Jézus Társasága

katolikus szerzetesrend

A Jézus Társasága (latinul: Societas Jesu) vagy a köznyelvben a jezsuiták egy katolikus szerzetesrend tagjai.

Jézus Társasága
(Societas Jesu)
A Jézus Társasága címere (1586)
A Jézus Társasága címere (1586)
Ihs-logo.svg

Rövidítés SJ
Egyéb nevek jezsuiták
Mottó Ad maiorem Dei gloriam (Mindent Isten nagyobb dicsőségére)
Alapító Loyolai Szent Ignác
Alapítva 1534
Jóváhagyva 1540. szeptember 27.
Típus szabályozott klerikus rend, pápai jogú
Tevékenység evangelizálás, apostoli szolgálatok, tanítás, tudományos kutatás

Superior generalis Arturo Sosa
Székhelye Róma, Borgo S.to Spirito, 4
Védőszent Loyolai Szent Ignác
Elhelyezkedése
jezsuita központ (Róma)
jezsuita központ
jezsuita központ
Pozíció Róma térképén
é. sz. 41° 54′ 05″, k. h. 12° 27′ 35″
A Jézus Társasága
weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Jézus Társasága
témájú médiaállományokat.

A társaság jelenleg a római katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendje. A 2010-es évek végén világszerte mintegy 16 000 jezsuita él, összesen 112 országban.[1] Elsősorban lelkigyakorlatokkal, neveléssel és oktatással, és a médiával foglalkoznak, valamint szociális és egyéb lelkipásztori tevékenységet végeznek.

Jelmondatuk: Mindent Isten nagyobb dicsőségére!, illetve A hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása.

Célja és jellegzetességeSzerkesztés

A jezsuiták célja (saját megfogalmazásuk szerint), hogy nemcsak saját üdvösségükön és tökéletesedésükön, hanem a hit védelmén és terjesztésén, valamint másoknak a keresztény hitéletben való előrehaladásán is fáradozzanak. Újabb megfogalmazásban a jezsuiták küldetése a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása.

A hármas hagyományos szerzetesi fogadalom mellett (szegénység, tisztaság, engedelmesség) felajánlják szolgálatukat Róma püspökének, a pápának mint Krisztus helytartójának, hogy az egyházfő bármikor szabadon rendelkezhessen a jezsuitákkal, ahol belátása szerint a legnagyobb szükség mutatkozik rájuk. A jezsuitáknak így voltaképpen nincs sajátos munkaterületük, illetve minden munka jezsuita feladatnak számít, amely küldetésüknek megfelelően a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása.

A rend katonai mintára létesült; tagjai katonáknak, „Krisztus harcosainak” tartották magukat, szervezetüket pedig hadseregnek tekintették. Tagjai készek voltak a vezetőjük parancsára berohanni a tűzbe vagy a vízbe; nem riadtak vissza semmilyen eszköztől sem, hogy a kitűzött célt elérjék.[2][3] „A cél szentesíti az eszközöket” (finis sanctificat media) elvet követték.[4]

A jezsuiták neve után szereplő SJ a rend latin nevének kezdőbetűi (Societas Jesu) a jezsuita rendhez tartozást jelzi. Jelszavuk latinul: Omnia ad maiorem Dei gloriam (O.A.M.D.G., azaz magyarul: Mindent Isten nagyobb dicsőségére M.I.N.D.) Címerükben az IHS Jézus görögösen írt nevének latin betűs átírásából származó rövidítés látható. Ez a középkortól elterjedt Krisztus monogram a domonkosoknál és a ferenceseknél is általános volt. Loyolai Szt. Ignác rendalapítót gyakran ábrázolják az IHS monogrammal, amelyet ő így oldott fel: Jesum habemus socium (Jézus a mi társunk), vagy Jesu humilis societas (Jézus alázatos társasága). Ehhez a monogramhoz később egy kereszt is járult, valamint három szeg a címer alján, amely Krisztus keresztre feszítésére emlékeztet.

TörténeteSzerkesztés

 
III. Pál pápa 1540-ben a Regimini militantis Ecclesiae kezdetű bullájával jóváhagyja a rend megalapítását

KezdetekSzerkesztés

A jezsuita rend alapítója Loyolai Szent Ignác. Rendalkotmányukat III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én hagyta jóvá. A rendalapítás idején javában terjedt a reformáció, és ez döntően meghatározza az alakulófélben lévő jezsuita rend szellemiségét. A rendnek az volt a célja, hogy segítsen megállítani a katolikus egyház hanyatlását, megszilárdítani a pozícióit a 16. század új körülményei között, amikor rohamos fejlődésnek indult a könyvnyomtatás és a tudomány és a protestáns "eretnekség" dacolt Rómával és behatolt a katolicizmusnak még olyan fellegváraiba is, mint pl. Spanyolország.[2]

 
Loyolai Szent Ignác rendalapító

A reformációt követő katolikus megújulásban döntő szerepet játszott a tridenti zsinat (1545-1563), amelynek munkájára a jezsuiták is nagy hatással voltak. Ez a rend lett az, amely megalapozta az elmúlt századok római katolikus dogmaalkotási folyamatát. A jezsuita teológia a "szülőanyja" pl. a különböző Mária-dogmáknak is.[5]

Hogy válaszolni tudjanak a protestánsok kihívásaira, a jezsuiták szorgalmazták a katolikus papság emeltebb szintű oktatását, és számos iskolát, kollégiumot, egyetemet és tudományos társaságot alapítottak, amelyek a katolikus egyház szolgálatában álltak. Egymás után alapították az iskoláikat, lehetőség szerint maguknak szerezték meg a felsőoktatás irányítását is, befolyásuk volt a katolikus fejedelmi és királyi udvarokban és a politikai élet irányításában is részt vettek.[6]

1548-ban Messinában nyílt meg az első kollégiumuk, majd 1551-ben a Collegium Romanum, a későbbi Gergely Egyetem. 1552-ben jött létre a Collegium Germanicum papnevelő intézet. Ignác 1556-os halálakor Európa hét országában és Indiában a társaság 39 kollégiuma működött már.[7]

Abban is különböztek a többi szerzetesrendtől, hogy tevékenyen részt vettek a nemzetközi ügyekben, a világpolitikában. Lényegében ez volt az egyház első igazán kozmopolita rendje, amelybe különböző nemzetek képviselői léptek be, akik készek voltak bármikor elhagyni lakóhelyüket és rendfőnökük parancsára a földteke bármely pontjára áttelepülni.[2] A jezsuita szerzetes nemcsak az akaratát, hanem meggyőződését is köteles volt feljebbvalójának alárendelni, s ezt a vezetők szigorúan ellenőrizték is. A negyedik fogadalomnak tulajdonítható, hogy a jezsuita teljesen elszakadt a világtól, számára sem rokoni, sem baráti kapcsolat nem létezett többé, ahogy a hazaszeretet fogalma sem.[5]

Diego Laynezt (1512-1565) tartják a rend második alapítójának. Loyola még gyakran ragaszkodott ahhoz, hogy valamely ügy eldöntése előtt kikérje a közösség véleményét, környezetét is erre intette. Laynez szakított ezzel a hagyománnyal; ő és utódai élet és halál korlátlan urai lettek.[8] A Társaság arculata, amilyenné a századok formálták, Loyoláé mellett leginkább Laynez képét viseli magán.[8]

EurópábanSzerkesztés

A rend célja a római katolikus egyház egyeduralmának visszaállítása volt, az eretnekek, a szakadárok megtérítésével.[5] ŐK irányították az ellenreformáció döntő csatáit.[8] Ez a feladat megkívánta, hogy széles látókörűek, sokoldalúan műveltek, a világ dolgaiban járatosak legyenek. Enélkül nem lettek volna képesek a protestáns lelkipásztorokkal vitázni, érveiket cáfolni, pozícióikból kivetni őket. Ismerniük kellett ellenfeleik érveit, módszereit, sőt helyenként alkalmazni is azokat, hogy sikert érjenek el. Ilyen feladatokra a zsolozsmázó, önsanyargató és böjtölő szerzetes típusa már aligha volt alkalmas.[8]

Tevékenységük, valamint a lelkigyakorlatok és a népmissziók által a jezsuiták nagy népszerűségre tettek szert a katolikusnak még megmaradt országokban. Gyakorlatilag megállították a reformáció további terjedését, sőt több országban (közöttük Magyarországon is) jelentős tömegeket térítettek vissza a katolikus egyházba.

Kiterjedt iskolarendszert hoztak létre, amelyek az ellenreformáció céljait szolgálták; tanítványaikat fanatikus katolikusokká, a pápa és az egyház feltétel és gátlás nélküli híveivé igyekeztek nevelni.[9] Erre szolgáltak az iskolák mellett szervezett Mária kongregációk is.[9]

A Társaság különös figyelmet szentelt a világi uralkodók, főurak megnyerésének. III. János portugál király volt az első, aki jezsuita gyóntatót kért,[8] ezután két évtizeden belül majd minden katolikus uralkodónak és olyan államférfinak, udvari méltóságnak, aki adott valamit is a divatra, jezsuita lett a gyóntatója.[8] Századokig azt tartották a jezsuita gyóntatókról, hogy nagy sikereket értek el a nők befolyásolása terén. Ahol az uralkodó, vagy az államférfi befolyásolása nehezebbnek bizonyult, mindig segített a feleség, a szerető – esetenként mindkettő befolyásolása.[8]

A felkavart szenvedélyek nyomán mindenhol ott voltak, ahol az "igaz hitért, Krisztusért" kirobbant a vallásháború. Ott voltak a hugenották elleni harcban, a Szt. Bertalan-éji vérengzések felszítói között,[8] ők uszították a Habsburgokat a magyar és cseh protestánsok ellen, ők voltak a harmincéves vallásháború leglelkesebb propagálói.[8]

A pápai inkvizícióban ők irányították a könyvcenzúrát, s ők állították össze a hívők számára a tiltott könyvek indexét.[2] A 16-17. század fordulóján Bellarmino jezsuita bíboros állt a pápai inkvizíció élén, ő írta alá Giordano Bruno halálos ítéletét és igyekezett máglyára juttatni Galileit is.[2]

A 17. század elején bizonyos csoportok meg akarták szüntetni a Társaság hierarchikus jellegét és korlátozni a generális életre szóló megbízatását. Az Acquaviva elleni mozgalomnak V. Pál pápa Quantum religio k. bullájával vetett véget 1606-ban.[7]

A fénykoruk idején a kikötőkhöz, kereskedelmi központokhoz közel eső, spanyol, portugál, francia és itáliai jezsuita telepek valóságos raktárakat tartottak fenn, amelyek nagykereskedést folytattak a gyarmatokról származó árukkal.[8] A legtöbb rendház ezentúl banküzletekkel is foglalkozott.[10] A jezsuita rendházakhoz szóló átutalások a kor legbiztosabb bankügyleteit jelentették.

VIII. Orbán, X. és XI. Kelemen, valamint XIV. Benedek pápa eltiltották a jezsuiták túlságosan nyílt kereskedelmi tevékenységét, a banküzleteket, de a páterek furfanggal játszották ki ezeket a pápai rendelkezéseket.[10]

Más kontinensekenSzerkesztés

 
Jacques Marquette francia jezsuita atya 1673-ban a huronok és szomszédaik, a lakota indiánok között vezetett missziót
 
Jezsuiták az indiai I. Akbar mogul sah udvarában (1605 körül, 'Ibadat-Khanah')

A hittérítők kiválasztásakor a portugálok döntöttek először a jezsuiták mellett. A döntésben része volt annak is, hogy III. János portugál király követe még a jezsuiták renddé szervezése előtt Loyolát választotta gyóntatópapjául.[8] Loyola Rodriguezt, később Bobadillát, végül Xavéri Ferencet – az egykori navarrai nemest – szemelte ki erre a feladatra. 1542. áprilisában Xavéri útra kelt Indiába; ez a dátum jelzi a jezsuiták Európán kívüli tevékenységének kezdetét.[8] Az első jezsuita misszionáriusok bázisa Goa, az indiai portugál gyarmatok központja volt.

Loyolai Ignác 1556-os haláláig Európában, Ázsiában, Afrikában és az Újvilágban már mintegy ezer jezsuita dolgozott.[11] 1626-ra a számuk már 15,5 ezer volt.[11] Tagjai között ekkor már a legkiválóbb egyetemek teológiatanárait, pápai nunciusokat, hithirdetőket találunk Amerikától Japánig.[8]

Katolikus hittérítésük jelentős sikerrel járt Európán kívül is, elsősorban Latin-Amerikában (redukciók), Indiában (főleg Goa), Kínában és Japánban. Sikerük oka részben a megtérített népek vallásához való alkalmazkodásban keresendő.[5]

Aktívan részt vettek a dinasztikus harcokban és a vallásháborúkban, a gyarmati hódításokban.[2] Amerikában – Henry I. Bolton történész alapján – az aranyásókkal, katonákkal, marhahajcsárokkal és kereskedőkkel együtt nyomultak előre vagy előttük haladtak.[12] A gyarmatosítók, hogy szellemileg is megszerezzék a hatalmat a leigázott népek fölött, erőszakkal is a keresztény hitre akarták őket téríteni. Módszereiket gyakran a katolikus egyház vezetői sem ellenezték, vagy legalábbis hallgatólagosan eltűrték.[13]

A jezsuiták Brazíliában 1549-ben, Peruban 1570 körül, Mexikóban 1572-ben, Paraguay-ban 1588-ban jelentek meg. Dél-Amerikában 1609-ben hozták létre az első redukciót a guaraní indiánok között.[7][14]

Az indiánok többször fellázadtak "jótevőik" ellen és több alkalommal is megölték a jezsuitákat, illetve elűzték a földjeikről a spanyolokat. A jezsuiták azonban a gyarmatosítók kíséretében csakhamar visszatértek és a katonák vérbe fojtották az indián felkeléseket.[2]

A coimbrai, később pedig a makaói misszionáriusképző kollégiumok a jezsuiták fénykorában, a 17-18. században több ezer gondosan kiképzett misszionáriust – köztük több magyart is – indítottak a négy világtáj felé.[8] Az aktív hittérítő és oktató tevékenység, továbbá a különféle kereskedelmi vállalkozások révén a rend csakhamar az egyik leghatalmasabb gyarmati intézménnyé fejlődött.[2]

Paraguay-i redukciókSzerkesztés

 
A paraguayi La Santísima Trinidad de Paraná misszió romjai

1609-ben a spanyol király a jezsuitáknak adományozta a mai Paraguay déli részét, akik missziós telepeket kezdtek építeni a bennszülöttek számára. Hasonló telepeket hoztak létre a mai Brazília és Argentína területén is. A rend fő gazdasági bázisát aztán ezek az ún. redukciók adták.[2] Paraguayban kb. harminc redukciót, indián telepet hoztak létre, amelyekben 100-150 ezer indián élt, s amelyek egy egységes államot alkottak.[15]

A redukciók lakóinak napi 10-11 órát kellett kemény munkában tölteniük. A férfiak földműveléssel, állattenyésztéssel és iparral foglalkoztak, amíg a nők a házimunkát és a középületek körüli tevékenységet látták el. A redukciókban magántulajdon nem volt, a földek, műhelyek, üzemek, de a termelési eszközök is "Isten tulajdonát" képezték, azaz köztulajdonban voltak.[16]
A paraguay-i redukciókban a jezsuiták korlátlan és teljes hatalmat élveztek, belátásuk szerint szabályozták az indiánok életét és a legfőbb hatalmat jelentették számukra. Törvénykeztek felettük, s megtorolták, ostorcsapásokkal büntették a legkisebb rendbontást is.[2]
Az indiánok munkája nagy hasznot hozott a rendnek. Nagy tételben szállították a piacra a yerba-matét, a gyapotot, a bőrt, a bőrcserző anyagot, viaszt, dohányt, gabonát és egyéb termékeket.[2]

BírálatokSzerkesztés

Bírálatok özöne érte a jezsuitákat. Ezekben a vádakban újra meg újra felbukkant az az állítás, hogy tanítóik szerint egy "jó cél" elérése érdekében rosszat is lehet cselekedni.[8] ("A cél szentesíti az eszközöket" kifejezést a jezsuiták irataiban nem találjuk ugyan meg, de a rend tevékenységére nagyon is jellemző volt.[8])

Az egyháziak részéről is számos kritika érte őket; például hogy élesen felléptek a janzenizmus ellen.

A kínai misszió miatt azért bírálták őket, mert az ott elterjedt ősök tiszteletét beemelték a helyi katolikus liturgiába.[17] 1745-ben az egyház elítélte az indiai (malabári) szertartásokat is, mert a rend ott is engedményeket tett a helyi kultuszoknak.[2]

A 17-18. században a felvilágosodás hívei mondták a szerzetesrend vezetőiről, hogy azokban az országokban, ahol a rend működik, beleavatkoznak az állami politikába.[18]

Tömegével jelentek meg régebbi – azelőtt tiltott – és újabb pamfletek, leleplező írások, amelyek a jezsuiták ármányairól, erkölcséről, királygyilkosságairól szóltak.[19]

Juan de Mariana spanyol jezsuita A királyságról és a királyság intézményéről (De rege et regis institutione)[20] című művében (1598) megfogalmazta, hogy egy zsarnok uralkodót megölni sem bűn. Művében példaként utalt a III. Henrik francia királyt 1589-ben egy tőrszúrással meggyilkoló Clement dominikánus szerzetesre és felbujtójára, Guignard jezsuita páterre.[21]

A katolikus Nyugat-Európa államaiban a 18. század derekától egyre erőteljesebbé vált a jezsuitákkal szembeni ellenszenv. Ennek okai közé tartoztak többek közt a Voltaire által említett paraguayi fegyveres összecsapások is.[21]

BetiltásukSzerkesztés

Tevékenységük következtében jelentős befolyásra tettek szert világszerte, de sok esetben az nem nyerte el a világ tetszését. A rendet egymás után utasították ki az európai országokból és az azokhoz tartozó birodalmakból. Elsőként 1759-ben Portugália űzte ki őket a paraguayi portugál uralom elleni lázadás szítása miatt.[3] A portugál kiutasítást követte nem sokkal később Franciaország (1764), a Két Szicília Királysága, Málta, a Spanyol Birodalom (1767), majd a Habsburg Birodalom (1773) .[22]

1773. július 21-én, a Bourbonok nyomásának engedve, XIV. Kelemen pápa a Dominus ac Redemptor noster kezdetű bullájával[23] kénytelen volt feloszlatni a Társaságot. A rend tagjait feloldotta fogadalmaik alól, ezután a felszentelt jezsuita papok egy része más szerzetesrendekhez csatlakozott, más részük pedig a világi papság közé kérte felvételét.[24]

Protestáns és ortodox országokSzerkesztés

A rend feloszlatása nem volt teljes, mivel a túlnyomórészt ortodox Oroszországban és Poroszországban a jezsuiták hasznos tevékenységét szem előtt tartó uralkodók nem foglalkoztak a pápai feloszlatás kihirdetésével.[25]

A teljesen protestáns országokban a rend – minden erőfeszítése ellenére – már megjelenni sem tudott, és a katolicizmus terjesztése az ortodox területeken szintén csak ábrándnak bizonyult.[26]

ÚjraalapításSzerkesztés

1814. augusztus 7-én VII. Piusz pápa Sollicitudo omnium ecclesiarum kezdetű bullájával visszaállította a jezsuita rendet. Amikor az erre vonatkozó bullát kihirdették, többen még éltek a „régi jezsuiták” közül.

Modern korSzerkesztés

A 20. század kiemelkedő teológusa, Karl Rahner a rendből származott.

2013-ban Ferenc pápa révén először lépett jezsuita szerzetes a pápai trónra.

 
A jezsuiták egykori temploma Székesfehérvárott, a Fő utcán. A templom később a pálosok, majd a ciszterciek kezelésébe került

A jezsuiták számának erős csökkenése tapasztalható az utóbbi évtizedekben. A 2010-es évek végén a társaságnak mintegy 16 ezer tagja volt,[27] ez kb. 56% -os csökkenést jelent a II. Vatikáni Zsinat vége (1965) óta, amikor a tagsága 36 ezer fő volt.[28] A csökkenés leginkább Európában és Amerikában mutatkozik meg, viszonylag szerény tagságnövekedéssel Ázsiában és Afrikában.[29][30]

Magyarországi történetükSzerkesztés

Magyarországra Oláh Miklós esztergomi érsek telepítette be a jezsuitákat, akik 1561-ben tíz taggal átvették a nagyszombati iskola vezetését.[31] Erdélybe Báthori István fejedelem 1579-ben hívta be a jezsuitákat, de az erdélyi országgyűlés már 1588-ban, majd 1602-ben kitiltotta őket.[3]

Magyar tevékenységüket az ellenreformáció élharcosa, Pázmány Péter lendítette fel. Eredetileg ő is jezsuita volt, és 1635-ben Nagyszombatban egyetemet alapított a számukra, továbbá több városban rezidenciát épített nekik, és több iskolát rájuk bízott.[3]

A nagyszombati egyetemen nemcsak a teológiai fakultások, hanem az egész tanmenet is a katolikus egyház érdekeit szolgálták.[5] Az ilyen és hasonló egyetemeken folyó oktatás gyakran tudományellenes volta súlyos akadálya lett az emberi felvilágosodás, a tudomány és a haladás térhódításának.[5]

A Habsburg abszolutizmus minden vonalon felhasználta őket; a jezsuiták irányították a könyvcenzúrát, a tiltott könyvek felkutatását és elégetését, a Mária-kultusz és a Regnum Marianum (Szűz Mária királysága) gondolatának terjesztését.[3]

A Habsburg Birodalomban a római egyház identitása megerősödött. A rend oktatása eredményt hozott, és lelkes katolikus uralkodók léptek a trónra. Inkvizíció nem volt és a tridenti döntéseket nem vették túl szigorúan, de az iskolákban és rendházakban folyt a munka, így a 17. század fordulóján a római katolikus egyház a Habsburgok tartományaiban jóval erősebb lett, mint fél évszázaddal korábban.[32]

Az 1740-es évek elején a jezsuita rend kezdeményezte Ausztriában, hogy létrehozna egy olyan intézetet, amely egyrészt a katolikus egyház és az állam szempontjait is szem előtt tartva kisgyermek korától fogva oktatná és nevelné a nemesi ifjúságot.[33] Az Academia Theresiana el is kezdte működését. Ennek ellenére a Habsburg Birodalom részét képező Magyar Királyságban a jezsuiták tevékenységének Mária Terézia vetett véget. Feljegyezték, hogy az uralkodónő sírva fakadt,[34] miközben kénytelen volt[35] kihirdetni XIV. Kelemen pápa bulláját, ami azt jelentette, hogy a rend működését feloszlatta a Habsburg Birodalomban.

A rend visszaállítását követően a jezsuiták Magyarországon csak azzal a feltétellel indulhattak újra, ha semmit sem kérnek vissza a rend feloszlatásakor elvett javaikból. Ennek következtében több korábbi, tipikusan jezsuita jellegű épület és intézmény továbbra is más katolikus vagy világi intézmény tulajdonában maradt. Például Budapesten a vízivárosi plébániatemplom, Egerben a mai ciszterci templom, a mellette lévő rendház és gimnázium, a „jezsuita patika”, a csillagvizsgáló, Győrött a bencés templom és gimnázium, Pécsett a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Sopronban a volt jezsuita templom, a volt rendház a templom mellett, valamint a jelenleg múzeumként működő patika, Székesfehérvárott a jelenlegi ciszterci templom, stb.

A jezsuiták vezették a Actio Catholica-t és a Manrézát, amelyben lelkigyakorlat címen katolikus politikusok is rendszeresen töltöttek rövidebb-hosszabb időt.[3]

A II. világháború után több kommunista országban újra betiltották a Jézus Társaságát, közöttük Magyarországon is. 1950-ben Magyarországon közel 400 jezsuitát internáltak munkatáborokba, intézményeiket pedig államosították. A legfőbb jezsuita elöljáró (generális) rendelkezésére a magyar jezsuitáknak (főképpen a fiatal rendtagoknak) el kellett hagyniuk az országot. A jezsuita rend magyarországi működése csak az 1989. évi II. (az egyesülés és vallásszabadság jogáról szóló) törvénnyel válhatott ismét legálissá.

A jezsuita képzésSzerkesztés

 
Tanulmányaikat végző magyar jezsuita rendtagok (skolasztikusok) évi találkozója, Miskolc, 2006

A jezsuita kiképzés meglehetősen hosszú (általában 10-12 év).[36]

 • 1.) A noviciátus (újoncidő) rendszerint két év, leglényegesebb eleme Szent Ignác harminc napos lelkigyakorlata. Az újoncidő a fogadalmak letételével ér véget.
 • 2.) A juniorátus (idegen nyelv tanulása, általános műveltség fejlesztése) egy év.
 • 3.) A filozófia legalább két évig tart, általában a rend saját egyetemein és főiskoláin.
 • 4.) A magisztérium rendszerint két évig tartó gyakorlati időszak a rend intézményeiben.
 • 5.) A teológia alaptanulmányai általában négy évig tartanak. Ekkor készül a skolasztikus (tanulmányait végző jezsuita rendtag) a pappá szentelésre, amire a teológiai és a lelkipásztori kiképzés végén kerül sor.
 • 6.) pasztorális gyakorlatok – Miután a jezsuita rendtagokat pappá szentelték, néhány évig rendszerint kifejezetten lelkipásztori munkát végeznek.
 • 7.) A posztgraduális vagy speciális tanulmányok a fiatal szerzetes adottságaitól és a lelkipásztori szükségletektől függően kettő-négy évig tarthatnak.
 • 8.) A kiképzés végén a tercia következik (ez a két év noviciátus után a harmadik probációs év), ez egyben az addigi jezsuita élet tapasztalatainak értékelésére szánt idő is. Lényeges eleme a 30 napos nagy lelkigyakorlat, amit a jezsuiták ekkor végeznek másodszor és rendszerint utoljára. A tercia készít fel az ünnepélyes fogadalmakra, amelyekkel a szerzetes nyilvánosan és ünnepélyesen elkötelezi magát a rend mellett.

A Jézus Társasága felépítéseSzerkesztés

 
A Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu címlapja, a jezsuita iskolák 1599-ben bevezetett és hosszú időn át érvényes tanulmányi szabályzata

A jezsuiták nem monasztikus szerzetesrend, azaz a Jézus Társasága tagjai nem vonulnak el a világtól (legalábbis nem hosszabb távra), ennek megfelelően nem monostorokban, illetve kolostorokban élnek, hanem ún. rendházakban. A jezsuita rendházakat rendszerint nagyobb városokban alapították, tehát kulturális, adminisztratív, vagy ipari központokban, ahol széles körű pasztorációs (lelki gondozói) tevékenységre van lehetőség.

Minden jezsuita tagja valamelyik rendház közösségének, még akkor is, ha közülük néhányan történetesen nem élnek egy fedél alatt a többi rendtárssal (például munkájuk ezt nem teszi lehetővé).

A rendházak élén a rendházfőnök (szuperior) áll. A nagyobb rendházaknak ún. minisztere is van, aki a közösség anyagi gondjait adminisztrálja.

Egy-egy ország, vagy nyelvterület, ahol több jezsuita rendház működik, rendtartományt (provinciát) képez. Népesebb, illetve túlnyomórészt katolikus országokban több jezsuita provincia is működhet. A rendtartományok élén a tartományfőnök (provinciális) áll, akit a Rómában székelő legfőbb rendi elöljáró, a jezsuita általános rendfőnök (generális) nevez ki. A jezsuita tartományfőnök mandátuma három évre szól, de rendszerint megújítják újabb három évre, így egy-egy provinciális többnyire hat évig töltheti be ezt a hivatalát. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy egy provinciális hat évnél hosszabb időn keresztül marad egy adott rendtartomány élén.

A legfőbb rendi elöljárót, a „generálist” életre szólóan választják meg, a rendalkotmányban előírt módon. A jezsuiták legutóbbi, 31. legfőbb elöljáróját 2016. október 14-én választották meg, a venezuelai származású Arturo Sosa személyében.

Hivatala lejárta után a provinciális (és más, kiváltképpen felelősségteljes munkakörben dolgozó rendtag) fél évtől egy évig terjedő szabbatikumra vonulhat el, amely rendszerint a szokásos munkakörtől eltérő, kevésbé megerőltető munkával jár, és a lelki, illetve szellemi megújulást szolgálja. A szabbatikum után a jezsuiták újra beépülnek rendtartományuk aktív munkájába.

Több rendtartomány ún. asszisztenciát alkot. A magyar jezsuita rendtartomány például a közép-európai asszisztencia tagja, a német, az osztrák, a svájci és a közös lett-litván jezsuita provinciával együtt. Az asszisztenciák élén az asszisztens áll. Az asszisztens feladata nem egyféle „szuper tartományfőnöki” szerepkör (például nincs végrehajtó hatalma), hanem tanácsaival a generális munkáját segíti, közvetít az egyes rendtartományok és a legfőbb rendi előljáró között, és ennek megfelelően többnyire Rómában tartózkodik.

Amikor egy alacsonyabb rangú jezsuitát előreléptetik vezetői posztra, őt a rend kápolnájába vezetik, ahol csak három másik ember van jelen, akik előtt az előléptetett jezsuitának esküt[37] kell tennie.

A Jézus Társasága számokbanSzerkesztés

A rendtagok számaSzerkesztés

2011. január 1-jén közzétett adatok szerint világszerte[38] 17 906 tagja van a jezsuita rendnek. A Társaság létszáma alapján a jezsuita rend a katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetes közössége. Tagjai összesen 126 országban vannak jelen szerte a világban.

A jezsuita papok száma 12 737. A papokon és a papságra készülő rendtagokon (ún. skolasztikusok, vagy tanuló rendtagok, 2 850) kívül testvérek is tartoznak a társasághoz (1 535), akik a szerzetesrend teljes jogú tagjai azzal a különbséggel, hogy nem részesülnek papszentelésben. A novíciusok, vagyis újoncok száma 2011 januárjában 784 volt.

2010. január 1-jén a jezsuita rend tagjainak átlagéletkora 57,49 év volt.

Jezsuita nevelés és oktatásSzerkesztés

 
Jezsuita templom és iskola Miskolcon, az Avason

A Társaság 2005-ben közzétett adatai szerint mintegy 4600 jezsuita dolgozik az oktatásban teljes munkakörben. A jezsuita oktatási intézmények tanulóinak száma közel két és fél millió 68 különböző országban.

Az utóbbi időben a jezsuiták fokozott figyelmet fordítanak a világiak, vagy laikusok (nem-pap és nem szerzetes) széles körű bevonására a Szent Ignác-i lelkiségen alapuló pedagógiába. Ennek következtében a jezsuita intézményekben 123 985 világi pedagógus dolgozott a legutóbbi adatok szerint.

A világiak erőteljes bevonása a jezsuita oktatói és nevelői munkába újabb feladat elé állította a szerzetesrendet, mégpedig hogy folyamatosan gondoskodjanak, ne csak a diákok neveléséről Loyolai Szent Ignác szellemében, hanem hogy a jezsuita lelkiséget illetően a világi oktatók is folyamatos képzésben részesüljenek.

Összesen 3 451 jezsuita oktatási intézmény működik szerte a világon, amelyek közül:

 • 202 felsőfokú intézmény (egyetem és főiskola),
 • 444 másodfokú iskola (középiskola és gimnázium),
 • 79 intézményben nyújtanak szakképzést (szakközépiskola),
 • 123 az általános iskolák száma,
 • 98 óvoda is jezsuita vezetés alatt áll.
 • Az iskolákon kívül a jezsuita rend fenntart még 124 bennlakásos kollégiumot és nevelőközpontot,
 • Dél-Amerikában 2,603 úgynevezett Fe y Alegría intézmény is működik, ahol a jezsuiták a legszegényebb szociális hátterű fiatalok egész napos és átfogó nevelésével foglalkoznak.

MédiaSzerkesztés

A tömegtájékoztatásban 237 jezsuita szerzetes dolgozik teljes munkakörben, míg 130-an fél munkaidőben. A kommunikációs készség nevelése a jezsuita kiképzés alapvető részét képezi. Médiaszakembereik segítségével szinte minden jezsuita hozzájárul az ún. „média apostolkodáshoz”.

A 2005-ös adatok szerint, világszerte összesen 30 jezsuita könyvkiadó működik. A jezsuita folyóiratok száma 129, ezek főleg lelkiségi és kulturális lapok, 25%-uk mindenesetre kifejezetten teológiai és keresztény lelkiségi kérdésekkel foglalkozik. 66 rádióállomás és 27 televíziós csatorna működik a Társaság vezetése alatt. A világhálón összesen 811 kifejezetten a renddel kapcsolatos honlap található.

Az 1931-ben felavatott Vatikáni Rádió szintén jezsuita vezetés alatt áll, amely 33 különböző nyelven fordul a hallgatósághoz: 270 program Európának, 130 Afrikának, 50 Amerikának és több mint 40 Ázsiának és Óceániának szól. A Vatikáni Rádió 1949-től naponta sugároz negyedórányi magyar műsort, amelyet több magyar médium Magyarországon is lead. A „pápa hangja”-ként is ismert Vatikáni Rádiónak ma elsősorban az a célja, hogy megbízható hírforrásként szolgáljon a katolikus egyházat érintő kérdésekben a többi média számára.

Szociális munkákSzerkesztés

Összesen 324 szociális intézmény működik a rend vezetése alatt, amelyekben 702 jezsuita dolgozik teljes munkakörben. A jezsuiták nem csak saját intézményeikben végeznek szociális munkát, hiszen a szegényekkel és a kirekesztettekkel való törődés kezdetektől fogva erős hangsúllyal bír a rend történetében.

Lelkipásztori munkaSzerkesztés

A rend tagjainak 10%-a dolgozik kifejezetten lelkigyakorlatos és egyéb pasztorális intézményekben. Világszerte mintegy 2000 plébániát és lelkészséget, valamint 279 lelkigyakorlatos központot vezetnek jezsuiták. Az ún. Keresztény Élet közösségéhez (azok lehetnek tagjai, akik elvégezték Szent Ignác Lelkigyakorlatait) mintegy 35 000 ember tartozik, akik szintén kiveszik a részüket a jezsuita lelkiség terjesztésében.

A jezsuiták külön fogadalommal erősítik meg, hogy nem törekszenek egyházi címek, méltóságok és elismerések megszerzésére. Ha ez egyes rendtagok esetében netalán mégis előfordulna, a rendtársak kötelessége emlékeztetni egymást a rend eredeti szellemiségére és figyelmeztetni az adott elöljárót. Ennek ellenére, ha a római pápa ragaszkodik a jezsuiták szolgálatára egyes címekkel és rangokkal járó egyházi hivatalok betöltésében, a jezsuiták a pápának tett engedelmesség nevében elfogadják azt. Így 2006-ban 89 jezsuita töltött be püspöki hivatalt, és a pápához legközelebb álló bíborosi testületnek is 7 jezsuita tagja volt.

A magyar jezsuita rendtartománySzerkesztés

A jezsuiták hivatalos elnevezése Magyarországon Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, rövidítése JTMR.

A magyar jezsuita rendtartomány 1909-ben vált független provinciává. Korábban az egész Osztrák–Magyar Monarchia területe - a Jezsuita Rend legnagyobb provinciájaként - egyetlen jezsuita rendtartományt képezett.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 2014-es katalógusa szerint a provinciának összesen 80 tagja van. Ezek közül 61 pap, 7 szerzetes testvér, 12 tanuló rendtag és 2 novícius.

A kezdetekSzerkesztés

Az első két magyar jezsuita (Hernád Péter és Szabó István) az 1550-ben alapított bécsi jezsuita kollégium diákja volt. 1561-ben Nagyszombatban nyitják első magyarországi kollégiumukat. 1579-ben Báthory István telepítette le a jezsuitákat a kolozsmonostori apátságban azzal a céllal, hogy Kolozsvárott közismereti és államvezetési ismereteket tanító kollégiumot nyissanak. Két évvel később ennek a kollégiumnak a tanulói között találjuk a 17. század majdani legismertebb jezsuitáját, Pázmány Pétert. (A jezsuitákat több ízben kitiltották Erdélyből (1588, 1607, 1610, 1653), de visszatérve folytatták a tanítást.)[39] Pázmány esztergomi érsekként többek között megalapította a nagyszombati egyetemet, melynek utóda a mai ELTE Budapesten. 1773-ban 19 kollégiumban tanítottak a magyar jezsuiták. A 18. században 700 könyv jelent meg jezsuita szerzőtől, ezek között évente fél tucat magyar nyelven. Az évszázad végére 935 jezsuita dolgozott az országban 50 különböző helyen, és számuk gyorsan gyarapodott.

Az önálló Magyar Jezsuita RendtartománySzerkesztés

Az Osztrák–Magyar Monarchia egész területét átfogó egyetlen osztrák jezsuita provinciából vált ki a független magyar rendtartomány 1909. szeptember 7-én. Az önálló rendtartománynak 1945-ben már 400 tagja volt, akik kilenc templomban, két gimnáziumban (Kalocsán és Pécsett) és egy lelkigyakorlatos házban működtek. Ezekhez járultak még a rendi ifjúság képzésére rendelt intézmények, a budai noviciátus (Manréza) és a szegedi filozófiai és teológiai főiskolák. Nyolc folyóiratot adtak ki a magyar jezsuiták (A Szív, Magyar Kultúra, Mária Kongregáció, stb.). Az egész országra kiterjedő apostoli munkáik közé tartoztak a Mária kongregációk, a KALOT, a Szívgárda, a Szívtestőrség és a népmissziók. A jezsuita rendházak az ország minden részét behálózták: Nagykapornak (1859), Kalocsa (1860), Budapest (1886), Pécs (1912), Szeged (1920), Mezőkövesd (1923), Hódmezővásárhely (1936), Kispest (1939), Kaposvár (1948). Magyarországi munkáikon kívül Kínában is vállaltak egy missziós területet.

1950-ben betiltották a szerzetesrendek működését, elvették házaikat, államosították intézményeiket és eltiltották őket minden apostoli munkától. Negyven éven keresztül a jezsuiták szétszóródásra kényszerültek.

Magyar jezsuita intézmények és rendházakSzerkesztés

 
A Jezsuita rend tagjainak síremléke Budapesten. Kerepesi temető: 55. Karl F. József alkotása

A magyar jezsuiták a Jézus Társasága „hagyományos” tevékenységeit művelik:

 • lelkipásztori munka és lelkigyakorlatos szolgálat,
 • nevelés és oktatás,
 • a párbeszéd kultúrájának előmozdítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre,
 • kommunikáció és médiaszolgálat (újság- és folyóiratírás, rádióműsor és kisebb filmek készítése, jezsuita honlapok).

A rend adminisztratív központja Budapesten, a Horánszky utcában található (Párbeszéd Háza).

Jelenleg tíz jezsuita rendház működik Magyarországon. Jezsuita plébániák és lelkészségek működnek Budapesten, Szegeden és Miskolcon. Miskolcon a nyolc- és négyosztályos Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium is működik mintegy 600 tanulóval, valamint egy fiú- és egy lánykollégium összesen mintegy 170 bentlakó diákkal.

Budapesten a rend jelenleg négy helyen van állandó szolgálatban:

A dobogókői Manréza konferencia- és lelkigyakorlatos központ több közérdekű rendezvény színhelye. A Mecsek egyik kis falujában, Püspökszentlászlón is működik egy kisebb jezsuita lelkigyakorlatos ház (Életrendezés háza).

A magyar jezsuita rendtartománynak számos erdélyi, több délvidéki és kárpátaljai tagja is van. Közülük többen a határon túli magyarok körében működnek, például az erdélyi Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen, valamint a délvidéki Törökkanizsán. A magyar rendtartománynak van egy temploma és rendháza Kanadában, Torontóban is, ahol elsősorban a kanadai magyarok lelki gondozásával foglalkoznak.

Magyar származású jezsuiták élnek még a horvát, a szlovák, a román és a német jezsuita rendtartományokban.

Híres jezsuitákSzerkesztés

Szentek, boldogokSzerkesztés

Szentté avatott tagjainak száma közel ötven, a boldogoké közel százötven.[7]

Lelkészek, teológusok, filozófusok, tudósok, művészekSzerkesztés

magyarokSzerkesztés
külföldiekSzerkesztés

Kortárs magyar jezsuitákSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Global Community (amerikai angol nyelven). Jesuits.org. (Hozzáférés: 2021. január 4.)
 2. a b c d e f g h i j k l I. R. Grigulevics: Kereszt és kard. A katolikus egyház Spanyol-Amerikában a XVI-XVIII. században
 3. a b c d e f Új Magyar Lexikon: jezsuiták; 1962.
 4. https://e-nyelv.hu/2017-11-26/kozeleti-kifejezesek-11-machiavellizmus/
 5. a b c d e f Ottlyk Ernő: Az egyház története
 6. Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon → jezsuiták
 7. a b c d Puskely Mária: Keresztény szerzetesség I.
 8. a b c d e f g h i j k l m n o p Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma
 9. a b Új Magyar Lexikon: jezsuiták, 1962.
 10. a b Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma, 129. o., 1974.
 11. a b ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA: Jesuits
 12. Henry I. Bolton: The Roman Catholic Church in Colonial America. 1971.
 13. Lacza Tihamér: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában, Fórum Kisebbségkut. Int., Társadalomtudományi Szemle, II.évfolyam, 2000/1. szám
 14. A misszió című film
 15. Gecse Gusztáv: Vallástörténet 190. o.
 16. Gecse Gusztáv: Vallástörténet
 17. Kulcsár Árpád: Miért oszlatták fel a Jézus Társaságot?. (Hozzáférés: 2013. december 27.)
 18. múlt-kor: A nap, amikor négy évtizedre megszűnt a jezsuita rend
 19. Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma, 139. o., 1974.
 20. Wright, A. D.. Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political Thought (review) (angol nyelven), 360–361. o.. DOI: 10.1353/cat.0.0414 (2009. április 3.) 
 21. a b ATV: Miért oszlatták fel a Jézus Társaságot?
 22. https://mek.oszk.hu/03100/03186/html/gyorgy16.htm
 23. Dominus ac Redemptor noster (angol nyelven). (Hozzáférés: 2013. december 27.)
 24. A Jézus Társasága feloszlatása 1773-ban. [2013. december 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. december 27.)
 25. A Jézus Társasága 1773-ban
 26. I. R. Grigulevics: Kereszt és kard, 195. o., 1981.
 27. Jesuits: Global Community
 28. Studies in the Spirituality of Jesuits (1977), 1977
 29. Gray, Mark M.: Nineteen Sixty-four: By the Numbers: Jesuit Demography. nineteensixty-four.blogspot.com . CARA, 2015 (Hozzáférés: 2017)
 30. Raper, Mark. „content/ changing-best-serve-universal-mission Changing to best serve the universal mission”, Jesuit Asia Pacific Conference, 2012. január 25. (Hozzáférés ideje: 2013. január 25.) 
 31. Gecse Gusztáv: A szerzetesség története
 32. Jos Colijn: Egyetemes egyháztörténet
 33. rubicon.hu: Poór János: Theresianum. Az összetartozás-tudat műhelye. (Hozzáférés: 2013. december 27.)
 34. nol.hu: Jezsuita „kincsek” Maastricht mellett. [2013. december 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. december 28.)
 35. 240 éve Mária Terézia kihirdette a jezsuita rend feloszlatását elrendelő pápai bullát. [2013. december 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. december 27.)
 36. A jezsuiták képzése Archiválva 2015. február 26-i dátummal a Wayback Machine-ben - jezsuita.hu
 37. Cserháti Mátyás: Kicsodák a jezsuiták?. Kegyelem.orgfree.com
 38. Jesuits around the world (angol nyelven). (Hozzáférés: 2013. december 27.)
 39. Négy évszázad a művelődés szolgálatában. A kolozsvári Báthori István iskola jubileuma. In Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés: Tanulmányok Erdély történelméhez. Budapest: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM). 1997. 267–282. o. = METEM Könyvek, 18. ISBN 963 8472 24 3  
 40. Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium (magyar nyelven). Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium. (Hozzáférés: 2014. augusztus 12.)

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Jézus Társasága témájú médiaállományokat.