A Wikitanács a Wikipédia tevékenységét segítő testület, amelynek célja az irányelvek és elfogadott közösségi szokások alapján hatékonyan, véglegesen és megnyugtatóan megoldani olyan nem tartalmi jellegű, elmérgesedett vitás kérdéseket, amelyek megoldására a vitarendezés egyéb fokozatai nem bizonyulnak elég hatékonynak.

Végrehajtandó feladatok szerkesztés

 1. A beérkező indítványok befogadásának elbírálása.
 2. A befogadott indítvány vagy a kitiltási irányelv szerint benyújtott fellebbezés kivizsgálása.
 3. Döntés meghozatala a Wikipédiára gyakorolt negatív hatás megszüntetése, illetve megelőzése érdekében.

A Wikitanács és a vitarendezés viszonya szerkesztés

A Wikitanács viszonya a vitarendezés egyéb módjaival nincs szoros kapcsolatban. A személyes síkra terelődő vitáknál egyből a Wikitanácshoz lehet fordulni vagy igénybe vehető a szerkesztők véleményezése eljárás is, a Wikitanácshoz ezután is lehet fordulni, de a tanács csak a véleményezési eljárás lezárása után foglalkozhat az üggyel, ennek indoka, hogy

 1. a véleményezési eljárás tisztán végigmenjen és ne próbálják egyes szerkesztők ellehetetleníteni azt egy általuk nem kívánt eredmény miatt,
 2. a Wikitanács felhasználhassa a véleményezés során feltártakat.

A Wikitanács tagjai előzetesen nem vehetnek részt egy esetleges véleményezésen (a külső nézőpont tanúsításán kívül), mivel ilyenkor megállapítható a véleményt nyilvánított tag érintettsége, elfogultsága az adott ügyben.

A Wikitanácsnak nem feladata szerkesztés

 1. A tartalmi viták elbírálása (ez a tartalmi véleménykérés feladata, ha ez nem vezet eredményre, akkor a vitarendezést is igénybe lehet venni).
 2. A szerkesztők közötti igazságtétel („XY-nak igaza van, PQ téved”), a döntések nyilvánvaló, ilyen értelmű részein túl.

A Wikitanács helye a vitarendezésben szerkesztés

A Wikitanács a személyes jellegű viták elintézésének egyik módja. A többi módot a vitarendezésről szóló lap írja le.

Ezek jelenleg az alábbiak:

 1. a felek egymás közötti megbeszélése;
 2. egyeztetés külső fél bevonásával;
 3. egyeztetés a szélesebb szerkesztői közösség bevonásával (WP:SZV).

A Wikitanács döntési folyamatát nem a közvetlen műszaki blokkolást eredményező tevékenységek elbírálása irányítja (WP:3VSZ, WP:KSZT), de azokat a döntés során figyelembe veszi.

A Wikitanács alaphelyzetben nem vesz figyelembe semmilyen Wikipédián kívüli tényt vagy szerkesztői tevékenységet, magatartást, illetve nem hagyható ki az előzetes véleménykérés; olyan súlyos ügyekben, ahol ezt a Wikitanács szükségesnek ítéli, ennek megváltoztatásához az összes WT tag 2/3-ának döntése szükséges.

Szervezeti felépítés szerkesztés

A Wikitanács legfeljebb 10 tagból áll, akik bármely olyan ügy elbírálásában részt vehetnek, amelyben személyükben nem érintettek.

Minden ügy eljáró tanácsában 5 tanácstag vesz részt. Az eljárótanács összetételéről a Wikitanács – az összeférhetetlenségi szabályok tiszteletben tartásával – saját hatáskörében dönt. Ha az adott ügyben az eljáró tanácsnak egy adminisztrátorral kapcsolatos ügyben kell döntenie, akkor az eljáró tanács tagjainak kevesebb mint 50%-a lehet adminisztrátor.

Az eljáró tanácsot a kérés beérkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérés beérkezése után egy héttel létre kell hozni, ennek felelőssége a teljes Wikitanácson nyugszik.

A tagok megválasztása szerkesztés

 1. A Wikitanács tagjainak megválasztása jelentkezés alapján történik. Jelentkezhet bármely szerkesztő, a tagság egy évre szól. A szavazás egyszerre, de személyenként történik, tehát egyidőben kell szavazni minden jelentkezőre. A korábbi tagok – ha ismét jelentkeznek – újraválaszthatók.
 2. A Wikitanácsot évente egyszer újra kell választani. Időközi (pót-) választást csak új tagok számára és csakis akkor kell tartani, ha a tanács létszáma 8 fő alá csökken. Ha a Wikitanács létszáma valamilyen okból 5 alá csökken, a WT feloszlik és új választást kell kiírni.
 3. A Wikitanács tagságának feltétele a szavazáson elért minimum 25 mellette szavazat és legalább 2/3-os támogatottság.
  • ha tíznél több fő éri el a megválasztáshoz szükséges feltételeket, akkor a támogató szavazatokból levonandóak az ellenszavazatok, az így kapott érték csökkenő sorrendjében az első tíz jelölt lesz a Wikitanács tagja.
 4. Amennyiben a szavazás lezárása után szavazategyenlőség miatt nem dönthető el egyértelműen, hogy a Wikitanácsnak ki válik tagjává, azaz holtverseny alakul ki a 10. és a 11. helyet elfoglaló jelöltek között, úgy az ezeken a helyeken álló – és esetleg további, azonos szavazattal rendelkező – jelöltek szavazási idejét három nappal meg kell hosszabbítani.
Hivatalban lévő Wikitanács-tagok
Név Jogosultságok Első
WT-tagsága
Hivatalban– Kapcsolatfelvétel Megjegyzés
Burumbátor (vita | szerk.) WT 2008-06-20 2019-06-01 új üzenet • e-mail
Dodi123 (vita | szerk.) WT 2017-06-01 2017-06-01 új üzenet • e-mail
Gerry89 (vita | szerk.) WT 2018-05-31 2023-06-01 új üzenet • e-mail
Jávori István (vita | szerk.) WT 2015-05-31 2021-06-28 új üzenet • e-mail
Joeyline (vita | szerk.) admin •WT 2010-06-11 2022-05-31 új üzenet • e-mail
Ogodej (vita | szerk.) WT 2011-06-09 2023-06-01 új üzenet • e-mail
Slemi (vita | szerk.) WT 2016-06-01 2016-06-01 új üzenet • e-mail
Solymári (vita | szerk.) WT 2023-06-01 2023-06-01 új üzenet • e-mail
Történelem p (vita | szerk.) WT 2014-05-31 2022-05-31 új üzenet • e-mail


A Wikitanács eszközei szerkesztés

A Wikitanács bármilyen eszközzel élhet, amit szükségesnek és elégséges mértékűnek talál ahhoz, hogy segítse a Wikipédiát céljai megvalósításában (a projekt alappilléreivel összhangban). Alább olvasható a jelenleg alkalmazott szankciók listája. A Wikitanács ezeket bármikor kiegészítheti megítélése szerint szükséges új szankciófajtákkal. A szankció lehet próbaidős és lehet azonnal érvénybe lépő.

 1. Figyelmeztetés
  1. Szerkesztő figyelmeztetése
  2. Adminisztrátor, bürokrata, IP-ellenőr, járőr, gondnok figyelmeztetése
 2. Eltiltás szerkesztéstől
  1. eltiltás konkrét névtértől (vitalapok, Wikipédia, szerkesztő, szerkesztővita stb.)
  2. részleges eltiltás feltételekkel (pl. a szerkesztőnek tilos egy bizonyos témakörön belül a cikkeket szerkeszteni; valamilyen tevékenységet gyakorolni; nem szabad törléseket kezdeményeznie, nem jelenthet vandált, nem helyezhet el bizonyos sablonokat stb.)
  3. eltiltás konkrét cikkektől
  4. eltiltás konkrét vitalapoktól
  5. visszaállítások korlátozása
  6. eltiltás feloldása
 3. Eltiltás szavazástól (általánosan/bizonyos témakörökben)
 4. Tisztségviselők jogainak korlátozása/megvonása
  1. az adminisztrátori, bürokrata-, IP-ellenőri, járőri, gondnoki jogok korlátozása (például az adminnak nem megengedett, hogy egy szerkesztőt blokkoljon, vagy hogy lapokat töröljön)
  2. adminisztrátori, bürokrata-, IP-ellenőri, járőri, gondnoki jogosultság időleges vagy végleges megvonása, ehhez a szankcióhoz azonban a teljes Wikitanács minimum 4/5-ének szavazata szükséges.
 5. Szankció módosítása
  1. Szankció meghosszabbítása (például további blokkolás a szankcionált magatartás megismétlése után vagy személyeskedés miatt)
  2. Szankció szigorítása (pl. személyeskedési blokké)
 6. Dicséret (helyes/konfliktusmegelőző/konfliktuscsökkentő magatartásáért)

Eljárási rend szerkesztés

 1. A panaszos a Wikipédia:Wikitanácsi indítványok oldal egyik allapján írt, minimum 4-5 difflinkkel ellátott indítványában benyújtja panaszát, és egyben jelzi, hogy kikkel áll ellentétben, illetve kiket akar bevonni az eljárásba. Ezt a teljes tanács megnézi, ha láthatóan indokolatlan a beadvány, elutasítják azt. Amennyiben vita van, akkor a tanács a saját levelezőlistáján szavaz a beadvány benyújtása után legkésőbb egy héttel.
 2. Amennyiben elfogadható a beadvány (ehhez a teljes tanács többségének szavazata kell), a tanács megkeresi az ügyben általa érintettnek vélt összes többi szerkesztőt, és bekéri a difflinkjeiket, illetve tisztázza, hogy ők kiket akarnak bevonni az eljárásba.
 3. Amint ez megtörtént, megalakulhat az eljáró ötfős tanács, amely eldönti, hogy kiket von be végül az eljárásba (ez független a felek ajánlásaitól).
 4. Egy hét áll a tanács rendelkezésére az ügy megtárgyalására, megbeszélésére, végül a döntéshozatalra, ez – indokolt esetben – egy alkalommal meghosszabbítható további egy héttel.
  A tárgyalási, megbeszélési szakasz alatt a tanács próbálhatja egyezségre juttatni a feleket, amint egy ilyen kirajzolódni látszik, felfüggeszthető az eljárás (meghatározott időre), ha létrejön az egyezség, a tanács szentesíti azt, és megsértése esetére szankciót helyez kilátásba. Amennyiben az idő eredménytelenül eltelik, folytatódik az eljárás.
 5. A tárgyalási, megbeszélési szakasz végét követően a tanács döntést hoz, és amennyiben szükséges, szankciót oszt ki, amit a megfelelő űrlapon nyilvánosságra hoz. Ugyanitt köteles a szavazati arányt (egyhangú, 4:1, 3:2) is nyilvánosságra hozni a tanács.
 6. Csak a döntés és a szavazati arány hozható nyilvánosságra, az esetleges különvéleményt vagy kisebbségi véleményt (a vita menetét) nem lehet a szerkesztők elé tárni.

A Wikitanács és az adminisztrátorok viszonya szerkesztés

Amennyiben a Wikitanács döntése adminisztrátori beavatkozást igényel, akkor ezt az adminisztrátorok beállítják. A Wikitanács döntéseinek betartandónak és betartathatónak kell lenniük, ezért már az elbírálás során el kell kerülni azokat a helyzeteket, amelyekben az adminisztrátorok közül egy sem értene egyet a technikai beállítással.

Mindazonáltal, a műszaki beállítás ténye (vagy annak elmaradása) nem befolyásolja a szankció érvényességét.

A Wikitanács működésének statisztikája szerkesztés

A 2009 óta működő Wikitanácshoz 2024. májusig összesen 53 indítvány érkezett, ebből 36 ügyben hoztak határozatot. A határozatok

 • 6 esetben tartalmaztak a szerkesztőkkel szembeni rövidebb-hosszabb ideig tartó blokkolást,
 • 10 esetben korlátozták a vétkes szerkesztő valamely terület(ek)re terjedő szerkesztési jogát,
 • 3 esetben alkalmazták a jogmegvonást (járőr vagy megerősített szerkesztői jog esetében),
 • 5 esetben tiltották el az érintett szerkesztőket az egymással kapcsolatos közvetlen vitáktól,
 • 1 esetben figyelmeztették az érintett szerkesztőt az irányelvek és útmutatók betartására;
 • 14 esetben hoztak olyan döntést, amely a WT határozatban megállapított szankció be nem tartása esetén az adminokat felhatalmazta fokozatosan növekvő blokkolás lehetőségére.

Az utolsó 13 befogadott indítványához 7 esetben általános iránymutatást adtak valamely irányelv vagy útmutató értelmezéséhez, vagy javaslatot tettek a szerkesztői közösség számára annak módosítására.

Mindezek olyan döntések voltak, amelyek meghaladták az adminisztrátorok hatáskörét.

A döntések megoszlása szerkesztés

Wikitanács elé terjesztett indítványok határozatainak megoszlása évenként
Időszak Indítványok száma Határozat
kezdeményezett ebből elutasított Blokkolással Valamire korlátozódó időszakos eltiltással Jogmegvonás (admin, járőr, meger.szerk. stb.) Határozat be nem tartása esetén súlyosabb szankció kilátásba helyezése Irányelv, útmutató értelmezése vagy módosításának javaslata A szerkesztő összes szerkesztésének felülvizsgálati igényével A szerkesztők eltiltása az egymással kapcsolatos közvetlen vitáktól Figyelmeztetés
2009.06-2010.05 6 3 1 2 1 1 1
2010.06-2011.05 6 1 2 1 3 1
2011.06-2012.05 1 1
2012.06-2013.05 6 3 3 1 1
2013.06-2014.05 1 1
2014.06-2015.05 5 2 1 3
2015.06-2016.05 4 1 1 1 1
2016.06-2017.05 3 1 1 1
2017.06-2018.05 4 1 2
2018.06-2019.05 4 2 1
2019.06-2020.05 0
2020.06-2021.05 4 1 2 1
2021.06-2022.05 6 4 2 2
2022.06-2023.05 3 2 1 1 1
2023.06-2024.05 0
Összesen 53 17 6 10 3 14 6 1 5 1

Lásd még szerkesztés

A Wikitanács megalakulásának előzményei szerkesztés

Kapcsolódó szavazások szerkesztés