Az utolsó idő (utolsó idők, végidő, utolsó napok) több világvallás eszkatológiai kifejezése a jelenlegi világ (Föld) történelmének befejező szakaszára. Az ábrahámi vallásokban a végítéletet megelőző időszak.

A kereszténység és az iszlám szent iratai alapján elkövetkezik egy olyan idő, amikor az emberek bűnössége és a Föld romlottsága ki fogja provokálni a világ végét és az ítéletet. Ezen iratok az utolsó idő különböző jeleit említik.

Kereszténység szerkesztés

Az ókori görög és több más filozófia ciklikusan ismétlődő folyamatnak, tehát vég nélkülinek képzelte el a világtörténelmet. Az antik világban a zsidó, majd a keresztény hagyomány volt az, amely az egyistenhitet vallotta és azt tanította, hogy a világ egy végső cél felé halad. Az ótestamentumi próféták és Jézus tanítása szerint, a világ - mostani állapotában - nem tart örökké.

Az evangélisták közül legkimerítőbben Máté evangéliuma 24. része írja le az utolsó idő korszakát és az utolsó ítélet előjeleit.

Az evangéliumban kettő végidőről van szó: egyik Jeruzsálem pusztulása, a másik a világ vége.

A végidőről szóló prófécia az evangéliumokban egybemosódik az ókori Izráel államának végére adott jelekkel is. Jézus jeleket adott, hogy azokra figyeljenek a hívők és amikor elérkezik az ideje, meneküljenek el a városokból és Júdeából. Ez Kr. u. 70-ben történt meg és Jeruzsálem pusztulásával, a zsidó népre adott isteni ítélettel végződött. Mindenki, aki az üzenetet elfogadta és aszerint cselekedett, megmenekült. Jeruzsálem pusztulása a világ pusztulásának előképe volt. Jézus jövendöléseinek második fele az utolsó időre, egyes keresztény (főleg újprotestáns) felekezetek szerint napjainkra vonatkozik.[1][2][3] Ami egykor kicsiben megtörtént Palesztinában, az nézetük szerint most nagyban fog megtörténni az egész földkerekségen.

A Biblia több helyen is olyan eseményekről és magatartásformákról ír, melyek az utolsó napoknak nevezett időszakra jellemzőek. Jézus azt mondta a követőinek, hogy "amikor látják ezeket megtörténni", akkor készüljenek rá, "hogy közel az Isten országa".[4]Hozzá mentek a tanítványok, mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és mi jele lesz a te (újra) eljövetelednek és a világ végének?[5] A jelek, amiket Jézus adott: hamis próféták és "Krisztusok" megjelenése, háborúk, éhínség, járványok, a természeti katasztrófák megszaporodása, a bűn kiszélesedése, az evangélium hirdetése az egész világon...

Jelek az utolsó időkről szerkesztés

 • Éhínségek (Máté 24:7).
 • Járványok (Lukács 21:11).
 • Nagy földrengések (Lukács 21:11).
 • "Az emberekből kihűl a szeretet" (Máté 24:10, 12).
 • Falánkság és mértéktelenség (Máté 24.)
 • "A Földet pusztítják" (Jelenések 11:18)
 • „Az emberek elhalnak a félelem miatt”. (Luk. 21:26)
 • az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől.” (I. Tim. 4:1)
 • langymeleg vagy, elvetlek.” (Jel. 3:14-22)
Isten népére, a kereszténységre vonatkozó szimbolikus kifejezés, a képmutatás korára.
 • "Hamis próféták és "Krisztusok" támadnak, akik sok embert megtévesztenek.. és nagy jeleket és csodákat művelnek" (Mt 24.)
 • "Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Mt 24,14)
Amikor a világon mindenki meg lett szólítva Isten evangéliumának üzenetével és a megtérésre való felszólítással.
 • "Maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává." (II. Kor. 11:14)
Egyes újprotestáns felekezetek szerint kétségtelen, hogy Sátán világvégi drámát tervez, melyben ő játssza a főszerepet. Nézetük szerint a csalás drámájának tetőfokán meg fogja személyesíteni Krisztust. Talán földönkívüliek, UFO-k jelmezében jelenik meg, azt állítva hogy tőle ered az élet a földön. Jézus figyelmeztetett, hogy sok csaló, illetve hamis Krisztus lesz, akik nagy jeleket és csodákat tesznek.[6][7]

Végső események szerkesztés

A teremtéstől kezdve szerkesztés

A bűn a Biblia szerint már az első emberpár óta uralkodik a földön. Csak kevesen maradtak hűségesek Isten örök törvényeihez és parancsolataihoz. A vízözön előtti emberek kielégítették bűnös kívánságaikat addig, míg istentelenségük mértéke betelt és Isten vízözön által tisztította meg a földet az erkölcsi tisztátalanságtól. Szodoma és Gomora elpusztítása szintén bűneik sokasága miatt következett be. Tobzódás bénította meg lakosaiknak erkölcsi érzékét és bűneik oly utálatosakká váltak Isten előtt, hogy mértékük betelt és tűzzel égetettek meg. A Szentírás ma is figyelmezteti világot:

"Miként a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz és mindenkit elveszte. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is volt; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik..."[8]

Napjainkban ugyanazok a bűnök uralkodnak, amelyek a Noé és a Lót idejében élt emberekre hozták Isten haragját.

Isten minden nagyobb esemény bekövetkezése előtt figyelmezteti az embereket a reá váró veszedelemre és a döntés fontosságára. Így volt ez az özönvíz, Szodoma pusztulása, Ninive megintése,[9] Krisztus első földrejövetele és Jeruzsálem pusztulása alkalmával (római–zsidó háborúk), és így történik Krisztus második eljövetelével kapcsolatos világpusztulás előtt is. Mózes I. könyvének 6. része ezeket írja:

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."
"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet!"[10]

- hirdeti a Jelenések angyali üzenete. Az üzenet nem félelemre szólít, hanem őszinte istentiszteletre. Az emberek szem elől tévesztették a Teremtőt; elfelejtették, hogy a Teremtőben mindannyian testvérek vagyunk. Ehelyett önzőkké lettek, a felebaráti szeretet helyét a rideg, anyagias küzdelem foglalta el. Egyrészt szükségletükön felett vagyon után törtetnek, s ezzel elvonják a felebarátaik elől azt, ami őket megilletné. Pénzüket gazdagon berendezett házakra, cicomázásra, autóra, nyaralásra, különféle kacatokra költik vagy érzéki vágyaik kielégítésére: italra, dohányra, dőzsölésre, olyan dolgokra, amelyek tönkreteszik az egészséget és lealacsonyítják a lelket. A nélkülözők és éhezők kiáltásai Isten elé jutnak, míg a többiek vagyont harácsolnak össze az elnyomás és a csalás minden eszközével.

A Biblia szerint a földi világtörténelem egy befejezés felé tartó folyamat. Isten leszámol a bűnnel teli világgal és magához veszi az övéit erről a bűnnel és szennyel terhelt bolygóról. Ezt ígérte Jézus: "ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."[11] Ez a hívők reménysége: "Új Földet várunk - az Ö ígérete szerint - amelyben igazság lakozik."[12]

Iszlám szerkesztés

Azt gondoltátok vajon, hogy játékból teremtettünk benneteket, és nem lesz visszatérésetek hozzám? (Korán)[13]

Az e világi élet csak játék és mulatozás. A túlvilági lakhely, az az örök élet! Bárcsak tudnák! [14] A hitetlenek azt mondják: Nem fog eljönni az Óra. Mondd: De igen! Uramra esküszöm, aki tudja a Láthatatlan titkait, bizony el fog jönni. (Korán)[15]

Az iszlámban az eszkatológia – a jövő eseményeinek a tanulmányozása a szent könyvek alapján – a hit központi elemét jelenti. Egy muzulmán számára nem választás kérdése az, hogy hisz-e a Végső Napban (a végítéletben) vagy foglalkozik-e az emberi történelem befejező szakaszával. (2001. szept. 11. után az iszlám eszkatológiával foglalkozó könyvek és tanítások is hihetetlen mértékben megszaporodtak.) Azt is sokan elfogadják, hogy az utolsó idők konfliktusában szükség lesz mártírokra, és ezt az áldozatot a muzulmánoknak vállalniuk kell. Sok fundamentalista szélsőséges terrorral próbálja siettetni a végítélet eljövetelét (lásd pl. a 2013-as bostoni robbantás).

A szunnát - a Mohamednek tulajdonított mondások, szokások és tanítások gyűjteményét - a muzulmánok inspirált szövegeknek tekintik. A szunna magyarázza a Koránt, enélkül maga a Korán nem is érthető megfelelően a hívők számára. A vallás számos vonatkozása és hitgyakorlata ezekben a hagyományokban található, így az utolsó időkre vonatkozó tanítások nagy része is ezekből az írásokból eredeztethető.

A szunna két fő szövegtípusból áll: a hadísz Mohamed – szájhagyomány útján fennmaradt, és később lejegyzett – mondásait tartalmazza, míg a szíra a próféta életéről szól. Az utolsó idő eseményeivel elsősorban a hadísz szövegei foglalkoznak.

A végítéletet (gyakran csak: "az Óra", a Végső Nap) megelőző utolsó időt jelek mutatják, amelyeket két kategóriába sorolnak: a „kis” és a „nagy” jelek. A kis jelekből – melyekből több száz is szerepel a hadíszban – egy része már teljesedett, míg a nagy jelek még ezután teljesednek. A jelek különbségében az elfogadottságukban is van: a nagy jelek olyan személyeket és eseményeket jelölnek, amelyekkel kapcsolatban az iszlám valamennyi irányzata egységes.

Az utolsó idő első felében romlás, elkorcsosulás, természeti katasztrófák, összecsapások, háborúk és nyomor figyelhető meg. Második felében eljön Mahdi (arab: مهدي , al-Mahdi, Mehdi) is, a későbbi messiás (Jézus) jobbkeze, és megjelenik Daddzsál (arab: الدّجّال , al-Dadzsal), az antikrisztus. Daddzsál a Góg és Magóg szemléletével átitatott világot uralni akarja és sokakat tévútra vezet. Majd visszatér Jézus (Iszá al-Maszeh), az igazi messiás. (Ma több muszlim tud Jézus valóságos, testben történő második eljöveteléről, mint keresztény. Ez ugyanis a végidőkről szóló egyértelmű tanítása a Koránnak.) Jézus elpusztítja az antikrisztust, a hamis messiást, Daddzsált és ezzel a Földet békesség tölti el, az emberek pedig bőségben és áldások között élnek majd. Jézus 40 évig marad a földön, majd meghal és ezután elérkezik a Végső Nap. Ekkor minden élőlény létezése megszűnik és az egész világ elpusztul. Isten (Alláh) helyreállítja a földi rendet, az összes valaha élt embert feltámasztja és megítéli.

A hadísz jövendölésében az utolsó időre - többek közt - az alábbi jelek utalnak:

Kisebb jelek szerkesztés

 • A gyilkosságok elterjedése,[16][17] egyre több jelentéktelen okból elkövetett gyilkosság[18]
 • Gyakoribbá válnak a hirtelen és váratlan halálesetek[19][20]
 • A Szunna elutasítása[21]
 • A mecsetek díszítése a büszkeség és a versenyzés miatt[22]
 • Rengeteg földrengés[23]
 • Sok ember szeretne meghalni a megpróbáltatások miatti szenvedés miatt[24]
 • A kábítószerek fogyasztása elterjed,[25] az emberek nyíltan fogyasztanak alkoholt[18]
 • Zsidók harcolnak a muszlimokkal[26]
 • A férfiak selymet kezdenek viselni[27]
 • Gyermekek tele vannak haraggal[28]
 • A (kötelező) jótékonykodás (zakát) teherré válik[29]
 • A paráznaság és a házasságtörés elterjedése[30]
 • Elterjednek a zeneszámok és a hangszerek [25][31]
 • A nők számának erőteljes növekedése a férfiakhoz képest[32]
 • "Nomádok" versenyeznek nagyon magas épületek megépítésével[33]
 • Ellenségeskedés rokonok és szomszédok között[34]
 • A villámlások megszaporodnak[20]
 • A kereskedelem annyira elterjed, hogy az asszony segíti a férje üzletét[34]
 • A kamat (uzsora) elterjedése
 • A fösvénység jelenik meg és a becstelen emberek érvényesülnek[35]
 • Nem sok becsületes ember marad és senki nem fog a másikban bízni[36]
 • A szerencsejáték, a jövendőmondás és ezek egyre több módja és eszköze egyre inkább elterjed[18]
 • A jó cselekedetek száma csökken[25]
 • Sok kísértés a világban
 • A tudás felemeltetése és a (vallási) tudatlanság megjelenése[37]
 • Az emberek nagy részét nem érdekeli, hogyan szerzik a pénzüket, megengedett, vagy tiltott módon[38]
 • Az emberek a csillagok állásában hisznek[39]
 • A nemzetek hívják egymást, hogy elpusztítsák az iszlámot minden eszközzel[34]
 • Ahol sok eső ott is kevés vegetáció
 • Az eső savas és éget[40]
 • Az Eufrátesz felfed egy hegynyi aranyat[41] (Szimbolikusan ez lehet olaj, gazdagság)
 • A muszlimok rendkívüli jóléte és meggazdagodása[42]
 • A pénz, a termények és az erőforrások egyre nagyobb pocsékolása[18]
 • A rómaiak (a fehérek?) többséget alkotnak az emberek között[43]
 • Az arabok földje legelő lesz és folyókkal szabdalt

Fő jelek szerkesztés

 • al-Mahdi megjelenése
 • Az ad-Daddzsál , a hamis Messiás megjelenése
 • Íszá (Jézus) visszatérése a földre
 • A Góg és Mágóg elözönlik a világot[44]
 • Dabbat al-ard (szörnyeteg) jön ki a földből, hogy beszéljen az embereknek[45] (Szimbolikus kép is lehet, illetve utalhat arra a gonosz erőre is, amit a Biblia Antikrisztus néven nevez.)
 • Egy hatalmas fekete füstfelhő borítja be a földet[46]
 • A nap nyugatról kel fel[18]
 • Három helyszín a föld alá süllyed: keleten, nyugaton és az Arab-félszigeten[18]

Buddhizmus szerkesztés

A buddhizmusban a világ ciklikus természetét a Nagy Kalpa (maha-kalpa) fogalma írja le. A ciklus végével a világ összeomlik, beleértve az emberi világot is. Aztán egy idő elteltével új világ keletkezik. A buddhizmusban a maha-kalpák sorozatát végtelennek tekintik, nincs kezdetük és végük.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Illés Immánuel: Mini Biblia, 1995.
 2. Örökké élhetsz a paradicsomban, Watchtower, 1990
 3. E. G. White: Az utolsó napok eseményei, Advent Kiadó
 4. Luk. 21:31
 5. Máté 24,3
 6. Mt. 24,24
 7. Jel. 13,13-14
 8. Lukács 17:26-30
 9. Jónás próféta könyve
 10. Jelenések könyve 14:7
 11. János Evangéliuma 14:3
 12. 2. Péter 3,13
 13. Korán 23,115
 14. Korán 29,64
 15. Korán 34,3
 16. Sahih Bukhari Volume 9, Book 88, Number 184
 17. Bukhari, Ibn Majah és Ahmad
 18. a b c d e f Osman Nuri Topbas: Iszlám (Hit, Istenszolgálat), 2004
 19. Sahih muszlim könyv 41. hadísz 7040
 20. a b Ahmad
 21. Abu Dawud könyv 35. hadísz 4587
 22. Sahih ibn Majah 610
 23. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv hadísz 237
 24. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv hadísz száma 231
 25. a b c Bukhari
 26. Sahih Musim Book 41, Hadith Number 6985
 27. Tirmidhi
 28. Tabarani, al-Hakim
 29. Sahih Bukhari 9. kötet, 88 könyv, hadísz száma 236
 30. Sahih 41. könyv hadísz 7015
 31. A magyarországi iszlám, a magyarországi muszlimok lapja. Mohamed próféta hagyományai és a Szent Korán idézeteivel.. www.mohamed.hu. (Hozzáférés: 2020. december 7.)
 32. Sahih Bukhari 1. kötet, 3. könyv, hadísz 81
 33. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv, hadísz száma 237
 34. a b c Musnad Ahmad
 35. Mujamma'uz-Zawaa'id 7/327
 36. Sahih Bukhari
 37. Bukhari, Ibn Majah & Ahmad
 38. Al-Bukhari
 39. Al-Haythami
 40. az Tabarani, al-Hakim. hadísz
 41. Sahih 41. könyv, hadísz száma 6918
 42. hadísz
 43. Sahih 41. könyv, hadísz száma 6925
 44. Korán 21,95 ; 18,94
 45. Korán 27,82
 46. Sahih

Források szerkesztés

Fordítás szerkesztés

 • Ez a szócikk részben vagy egészben az Islamic eschatology című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Kapcsolódó cikkek szerkesztés