Az antikrisztus a görög ἀντίχριστος antikhrisztosz fordítatlan átvétele, keresztény fogalom. Az „ellen”, a „valamivel szemben”, jelentésű anti (ἀντί), és a „Felkent” (Messiás) jelentésű Krisztus (Χρίστος) összetétele. Jelentése körülbelül Krisztus ellenfele, ellentettje".

Az Antikrisztus és az ördög - részlet Luca Signorelli Az Antikrisztus prédikációja című festményéből (1501)

Az Antikrisztus elnevezés a Szentírásban kétféle értelemben fordul elő: először egy személyt jelent, ki a világ vége előtt (értvén a világ vége alatt az emberi nem jelen állapotának végét) meg fog jelenni s fel fog támadni minden ellen, ami Krisztus dicsőítésére és a krisztusi tanok érvényesülésére vonatkozik; másodszor általánosítva jelent mindent és mindenkit, aki hitében és tanításában ellenkezik Krisztus tanításával.[1]

Az Antikrisztus az ÚjszövetségbenSzerkesztés

Maga a kifejezés csak János első és második levelében olvasható, de mint az Isten-ellenes hatalom képviselője már az evangéliumokban és Pál apostolnál is megjelenik.

A fogalom az evangéliumból eredeztethető. Jézus a kis apokalipszisnek nevezett beszédében (Máté 24., Márk 13., Lukács 21. fejezet) "hamis Krisztusokról és hamis prófétákról" beszél:

"Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is."

Pálnál "törvénytaposóként" jelenik meg az Antikrisztus alakja:

"Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek..." (2 Thessz. 2,7-10)

Az Antikrisztus szót második jelentésében, mint Krisztus minden ellenségét, használja János apostol:

"Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való. Ez az antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt már a világban is van." (1. Ján 4,3)
"Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra." (1 János 2,18)
"Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus." (2 János 1,7)

A Jelenések könyvében is felismerhető, bár jóval differenciáltabban. A Biblia utolsó kanonikus könyve jelképrendszerében több Krisztus-ellenes lény is feltűnik. A "fenevad", a "Nagy Babilon" és a "hamis próféta" egyaránt üldözi a "szenteket". Így sok teológus szerint az Antikrisztus nem egyetlen személy, hanem egy szellemiség.[2]

A Jelenések szerzője konkrétumot is közöl az Antikrisztusról:

"Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." (Jelenések 13,18)

TörténelemSzerkesztés

Az Antikrisztus Néróval vagy pedig a Római Birodalommal való azonosítása nagyon korán megjelent. [3]

A történelem folyamán sok konkrét személyt azonosítottak az Antikrisztussal. A keresztény ókorban Ariust, az arianizmus alapítóját, később Julianus császárt, majd Mohamed prófétát, az iszlám alapítóját nevezték Antikrisztusnak. [4]

I. Gergely pápa az Antikrisztus-képet szabályszerű antikrisztológiává fejlesztette tovább, majd a 10. századi Adso, Montier-en-Der apátja a meglévő hagyományok alapján megírta az Antikrisztus életét. Széles körben elterjedt "De ortu et tempore Antichristi" műve összegyűjtötte az Antikrisztus-legenda alapvető vonásait: az Antikrisztus Babilonban születik a Római Birodalom összeomlásakor, Dán törzséből, 30 évesen megmutatja Jeruzsálemben szemfényvesztő csodáit és eztán álmessiásként tisztelik őt.[3]

Petrus Joannis Olivi 1228-ban megjelent művében a pápát és II. Frigyes császárt, Ubertino de Casale 1305-ben megjelent könyvében pedig VIII. Bonifác és XI. Benedek pápát tartotta az Antikrisztus megtestesítőjének.[4]

A katharok, Wycliffe, Husz János és a husziták szintén a pápát tartották Antikrisztusnak.[4] A kezdeti bizonytalanság után Luther Márton arra a meggyőződésre jutott, hogy a pápaságban (nem egy bizonyos pápa személyében) már hosszú idő óta az Antikrisztus működött.[3] A reformátorok előszeretettel ragadták ki Pál megfogalmazását, mely szerint az Antikrisztus Isten templomában foglal helyet (2Thes 2,4).

Oroszországban az óhitűek (raszkolnyikok) Nyikon moszkvai pátriárkát, majd I. Péter orosz cárt nevezték Antikrisztusnak.[4]

A felvilágosult protestáns teológia teljesen elveti az Antikrisztus személyként való megjelenéséről szóló tanokat (a Rómában működő Antikrisztus képét is). A pietisták viszont az értelem felmagasztalásában és a francia forradalomban az Antikrisztus képét vélték felfedezni. [3]

A porosz ébresztő mozgalom teológusai az Antikrisztust az újkori racionalizmus eszméiben látták megnyilvánulni. A 19. században az Antikrisztus képe csupán egyes kisegyházak és mozgalmak vitáiban és világvége várásában jelent meg. [3]

A fogalom sajátos eszkatologikus tartalma többnyire fokozatosan eltűnt, s maga a fogalom mindaz metaforájává halványult, ami a kereszténységgel szembehelyezkedik. [3]

Antikrisztusnak tartott személyekSzerkesztés

 • Legelső azonosítása - római katolikus és más preterista értelmezők szerint - Néró, római császár, aki az 1. században uralkodott, ő tekinthető az első nagy keresztényüldözőnek. Ha nevét és címét (Néró császár), héber betűkkel írják le (NRVN QSR), s a betűk számértékét összeadják, akkor kiszámolható a 666-os szám. A Jelenésekben így olvasható: "Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." (Jel. 13,18) Néróval való azonosítást támogatja, hogy a fenevad görögül therion, amelyet ha héber betűkkel helyettesítenek (trivn = 400 + 200 + 10 + 6 + 50) ugyancsak 666-ot kapunk. [5]
De a Jelenések könyve nagy valószínűséggel Nérónál később keletkezett.
 • Katolikusok szerint elképzelhető, hogy a Jelenések szerzője Domitianus római császárra gondolt. Ő is az 1. században uralkodott, s magát úrnak és istennek szólíttatta. Ellenszenvvel viseltetett a keresztények irányába. Igazi diktátor volt. Az ő nevét a következőképpen olvassák ki a 666-ból: Autokrator Kaisar Dometianos Sebastos Germanikos (= 1 + 31 + 419 + 207 + 8). Neve ui. számos feliratban így található, de csak az aláhúzott kezdőbetűk számértékét kell összeadni, és görögül kell leírni.[6] [7]
 • Arius, az arianizmus megalapítója,
 • Mohamed próféta,
 • a pápákat is gyakran tekintették Antikrisztusnak, de nem nevük, hanem eretneküldöző tevékenységük okán, és azért, mert magukat a keresztény egyház kizárólagos fejének tekintették, s hatalmas gazdagsággal és hatalommal bírtak. Sok kisegyház szerint a pápaság tanításai sem egyeztethetőek össze a Bibliával. Elterjedt tévhit szerint a pápa tiaráján található egy felirat, amelyből kiszámolható a 666. A VICARIVS FILII DEI (Isten fiának helytartója) szöveg azonban egyetlen tiarán sem olvasható. Bár az igaz, hogy a szöveg latin betűinek számértéke 666.
 • Nyikon moszkvai pátriárka,
 • I. Péter orosz cár,
 • I. Napóleon francia császár,
 • Adolf Hitler.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Pallas
 2. Antikrisztus | Haag lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.hu. (Hozzáférés: 2019. március 5.)
 3. a b c d e f Egyháztörténeti lexikon 1. → Antikrisztus; Jel Könyvkiadó, 2006
 4. a b c d Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon → antikrisztus
 5. Számszimbolika | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.hu. (Hozzáférés: 2019. március 4.)
 6. Ben: Revelation, the beast, 666, and Emperor Domitian (angol nyelven). Confluence: Ben Byerly's Muddy Mix, 2008. április 24. (Hozzáférés: 2019. március 4.)
 7. Számszimbolika | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.hu. (Hozzáférés: 2019. március 4.)

ForrásokSzerkesztés

 • Bibliai kislexikon, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978
 • Vallástörténeti kislexikon, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983

További információkSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Antikrisztus témájú médiaállományokat.

Kapcsolódó cikkekSzerkesztés