburg párti támogató politikai tevékenységeket végeztek. Minden áron el akarták fogadtatni Zalában a király törvényeit a helyi nemesek körében, ami nagy viszályt okozott.[30]

Sümeghy József alispán első felesége lovászi Jagasics Júlia (17751804), a Jagasics családból való lovászi Jagasics András zalai alispán (1728–?) és rábabogyószlói Vajda Sára lánya volt, akit 1791. június 26-án vett el Muraszemenyén.[27][31] Az első házásságából született: Sümeghy Mihály (1793–?) főszolgabíró a kapornaki járáson két ízben (1821–1823) és (1825–1828),[32] Sümeghy Judit Marianna (17921880), aki 1807. április 29-én Söjtörön férjhez ment felsőeőri Bertha Ignác (17801847) Vas vármegye alispánjához; Bertha Ignác és Sümeghy Judit egyben dukai és szentgyörgyvölgyi Széll Kálmán (18431915) miniszterelnöknek az anyai nagyszülei voltak. Sümeghy József alispán és lovászi Jagasics Júlia további gyermekei: Sümeghy Borbála (17971834) Dvornikovics Mihály (17921838) felesége, aki Dvornikovics Kristóf (†1801) és ákosházi Sárkány Borbála (†1821) fia volt; és Sümeghy József (17991843), táblabíró, aki feleségül vette guári és felsőszelestei Guáry Jusztinát (18011854), Guáry Miklós (1766–1839) királyi udvarnok és soproni főjegyző lányát. Sümeghy József és Guáry Jusztina egyetlen gyermeke lovászi és szentmargitai Sümeghy Jusztina (18271871), akinek a férje, bezerédi Bezerédj Gyula (18231869), táblabíró, földbirtokos; Bezerédj Gyula szülei bezerédi Bezerédj Vince (17961832), táblabíró, földbirtokos, és nemes Vörös alias Kovács Anna Mária (1795–†?) voltak.[33][34]

Az özvegy Sümeghy József (17571832) zalai alispán 1816. augusztus 6-án újra nősült meg Zalaegerszegen: második felesége a nála 34 évvel fiatalabb Málits Róza (17911851) volt, akitől származott a egy fiú- és két leánygyermeke. Az egyik leánya, Sümeghy Franciska (1813-1890), akinek a férje felsőeőri Fábián István (17921848), táblabíró, zalaegerszegi ügyvéd volt; a másik leány, lovászi és szentmargitai Sümeghy Mária (18231903), aki Kerkapoly Mór (18211888), 1848-as honvéd, országgyűlési képviselő felesége volt, és lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferenc (1819–1869), aki főszolgabíróként tevékenykedett a kapornaki járáson (1844–1849)[35] és később országgyűlési képviselőként. Sümeghy Ferenc 1848. április 30-án Söjtörön feleségül vette séllyei Séllyey Magdolna Rozália Mária Krisztina (18221901) kisasszonyt, akinek a szülei Séllyey Elek (17881850) zalai másodalispán, földbirtokos, és nemes Csertán Rozáia (17951885) voltak. Séllyey Elek, kehidai Deák Ferenc közeli barátja volt, és ironikusan lánya apósát, Sümeghy József alispánt, erősen bírálta évekkel korábban.

Sümeghy Ferenc volt a család utolsó férfi tagja; neje Séllyey Magdolna három lánnyal áldotta meg őt: Sümeghy Mária (1850-1885), aki pártában maradt és fiatalon húnyt el,[36] Sümeghy Rozália (1858-1924) boldogfai Farkas József (1857-1951) zalai politikus házastársa, és Sümeghy Magdolna Emilia (1822-1929) Csertán Károly (1845-1919) Zala vármegye alispánjának a neje. Ekkortájt, a Sümeghyek már több generáció óta laktak Söjtörön, hiszen József alispán első feleségétől származott gyermekei már ott születtek. Sümeghy Magdolna és Rozália elhunytával kihalt a család.[37]

Az 1897-es mezőgazdasági összeírásbanözvegy lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferencné séllyei Séllyey Magdolna asszonyság jómódú zalai köznemesi birtokosnak számított: pontosan 1.391 kataszteri holddal rendelkezett Söjtörön, 196 szarvasmarhája, 45 lova, 125 sertése, és 1.452 juha volt.[38]

Családi címerSzerkesztés

A családi címer Sümeghy Mihály 1717-ben szerzett nemesi címere volt.

Címerleírás: Egy kék színű, álló katonai pajzsot, amelynek alját szélesen kiterjedő zöld mező foglalja el, amelynek területén jobb felől ezüst egyszarvú, bal felől pedig természetes módon lefestett, széttárt hátsó lábú, elülső [lábait] pedig mintegy ragadásra kinyújtó, tátott szájú és vörös nyelvét költő oroszlán látható, amint kölcsönös nézéssel egymásra tekintenek; a pajzson végül egy rácsos avagy nyílt katonai sisak fekszik királyi koronával ékesen, s abból egy vörös ruhaujjal borított és öklében egy megkoronázott kardot avagy szablyát s egyszersmind egy kiterjesztett sasszárnyat tartó emberi kar emelkedik ki. A sisak csúcsáról avagy ormáról pedig az innenső oldalon vörös és ezüst, a túlsón pedig arany és kék cafrangok avagy foszladékok a pajzs széleire.[3]

A család leszármazása a kihalásáig a 20. század elejéigSzerkesztés

A család jelentősebb tagjaiSzerkesztés

 • nemes Sümeghy Mihály, Zala vármegye főjegyzője 1716 és 1727 között.
 • nemes Sümeghy Ferenc (1723–†c.1766), táblabíró, alsó- és felső-Bagodi, valamint söjtöri, alsóapáti, és molnári földbirtokos.
 • lovászi és szentmargitai Sümeghy József (17571832), Zala vármegye alispánja, királyi tanácsos, a zalai aulikusok egyik vezetője, földbirtokos.
 • lovászi és szentmargitai Sümeghy Mihály (17931845 után), táblabíró, konzervatív politikus a reformkori Zalában, jogász, földbirtokos.
 • lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferenc (18191869), főszolgabíró az 1848-as szabadságharc alatt, a Deák-párt országgyűlési képviselője, földbirtokos.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Boldogfai Farkas Ákos András. A Csertán család. (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2019. XV. Évfolyam. Budapest.)
 2. Boldogfai Farkas Ákos András. A Sümeghy család (lovászi és szentmargitai). (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2018. XIV. Évfolyam. Budapest. 188. o.)
 3. a b A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 31. kötet - 341. oldal
 4. Könyvészeti adatok. Söjtör. Száz magyar falu könyvesháza. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007
 5. Molnár András: Zala megye archontológiája 1138-2000. Zalai Gyűjtemény 50. Zalaegerszeg, 2000. Zala vármegye tisztikara 1138-1849. 255. o.
 6. Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény. (Kissziget-Kürtös)Középbagod (Ma: Bagod része) 13.272. 8
 7. Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény. (Jakabfa-Kerkaiklód)Kányavár 11.222. 62
 8. KANYAR JÓZSEF: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 8. Kaposvár 1977.Bánkuti Imre: Iratok a kurucok első dunántúli hadjáratának történetéhez (1074. január-április). Második rész. 1704. március 22-április 30. 74. o.
 9. Sorozaton kívüli kiadványok Notitia hungáriae novae historico geographica (Budapest, 2012)Vas vármegye. 248. o.
 10. ZML XIII. Sümeghy család iratai. 2.doboz. 47.pallium.
 11. Boldogfai Farkas Ákos András. A Sümeghy család (lovászi és szentmargitai). (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2018. XIV. Évfolyam. Budapest. 186. o.)
 12. Zala megye helytörténeti lexikona - Kéziratos regesztagyűjtemény Kissziget-Kürtös - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 13.Középbagod (Ma: Bagod része) 13.272. 8
 13. Szluha Márton (2012). Vas vármegye nemes családjai. II kötet. Heraldika kiadó. (459. o.)
 14. Szluha Márton (2012). Vas vármegye nemes családjai. II kötet. Heraldika kiadó. (363. o.)
 15. Szluha Márton (2011). Vas vármegye nemes családjai. I kötet. Heraldika kiadó. (407. o.)
 16. MNL. 1767-es Urbárium összeírás. Söjtör
 17. MNL. 1767-es Urbárium összeírás. Alsóapáti
 18. MNL. 1767-es Urbárium összeírás. Molnári
 19. familysearch.org Rábahivdég - házasságok - Sümeghy Ferenc és Póka Marianna házassága - 1749
 20. genealogy.eu Nádasdy család
 21. Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 32. (Kaposvár, 2001)Dominkovits Péter: Somogy vármegyei szolgabírák tanúkihallgatási jegyzőkönyvei, 1677-1678 (Forrásközlés)
 22. ZML. XIII. Farkas család iratai (Boldogfai). 1. doboz. 1 pallium.
 23. Fónagy Zoltán. A nemesi Birtokviszonyok az Úrbérrendezés Korában, Adattár II. MTA. 2013. (1369. o.)
 24. Vas vármegye nemes családjai (családfa melléklettel). Írta Balogh Gyula. Kiegészítette Szluha Márton [Szombathely, 1894 – Reprint: Budapest, 1999]. 676.o.
 25. Zala megye archontológiája 1338–2000. Szerkesztő: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény. (255. o.)
 26. ZML. XIII. 10. Farkas család iratai. 4. doboz. 221.p
 27. a b Szluha Márton (2011). Vas vármegye nemes családjai. Heraldika kiadó. (I. Kötet). (646. o.)
 28. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 58. kötet - 267 - 270. oldal
 29. Molnár András (2003). A fiatal Deák Ferenc. Osiris kiadó.(175. o.)
 30. Molnár András. Zala megye politikai viszonyai a reformkor hajnalán — Séllyey Elek főszolgabíró feljegyzései. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. május 27.)
 31. Szluha Márton (2011). Vas vármegye nemes családjai. I kötet. Heraldika kiadó. (646. o.)
 32. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény, 50.(266. o.)
 33. Szluha Márton (2011). Vas vármegye nemes családjai. I kötet. Heraldika kiadó.(488. o.)
 34. Szluha Márton (2011). Vas vármegye nemes családjai. I kötet. Heraldika kiadó.(189. o.)
 35. Zala megye archontológiája 1338-2000 Szerkesztő: Molnár András Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény, 50. (267. o.)
 36. familysearch.org: Sümeghy Mária gyászjelentése
 37. Könyvészeti adatok. Söjtör. Száz magyar falu könyvesháza. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007
 38. A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája II. Gazdacímtár (1897) Söjtör
 39. familysearch.org Sümeghy Anna keresztelő
 40. familysearch.org Sümeghy Borbála keresztelő
 41. familysearch.org Sümeghy József keresztelő
 42. familysearch.org Sümeghy László keresztelő
 43. familysearch.org -Söjtör - római katolikus - halottak - Sümeghy László
 44. familysearch.org - Fábián Istvánné Sümeghy Franciska gyászjelentése
 45. familysearch.org Sümeghy Antal keresztelő
 46. familysearch.org Sümeghy Sándor keresztelő
 47. familysearch.org - Sümeghy Mária gyászjelentése
 48. familysearch.org Sümeghy Magdolna keresztelő
 49. familysearch.org Sümeghy Ilona keresztelő
 50. familysearch.org Sümeghy Emilia keresztelő