A szekta olyan emberek csoportja, akik jól megkülönböztethető vallási, filozófiai vagy politikai kisebbségi doktrínát követnek. Vallásszociológiai értelemben kognitív kisebbségek adekvát társadalmi struktúrájaként lehet felfogni, mivel arra kényszerülnek, hogy kicsiny, zárt csoportokban elhatárolják magukat a környezetüktől.[1] Nathalie Luca francia vallásszociológus szerint „egy csoport akkor válik szektássá, amikor bezárkózik”.[2]

A kifejezés Európában és a nyugati nyelvekben többnyire pejoratív jelentést kapott, ahol manapság elsősorban olyan vallási csoportokra használják, amelyeknek a tevékenységét a társadalom többsége zavarónak vagy károsnak tekinti.[3] A keleti vallásokban (buddhizmus, hinduizmus) viszont nincs negatív tartalma, ott egy hagyományra utal.[4]

Időnként megkülönböztetik a szektákat és a kultuszokat (szélsőséges szekták) egymástól. A modern vallástudományban és szociológiában a szekta és kultusz kifejezés helyett gyakran semleges, nem diszkrimináló és ítélkező kifejezéseket használnak, mint például új vallási mozgalom / közösség.

EtimológiaSzerkesztés

A szekta a latin sequi szóból származtatható, jelentése: követ(ni).[5]

A „szekta” szó kezdetben nem hordozott semmilyen negatív jelentést. A klasszikus latin nyelvben ez a kifejezés egy gondolkodásmódra, egy életmódra, pontosabban pedig egy politikai pártra vagy filozófiai iskolára utalt, amelyhez egy személy tartozott.[6]

A fogalmi értelmezésSzerkesztés

A szekta fogalom mai használata viszonylag homályos és pontatlan.

 • egyik jelentése: az uralkodó egyháztól elszakadt, többnyire nem bevett vallási csoportok,
 • másik jelentés szerint: szorosan összetartó, azonos nézetű, a külvilágtól elkülönülő csoport; zárt csoportosulás valamely közösségen belül.

A szó mind a köznyelvben, mind a publicisztikában pejoratív tartalmú.

Eredeti értelmében azonban – és vallásszociológiai használatában is – egy sajátos vallásos közösségi forma megjelölésére használják. A kereszténységben sok esetben az embereket magukhoz kötő, uralkodó egyházakból kivált, nyitottabb gondolkodású csoportokat nevezik az anyaegyházak szektának.[7]

Szociológiai értelmezésSzerkesztés

Szociológiailag a "szekta" egy olyan újonnan alakult vallási csoport, amely azért jött létre, hogy tiltakozzon szülővallása (gyakran egy felekezet) ellen. Motivációjuk általában a szülővallás hitehagyásával (az igaz hittől való elhajlásával) kapcsolatos vádakban rejlik; gyakran a kizárólagos kötődésre vonatkozó kényszer, a liberális tendenciák kritikája és az úgynevezett "igaz" valláshoz való visszatérést szorgalmazzák.

A szekta fogalomnak többféle szociológiai meghatározása és leírása létezik, elsők között Max Webertől és Ernst Troeltschtől (1931). Az egyház-szekta tipológiában úgy határozzák meg a szekta fogalmát, mint újonnan létrejött vallási csoportot, melyben az anya-gyülekezettel (többnyire egy adott felekezettel) szembeni tiltakozás elemei jelentős szerepet játszanak.

Rodney Stark és William Sims Bainbridge szociológusok az állítják, hogy „a szekták azon hit megtisztított, megújított változatának tartják magukat, amelyből kijöttek”. Ők szektáknak azokat a vallásos csoportokat nevezik, melyek tanítása a tradíción belül marad, míg kultusznak azokat a csoportokat tartják, melyek tanítása innovatív a keresztény hagyományokhoz képest. Az újítás a szervezeti formában is megjelenik.

 
Az egyház-szekta tipológiai kontinuum angol nyelvű ábrája: az egyház (church), felekezet (denomination), szekta (sect), kultusz (cult), új vallási mozgalmak (NRM) és intézményesült szekták (institut. sect) egymáshoz való viszonya.

A vallásszociológia megkülönbözteti a szektákat, az intézményesült szektákat, a (destruktív) kultuszokat, a felekezeteket és az egyházakat egymástól.

Létrejöttük után a szektákkal három dolog történhet: feloszlanak, intézményesülnek vagy felekezetté alakulnak. Ha a szekta tagsága elsorvad, akkor feloszlik. Ha a taglétszám növekszik, a rend fenntartása érdekében kénytelen átvenni a felekezetek jellemzőit (pl. bürokrácia, explicit doktrína stb.). Még ha a tagság nem is növekszik, vagy csak lassan növekszik, normák alakulnak ki a közösségi tevékenységek és viselkedés szabályozására.

A felekezetszerű jellemzők átvétele a szektát felekezetté változtatja, vagy ha tudatosan törekszenek a tiltakozási összetevők egy részének fenntartására, akkor intézményesült szekta jön létre.

A legtöbb jól ismert keresztény felekezet (például baptista, metodista, hetednapi adventista) egy másik felekezetből kiszakadt szektából fejlődött ki.[8]

Az intézményesült szekták a tipológiai kontinuumon félúton vannak a szekták és felekezetek között. Szekta- és felekezetszerű jellemzők keverékével rendelkeznek például a hutteriták, az Iglesia ni Cristo (wd) vagy az amishok.

Egyház-szektaSzerkesztés

A vallásszociológiában az egyházak és szekták megkülönböztetésére különböző jellemzőket mutattak ki:

 • Az egyház egy olyan szervezet, amelybe az emberek többnyire beleszületnek,
a szekta olyan önkéntes szervezet, amelybe általában áttérnek az emberek.
 • Az egyház olyan szervezet, amely jól beépült a tágabb társadalomba, és általában hajlamos a politikai hatalommal szövetségre lépni,
a szekta egy nagyobb vallástól elszakadt csoport, amely gyakran feszültségben van a társadalommal, annak értékeivel, és elutasítja a kompromisszumot a világi renddel.
 • Az egyház összetett, hierarchikus, bürokratikus struktúrákat mutat,
a szekta kisebb, demokratikus és viszonylag informális szervezet.
a szekta elutasítja a klérus és a laikus közötti éles különbségtételt, és gyakran egy karizmatikus vezető irányítja.
a szekta intenzívebb lelki élményeket nyújt tagjai számára, és a prédikációhoz és az istentisztelethez inspirálóbb, informálisabb és kiszámíthatatlanabb megközelítést alkalmaz.

Destruktív szekták (kultuszok)Szerkesztés

Destruktív/Konstruktív nézetek/gyakorlatokSzerkesztés

Szűkebb értelmezések

Köznapi és szűkebb értelemben a szekta szó olyan, általában vallási (tágabb értelemben esetleg társadalmi) csoportra utal, mely törvénybe ütköző, illetve a társadalom egy jelentős részének számára szélsőségesen destruktív nézeteket vall (például gyilkosság-öngyilkosság szükségessége, fizikai önfeláldozás), illetve ilyen cselekedetekre hív fel, vagy pedig a társadalom által „konstruktívnak” minősített elveik ellenére az illető kisközösség tagjai (különösen vezetőik) mégis destruktív gyakorlatot folytatnak. Például: Azok a vallási/tágabb értelemben társadalmi csoportok, melyek a zaklatásig vagy a törvényességet túllépve követik, üldözik azokat a tagjaikat, akik kiléptek szervezetükből.

Abúzív/destruktív nézetek/gyakorlatokSzerkesztés

Az olyan hitalapelvek és azokra épülő gyakorlatok/tanítások, melyek következtében, a tagokat olyan dolgokba vonják bele, vagy a tagok olyan dolgokat sajátítanak el, melyek számos területen kedvezőtlenek az egyén személyes, lelki életében, negatív hatása sokszor az egyén személyközi kapcsolataikban is megnyilvánul. Például: Egy vallási vezető „elvárásokon” keresztül rákényszerít a vallási szervezet tagjára olyan dolgot, mellyel a tag a szabad akaratából nem értene egyet, azzal nem tud őszintén azonosulni, „nem érzi jól magát” a helyzetben. Ilyen például, hogy hazudjon, azzal a manipulatív és abúzív tanítással alátámasztva, hogy ha nem teszi meg ezt akkor nem fog üdvözülni. Illetve ilyen az is, hogy ha a megadott dogmákat nem követi, akkor nem fog üdvözülni, és még bűnösnek is kell éreznie magát (lásd: katolikus dogmák[9]).

A kereszténységbenSzerkesztés

A keleti vallásokkal szemben a keresztény társadalmakban és vallásokban a szekta szót többnyire pejoratív jelzőként használják, olyan csoportra vagy mozgalomra utalva, amelynek eretnek meggyőződése vagy gyakorlata eltér az ortodoxnak tartott csoportokétól (azaz amelyek szerintük a vallás tanait a lehető legpontosabban, legszigorúbban vagy legősibb válfajában követik).[10][11] Elsődleges jelentése egy olyan közösség, amely elszakadt egy nagyobb szervezettől.

A ma használatos, egyházi értelmezésben azonban a valláson belüli felekezetek (például a kereszténységen belül a katolikus, református, evangélikus, unitárius, baptista stb.) nem számítanak szektának, még akkor sem, ha nagyon kicsik (például a baptisták), inkább kisegyházakról szokás beszélni. A Magyar Értelmező Szótárban ennek ellenére ez az értelmezés is szerepel.

A kereszténységben ma teológiailag-egyháztanilag egy szekta létrejöttét elsődlegesen a hitfelfogás és hitértelmezés terén kialakult nézeteltérésekre vezetik vissza (→ eretnekség). [12]

A vallási ébredések nyomán létrejövő különféle mozgalmakat eltérő nézeteik és követőik csekély száma miatt gyakran keresztény szektáknak tekintik.

KatolicizmusSzerkesztés

Luther 1521-es kiközösítése óta a római katolikus egyház eretnekségnek tekintette a protestantizmust, ami a 16-17. században konfliktusok hosszú sorozatához és tömeges mészárláshoz vezetett (→ Szt. Bertalan éjszaka, vallásháborúk). A szekta kifejezést azonban sokkal ritkábban használták, mint az "eretnekség"et.[13]

Jacques-Bénigne Bossuet püspök volt az, aki népszerűsítette a „protestáns szekta” fogalmát, amely általánossá is vált köztük „A protestáns egyházak változatainak története” (Histoire des variations des Églises protestantes) 1688-as megjelenésétől. Ebben a nagy hatású művében Bossuet ügyesen merített érveket a protestánsok sokféleségéből, hogy megerősítse: ez nem lehet az „igaz hit”.

A katolikusok a nagy protestáns egyházakat ma már nem, de a kisegyházak közül szektának minősítik többek közt az adventistákat,[14] a Jehova Tanúit,[15] a pünkösdi-karizmatikusokat,[16] így a Hit Gyülekezetét,[15] a mormonokat [17] a metodistákat [16] vagy épp a Szcientilógia Egyházat is.[15]

A RahnerVorgrimler-féle katolikus lexikon alapján a szekták jellemzői főképp a következők: biblicizmus, önkéntesség, szigorú etika, intézményellenesség, a kiválasztottság sajátos tudata.[18]

ZsidóságSzerkesztés

Eredetileg ez a szó jelentett egyszerűen csak „felekezetet” vagy „irányzatot” is, például Iosephus Flavius használta A zsidó háború c. művében a zsidó vallás három irányzatának (farizeus, szadduceus, esszénus) megnevezésére.

Eredetileg, az 1. században a kereszténység is a zsidóságból kivált szektaként jelent meg, illetve a zsidók szektaként tekintettek rá.[19]

A keleti vallásokbanSzerkesztés

A buddhizmusban a különböző iskolákat nevezik szektáknak.

A hinduizmusban, indiai kontextusban a "szekta" szó nem a vallási hagyomány megszakítását vagy kirekesztést jelöl, hanem egy újonnan szervezett közösséget, amelyet egy spirituális tanító (guru, szvámí) alapít meg.

Szekták és vallási mozgalmakSzerkesztés

Napjainkban több ezer szektát, kisebb egyházat, modern kori vallási mozgalmat tartanak számon.

Destruktív szektáknak nyilvánított szervezetekSzerkesztés

A Magyar Országgyűlés által destruktívnak nyilvánított csoportokSzerkesztés

1993 tavaszán, – a wacói ostrom idején – a Magyar Köztársaság Országgyűlése destruktív szektának nyilvánította a következőket:[20]

aminek következtében megvonták ezen szervezetektől a költségvetési támogatást.

Később, 1995 decemberében a kormány mindenfajta megkülönböztetést eltörölt és minden támogatást visszaállított.

Tragikus eseményekkel összefüggésbe hozható csoportokSzerkesztés

Az egyik leghíresebb történelmi destruktív szekta az Indiában és környékén működő ún. fojtogató szekta, a Thug szekta, akiket a hajdani brit birodalmi kormány irtott ki. Kicsit későbbi korokból itt van például a Felsőbb Forrás (UFÓ kultusz 36 halottal) vagy, Shoko Asahara-féle öngyilkos szekták.

Adventizmusból létrejött szervezetekSzerkesztés

 • Hetednapi Davidiánusok közössége Branch Davidians (megszűnt)

Az advent mozgalomból jött létre a Davidiánus Közösség, amelynek alapítója Victor Houteff volt. A gyülekezet a Hetednapi Adventista Egyházból 1929-ben vált ki. 1990-ben Vernon Wayne Howell (1959-1993) a Hetednapi Adventista Egyházat elhagyva csatlakozott a csoporthoz, majd vezetőjévé vált. Howell ismertté válása után vette fel a David Koresh nevet. Koresh az adventista teológiához ragaszkodva apokaliptikus hitelveket tanított. A klasszikus adventizmus tanain változtatásokat eszközölt. Az adventista teológiai tematikát követve újabb ószövetségi momentumokat vonatkoztatott illetve tartott követendőnek a jelen korban (az újszövetség korában) is követendőnek. Például: többnejűséget vezetett be a gyülekezetében. Ezután a Mount Carmel nevű farmon élt közösségével, feleségeivel a világvégét 1993-ra várva. Még abban az évben rálőtt a davidiánus közösségbe ellátogató rendőrökre. Majd a külvilágtól eltorlaszolt épületükben tűz ütött ki és 76 davidiánus (Koresht is beleértve) képtelen volt, illetve vonakodott elmenekülni a lángok elől, bennégett és meghalt.

Buddhista tanok torzítása alapján létrejött csoportokSzerkesztés

A zen-buddhizmus tanaira épülő szekta 1995-ben a tokiói metróban ideggázas merényletet követtek el. Korábban a szekta kilenc alkalommal próbálkozott antrax-támadással is.

OshoSzerkesztés

bővebben: Bagavan Srí Radzsnis (Osho), Rádzsnís-mozgalom

A hinduizmus, a buddhizmus és a taoizmus tanaira épülő szekta hatalmas méretű szervezetté nőtt a múlt század végére. Tagjai és vezetői körében embercsempészés, kábítószer-kereskedelem és gyilkossági kísérletek vádja miatt osztottak ki büntetéseket a hatóságok. Napjainkra ezoterikus irányzatként él tovább Osho öröksége.

Gnosztikus tanokra épülő szervezetSzerkesztés

 • A Naptemplom Rendje Order of the Solar Temple

A gnoszticizmus "halál általi felszabadulás a test fogságából" tanításaira épülő francia-kanadai-svájci szekta 1994-ben, '95-ben és '97-ben kollektív (ön)gyilkosságra utasították/beszélték rá tagjaikat.

A Naptemplom rend főként Európához kötődik, szélsőjobb beállítottságú a középkori templomosok tradícióira épülő ezoterikus rend volt. 1968-ban alapították, a rózsakeresztes rend keretében, majd különválik, mint a Templomosok Felújított Rendje Julien Origas vezetése alatt, aki Jeruzsálem királyává nyilvánítja magát. 1947-ben Origast négy év börtönre ítélik, mint a Gestapo egykori tolmácsát. Origas halálakor harminc lovag kiválik a rendből, hogy megalapítsa a Naphagyomány Nemzetközi Lovagrendjét, a szervezet megtelepszik Svájcban, Kanadában, az USA-ban, Ausztráliában, Franciaországban, különböző tevékenységeket folytatva, mint jógaiskola, mozgássérültek védegylete, orvosi intézetek, kiadók. A rend végső célja azonban egy fasiszta típusú forradalom. A szervezet tagjai egymásban sem bíznak, 1994-ben Kanadában sor kerül egy renden belüli leszámolásra, melynek során öt embert ölnek meg, köztük egy 3 hónapos csecsemőt. A rend vezetői azonban itt nem állnak meg. Pár nappal később a lovagrend 45 tagját végzik ki, miután rájuk bizonyították az árulást, a hóhéraik is öngyilkosok lesznek. Ezek után a rendet a hatóságok eltűntnek hiszik, 1995-ben azonban újabb 16 megégett holttestet találnak a szervezet egyik székhelyén.

New Age-re, ezoterika-tanokra, UFÓ-kultuszra épülő szektákSzerkesztés

 • Menny Kapuja Heaven's Gate (megszűnt)

Az 1997-ben Kaliforniában 41 ember tömeges öngyilkosságot követett el Marshall Applewhite vezetésével, melyre előre, tudatosan felkészültek. Téveszméik szerint a Hale–Bopp-üstökös mögött UFO rejtőzködött, melyben földön kívüliek közeledtek a Föld felé, hogy kitelepítsék az "arra méltó" embereket. Az UFÓ kultuszon kívül nézeteket vettek át több vallásból köztük a New Age, Szcientológia, tanulmányoztak horoszkópokat, spiritisztákkal álltak kapcsolatban, valamint ezoterikus könyveket is árultak.

Sátánista tanokra épülő csoportokSzerkesztés

 • Hasfelmetszők The Ripper Crew (megszűnt)

OVB Robin Getch vezette sátánista szervezet az Amerikai Egyesült Államokban a nyolcvanas években működött, nézeteik hatása alatt sorozatgyilkosságot követtek el.

 • Adolfo Jesús Constanzo szektája

Mexikóban "Narkosátánista" vudu nézeteket vallottak. 1989-ben harminc áldozatot követelt.

Mormon tanokra alapított poligám csoportSzerkesztés

 • Isten bárányának egyháza The Church Of The Lamb Of God (megszűnt)

Az 1960 tól Ervil LeBaron vezette új poligámista mormon szekta. A legtöbb tag (saját feleségek és gyermekek) tőle származott. Az Ervil LeBaron által elkövetett gyilkosságban elhunyt 20 ember között voltak a "többnejűségversenyben" perifériára szorult tagok, valamint azok, akik a megelőző kb. 20 éves időszakban leginkább versengtek a többnejűség esetén szükséges "újabb feleségek" iránt.

"Hippypünkösdista" szex kultuszSzerkesztés

David Brandt Berg 1968-ban alapított a kaliforniai Huntington Beachen. Az amerikai Jézus-mozgalom fontos részét képezte, mely a pünkösdizmus karizmatikus tanait a hippi mozgalom, illetve a szexuális forradalom tanaival Sex Revolution for Jesus! ötvözte. A gyülekezetben belül megengedett a házasságtörő heteroszexuális kapcsolatok. (Házasok egyedülállókkal, valamint egymás gyermekeivel 18. életév betöltése után). Az új tagoktól AIDS-tesztet kérnek, valószínűleg a szervezeten belüli szexuális kapcsolatok miatt. Leghíresebb gyakorlatuk a "flörtölős halászat" volt, melyet ma már nem gyakorolnak. Ennek lényege az volt, hogy szexuális flörtöléssel kellett a szervezetbe "csábítani" idegeneket. Magyarországon a szervezet "A Család" néven működik. Nem összekeverendő a tiszta hitelveket valló EPK magyarországi pünkösdi mozgalommal. 1969-ben a hippypünkösdista Charles Manson 9 gyilkosságot követett el.

Izraelita eredetű csoportSzerkesztés

 • A Szeretet Temploma The Temple of Love (megszűnt)

1980 és 1999 között 14 halálos áldozatot követelt.

Kommunában szerveződő csoportokSzerkesztés

 • Népek temploma The People's Temple (megszűnt)

Az 1970-es években Jones tiszteletes létrehozta a hívők lakóközösségét a guyanai dzsungelben. 1978-ban e közösség több mint kilencszáz tagját tömeges öngyilkosságra kényszerítették.

Muszlim eredetű csoportSzerkesztés

 • A Halál Angyalai Angels Of Death (megszűnt)

VuduSzerkesztés

A jombola-kultusz hívei hisznek egy erőben, melynek segítségével át tudják alakítani magukat macskává, kutyává vagy egyéb teremtménnyé. A szekta 1996-ban hozzávetőleg 30 áldozatot követelt.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. K. Rahner - H. Vorgrimler: Teológiai szótár (1980)
 2. "En qualifiant les sectes de 'non-problème', Mme Mignon a soulevé un vrai débat"”, Le Monde.fr, 2008. február 25. (Hozzáférés ideje: 2022. május 25.) (francia nyelvű) 
 3. SECTE : Définition de SECTE. www.cnrtl.fr. (Hozzáférés: 2022. április 30.)
 4. Michaels, Axel (2004). Hinduism past and Present (2004) translated from German "Der Hinduismus" (1998). Princeton University Press. ISBN 0-691-08952-3.
 5. szekta | Magyar etimológiai szótár | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. május 25.)
 6. Weber, N. Sect and Sects // Catholic Encyclopedia. — New York: Robert Appleton Company, 1912. — Vol. 13.
 7. [Kenjiro Yoshigadaki: Inner Voyage Of a Stranger - Pathways To a New Perception (Verner Kriskeitz Verlag, 2002.)]
 8. Dawson, Lorne L.. Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements. Oxford: Oxford University Press (2006). ISBN 978-0195420098 
 9. A Katolikus Egyház dogmái és fontosabb tanításai - depositum - Katolikus hitvédelem. www.depositum.hu. (Hozzáférés: 2016. szeptember 22.)
 10. Wilson, Bryan Religion in Sociological Perspective 1982, ISBN 0-19-826664-2 Oxford University Press page 89
  "In English, it is a term that designates a religiously separated group, but in its historical usage in Christendom it carried a distinctly pejorative connotation. A sect was a movement committed to heretical beliefs and often to ritual acts and practices like isolation that departed from orthodox religious procedures."
 11. Herbermann, Charles, ed. (1913). "Sect and Sects" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 12. Herbert Vorgrimler: Új teológiai szótár
 13. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Sect and Sects. www.newadvent.org. (Hozzáférés: 2022. május 25.)
 14. adventisták – Magyar Katolikus Lexikon. lexikon.katolikus.hu. (Hozzáférés: 2022. május 25.)
 15. a b c Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, dr. Ancsin István Fundamentális teológia - A vallás c. jegyzetében. - idézi: http://www.antiszekta.gportal.hu/
 16. a b Ismertebb szekták Magyarországon. www.lmrkat.hu. (Hozzáférés: 2022. május 25.)
 17. mormonok – Magyar Katolikus Lexikon. lexikon.katolikus.hu. (Hozzáférés: 2022. május 25.)
 18. Karl Rahner - Herbert Vorgrimler: Teológiai kisszótár (1980)
 19. Archivált másolat. [2008. december 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. április 20.)
 20. Vallási feszültségek Magyarországonː Ki áll az őrület határán? (hetek.hu, 1999. május 29., archiválva: 2019. augusztus 9.)

ForrásokSzerkesztés

 • Kis magyar religiográfia Kamarás István 2003 ISBN 963 9498 15 7
 • Hitek és emberek – Horváth Zsuzsa tanulmányai kisegyházakról, vallási mozgalmakról. Szerk.: Csákó Mihály. ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézete, Bp., 1995
 • Török Péter: Magyarországi vallási kalauz 2004. Akadémiai Kiadó, Bp., 2004
 • Stark, Rodney, and Williams Sims Bainbridge (1979) Of Churches, Sects, and Cults: Preliminary Concepts for a Theory of Religious Movements Journal for the Scientific Study of Religion 18, no 2: 117-33
 • Istenkeresők: riportkönyv a magyarországi szektákról Horváth Andrea. ISBN 963-86026-1-9
 • Szekták szerk.: Lugosi Győző, Budapesti Ismeretterjesztő Társulat. , 1994. – 79 p. 6.
 • Magyar Értelmező Kéziszótár
 • Révai nagy lexikona