Wikipédia:Ősmagyar műhely

Üdvözlünk a megújult Ősmagyar Műhelyben!

Ennek a műhelynek a célja, hogy az ősmagyar korról, azaz a honfoglalás előtti magyar történelemről szóló vagy azzal bármilyen szempontból kapcsolatos meglevő szócikkeket összegyűjtsük és bővítsük, a hiányzó legalapvetőbb cikkeket megírjuk, megbeszéljük a vitás kérdéseket és megegyezzünk a közös szempontokban. Együttműködünk a Magyar történelmi műhellyel.

RésztvevőkSzerkesztés

2008 óta inaktívakSzerkesztés

TeendőkSzerkesztés

A műhely legfontosabb teendője a magyar őstörténettel kapcsolatos hiányzó szócikkek megírása, a már meglévő szócikkek karbantartása, és azok folyamatos fejlesztése, bővítése, ezenkívül a megfelelő források kiválasztása.


Egyéb javaslatokat, ötleteket a vitalapon várunk!

AlapfogalmakSzerkesztés

 • Ősmagyar kor

Az ősmagyar kort a nyelvészek a magyar nyelv feltételezett önálló életének kezdetétől, kb. az i. e. 1. évezred elejétől az i. sz. 9. század végéig, a honfoglalás hagyományos időpontjáig számítják. Lásd: A magyar nyelv történeti korszakai

Fontosabb cikkek témák szerintSzerkesztés

A cikkek állapotaSzerkesztés

A szócikkek állapotának a jelölésére a következő módszert használjuk a listában:

A cikkek állapota
csonk Segíts, hogy igazi cikk lehessen belőle.
gyenge A cikk gyenge állapotban van.
bővítendő/NPOV A cikk bővítendő, átrendezendő vagy nem semleges nézőpont érvényesül benne.
A cikk jó állapotban van. Kis segítséggel kiemelt cikk lehetne belőle. Ha a cikk adottságai miatt nem lehet kiemelt cikk, de a cikket "késznek" tekintjük, akkor ezt a Rendben van kifejezéssel jelezzük.
kiemelt Ez egy kiemelt cikk! Gratulálunk!
véleményre vár Ennek a cikknek az állapotát még nem határozták meg. Kérünk segíts ebben.

A színkódok a következők: #FF5555, #FF9900, #FFFF66, #77BBFF, #00CC00, és #FFFFFF.

AlapfogalmakSzerkesztés

Az Alapfogalmak cikkei
Szócikk Állapot Értékelő szerkesztő
Magyarok véleményre vár
Hungarológia (magyarságtudomány) csonk
A „magyar” szó etimológiája véleményre vár

KultúraSzerkesztés

Kulturális vonatkozású cikkek
Szócikk Állapot Értékelő szerkesztő
Magyar nyelv véleményre vár
Magyar ételek még nincs
Ősmagyar nyelv még nincs
Finnugor nyelvrokonság véleményre vár
Alternatív elméletek a magyar nyelv rokonságáról véleményre vár
Ugor-török háború még nincs
Türk-magyar nyelvrokonság még nincs
Török jövevényszavak a magyar nyelvben véleményre vár
Sumer-magyar nyelvrokonság jó állapotú --MXH Hithege rovenü! 2011. augusztus 18., 17:00 (CEST)
Etruszk-magyar nyelvrokonság véleményre vár
Japán–magyar nyelvrokonság bővítendő --MXH Hithege rovenü! 2011. augusztus 18., 17:00 (CEST)

TörténelemSzerkesztés

A történelmi vonatkozású cikkek
Szócikk Állapot Értékelő szerkesztő
Magyar őstörténet sokat javult
Finnugor őshaza elmélet még nincs
A magyar nép kialakulása véleményre vár
Népvándorláskor már létezik
Lovas nomadizmus még nincs
Eurázsiai sztyeppevidék még nincs
A magyar őstörténet írott forrásai lektorálandó
Onogur-bolgárok véleményre vár
Kazár Birodalom lektorálandó
kazárok véleményre vár

ForrásokSzerkesztés

Műhelyünkben gyűjtjük azokat a forrásműveket, amelyeket a szócikkek elkészítéséhez forrásként javaslunk. Ezek az 1970-es éveknél nem régebbi nyomtatásban megjelent ősmagyar vonatkozású történettudományi, régészeti, néprajzi, nyelvészeti és antropológiai monográfiák és tanulmányok.

KritériumokSzerkesztés

Az ajánlott források listájának összeállításánál az alábbi kritériumokat vesszük figyelembe. Kérjük, csak olyan műveket adjál a listához, amelyek e szempontoknak megfelelnek.

 • A szerző hivatásos történész (régész, nyelvész, néprajzkutató, orientalista) legyen, akinek személyét ellenőrizni lehet (lehetőleg szócikke is legyen előbb-utóbb a Wikipédiában)
 • A mű stílusa objektív, indulatoktól mentes, nincsenek benne ellenséges, sértő megjegyzések
 • Tanulmány esetén a mű a történész szakma által elfogadott valamely folyóiratban vagy tanulmánykötetben jelent meg, és pl. ne az Interneten kerüljön először publikálásra
 • A műben használt történelmi adatok, fogalmak, ismeretek egyeznek az alapvető referenciaművekben szereplőkkel (lásd: SZTE-lista lejjebb)
  • ahol a kérdéses mű ezektől a korábbi referenciaművektől eltér vagy teljesen új információt közöl, ott szigorúan tudományos (és soha nem érzelmi alapú) érvelést használ, minden állítását forrásokkal (lábjegyzet vagy számozott utójegyzetek) vagy részletesen ismertetett ellenőrizhető kutatási eredményekkel alátámasztva
 • A szerző és a mű (ha csak nem egészen újkeletű) szerepel az állami tudományos intézmények, egyetemek, nagy könyvtárak által összeállított szakirodalmi listákon.

Alapművek listája témák szerintSzerkesztés

Rövidítések: KFD: Kempelen Farkas Digitális tankönyvtár MEK: Magyar Elektronikus Könyvtár

SZTE-listaSzerkesztés

Az alábbi forrásjegyzék a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának a magyar őstörténet témájához kapcsolódó szakirodalmi listájából az 1970 után íródott műveket tartalmazza (53 szerző, 53 könyv, 50 folyóirat-tanulmány), lásd: http://www.bibl.u-szeged.hu/~clio/html/ligeti/ostort.htm

MonográfiákSzerkesztés

 • Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. Bp., 1988, Akadémiai K.
 • Czeglédy Károly: Magyar őstörténeti tanulmányok. /Budapest Oriental Reprints A 3./ Bp., 1985, Kőrösi Csoma Társaság - MTA Könyvtára.
 • Dienes István: A honfoglaló magyarok. /Hereditas/ Bp., 1974, Corvina.
 • Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 4./ Bp., 1978, Akadémiai K.
 • Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981, Corvina.
 • Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei. Bp., 1986.
 • Fodor István: Verecke híres útján... A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. /Magyar História/ Bp., 1975, Gondolat.
 • Fodor István: A magyarság születése. Magyarország krónikája 1. Bp., 1992, ADAMS.
 • Györffy György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp., 1988, Akadémiai K.
 • Györffy György: A magyarság keleti elemei. Bp., 1990, Gondolat.
 • Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések - új válaszok. Bp., 1993, Balassi.
 • Hajdú PéterDomokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Bp., 1978, Tankönyvkiadó.
 • Király Péter: A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 148./ Bp., 1977.
 • Kőhalmi Katalin: Steppék nomádja lóháton, fegyverben. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 12./ Bp., 1972, Akadémiai K.
 • Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. /Elvek és utak/ Bp., 1980, Magvető.
 • László Gyula: A honfoglalókról. /Történelemtudomány - Történelemtanítás 5./ Bp., 1974, Tankönyvkiadó.
 • László Gyula: Régészeti tanulmányok. Bp., 1977, Magvető.
 • László Gyula: A "kettős honfoglalás". /Gyorsuló idő/ Bp., 1978, Magvető.
 • László Gyula: Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról. Bp., 1981, Tankönyvkiadó.
 • László Gyula: Árpád népe. Bp., 1988, Helikon.
 • László Gyula: Őseinkről. Tanulmányok. Bp., 1990, Gondolat.
 • Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 1. /Budapest Oriental Reprints. Ser. A 1./ Bp., 1977.
 • Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 2. /Budapest Oriental Reprints. Ser. A 2./ Bp., 1979.
 • Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Bp., 1986, Akadémiai K.
 • Matolcsi János: Állattartás őseink korában. Bp., 1982, Gondolat.
 • Pais Dezső: A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Bp., 1975, Akadémiai K.
 • Pusztay János: Az "ugor-török" háború után. /Gyorsuló idő/ Bp., 1977, Magvető.
 • Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Bp., 1978, Gondolat.
 • Róna-Tas András: A honfoglalás kori magyarság. (Akadémiai székfoglaló 1991.) Bp., 1993.
 • Róna-Tas András: A magyarság korai története. (Tanulmányok) /Magyar őstörténeti Könyvtár 9./ Szeged, 1995.
 • Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Két tanulmány a kérdés előtörténetéből. /Magyar őstörténeti Könyvtár 3./ Szeged, 1992.
 • Tóth József: Adalékok a Kárpát-medence kereszténységéhez a honfoglalás előtt. Bp., 1992, Ariston.
 • Trogmayer Ottó: Szer monostorától Ópusztaszerig. /Gyorsuló idő/ Bp., 1980, Magvető.
 • Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból. /História Könyvtár. Monográfiák 5./ Bp., 1994.

Szerkesztett művekSzerkesztés

 • Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1-4. köt. Szerk. Hajdú Péter, Kristó Gyula, Róna-Tas András. Bp., 1985.
 • A bizánci irodalom kistükre. Vál., a bevezetést, az ismertető szövegeket és a jegyzeteket írta: Dimitriosz Hadzisz. Bp., 1974, Európa.
 • Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. /A honfoglalásról sok szemmel 1./ Bp., 1994, Balassi.
 • Korai magyar történeti lexikon : 9–14. század. Főszerk. Kristó Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1994. ISBN 963 05 6722 9
 • Középkori krónikáink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János és Székely György. /Memoria Saeculorum Hungariae 1./ Bp., 1974, Akadémiai K.
 • A magyar nyelv finnugor elemei. 1-3. köt. Főszerk. Lakó György. Bp., 1971-1978.
 • Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Bp., 1977, Akadémiai K.
  • Benkő Loránd: Magyar nyelvtörténet - magyar őstörténet
  • Czeglédy Károly: Ogurok és türkök Kazáriában
  • Fodor István: Bolgár-török jövevényszavaink és a régészet
  • Róna-Tas András: A magyar - bolgár-török érintkezés jellege
 • Magyarország története I/1-2. köt. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerk. Székely György. /Magyarország története tíz kötetben/ Bp., 1984. Akadémiai K.
 • Nomád társadalmak és államalakulatok. Szerk. Tőkei Ferenc. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 18./ Bp., 1983, Akadémiai K.
  • Vásáry István: Nép és ország a türköknél
  • Györffy György: A magyar állam félnomád előzményei:
 • Régi magyar öltözködés. Viseletek és dokumentumok a források tükrében. Összeáll., bev., jegyz. és a viselettörténeti lexikont írta: Benyóné Mojzis Dóra. /Magyar Hírmondó/ Bp., 1988, Magvető.
 • Rovásírás a Kárpát-medencében. Szerk. Sándor Klára. /Magyar Őstörténeti Könyvtár 4./ Szeged, 1992.
  • Róna-Tas András: A magyar írásbeliség török eredetéhez
 • Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, Juhász Péter, Petar Mijatev. Bp., 1981, Akadémiai K.
 • Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 172./ Bp., 1985.
  • Benkő Loránd: A magyarság honfoglalás előtti történetéhez Lëved és Etëlköz kapcsán
  • Ligeti Lajos: Levédia és Etelköz
 • Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú Péter. Bp., 1975, Corvina.
  • Dienes István, A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik
 • Uralisztikai olvasókönyv. Szerk. Domokos Péter. Bp., 1977, 1981, Tankönyvkiadó.

Tudományos újságokban megjelent tanulmányokSzerkesztés

 • Acta Historica
  • Tóth Sándor László: A magyar fejedelmi méltóság öröklődése, Acta Historica 81(1986) pp. 3-9.
  • Tóth Sándor László: Kabarok és fekete magyarok, Acta Historica 82(1987) pp. 23- 29.
 • Antik Tanulmányok
  • Benkő Mihály: Halotti maszk és sírobulus. A honfoglaló magyarok halotti álarcának eredetéről. Antik Tanulmányok 33:2(1987-1988) pp. 169-200.
 • Élet és Tudomány
  • Berta Árpád: A szavárd magyarok rejtélye. Egy ezeréves adat "megszólal". Élet és Tudomány (1989) pp. 771-773.
 • Életünk kulturális folyóirat
 • História
  • Bartha Antal: Magyar törzsek a Kazár Birodalomban, História 14:2(1992) pp. 32- 33.
  • Benkő Loránd: Őstörténetünk és a magyar nyelvtudomány, Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 267-272.
  • Engel Pál: A magyar őstörténet három problémája, História 12:5-6(1990) pp. 58- 60.
  • Engel Pál: Feltevések a magyarok őshazájáról és vándorlásáról, História 15:8(1993) p. 3. és p. 36.
  • Fodor István: Finnugor vagy bolgár-török? História 8:1(1986) pp. 3-4.
  • Fodor István: Őstörténet és történeti tudat, História 13:5-6(1991) pp. 42-44.
  • Györffy György: A honfoglaló vezérek választása, História 7:5-6(1985) p. 10.
  • Halasi-Kun Tibor: A magyar-török rokonságról: História 12:2(1990) pp. 8-10.
  • László Gyula és Kristó Gyula vitája a kettős honfoglalásról:
   • László Gyula: A kettős honfoglalásról: História 4:1(1982) pp. 3-4.
   • Kristó Gyula: A "kettős honfoglalás elméletéről", História 5:1(1983) pp. 26-28.
   • László Gyula: Baráti vita Kristó Gyulával, História 5:1(1983) pp. 27-28.
  • Tomka Péter: Hová tűntek az avarok? História 3:1(1981) pp. 3-5.
  • Szűcs Jenő: "Gentilizmus". A barbár etnikai tudat kérdéséhez, História 12:2(1990) pp. 5-6.
  • Veres Péter: A magyar nép etnogenezise, História 12:2(1990) pp. 3-5.
  • Váczy Péter: Etelköz: História 7:4(1985) pp. 24-25.
  • Váczy Péter: A honfoglalók eszközei, História 14:9(1992) pp. 5-7.
  • Váczy Péter: A honfoglalók öltözéke, História 15:1(1993) pp. 3-4.
  • Váczy Péter: Hol laktak a honfoglalók? História 15:4(1993) pp. 3-4.
  • Zimonyi István: Török-magyar rokonság és a nyelvcsere lehetősége, História 12:2(1990) pp. 10-11.
 • Magyar Tudomány
  • Balassa Iván: A magyar őstörténet-kutatás néprajzi lehetőségei: Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 287-291.
  • Bökönyi Sándor: A honfoglaló magyarok állattartása: Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 303-309.
  • Éry Kinga: A magyar őstörténet néhány embertani kérdése: Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 338-341.
  • Harmatta János: A magyarság őstörténete, Magyar Tudomány 97 U. F. 35(1990) pp. 243-261.
  • Kristó Gyula: Magyarországi írott források és a magyar őstörténet, Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 362-367.
  • Lipták Pál: A magyarság őstörténetének embertani problémái, Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 282-286.
  • Palády-Kovács Attila: "Keleti hozadék" - avagy zootechnika az ősmagyar korban, Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 291-297.
  • Szádeczky-Kardoss Samu: A magyar őstörténet és bizánci forrásai, Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 351-357.
  • Szíj Enikő: Újra kell-e írni a finnugor őstörténetet? Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 261-266.
  • Vargyas Lajos: A magyar népköltészet és népzene honfoglalás előtti rétegei, Magyar Tudomány 87 U. F. 25(1980) pp. 272-276.
  • Zimonyi István: A kazárok szerepe Kelet-Európában, Magyar Tudomány 103 U.F. 41 (1996): 952-957.
 • Népi kultúra - Népi társadalom XIX. Társadalomnéprajzi Tanulmányok
  • Veres Péter: A magyar nép kialakulása és korai etnikus története, Népi Kultúra - Népi Társadalom 14(1987) pp. 49-101.
 • Nyelvtudományi Közlemények
  • Berta Árpád: Török eredetű törzsneveink, Nyelvtudományi Közlemények 92:1- 2(1991) pp. 3-40.
  • Róna-Tas András: A kazár népnévről, Nyelvtudományi Közlemények 84(1982) pp. 349-380.
 • Rubicon
  • Bóna István: A székelyek eredete, Rubicon 3:3(1992) p. 27.
  • Fodor István: A kettős honfoglalás, Rubicon 3:3(1992) pp. 24-26.
 • Századok
  • Herényi István: A magyar törzsszövetség törzsei és törzsfői, Századok 116(1982) pp. 62-92.
  • Király Péter: A Naum-életírás a magyarokról, Századok 110(1976) pp. 842-852.
  • Király Péter: Óbolgár forrás a 894-896. évi magyar-bolgár háborúról, Századok 111(1977) pp. 320-328.
  • Mesterházy Károly: A magyar honfoglalás régészetének ötven éve, Századok 127(1993) pp. 270-310.
  • Tóth Sándor László: Az etelközi magyar-besenyő háború, Századok 122(1988) pp. 541-556.
 • Történelmi Szemle
  • Uhrman István: Az ősmagyar kettős fejedelemség kérdéséhez, Történelmi Szemle 30(1987-1988) pp. 206-222.
  • Vargyas Lajos: Honfoglalás előtti keleti elemek a magyar folklórban, Történelmi Szemle 20(1977) pp. 107-121.

Az egyes szócikkekhez ajánlott forrásművekSzerkesztés