Világörökség

az UNESCO listáján szereplő egyedi természeti vagy kulturális érték

A világörökségi helyszínek olyan kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, melyet az UNESCO keretén belül működő Világörökségi Bizottság (World Heritage Committee) az általa igazgatott Világörökség Programba felterjesztett. A program célja az emberiség kulturális és természeti örökségének védelme, azok nyilvántartásba vétele. A programot a Világ kulturális és természeti örökségének megóvását célzó egyezmény (Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage) név alatt 1972. november 16-án alapították. A helyszínek először a javaslati listára kerülnek fel, majd az UNESCO Világörökség Bizottsága évente egyszer dönt arról, hogy ezek közül melyik helyszín kerül fel a világörökségi listára. A nemzetközi szerződést máig 193 ország képviselői írták alá.

A világörökség magyar logója

Az Egyezmény aláírásával valamennyi részes állam kötelezettséget vállal arra, hogy a saját területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és megőrzi a későbbi generációk számára, illetve hogy lehetősége szerint hozzájárul a Világörökségi Listán szereplő helyszínek védelméhez. (A megőrzési kötelezettség megszegése esetén lehetőség van a listából való törlésre is.)

Előzmények

szerkesztés
 
86. helyszín: Memphisz és a memphiszi nekropolisz – piramismezők Gízától Dahsúrig, Egyiptom
 
307. helyszín: a Szabadság-szobor New Yorkban
 
438. helyszín: kínai nagy fal
 
524. helyszín: óriás sztúpa Szánycsíban, Indiában
 
540. helyszín: Szentpétervár történelmi városközpontja
 
772. helyszín: rizsteraszok a Fülöp-szigeteken, az Ifugao-hegységben
 
1. helyszín: Galápagos-szigetek, Ecuador
 
1063. helyszín: Tokaji borvidék, Magyarországon

1959-ben az egyiptomi kormányzat eldöntötte az asszuáni gát és a hozzá kapcsolódó víztározó megépítését, mely végzetes lett volna a víz által elárasztott területen elhelyezkedő ókori Abu Szimbel-i templomok számára. Az UNESCO világméretű kampányt indított az értékek megmentésére (az egyiptomi és szudáni kormányzat kérése ellenére). Ennek köszönhetően végül a templomcsoport egy magasabban fekvő helyen az eredeti elemek átszállításával újraépült.

A projekt költsége összesen mintegy 80 millió dollár volt, melynek felét 50 ország adományozta. Mindez további hasonló kampányokhoz vezetett indonéziai, pakisztáni történelmi helyszínek, vagy akár a velencei lagúnák megmentésére. Az UNESCO végül az ICOMOS-al közösen kezdeményezte egy, az emberiség értékeinek megóvását szolgáló egyezmény kidolgozását.

Az Egyesült Államok a kezdeményezést szerette volna kibővíteni a természeti értékekre is. 1965-ben, egy Fehér Ház-i konferencián létrehozták a Világörökség Alapot, a világ legértékesebb és leglátványosabb természeti és történelmi helyszíneinek megóvására. Az IUCN hasonló indítványt tett 1968-ban, melyet részletesen kidolgozva 1972-ben mutattak be a stockholmi ENSZ konferencián, ahol az Egyezményt elfogadták. Azóta 194 ország ratifikálta az egyezményt. Mára az ENSZ tagállamai közül csak Liechtenstein és Nauru nem csatlakozott az egyezményhez. Az ENSZ 190 tagállama mellett a Cook-szigetek, Niue, a Vatikán és Palesztina is ratifikálta az egyezményt.[1][2][3]

A világörökség címet hosszas előkészítés után először 1978-ban osztották ki, ekkor 12 helyszín kapta meg a kitüntető címet. Magyar helyszín először 1987-ben került a listára, Hollókő, valamint a budapesti Duna-part és a Várnegyed révén.

1992-ben az Unesco elindította a világörökséghez hasonló A világ emlékezete programot is az írott és audiovizuális emlékek védelmére.

Szervezetek

szerkesztés

Az 1972-ben megszületett világörökségi egyezményhez csatlakozott országok hozták létre az egyezmény végrehajtásának legfőbb testületét, az ún. Tagállamok Közgyűlését (General Assembly of States Parties), amely kétévente, az UNESCO általános konferenciájával azonos időben ülésezik. Ekkor választják meg a legfontosabb döntéshozó és végrehajtó testület, az 1976-ban létrehívott Világörökség Bizottság (World Heritage Committee) 21 tagját. A tagokat nem név szerint, hanem a tagországok képviselőjeként választják meg, és megbízatásuk hat évre szól. A testület harmada, hét ország képviselője kétévente adja át a helyét új tagoknak, így biztosítva a folytonosságot. A bizottság évente egyszer, más-más országban tanácskozik. A közgyűlés kezdetekor megválasztják a tagok közül a Világörökség Bizottság vezetőségét, az elnököt, aki a hagyomány szerint a vendéglátó ország képviselője, öt elnökhelyettest és egy jelentéstevőt, akik a következő rendes ülésig töltik be tisztségüket, s feladatuk a munka összehangolása, az ülések előkészítése. (A bizottsági ülések táblázata a cikk végén látható.)

A bizottság feladatai között szerepel

 • az egyezmény alkalmazásával kapcsolatos stratégiák, szabályozások és irányelvek megfogalmazása, meghatározása;
 • a tagállamok felterjesztései alapján dönt az új helyszínek világörökségi listára vételről;
 • ellenőrzi a világörökségi listára felvett helyszínek állapotát, adott esetben dönt a veszélyeztetett helyszínek felvételéről a Veszélyeztetett Helyszínek Listájára;
 • meghatározza a Világörökség Alap optimális felhasználását.

A bizottsági ülések közötti időszakban a Párizsban székelő UNESCO Világörökség Központ (UNESCO World Heritage Centre) látja el az aktuális feladatokat.

Az Egyezmény értelmében a tagállamok Világörökségi Alapot (World Heritage Fund) létesítettek. Az Alap forrásai a tagállamok kötelező hozzájárulása (az UNESCO-tagdíj egy százaléka), valamint önkéntes hozzájárulások és egyéb adományok. A programba bekerült helyszínek az alapon keresztül a Bizottság által megszabott körülményeknek és feltételeknek megfelelően forrásokhoz juthatnak a helyszínek fenntartásához, kezeléséhez.

Jelölési szabályok

szerkesztés

Az egyezményt aláíró államoknak össze kell állítaniuk egy-egy javaslati listát azokkal a helyszínekkel, amelyeket alkalmasnak tartanak a világörökségi helyszínné nyilvánításra. Ezeket a listákat legalább egy évvel bármilyen jelölés előtt be kell nyújtani a Világörökség Központnak. Az UNESCO csak akkor veszi figyelembe a jelöléseket, ha ezek már szerepelnek az adott ország javaslati listáján.

A világörökségi listára való felkerülést az Egyezményt ratifikáló tagállamok maguk kezdeményezhetik a Világörökség Bizottságnál. A felterjesztésben szerepelniük kell a helyszín megóvását és kezelését tartalmazó részletes terveknek is. A benyújtott felterjesztésekről a Bizottság évente egyszeri gyűlésén dönt. Az értékelést két független tanácsadó testület, az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), valamint az IUCN (World Conservation Union) végzi. Egy harmadik szakértői csoport, az ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) végzi a védett helyszínek állagmegóvására és helyreállítására vonatkozó szakmai anyagok készítését.

A listára kerülés kritériumai

szerkesztés

A világörökség részévé váláshoz az adott helyszínnek meg kell felelni a kiválasztási feltételeknek. A kritériumokat a szervezet működési szabályzata rögzíti, felülvizsgálatukat, esetleges módosításukat a Világörökség Bizottság végzi. Összesen 6, a kulturális helyszínekre vonatkozó kritérium, tovább 4, a természeti értékekre vonatkozó kritérium létezik. 2005-ben az addig különálló két kritériumcsoportot egybevonták. Világörökséggé váláshoz a jelölt helyszínnek a tíz kritérium közül legalább egynek meg kell felelni.

Kulturális kritériumok

szerkesztés
 • I. Az ember alkotó géniuszának kimagasló megnyilvánulása
 • II. Az emberiség kultúrájának fontos állomása – valamely történeti korszak, vagy a világ valamely kulturális régiója tekintetében – az építészet, a technika, a művészetek, vagy a város- és látképtervezés-fejlődés szempontjából kimagasló megnyilvánulása.
 • III. Valamely kulturális hagyomány, illetve eltűnt vagy máig létező civilizáció egyedülálló, vagy legalábbis kimagasló tanúsága
 • IV. Valamely épülettípus, építészeti vagy technikai megoldás, vagy tájtípus olyan kimagasló példája, amely az emberiség történelmének jelentős állomásait reprezentálja
 • V. Valamely tradicionális településtípus vagy földhasználati forma olyan kimagasló példája, amely egy bizonyos kultúrára (vagy bizonyos kultúrákra) jellemző, különösen, ha az a környezet visszafordíthatatlan megváltozása következtében veszélyeztetetté válik
 • VI. Közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolatos olyan eseményekkel vagy élő hagyományokkal, elképzelésekkel, illetve hiedelmekkel, művészeti és irodalmi alkotásokkal, amelyek egyetemes értéket képviselnek.

Az utolsó kritériumot a Bizottság csak kivételes esetekben fogadja el a felvétel indokaként.

Természeti kritériumok

szerkesztés
 • VII. Egyedülálló természeti jelenségek és képződmények előfordulási helye, illetve páratlan természeti szépséggel és kimagasló esztétikai értékkel bíró terület
 • VIII. Kimagasló példája bolygónk története meghatározó szakaszainak, ideértve az élet kialakulásának és fejlődésének emlékeit, a föld felszínét alakító jelentős geológiai folyamatok nyomait és a meghatározó geomorfológiai és fiziográfiai formációkat
 • IX. Kimagasló példája a szárazföldi, édesvízi, parti, illetve tengeri ökoszisztémák, valamint növény- és állattársulások kialakulását és fejlődését meghatározó ökológiai és biológiai folyamatoknak
 • X. A biológiai diverzitás természetes előfordulási helyén és környezetében történő, megőrzése szempontjából döntő fontosságú élőhely, ideértve a veszélyeztetett, illetve a tudomány vagy a biológiai örökség megőrzése szempontjából kimagasló és egyetemes értékű fajok élőhelyeit.

Statisztikák

szerkesztés

A Világörökség Bizottság 2015. évi ülésszaka után a lista 1031 világörökségi helyszínt tartalmazott 163 különböző országban.[4] Ezek közül 802 kulturális, 197 természeti, míg a fennmaradó 32 kulturális és természeti világörökség is egyben.[5] Az UNESCO a helyszíneket nem kontinensenként, hanem 5, azoktól eltérő kialakítású földrajzi zónába csoportosítja.

Földrajzi zónák

szerkesztés
 
Földrajzi zónák

Az így kialakított zónákban az alábbiak szerint oszlanak meg a helyszínek:

Zóna Természeti Kulturális Vegyes Összesen
Afrika 39 48 4 91
Arab államok 5 67 2 74
Ázsiai és Csendes-óceáni térség 55 148 10 213
Európa és Észak-Amerika 68 417 11 496
Latin-Amerika 36 91 3 130

A besorolás a világörökségi helyszínt jelölő ország elhelyezkedése alapján történik. Egyes helyszínek besorolása ennek megfelelően nem következetes, hisz például a Nagy-Britannia által jelölt, az Atlanti-óceán déli részén fekvő Gough-sziget Európához lett sorolva.

Részletesebb, országonkénti megoszlás a Világörökségi helyszínek megoszlása országonként oldalon található.

Magyarországi helyszínek

szerkesztés

Képgaléria

szerkesztés

Javaslati listán szereplő magyar helyszínek

szerkesztés

A Világörökség Bizottság gyűléseinek időpontja és helyszínei

szerkesztés
A táblázat megtekintéséhez kattints a „kinyit” linkre!
Gyűlés Év Időpont Város Tagállam
1. 1977 június 27.július 1. Párizs   Franciaország
2. 1978 szeptember 5.szeptember 8. Washington   Egyesült Államok
3. 1979 október 22.október 26. Kairó & Luxor   Egyiptom
4. 1980 szeptember 1.szeptember 5. Párizs   Franciaország
5. 1981 október 26.október 30. Sydney   Ausztrália
6. 1982 december 13.december 17. Párizs   Franciaország
7. 1983 december 5.december 9. Firenze   Olaszország
8. 1984 október 29.november 2. Buenos Aires   Argentína
9. 1985 december 2.december 6. Párizs   Franciaország
10. 1986 november 24.november 28. Párizs   Franciaország
11. 1987 december 7.december 11. Párizs   Franciaország
12. 1988 december 5.december 9. Brazíliaváros   Brazília
13. 1989 december 11.december 15. Párizs   Franciaország
14. 1990 december 7.december 12. Banff   Kanada
15. 1991 december 9.december 13. Karthágó   Tunézia
16. 1992 december 7.december 14. Santa Fe   Egyesült Államok
17. 1993 december 6.december 11. Cartagena   Kolumbia
18. 1994 december 12.december 17. Phuket   Thaiföld
19. 1995 december 4.december 9. Berlin   Németország
20. 1996 december 2.december 7. Mérida   Mexikó
21. 1997 december 1.december 6. Nápoly   Olaszország
22. 1998 november 30.december 5. Kiotó   Japán
23. 1999 november 29.december 4. Marrákes   Marokkó
24. 2000 november 27.december 2. Cairns   Ausztrália
25. 2001 december 11.december 16. Helsinki   Finnország
26. 2002 június 24.június 29. Budapest   Magyarország
27. 2003 június 30.július 5. Párizs   Franciaország
28. 2004 június 28.július 7. Szucsou   Kína
29. 2005 július 10.július 17. Durban   Dél-afrikai Köztársaság
30. 2006 július 8.július 16. Vilnius   Litvánia
31. 2007 június 23.július 1. Christchurch   Új-Zéland
32. 2008 július 2.július 10. Québec   Kanada
33. 2009 június 22.június 30. Sevilla   Spanyolország
34. 2010 július 25.augusztus 3. Brazíliaváros   Brazília
35. 2011 június 19.június 29. Párizs   Franciaország
36. 2012 június 24.július 6. Szentpétervár   Oroszország
37. 2013 június 16.június 27. Phnompen   Kambodzsa
38. 2014 június 15. – június 25. Doha   Katar
39. 2015 június 28. – július 8. Bonn   Németország
40. 2016 július 10. – július 20. Isztambul   Törökország
41. 2017 július 2. – július 12. Krakkó   Lengyelország
42. 2018 június 24. – július 4. Manáma   Bahrein
43. 2019 június 30. – július 10. Baku   Azerbajdzsán
 1. States Parties - Ratification Status (angol nyelven). UNESCO, 2023. május 18. (Hozzáférés: 2023. június 28.)
 2. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage: Treaty status.
 3. Somalia (angol nyelven). whc.unesco.org. UNESCO World Heritage Centre. (Hozzáférés: 2021. március 25.)
 4. World Heritage Committee announces 2016 meeting in Istanbul, 24 new sites inscribed in Bonn. whc.unesco.org. UNESCO WOrld Heritage Centre (2015. július 8.) (Hozzáférés: 2015. július 10.)
 5. World Heritage List. whc.unesco.org. UNESCO WOrld Heritage Centre (Hozzáférés: 2015. július 10.)

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés