Az észak-erdélyi zsidóság gettósítása és deportálása

Az észak-erdélyi zsidóság gettósítása és deportálása 1944. május 16. és június 9. között történt. A térség mintegy 164 000 zsidó származású lakosa közül 131 639-et vasúton az auschwitzi koncentrációs táborba szállítottak. A gettósítást a Baky László által aláírt 6133/1944 BM VII. sz. kormányrendelet alapozta meg, amelyet a gettósítási tervvel kapcsolatos értekezleteken Endre László és munkatársai szóbeli kiegészítésekkel láttak el.

Története

szerkesztés

Előzmények

szerkesztés

A második bécsi döntést követően Észak-Erdélyben magyar katonai közigazgatást vezettek be, majd 1940. november 26-ától magyar polgári közigazgatást. A többségében magyar anyanyelvű és magyar érzelmű észak-erdélyi zsidóság örömmel fogadta a hatalomváltást,[1] annál is inkább, mivel ugyanakkor Romániában a Gigurtu-kormány antiszemita programot vezetett be, és a Vasgárda erősödése is aggodalomra adhatott okot.

A Magyarországhoz csatolt Észak-Erdélyben azonban rövidesen életbe léptek a magyar országgyűlés által 1938-ban megszavazott első és második zsidótörvény, az 1941-ben hozott harmadik zsidótörvény hatálya pedig már kezdettől fogva kiterjedt erre a területre is. 1940. év végéig a legtöbb zsidó közalkalmazott valamint számos diplomás elvesztette állását, a zsidókat szinte teljesen kizárták a nagykereskedelemből és az iparból. Észak-Erdély új hatóságai betiltották az összes zsidó újságot és hetilapot, a zsidó sportegyesületeket, szervezeteket és klubokat. A középfokú és felsőfokú oktatásba bevezették a numerus clausust.

1941-től kezdve Erdélyben teret nyertek a szélsőjobboldali eszmék és szervezetek. Az Erdélyi Kárpát-egyesület kizárta zsidó tagjait, a Baross Szövetség, a Hangya Szövetkezet és az Erdélyrészi Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete a gazdasági életben lépett fel a zsidók ellen. A Székelyföldön felülvizsgálták a zsidók állampolgárságát, és sokakat közülük őrizetbe vettek „kétes állampolgárság” miatt.

1941-ben a húsz és negyvennyolc év közötti zsidó férfiakat munkaszolgálatra kötelezték; 1943-ban 74 kényszermunka-különítmény működött Erdélyben, mintegy 15000 fővel.

1942. októberben Dieter Wisliceny Budapesten találkozott Kállay Miklós személyi titkárával, aki azt állította, hogy Magyarország mintegy százezer zsidót szeretne áttelepíteni Kárpátaljáról és Észak-Erdélyből.

Magyarország német megszállása után, 1944. március 27-én megjelent a kolozsvári Ellenzék-ben, hogy a kormány rövidesen „teljesen és tökéletesen” megoldja a zsidókérdést. Pár nappal később életbe léptek a zsidókat korlátozó újabb intézkedések, köztük a sárga csillag kötelező viselése és az utazási tilalom.

A gettósítás

szerkesztés

1944. április 7-én Baky László belügyminisztériumi politikai államtitkár aláírásával jelent meg a 6133/1944 BM VII számú kormányrendelet, amely szerint „A m. kir. kormány az országot rövid időn belül megtisztítja a zsidóktól. A tisztogatást területrészenként rendelem el, melynek eredményeként a zsidóságot nemre és korra való tekintet nélkül a kijelölt gyűjtőtáborokba kell szállítani.” Észak-Erdély vonatkozásában a végrehajtásra vonatkozó részleteket két értekezleten beszélték meg Endre László elnöklete alatt: az elsőt április 28-án Szatmárnémetiben, a másodikat április 28-án Marosvásárhelyen tartották a helyi közigazgatás, rendőrség és csendőrség vezetőinek részvételével. Május 2-án este a polgármesterek a rendeleten alapuló utasításokat plakátoltattak ki.

A zsidók összegyűjtését erre a célra alakított egységek végezték, amelynek tagjai köztisztviselők, tanárok, csendőrök és rendőrök voltak. Az operatív irányítást Paksy-Kiss Tibor csendőr ezredes végezte. Május 3-án, a gettósítás első napján Észak-Erdélyben közel 8000 zsidót gyűjtöttek össze, ez a szám május 5-én 16 144-re, május 6-án 72 382-re, május 10-én 98 000-re nőtt. A zsidók nem tanúsítottak ellenállást, mivel úgy tudták, hogy a Dunántúlra telepítik őket, ahol mezőgazdasági munkákat kell végezniük. A keresztény lakosság többsége közömbös maradt, és az észak-erdélyi történelmi egyházak vezetői sem emeltek szót az embertelenség ellen. Az egyedüli tiltakozó Márton Áron gyulafehérvári – azaz dél-erdélyi – püspök volt.

A deportálás

szerkesztés
„Ha a szükség úgy kívánja 100 is mehet egy kocsiba. Rakhatók úgy, mint a heringek, mert a németeknek szívós emberek kellenek. Aki nem bírja, elhullik. Divathölgyekre nincsen semmi szükség ott Németországban.”
Dr. Uray százados, részlet a polgármestereknek szóló bizalmas utasításokból, Munkács, 1944. május 12.

Április 14-én Edmund Veesenmayer jelentette Joachim von Ribbentropnak, hogy „szilárd biztosítékot” kapott Sztójay Döme miniszterelnöktől arra nézve, hogy a Németországnak ígért 100 000 zsidót rövid időn belül leszállítják. A deportálások részleteit Endre László készítette el, ezeket a terveket a május 12-én Munkácson tartott megbeszélésen véglegesítették. Ugyanitt dolgozták ki a polgármestereknek szóló részletes utasításokat is. A vasúti szállítás megszervezése már korábban, május 4–6. között megtörtént egy bécsi megbeszélésen, ahol a német, szlovák és magyar vasúttársaságok képviselői mellett a magyar csendőrség és a Sicherheitspolizei vett részt. Az értekezleten napi négy vonat indítását határozták el május 15-étől kezdődően KassaEperjesMuszynaTarnówKrakkóAuschwitz útiránnyal.

Május 18-20-án Ferenczy László csendőr alezredes eligazítást tartott a Kolozsvár körüli vármegyék közigazgatási, rendőri és csendőri vezetői számára, ahol megkapták az utolsó utasításokat a IX. (kolozsvári) és X. (marosvásárhelyi) csendőrkerületből való deportálásra, amely a terveknek megfelelően 1944. május 19. és június 9. között zajlott le. A német külügyminisztérium zsidóügyi szakértője, Eberhard von Thadden a művelet sikerét Endre László és Baky László odaadó együttműködésének tulajdonította, ugyanakkor azt is megállapította, hogy az auschwitzi koncentrációs táborba érkezetteknek csupán egy harmada volt munkára alkalmas.

Település Deportáltak száma Deportálás időpontja
Nagyvárad 27 215 1944. május 23. – június 27.[2]
Szatmár 18 863 1944. május 22. – június 1.
Kolozsvár 16 148[3] 1944. május 25. – június 9.
Máramarossziget 12 849 1944. május 16. – május 22.
Felsővisó 12 074 1944. május 19. – május 21.
Somlyócsehi 7851 1944. május 31. – június 6.
Dés 7674 1944. május 28. – június 8.
Marosvásárhely 7549 1944. május 27. – június 8.
Beszterce 5981 1944. június 2. – június 6.
Nagybánya 5917 1944. május 29. – június 5.
Aknaszlatina 3317 1944. május 25.
Szászrégen 3149[4] 1944. június 4.
Ökörmező 3059 1944. május 17.
Összesen 131 639

A háború utáni számonkérés

szerkesztés

Az észak-erdélyi zsidóság gettósításáért és deportálásáért felelős személyek többsége a háború végén Németország területére menekült, de 1945-től kezdődően az amerikai OSS Himler Márton vezette szakosztálya megkezdte a háborús bűnökkel vádolt személyek felkutatását és letartóztatását. Az észak-erdélyi zsidóság deportálását vezető két német SS-tiszt közül Dieter Wislicenyt letartóztatták és kiszolgáltatták Csehszlovákiának, ahol a pozsonyi népbíróság halálra ítélte és 1948-ban kivégezték. Adolf Eichmann ugyan sikeresen elmenekült, de 1960-ban három izraeli ügynök a nyomára akadt. Letartóztatták és Jeruzsálemben állították bíróság elé, amely halálra ítélte és 1962-ben kivégezték.

Az előkerült magyar felelősöket az amerikaiak 1945. október 9-től kezdték átszállítani Magyarországra, ahol az újonnan alakult népbíróságok ítélkeztek felettük. A budapesti népbíróság golyó általi halálra ítélte – többek között – Sztójay Döme volt magyar királyi miniszterelnököt, kormánya négy tagjával együtt (két főnek a köztársasági elnök megkegyelmezett, így Sztójayt két miniszterével együtt végezték ki).[5] A Sztójay-perrel párhuzamosan zajlott Jaross Andor volt belügyminiszternek és két államtitkárának, Baky László és Endre László volt államtitkároknak a pere, akiket szintén halálra ítéltek és kivégeztek. Ugyanez lett a sorsa Ferenczy László csendőrezredesnek, de a kolozsvári csendőrkerület volt parancsnoka, Paksy-Kiss Tibor csak 15 év börtönt kapott.[6]

A magyarországi számonkéréssel párhuzamosan zajlott Romániában is az észak-erdélyi deportálások végrehajtásában részt vevő személyek pere, melyet a kolozsvári népbíróság tárgyalt 1946. május 15–31. között. A perben – mely az itt lezajlott csoportos perek közül a legnagyobb szabású volt – 193 személy ellen nyújtottak be vádindítványt, de csak 51 fő ült a vádlottak padján. Nemzetiségi eloszlás szerint a vádlottak többsége magyar volt, de voltak köztük szászok és románok is. A bíróság május 31-én meghozott ítélete alapján 30 személy kapott halálos ítéletet (27 magyar, 2 német, 1 román), de őket mind távollétükben ítélték el (közülük a legjelentősebbek Paksy-Kiss Tibor, a kolozsvári csendőrkerület volt parancsnoka, Papp János, a X. marosvásárhelyi csendőrkerület volt parancsnoka és Félegyházi-Meggyesi Ágoston,[7] a nagyváradi gettó volt parancsnoka). További 50 személyt ítéltek életfogytiglani kényszermunkára, de közülük csak hárman álltak a bíróság előtt (például a távollétében elítélt Kozma István altábornagy, Marosvásárhely volt katonai parancsnoka, vagy a letartóztatásban lévő Csóka László, Szatmárnémeti volt polgármestere).[8] A többi elítélt 5-től 25 évig terjedő kényszermunka vagy börtönbüntetést kapott, 6 személyt felmentettek, 1 személy (Inczédy-Joksmann Ödön, Kolozs vármegye volt alispánja) ügyét a népügyész kérésére elkülönítették, mert nem sikerült kellően tisztázni a vádlott szerepét a gettósítás és deportálás folyamatában. Később őt is felmentették a vádak alól és szabadlábra helyezték.[9]

Emlékezete

szerkesztés
 
A kolozsvári neológ zsinagóga a koncentrációs táborokban elpusztult észak-erdélyi zsidóság emléktemploma

A szilágysomlyói zsinagógában az Észak-erdélyi Holokauszt Emlékmúzeuma (Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord) kapott helyet,[10] a kolozsvári neológ zsinagóga pedig az észak-erdélyi deportáltak emléktemploma. 2014. május 27-én a deportálások 70. évfordulóján a kolozsvári vasútállomás homlokzatára emléktáblát helyeztek el.[11]

 1. Az utóbb Dunába lőtt Bíró József művészettörténész szerint „a magyar nap újra rásütött a magyar Kolozsvárra”; idézi Lőwy 121–122. o.
 2. Június 27-én a Bihar megyei zsidókat szállították el innen, a nagyváradiak deportálása már májusban véget ért, lásd magyarholokauszt.hu
 3. Ide szállították át és innen deportálták a szamosújvári gettó lakóit is.
 4. Ide szállították át és innen deportálták a sepsiszentgyörgyi gettó lakóit is.
 5. Sztójay mellett kivégezték Reményi-Schneller Lajos és Szász Lajos volt minisztereket. Rátz Jenő és Kunder Antal ítéletét kegyelemből életfogytiglani börtönre módosították.
 6. Zinner Tibor-Róna Péter: Szálasiék bilincsben, Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1986.
 7. Papp Jánost később belekeverték a Sólyom László nevével fémjelzett koncepciós eljárásba, életfogytiglani börtönre ítélték. Félegyházi-Meggyesi Ágostont 1958-ban egy budapesti bíróság halálra ítélte és kivégezték.
 8. Archivált másolat. [2015. szeptember 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. június 9.)
 9. Világosság - Az erdélyi magyar dolgozók lapja, III. évfolyam, 122. szám (1946. június 3.)
 10. Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. www.mmhtn.org (Hozzáférés: 2014. május 27.) arch
 11. Rohonyi D. Iván: Fotóriport – Emléktábla a deportált zsidók emlékére. Szabadság, (2014. május 27.) arch Hozzáférés: 2014. május 27.

További információk

szerkesztés
 • Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után; Koinónia, Kolozsvár, 2007
 • Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája; szerk. Randolph L. Braham, Tibori Szabó Zoltán; Park–Koinónia, Bp.–Kolozsvár, 2008
 • Gidó Attila–Sólyom Zsuzsa: Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése; ISPMN, Cluj-Napoca, 2010 (Studii de atelier)
 • Király Kinga Júlia: Az újrakezdés receptjei. Erdélyi zsidó történetek életről, éhségről és reménységről; Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2018