Salamon magyar király

VII. magyar király

Salamon (1053 – Póla, 1087 márciusa), Árpád-házi magyar királyi herceg, 1057-től ifjabb király, 1063 és 1074 között Magyarország hetedik királya.[1]

Salamon
Salamon király a trónon (Thuróczi-krónika)
Salamon király a trónon (Thuróczi-krónika)

Magyarország királya
Uralkodási ideje
1063 1074. március 14.
KoronázásaSzékesfehérvár, 1057 és 1063
Pécs, 1064. április 11.
Elődje I. Béla
Utódja I. Géza
Életrajzi adatok
Uralkodóház Árpád-ház
Született 1053
Elhunyt 1087. március (?) (34 évesen)
Póla (?)
NyughelyePóla
Édesapja I. András
Édesanyja Anasztázia
Testvérei
Házastársa Judit
Salamon címere
Salamon címere

Salamont már apja életében ifjabb királlyá koronázták Székesfehérváron, azonban családjával kénytelenek voltak elmenekülni Magyarországról, miután apai nagybátyja, a későbbi I. Béla megdöntötte apja hatalmát 1060-ban. Német csapatokkal visszatért az országba és 1063-ban királlyá is koronázták, amely alkalomból a német-római császár, IV. Henrik húgát, Juditot feleségül is vette. A következő évben kötött megállapodást unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval, akik így elismerték uralmát, és amely eseményt követően 1064-ben Salamont Pécsen újra megkoronázzák. Kezdetben unokatestvéreivel közösen léptek fel a csehek és a kunok ellen, viszonyuk az 1070-es évre azonban megromlott, majd Géza fel is lázadt ellene. Az 1074. március 14-én vívott mogyoródi csatában Salamon vereséget szenvedett, és 1081-ben hivatalosan is lemondott a trónról. Később többször is megpróbálta azt visszaszerezni, majd a legenda szerint élete vége felé felhagyott törekvéseivel, zarándoklatokba és imádságba kezdett, majd 1087-ben halt meg Pólában.

ÉleteSzerkesztés

IfjúságaSzerkesztés

 
Salamon király és testvére, Dávid királyi herceg (Képes krónika)

Édesapja I. András, Vazul egyik fia volt. Mivel Vazul nem volt elégedett István kiválasztott örökösével az 1030-as években fellázadt ellene. Az engedetlenséget István keményen megtorolta; Vazult megvakíttatta és az egész családot száműzte. Először Csehországban telepedtek le, Ulrik cseh fejedelem udvarában, majd innen hamarosan lengyel földre távoztak, ahol II. Mieszko látta őket vendégül. Bélát hátrahagyva, András és Levente a kijevi fejedelemhez, Bölcs Jaroszlávhoz utaztak tovább. Feltehetően itt tért át az ortodox kereszténységre és vette fel Oroszország védőszentjének, Szent Andrásnak a nevét (korábbi pogány nevét nem őrizék meg a források). Kijevi száműzetésének éveiben vette feleségül Bölcs Jaroszláv lányát, Anasztáziát. Frigyük azonban sokáig gyermektelen maradt.

 
Salamon király és Géza herceg viszályát ábrázoló miniatúra a Képes Krónikában. Elöl a trónon ülő Salamon, mellette Vid ispán, kezében két karddal. A háttérben Géza herceg a hódoló bizánciakkal. Vid ispán ekként uszítja Salamont a herceg ellen: "Miképpen két éles kard nem férhet meg egy hüvelyben, úgy egy országban nem országolhattok ti ketten."

András életében akkor állt be újabb fordulat, amikor a Péter ellen szervezkedő magyarok visszahívták a magyar trónra, amit 1046 második felében el is foglalt. Mivel feleségétől nem születtek gyermekei, 1048 körül hazahívta öccsét, Bélát és megtette örökösének.

A Péter elűzésébe bele nem nyugvó német uralkodó III. Henrik többször is Magyarországra tört, de próbálkozásait rendre visszaverték. Ezután kezdődtek meg a béketárgyalások, melyeket már fia IV. Henrik zárt le. Az 1058-ban született megállapodás egyik záloga, egy dinasztikus házasság létrejötte volt, melynek értelmében András 5 éves Salamon fiával eljegyezték IV. Henrik 11 éves Judit nevű húgát. A békekötést megelőzően Salamont királlyá is koronáztatta apja.

Ezután és az 1059-es tiszavárkonyi jelent után, Béla joggal érezte úgy, hogy nem csak uralkodó címe, de élete is veszélyben forog, ezért Lengyelországban keresett menedéket. Innen 1060-ban Béla, felesége unokaöccsének, II. Boleszláv támogatásával tért vissza és megdöntötte András hatalmát. A harcok során András életét vesztette, feleségének és gyermekeinek pedig menekülnie kellett. Az elkövetkezendő 3 évet jegyesének testvérénél, Henriknél töltötték az ausztriai Melk városában. Közben a német udvarban is változások történtek, melyről az Altaichi évkönyvek (Annales Altahenses) tájékoztatása alapján tudunk; IV. Henrik anyját, Ágnest Adalbert brémai érsek váltotta a régensi székben. 1063 augusztusában a mainzi gyűlésen úgy határoztak, hogy Salamont vissza kell ültetni a magyar trónra ezért haddal indultak Magyarország felé. A sereg élén maga az érsek és Nordheimi Ottó álltak.[2] A német fellépés hatásosnak bizonyult, miután a király meghalt, fiai Lengyelországba menekültek, Salamont pedig 1063 szeptemberében, Székesfehérváron újra királlyá koronázták.

Útja a trónigSzerkesztés

Az ország nem lett a német hűbéres, de a német hatalmi szférába került. A német befolyást csak erősítette a tény, hogy még osztrák földön 1063-ban Salamon és Judit házasságra léptek. Azonban nem sokkal a német haderő kivonulása után, 1063 őszén Béla király fiai újra lengyel segédcsapatokkal támadtak az országra. A lengyel haderőt maga II. Boleszláv vezette,[3] de csatlakoztak hozzájuk azok a főurak is, akik korábban Béla hívei voltak, így az új uralkodó alatt háttérbe szorultak. Salamon a túlerő miatt menekülni kényszerült és a nyugati határszélen, Moson várában talált menedéket. Újabb polgárháború kitörése fenyegetett, melyet azonban a püspököknek diplomáciai úton sikerült megelőzni. Ebben komoly szerepe volt Dezső győri püspöknek. Az egymással szemben álló felek 1064. január 20-án Győrben kötötték meg a viszályt lezáró békét, melynek értelmében Géza elismeri Salamon uralmát, cserébe megkapja az ország harmadát kitevő hercegséget, a dukátust, melynek vezetésébe bevonta testvérét, Lászlót is (a nyitrai részeket Géza, a biharit László irányította). A megbékélés látványos megnyilvánulásaként a Salamon és Géza közösen ünnepelték meg a húsvétot Pécsett, és 1064. április 11-én maga Géza helyezte Salamon fejére a koronát.

Koalíciós kormányzásSzerkesztés

Ekkoriban azonban Salamon még mindig gyermek (10-11 éves lehet) ezért az ország irányítását kezdetben anyja és az ország főurai vitték, köztük Vid és Ernye ispán. A kezdeti években egyetértésben folyt a kormányzás, ezt jól mutatja a külföld felé folytatott közös fellépések.

Ezek első példája a horvát bán megsegítésére 1067-ben indított csapatok voltak. Ulric isztriai őrgróf elfoglalta Zvonimir bán Kvarner-öböl körüli területeit. A bán megsegítése családi ügynek is számított, hiszen Zvonimir felesége, Géza herceg húga volt. a király és herceg segített visszaszerezni Zvonimir elfoglalt területeit. 1068-ban szintén közösen léptek fel Lengyelország oldalán a cseh-lengyel harcokban, melynek során a magyar csapatok Trecsén után csehországi területeken is felléptek ( a csehek elleni hadviselés egyik emblematikus figurája volt Opos vitéz).

1068-ban Erdély felől Ozul, besenyő-úz vezér csapataival Erdély feldúlása után a Meszesi kapun át rátörtek a Nyírségre (totam provinciam Nyr) majd a Szamos és Lápos vidékének végigpusztítása után visszavonultak Erdély területére. Salamon király csapatai ekkor - Géza és László hercegekkel - a támadók után nyomultak és vereséget mértek rájuk a Kerlés melletti csatában.

1071-ben a besenyők Valkó vármegyei területeket fosztogattak. A magyar meggyőződés szerint erre a Bizánci birodalom biztatta fel őket, ezért elhatározták, hogy elfoglalják Belgrádot. Egy besenyő támadást kivédve, 3 hónapi ostrom után sikerült a várost meghódoltatni. Az átadás azonban elvetett a viszály magját a magyarok között, hiszen a várat védő, Niketász, nem Salamonnak, hanem Gézának adta meg magát. A hadi zsákmány elosztása felett is viták támadtak a felek között; Salamon a felosztásba azokat is bevonni kívánta, akiknek Géza szabad elmenetelt biztosított. Salamon tanácsnokaival, Vid ispánnal és Vejével Iliával, Radovánnal, és Frank gyulafehérvári püspökkel úgy állapodtak meg, hogy a Gézát illető 1/3 helyett csak 1/4-et adnak neki, a többin pedig Salamon, Vid és Ilia osztozik. Tovább fokozta az ellentétet a király és a herceg között, hogy a bizánci császár csak Gézához menesztett követeket.

 
Orlai Petrich Soma: Salamon királyt anyja megátkozza.
A képes Krónika így tudósít: "Kedves fiam, sohasem hallgattál tanácsomra, sem Ernyei tanácsára, sem más híveidre; mindig csak Vid szava után jártál, és íme tönkretetted magadat meg a tieidet! Nemde mindig javallottam és mondottam: elég neked Magyarország koronája, és add békességgel atyádfiainak a hercegséget. Most aztán Vidből nem lehetett herceg, de neked sem lesz többé koronád." A krónikás szerint Salamon haragra gerjedt és csak nejének köszönhetően nem ütötte meg anyját.

Salamon 1072-ben újabb támadást indított Bizánc ellen, ekkor már csak Géza tartott vele, László a Nyírségben maradt csapataival. A hadsereg egészen Nisig hatolt. Ekkorra már Salamon 20-as évei elején járt és a Képes Krónika leírás szerint, anyja jótékony hatása alól kikerülve sokkal inkább hallgatott Vid ispánra, aki tanácsaiban folyamatosan a hercegek elveszejtésére buzdította a királyt. 1073-ban ha nem is fegyveres, de nyílt konfliktus bontakozott ki a két oldal között, de egyelőre a diplomácia eszközeivel sikerült megóvni a békét. Először 1073-ban született megállapodás az esztergomi szigeten, majd 1073. november 11-től 1074. április 24-ig tartó fegyvernyugvásban állapodnak meg. Azonban mindketten elkezdtek szövetségeseket keresni; Salamon a németek felé tapogatózott, Géza pedig először a Kijevi Ruszba, Csehországba és Lengyelországba küldte öccseit, mivel mindhárom udvarban rokoni kapcsolatokkal rendelkeztek.

Megosztott királyságSzerkesztés

Salamon sikerrel járt sógoránál, és egy német haddal Gézára támadott. A Kemejnél (Szolnok közelében) 1074. február 26-án lezajlott ütközetben a magyar-német hadak súlyos vereség mértek Gézára, akit váratlanul ért a támadás, és ezt súlyosbította embereinek (Petrud, Bikás és Zounok ispánok) árulása. Ezért a csatát nem a győzelemért vívta, hanem a biztos visszavonulását akarta kiharcolni Vác felé. Ott találkozott László öccsével és sógora. I. Ottó (1045-1087) olmützi herceg segélyhadával. Salamon, aki nem tudott az erősítésről, üldözni kezdte Gézát, és 1074. március 14-én Mogyoródnál újra összecsaptak. Ezúttal Salamon szenvedett vereséget, és menekülni kényszerült, Opos vitézzel sikerült a nyugati határig jutnia és ott Pozsony és Moson várában berendezkednie. A hercegek sorra vették birtokukba a várakat (Kapuvár, Baboth és Székesfehérvár), amivel Géza lett az ország nagyobb hányadának az ura.

Ezzel az országnak két uralkodója lett: Salamon, aki a nyugati határszélen feltehetően csak egy keskeny sávot birtokolt és Géza, az ellenkirály, aki az ország nagy részét uralta. Salamon nem nyugodott bele országa elvesztésébe, hanem sógorához, IV. Henrikhez fordult segítségül, aki 1074 nyarán meg is indult csapataival Magyarország felé. A segítségért hatalmas árat kellett fizetni: Salamon a királyságot ajánlotta hűbérül, így kockáztatva az ország függetlenségét. Salamon csekély haderejével Nyitránál harcolt, sikertelenül. A császári haderő pedig Vácig nyomult előre, de nem sok sikert ért el, mert a felperzselt föld taktikáját használó magyarok kiéheztették, és vissza kellett fordulniuk. Judit velük tartott, Salamon viszont Pozsonyban maradt. Ettől kezdve mindkét király azon munkálkodott, hogy hatalmát kizárólagossá tegye. A következő években folyamatos harcokkal és tárgyalásokkal próbálták hatalmukat legitimálni, de csak a szemben álló felek változtak, ugyanis Géza halála után László lett az új ellenkirály. A határszélre szorult Salamon megmaradt királyságában királyként viselkedett; gyakorolta uralkodói jogait és pénzt veretett.

 
Salamon dénárja

ExkirálySzerkesztés

Salamon helyzete azonban egyre kilátástalanabbá vált, ugyanis sógorát, Henriket saját belügyei, illetve a pápával folytatott torzsalkodása kötötték le. Csupán 1079 tavaszán küldött csapatokat Salamon megsegítésére, de az sem offenzív jellegű volt, mindössze a birtokolt országrész megtartására irányult. Salamon feleségén, Juditon keresztül megkereste a pápát is, aki 1075. január 10-én kelt levelében arról értesíti Salamont, hogy ha neki fogad hűséget számíthat támogatására.[4][5] Henriknek közben saját országában is ellenfele akadt Rudolf személyében, akit László is támogatott, illetve leányát feleségül is vette.

1081 tavaszán Salamon kilátástalan helyzetében úgy döntött lemond a trónról, megfelelő - volt királyhoz méltó- ellátásért cserébe. Ebbéli elhatározása nem minősült tartósnak, mert már 1081-82 körül összeesküvést szőtt László ellen. Terve azonban László tudomására jutott, aki elfogatta Salamont és Visegrádon börtönbe záratta. 1083-ban azonban István Imre herceg és Gellért püspök szentté avatásakor kegyelemben részesült és szabadon bocsátották. Még ekkor sem mondott le a magyar koronáról, így első útja Regensburgba vezetett, Henrikhez, aki újra elutasító választ adott, mert még mindig a pápával hadakozott. Ezután a moldvai besenyőknél próbált szövetségest szerezni; megállapodott vezetőjükkel Kuteskkel, hogy ha segít visszaszerezni trónját, nekik adja Erdélyt, illetve elveszi feleségül a besenyő vezér leányát. Az 1085-ben meginduló hadjárat során László Munkács vagy Kisvárda környékén vereséget mért a trónját visszaszerezni akaró Salamonra és megsemmisítette a sereget, a Thuróczi-krónika szavaival:„ mint a karvaly körmétől megtépett rucák” futva menekültek. Ezek után is kitartott a besenyők mellett és Macedónia vidékén tanyázó Celgu vagy Cselgu vezérhez csatlakozott, aki 1087-ben a Bizánci Birodalom ellen vezetett hadjáratot. Salamon ennek a kalandozó, rabló hadjáratnak során veszthette életét, miután a tél során egy várba zárkóztak, amit a bizánciak körülzártak és hogy az éhhaláltól megmeneküljenek kitörtek.

CsaládjaSzerkesztés

Sváb Judit hercegnővel kötött házasságából nem született gyermeke, és a ránk maradt források alapján házasságuk sem volt idilli. Mikor Salamon 1083-ban felkereste Henriket, hogy újra segítséget kérjen tőle, megpróbálta feleségével is felújítani kapcsolatát, de a német forrás a következőket írta: „a hitvesi hűséget annyi ideig egyikőjük sem tartotta meg, hanem restelkedés nélkül kölcsönösen megcsalták egymást.”[6] A német források szerint azonban született egy közös leányuk, Zsófia († kb. 1100), aki ismeretlen időpontban Poppo von Berg-Schelklingen gróf felesége lett. Judit miután halálhírét vette férjének, rövidesen újra megházasodott, új férje a lengyel fejedelem, I. Ulászló lett, kinek három gyermeket szült.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihály
 
Ismeretlen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Jaroszláv
 
Ingegerd
 
 
Vazul
 
Ismeretlen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Henrik
 
 
 
Ágnes
 
Anasztázia
 
 
 
I. András
 
 
 
I. Béla
 
 
 
Richeza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Henrik
 
Judit
 
Salamon
 
Adelhaid
 
Dávid
 
I. Géza
 
I. László
 
Lampert
 

A legendás SalamonSzerkesztés

A kalandos sorsú király életét számos legenda övezi.

 
László (feje felett az angyallal) és Salamon viadala a Képes krónika ábrázolásán

Viadal Lászlóval
A pozsonyi vár ostromakor mind László, mind Salamon álruhát öltve indult viadalba. Amikor Salamon közel ért Lászlóhoz, észrevette, hogy László herceg feje fölött két angyalt lebegett, tüzes karddal védelmezve őt. Salamon ettől megrémült és visszafutott a várba. Amikor emberei megkérdezték, miért menekült el egy ember elől, mikor máskor néggyel-öttel is elbánik, csak annyit tudott mondani, hogy nem ember az, hiszen tüzes kardokkal védelmezik.[7]

„Fénylik, mint a Salamon töke”
Visegrádi fogsága alatt, zárkájának (Salamon torony - nem azonos a ma láthatóval) ajtajait befalazták, ablakait letakarták, de, hogy este is biztonságban tudják az őrizetben lévő királyt, alaposan megvilágították a tornyot, erre a célra pedig töklámpásokat használtak. Más elgondolás szerint Salamon saját bűneit megbánva, úgy próbált vezekelni, hogy ablakában töklámpást égetve világított a Dunán hajózóknak.[8] Megint mások szerint a kivilágított torony egyik „mellékhatása” volt a dunai hajósok segítése, és ők kezdték el emlegetni Salamon tökét.[9]
Fogságából való kiszabadulását is legendák övezik. Ezek szerint miután László elhatározta, hogy szentté avatja király-elődeit, egy Karitas nevű apáca megjósolta, hogy addig nem fogják tudni exhumálni Istvánt, amíg a királyi családban nincs béke. Ennek következtében engedték szabadon Salamont.[10]

 
Weber Henrik: Salamon király a börtönben

Rejtélyes halál és utóélet
A Képes Krónika szerint a vesztes besenyő hadjárat után otthagyta a besenyőket és vallásos életre tért, hátralévő életét a zarándoklatok, böjtölés és imádság töltötte ki. Kézai művében megemlíti, hogy álruhában egyszer megjelent a Székesfehérváron alamizsnát osztó László király előtt, mivel a király felismerte, úgy döntött, inkább elmenekül. A Képes Krónika azt is tudni véli, hogy egyszer még Könyves Kálmán király (ur.: 1095–1116) idejében is járt Magyarországon.

Az események után az Adriai-tenger melletti Pólában telepedett le és talán itt is hunyt el.[11] Pólában vadgyümölcsöket, gyökereket evett, méhészkedett. Pólában használt sárból tapasztott ágyát, és saját kezével készített mécsesét sokáig látványosságként mutatták be az érdeklődőknek, lakhelyéül szolgáló barlangját pedig azon a domboldalon vélték tudni, amelyen a Fort San Michele erőd állt. Az ezredéves kiállításon a póla-parenzói (Porečko-pulska biskupija) püspökség állítólagos sírkövét ki is állította, melyen az „Itt nyugszik a legkiválóbb Salamon, Magyarország királya (Hic requiescit illustrisimus Salamon Rex Panoniae)” felirat látható.[12] A sírkő jelenleg a Pólai Archeológia Múzeum (Arheološki muzej Istre u Puli) gyűjteményében található.[13] 1487-ben Michele Orsini, Pola püspöke Salamon ereklyéit ünnepélyesen felemelte, és a székesegyházba vitette,[14] tényleges kanonizációs eljárásról azonban nincsenek adatok, de 1695-ben Hevenesi Gábor jezsuita szerzetes a „Régi magyar szentség” című művében már Salamont is az Árpád-házi szentek közé sorolja.[15] Emléknapja október 29.[16]

Egy XII. századbeli följegyzések szerint azonban (Florianus, Fontes IV., 88.) „extra muros Albe”, azaz talán Belgrád falain kívül temették el.

EmlékezeteSzerkesztés

 • Vörösmarty Mihály Salamon című versében és Salamon király című 5 felvonásos szomorújátékban (1827) foglalkozott személyével
 • Szigligeti Ede 1861-ben A trónvesztett címmel történelmi drámájában dolgozta fel a király történetét
 • Czakó Gábor: Aranykapu - Boldog Salamon király (1999) regénye
 • Pozsgai Zsolt: A gyermekkirály című drámájában foglalkozik a kor eseményeivel
 • Salamon volt az egyik fő karakter az 1060-1070-es évek trónviszályait feldolgozó Sacra Corona című mozifilmben, a királyt Horkay Péter (gyerekként Jobbágyi Máté) alakította.

ForrásokSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Salamon magyar király témájú médiaállományokat.

További információkSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Naptártörténeti kislexikon, összeállította Schalk Gyula, Fiesta-Saxum, 1999, ISBN 963-9084-50-6, 172. oldal
 2. IV. Henrik hadjárata Béla ellen Salamon visszahelyezésére. (1060–1064.) - Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme
 3. Magyarország uralkodói. Budapest: Pannonica. 2003. = Magyar Századok, 42. oldal
 4. Registrum II, 44. [2016. március 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. március 15.)
 5. Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme - h) IV. Henrik második hadjárata Salamon visszahelyezésére 1074-ben.
 6. Magyarország uralkodói. Budapest: Pannonica. 2003. = Magyar Századok, 45. oldal
 7. Mondák, legendák Szent László Királyról. [2016. május 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. március 15.)
 8. Fénylik, mint Salamon töke
 9. Salamon tökei
 10. Szilágyi Sándor: A Magyar Nemzet Története - I. FEJEZET. László királysága
 11. Salamon
 12. Salamon király az Isztrián
 13. Salomon, ugarski kralj
 14. KLANICZAY GÁBOR: A királyi bölcsesség ellentmondásos mintaképe – Salamon (Aetas - 23. évf. (2008.) 1. sz.
 15. Névadónk: BOLDOG SALAMON KIRÁLY
 16. Karácson Imre: Szent László király élete[halott link]

MegjegyzésekSzerkesztés

 1. Az ábrázolás meglehetősen pontatlan, tekintve, hogy ez idő tájt mindketten tizenévesek, nem pedig szakállas, idős férfiak voltak"
Előző uralkodó:
I. (Bajnok) Béla
Magyarország uralkodója
1063–1074
 
Következő uralkodó:
I. (Magnus) Géza