Dr. Szentmiklóssy Margit - tanító, gyógypedagógus, logopédus tanár, klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, szakpszichoterapeuta

Szentmiklóssy Margit Kecskeméten született, Budapesten él. Tanító, gyógypedagógus, logopédus tanár, klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, szakpszichoterapeuta. Summa cum laude pszichológusdoktor. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola később az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Logopédiai Intézet logopédus, pszichológus, pszichoterapeuta főiskolai gyakorlatvezető tanára 1968-2003 között. A pedagógia, logopédia, klinikai szakpszichológia, neuropszichológia és a pszichoterápia munkaköre integrálásának úttörő művelője. 2003-tól a Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány klinikai szakpszichoterapeuta munkatársa.

ÉletpályájaSzerkesztés

Édesapja Dr. Szentmiklóssy Aladár régi magyar családban, Csallóközben született, jog és államtudományi doktorátust szerzett Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Unokatestvére Kaffka Margit írónak. Nagybátyja Lauka Gusztáv író, aki Petőfi Sándor esküvői tanúja és a Petőfi Társaság alapító tagja volt. Édesanyja Schramm Olga, Vas megyében, pedagógus családban született. 1923 és 1954 között Pest megyében, Pusztavacs és Hernád községek térségében első és úttörő okleveles néptanítóként,- népművelőként,- egyedül, kolléga nélkül tanított, dolgozott egy újonnan létesülő 6 osztályos, majd 8 osztályos, 60-80 tanulólétszámos, osztatlan iskolában. 1954-1967-ben Pomázon folytatta munkáját. 2016-ban Pusztavacs Díszpolgára lett, Emléktáblát kapott. Családjában többen lelkészek, pedagógusok, orvosok. Nehéz, küzdelmes körülmények között éltek.

Általános iskoláit I. osztálytól VIII. osztályig kitűnő eredménnyel végezte Hernádon, Kecskeméten, Pomázon. 1956-tól a budapesti II. kerületi Ady Endre utcai Zirzen Janka Tanítónőképzőben tanult, majd a közben újonnan megalakult budapesti XII. kerületi Kiss János altábornagy utcai Tanítóképző Főiskolában 1960-ban érettségizett és 1961-ben képesítő vizsgát tett, általános iskolai tanítói oklevelet kapott jeles eredménnyel. 1960-1968 között tanítóként dolgozott Pomázon a II. számú általános iskolában.

1968-tól az újonnan létesülő országos logopédiai-hálózat kiépülése úttörőinek soraiba lépett. Budapest II. kerületének első úgynevezett független, önálló állású logopédusa lett, később az első logopédus-pszichológus tanára és terapeutája. Bp. II. Henger utcai Körzeti Gyermekorvosi rendelőben, majd Bem utcai általános iskola Orvosi rendelőben dolgozott helyileg. Feladata azzal járt, hogy a kerület összes működő óvodájában, iskolájában önállóan felméréseket, szakmai szűrővizsgálatokat végezzen minden tanévben, majd a logopédiai ellátásra szorulókat rendszeres logopédia kezelésben részesítse. Évente kb. 80-100-120 gyermekkel és szüleikkel, heti 2 alkalommal személyesen is foglakozott. Sok éven át egyedül, kolléga nélkül végezte minden munkáját. Számtalan felvilágosító előadást, tanácsadást tartott az új munkaterületről pedagógusok, egészségügyi dolgozók, szülők számára. Közben a leendő főiskolai logopédus hallgató tanárok gyakorlati képzésével bízták meg, amely 35 éven át tartó hivatása lett. 1984-től 2003-ig már a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola Logopédiai Intézetében, Budapest. VII. kerületében, Damjanich utcában végezte napi feladatát. 2009-ig az V. kerületi Fővárosi Logopédiai Intézetben folytatta munkáját. 2003-tól a Napkör Mentálhigiénés Alapítvány munkatársa.

Szakmai tudását tanítványain, kliensein való segítésvágyából, saját elhatározásából, szabadidejéből és fizetéséből fedezve gyarapította tovább évtizedeken át. 1975-ben kitüntetéses klinikai pszichológusként vizsgázott, végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1978-ban summa cum laude doktorált Pléh Csaba pszichológus, és Molnár József nyelvész professzoroknál ugyanitt az ELTÉN. Témája az első olyan magyar, kísérleteken alapuló pszicholingvisztikai kutatás, tanulmány, amely a magyar sziszegő és réshangok (sz, z, c, -s, zs, cs) csoportjának percepciós, produkciós vizsgálatával foglakozott. Opponensei, valamint professzor Illyés Sándor gyógypedagógus, pszichológus egyetemi tanár, Szende Tamás és Kassai Ilona nyelvész professzorok kandidatúrára ajánlották kutató munkáját. Dolgozatának eredményei és szakmai gyakorlati munkájának tanulságai alapján írta meg a logopédiai, nyelvi, pszichológiai szempontokból fejlesztő első magyar szakmai, beszédhang tanítási és tanulási, írás és olvasási készségeket előkészítő, fejlesztő, gyakorló módszertani munkafüzetet a SZ, Z, C, -S, ZS, CS,-L, R, -8 db. betűre és hangra, tanulók, tanárok, szülők részére. Országos kísérleti anyagként tette közzé az Országos Pedagógiai Intézet -OPI-, amely a következő években a sok szempontból fejlesztő beszédtanítás módszertanának és a későbbiekben megjelent munkafüzeteknek mintájául szolgált.

„ Gyöngysorterápia” technika módszerének megalkotásával segítette a 4 ütemű helyes, ritmusos, folyamatos beszéd integrálásának megvalósulását, főképpen dadogó és hadaró személyek számára. 10 mesére felépülő nyelvi, beszédbeli és pszichoterápiás szempontokból fejlesztő meseterápiát, művészeti terápiát, élményterápiát, játékterápiát, mozgásterápiás fejlesztett ki. Beszédében, anyanyelvében, gondolkodásában, kommunikációs képességében, viselkedésében, hangulatában, szokásaiban és teljes személyiségében különféle eltérő módon megnyilvánuló problémás, atípusos személyek gyakorlati megsegítésével foglalkozik.. Az artikulációs nehézségek, afázia, dadogó, diszfónia, hadaró problémás személyek és az átlagtól eltérő személyiségű személyek számára próbálja megtalálni panaszuk lehetséges legmélyebb okát, gyökerét,forrását. Mindezek alapján egyedi problémájukhoz és személyiségükhöz illően, elsőként alkalmazta és alkalmazza a sok szempontú INTEGRATÍV TERÁPIÁT.

Folyamatosan fejlesztette pedagógiai, pszichológiai ismereteit, így időközben 1986-ban klinikai szakpszichológus, majd 2000-ben neuropszichológus végzettséget szerzett. 2004-ben szakpszichoterapeuta vizsgát tett a Semmelweis Egyetemen . -Már pályája kezdetétől S. Freud , Adler, C. G. Jung-féle pszichológiai tanulmányokat is folytatott. 1968-2003 évek között a Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola Logopédiai Tanszékének szinte minden belső továbbképzésében részt vett.

Relaxációs és szimbólumterapeuta, Hipnoterapeuta, Kognitív Viselkedés: Magatartás terapeuta, -Integratív terapeuta, NLP-Mester, EMDR, Simonton-féle terápia és Párkapcsolati Tanácsadó képzésekben részesült és szakvizsgázott. Újonnan tanult ismereteit és módszereit úttörőként használta fel mindennapi munkájában és tapasztalatait munkatársaival is megosztotta.

Mindennapi pedagógusi és pszichológusi munkáját gazdagítva 10 éven át művész tanárnál, zongora hangszeren fejlesztette tovább a már korai éveitől szerzett tudását, zenei műveltségét. Orosz nyelvből érettségizett, angol és német nyelven középfokú nyelvtudása van.

Nagy megtiszteltetésnek értékelte a századforduló előtti években munkahelyén levő Logopédiai Tanszék vezetésére való felajánlást, amelyet több oknál fogva nem vállalhatott el.

Munkája, érdeklődéseSzerkesztés

A Tudományok legújabb eredményeinek a mindennapi Gyakorlati Életben való közvetlen megvalósulásáért munkálkodott.

Munkája célja, az egyes személyeknek, klienseknek életük minden területére vonatkozó értékes élet megteremtésére, boldogulása útjára vezetése. Kutat, tanul, tanít, segít, alkot. Mindennapi munkáját hívatásaként végezi. Családja és tanárai tiszteletteljes, megbecsült példaképei.

Alapképzésein túl, saját elhatározásából, szabadidejéből, anyagi hozzájárulásából képezi tovább magát, tanítványai és kliensei eredményesebb fejlődéséért. Főiskolai, egyetemi alap tanulmányait követően 4 FÉLE pszichológiai irányú szakvizsgát, 7 FÉLE egyedi pszichoterápiás szakvizsgát szerzett meg, 4-5 FÉLE pszichológiai segítő módszert tanult még látóköre, tudása kibővítésére, összpontosítására, integrálására, azaz lényeglátásának mélyítésre, egyszerűsítésére, a panaszok okának lehetséges legmélyebb meglátására, feltárására, hogy a legeredményesebb megoldásra vezethesse a hozzáfordulókat.

Az átlagos és az átlagostól eltérő Beszéd, Nyelv, Gondolkodás, Hiedelmek, Kommunikáció, Tanulás, Viselkedés, Hangulat, Szorongás és a különböző eltérő módokon megnyilvánuló Személyiségek panaszainak, problémáinak, zavarainak hatékonyabb MEGOLDÁSÁVAL, Kezelésével, terápiájával foglakozott és foglakozik.

Munkakörében elsőként végzett beszédhang percepciós, produkciós pszichofizikai, pszicholingvisztikai kutatásokat. Kutatása és addigi gyakorlati munkája tapasztalataira alapozva, elsőként írt gyakorló, módszertani munkafüzetet a beszédhangok, az anyanyelv, a reális gondolkodás, kommunikáció és a tanulási képességek,kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb, egészségesebb személyiségtulajdonságok kibontakoztatására. Munkafüzete mintájául szolgálhatott a következő években megjelent különböző munkafüzetek számára. Dadogók terápiájában már az 1980-as évek elejétől sikeresen bevezette és alkalmazta, a Relaxációs-Szimbólumterápiát, a Hipnoterápiát és a Kognitív-viselkedésterápiát mindennapi munkájában.

Tanulmányai alapján az 1980-1990-es évektől elsőként használt munkakörében, mindennapi gyakorlati munkájában Logopédiai terápiával együttesen, vagy tőle függetlenül, önállóan Neuropszichológiai terápiát, Relaxációs-Szimbólum terápiát, -Hipnoterápiát,- Kognitív-viselkedésterápiát, Neurolingvisztikai módszereket, -Gyöngysorterápiát,- Meseterápiát,- Művészeti és Élményterápiát, Integratív terápiát, Integratív szakpszichoterápiát. Terápiás módszereit rugalmasan az egyéni panaszokhoz és a személyek egyedi személyiségére összpontosítva, hozzá illően alkalmazta, alkalmazza a leghatásosabb eredmény megvalósulásáért.

Munkája eredményeit nagyrészt élő szóban, előadásokon, konferenciákon osztotta meg környezetével. A pedagógusok figyelmét a logopédia, a logopédusok figyelmét a pszichológia mélyebb megismerésére hívta fel.

A különféle részképességek és a teljes személyiség gyakorlati terápiás munkában való kibontakoztatása, harmonizálása képezi érdeklődési körét, mindennapi munkáját. Eredményeinek egyik fő forrása a személyekkel, kliensekkel megfelelő, természetes, személyes, élő kapcsolat kialakítása, fenntartása és a személyiségükhőz, problémájukhoz illő érzékeny, dinamikus, kreatív óravezetés.

 • 6 évtizedes munkája ideje alatt körülbelül 8.000 - 10.000 személlyel foglakozott...
 • 4 évtizeden át képezte a logopédus tanár és terapeuta főiskolás hallgatókat.
 • 4 évtizede pszichoterápiával segít a legkülönbözőbb emberi panaszokon, problémákon.

Sok évtizedes tapasztalatával, kipróbált módszertanával, jelenleg is folyamatos képzéseivel, érdeklődésével, örömmel segít a legkülönbözőbb féle Pedagógiai, Pszichológiai, Pszichiátriai Testi,- Lelki, -Mentális, Szellemi panaszokon, minden korosztályban: beszédjavítás, gondolkodás, tanulási készség fejlesztés, önismeret, önbizalom, kommunikáció, motivációs készségfejlesztés, depresszió,szorongás, pánik, krízis, trauma, személyiség problémák, személyiségfejlesztés, pszichoszomatikus panaszok. 4 évtized alatt munkakörében úttörőként, folyamatosan fejlesztette ki és alkalmazta rendszerszemléletű, megoldásközpontú, integratív szakpszichoterápiáját.

Fontosabb jelmondatai:

„Te magad légy a változás, amelyet látni akarsz a világban.” –Mahatma Gandhi-

„ Dolgozni csak szépen, ahogy csillag megy az égen úgy érdemes.” –József Attila-

„ Ember küzdj és bízva bízzál”- Madách Imre-

-Szívvel és Lélekkel!

INTEGRATÍV PSZICHOTERÁPIA, SZAKPSZICHOTERÁPIA, minden egyedi, személyes panaszra, problémára: Klinikai pszichológiai, neuropszichológiai és pedagógiai ellátás. Logopédiai terápia. Személyközpontú terápia. Kognitív-Viselkedés, Magatartás terápia. Sématerápia. NLP. EMDR. Mindfulness. Hipnoterápia. Relaxációs és szimbólumterápia. Kapcsolati terápia. Párkapcsolati terápia. Egyedi panaszokhoz és személyekhez illő terápiák. Asszertív tréning. Életvezetés. Egészségminőség javítás. Neveléskultúra fejlesztés. Gyermekek, serdülők, felnőttek, családok segítése. Konzultáció. Tanácsadás.

Nyelvi és Beszédzavarok: artikuláció, afázia, dadogás, diszfónia, hadarás, helyes-tiszta kiejtés, beszédtechnika, előadói beszéd. Önismeret. Tanulási zavarok. Alkalmazkodási, viselkedési zavarok. Döntési nehézségek. Hangulat és szorongás zavarok. Kapcsolati nehézségek. Kommunikációs zavarok. Személyiségzavarok. Pszichoszomatikus panaszok.

MűveiSzerkesztés

40 feletti eredeti közlemény, 120 feletti előadás.

Válogatás:

 1. Dr. Szentmiklóssy Margit: Főbb konzekvenciák a S és SZ hangok fonéma szimbólumképződési folyamatának percepciós kisérletéből.-1995. Általános nyelvészeti Tanulmányok. Szerk.: Telegdi Zsigmond - Pléh Csaba - Szépe György. XVIII. kötet. Budapest. Akadémiai Kiadó.
 2. Dr. Szentmiklóssy Margit: Beszédfelméréses vizsgálatok óvodáskorban. Szakdolgozat 1-151 oldal.-1968. Budapest. BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Logopédiai Tanszék.
 3. Dr. Szentmiklóssy Margit: Beszédpercepciós vizsgálat rés és affrikáta fonémákkal 5-8 éves beszédhibás és normálbeszédű gyermekeken. Szakdolgozat. 1-71 oldal. 1975. Budapest. ELTE: Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Klinikai Lélektan Szak.
 4. Dr. Szentmiklóssy Margit: Beszédpercepciós vizsgálat a S és SZ réshangokkal a fonéma szimbólumképzés folyamatában. 1-182. oldal. Bölcsészettudományi disszertáció. Pszichológia tudomány. -1977. Budapest. ELTE: Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi kar.
 5. Dr. Szentmiklóssy Margit: Gyakorlóanyag a SZ-hang tanórai és otthoni tanulásához. Kisérleti anyag.-1983. Budapest. OPI: Országos Pedagógiai Intézet.
 6. Dr. Szentmiklóssy Margit: Az artikulációs hibák terápiájának alapvető általános előkészítő gyakorlatai tanórai és otthoni használatához.-1983.Gyógypedagógia.XXVIII. évf. Budapest.
 7. Dr. Szentmiklóssy Margit: Relaxációs terápia alkalmazása 10 éves dadogóknál. Relaxáció gyakorlata és a komplex pszichoterápiás ellátás. -1984. MPT: Magyar Pszichológiai Társaság.- BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Évkönyv. Budapest.
 8. Dr. Szentmiklóssy Margit: Egy dadogó felnőtt bemutatása és pszichoterápiája. Szakdolgozat. Klinikai szakpszichológus Szakoklevél..-1986.május 26. Budapest. Orvos Továbbképző Intézet.
 9. Dr. Szentmiklóssy Margit: Egy begyakorlási módszer ajánlása az artikulációs hibák javításához.1987/1. -21-27. Gyógypedagógiai Szemle.
 10. Dr. Szentmiklóssy Margit: Az autogén tréning alkalmazásának pszichológiai alapjairól.-1987/2.Gyógypedagógiai Szemle.
 11. Dr. Szentmiklóssy Margit: Ötletek az artikulációs terápia előkészítő gyakorlatához. A feladatlapok célja, használata.-1987. Budapest. BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Logopédia a Gyakorlatban. Tankönyvkiadó.
 12. Dr. Szentmiklóssy Margit: Relaxációs terápia során felmerült szimbólumok dadogóknál. -1991. május. 30. A pszichoterápiás relaxáció elő európai Kongresszusa. Budapest. MTA:Magyar Tudományos Akadémia.
 13. Dr. Szentmiklóssy Margit: A bioenergetikai vagy egészségtérkép felhasználási lehetőségei a személyek testi, lelki, szellemi fejlesztésében, terápiájában. Előadások. -1992-1994. Budapest. VII. kerület BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola: Gyakorló Logopédiai Intézet.
 14. Dr. Szentmiklóssy Margit: Meseterápia 10 mesére.- Beszéd, nyelv, személyiség fejlesztés, pszichoterápia. -Pályázat.- 1992. Szept. 28. BGGYTF:Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Gyakorló Logopédiai Intézet. Előadások 1993-2009: VII. kerület Gyakorló Logopédiai Intézet, Bp. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet.
 15. Dr. Szentmiklóssy Margit: Módosult tudatállapotban felmerült tudattartalmak fejlesztő, gyógyító hatásáról. Dadogás és motoros afázia terápia. – 1992. jún. 2. MAGYE. Országos Szakmai Konferencia, és 1993. Január-március. Gyógypedagógiai Szemle. XXI. évfolyam. 42-50.
 16. Dr. Szentmiklóssy Margit: Részletek az afázia, dadogó, diszfónia terápiájában újabban kipróbált kommunikációs és beszédtechnikai készségfejlesztő NLP-eljárásokról („Neurolingvisztikai Programozás”)-1994.jun.15.-BGGYTF:Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Gyakorló Logopédiai Intézet.
 17. Dr. Szentmiklóssy Margit: Tanuljuk együtt a SZ hangot. Beszédkészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 5-10 éveseknek, tanáraiknak, szüleiknek. ( Beszédhangok tanítási módszertana.) -1995.- OPI :Országos Pedagógiai Intézet . Kőszeg.
 18. Dr.Szentmiklóssy Margit: A szülői, gyermeki magatartásról, attitűdökről. Az eredményes kommunikáció lehetőségei. -1995. II.1. Szülők Akadémiája. Balassagyarmat.
 19. Dr.Szentmiklóssy Margit: NLP-módszerek felhasználási lehetőségei csoportos és egyéni terápiában. Dadogó, hadaró, diszfóniás serdülők, felnőttek nyelvis beszédbeli zavarainak terápiája. Szakdolgozat. -1995. IV.10. NLP Intézet.
 20. Dr. Szentmiklóssy Margit: Részletek az NLP-technikával („ Neurolingvisztikai Programozás „) elért terápiás eredményekből. Tanító és gyógyító versek. -1995. VII. Hipnózis Találkozó. Lillafüred.
 21. Dr. Szentmiklóssy Margit: Meseterápia. Az Alma c. mese feldolgozása.-2003. november 25. Budapest. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet.
 22. Dr.Szentmiklóssy Margit: A tiszta beszéd elsajátításának alapgyakorlatai. -2003. november. 25. Budapest. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet.
 23. Dr. Szentmiklóssy Margit: Részletek NLP- pszichológiai technikával („ Neurolingvisztikai Programozás „ ) elért terápiás eredményekből. Tanító és gyógyító versek. -1995. -ELTE. Magyar Hipnózis Egyesület. VII. Hipnózis Találkozó. Lillafüred
 24. Dr. Szentmiklóssy Margit: Részletek NLP („ Neurolingvisztikai Programozás”) technikával elért terápiás eredményekből.- Integratív Hírmondó 6. Szám. Budapest. Integratív Pszichoterápiás Egyesület.
 25. Dr. Szentmiklóssy Margit:Tanulást elősegítő alapvető újabb módszerek.( Modalitások. Kérdező technika. Milton nyelv.) -1996. Május 22-26. Budapest. MPT: Magyar Pszichológiai Társaság. XII. Országos Tudományos Nagygyűlése.
 26. Dr. Szentmiklóssy Margit: A hipnózis terápiás hatékonyságát növelő tényező a rajz és vers. Esettanulmányok. -1996. 7.th. Europen Congress of Hypnosis Budapest. Hungary. August 17-23.
 27. Dr.Szentmiklóssy Margit: Autogén tréninget (AT) előkészítő gyakorlatok 10 éves dadogóknál. -1997. Budapest. BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola .Tudományos Közlemények. X. Évkönyv.
 28. Dr. Szentmiklóssy Margit: Neuropszichológiai esettanulmány afáziás személlyel. Szakdolgozat 1-45 oldal. -1999. Január. 15. Budapest. Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság.
 29. Dr. Szentmiklóssy Margit: Kognitív-viselkedés, magatartás pszichoterápia gyógyító hatása afázia, dadogó, hadaró, diszartriás személyeknél. -2001. Június 20-23. MFFLT: Magyar Fonetikai Foniátriai és Lopédiai Társaság .Kongresszus. Esztergom.
 30. Dr. Szentmiklóssy Margit: A nyelv és beszéd , mint gyógyító eszköz, afáziás, dadogó, diszartriás és hadaró személyeknél. – 2001. Október 4-5. MFFLT: Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság. Neurofoniátriai Szekció I. Kongresszusa. Budapest.
 31. Dr. Szentmiklóssy Margit: Szociális fóbia és dadogás kognitív-viselkedés terápiája. Esettanulmány. 1-33 oldal.-2004. június 16. Budapest. SE: Semmelweis Egyetem. Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika.
 32. Dr. Szentmiklóssy Margit: Szociális Fóbia kognitív-viselkedés, magatartás terápiája. Esettanulmány. Szakdolgozat 1-20 oldal. 2004. Szeptember 30. Budapest. SE: Semmelweis Egyetem. Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika.
 33. Dr. Szentmiklóssy Margit:A dadogás integratív terápiája. 110 év. Jubileumi Konferencia. 2004. november 23. -2006. Június 22-23- Budapest. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet.
 34. Dr. Szentmiklóssy Margit: Kognitív-viselkedés terápia diagnosztikai és gyógyító eljárásai hangképzési, beszéd és tanulási zavarok kezelésében.- 2005. Június 16-18. MFFLT: Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság. Kongresszus. Kőszeg.
 35. Dr. Szentmiklóssy Margit:A beszédfolyamat újraszerveződése. Neuropszichológiai rehabilitáció.-2006. Szeptember 27. MPT: Magyar Pszichológiai Társaság.Neuropszichológiai Szekció.
 36. Dr. Szentmiklóssy Margit: Kompetens terápia a Logopédiai területén megvalósuló klinikai pszichoterápiás munkában. -2006. Június 22-24. -Magyar Gyógypedagógiai Egyesület. MFFLT: Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság. Kongresszus. Hódmezővásárhely.
 37. Dr. Szentmiklóssy Margit: Hipnorelaxáció: Dr. Szentmiklóssy Margit. –Dr. Lajos Péter: Dadogásról mindenkinek. – 2003 Pont Kiadó.- 2009.Pont kiadó.-2016. Krasznár és Társa Könyvkereskedő Bt. (II. kiadás.)
 38. Dr. Szentmiklóssy Margit: A kerület első logopédusának gondolatai a logopédia és pszichológia kapcsolatáról. Dr. Szentmiklóssy Margit. -2016. 03.07. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat. A Logopédia Európai Napja Alkalmából. Budapest. 1024. Marczibányi tér. Művelődési Központ.
 39. Dr. Szentmiklóssy Margit: Depresszió, szorongás, pánik kognitív-viselkedés pszichoterápiája. Esetbemutatások. Szupervízió. -2004-2019. Budapest. -Napkör Mentalhigiénés Alapítvány.
 40. Dr. Szentmiklóssy Margit: Borderline személyiségzavar és más személyiségzavarok integratív pszichoterápiája. Esetbemutatások. -Szupervízió. 2004-2019. Budapest.- Napkör Mentálhigiénés Alapítvány.

Szervezeti tagságaiSzerkesztés

 • A Magyar Orvosi Kamara rendes tagja
 • A Magyar Pszichológus Társaság rendes tagja
 • Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesület rendes tagja
 • Magyar Pszichiátriai Társaság rendes tagja
 • Magyar Logopédiai, Fonetikai, Foniátriai Társaság rendes tagja
 • A Magyar Hipnózis Egyesület rendes tagja
 • A Magyar Relaxációs és Szimbólum Egyesület rendes tagja
 • A Magyar Integratív Pszichoterápiás Egyesület rendes tagja
 • A Napkör Mentálhigiénés Alapítvány rendes tagja

Díjak és elismerésekSzerkesztés

 • Dicséret kiváló munkáért. Bp. II. kerület Művelésügyi Osztály. (1982)
 • Pedagógus ki kicsoda 1997.-253. oldal. Keraban Kiadó.
 • Dicséret kiváló munkáért. Bp. VII. kerület Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. (1989)
 • Díszoklevél a Hivatás Munkájáért. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző Főiskola. (2003)
 • Díszoklevél. Aranyoklevél a Hívatásért. ELTE Tanító és Óvónőképző Kar. (2011)
 • Kitüntető oklevél a fáradhatatlan munkásságáért. ELTE Magyar Hipnózis Egyesület. (2012)
 • Bekerült a WHO is WHO c. Magyar Életrajzi Lexikonba 2009 és 2011-ben.
 • Megjelent az Oxford Encyklopédia 2017 évi kötetében.

ForrásSzerkesztés